HOME MESSAGES
RICHTLIJNEN VOOR GEBEDSGROEPEN VAN
HET WARE LEVEN IN GOD


Jezus zei : "Zonder mij zul je leven zoals de wereld, met Mij zul je leven als in de hemel. Zonder Mij zullen de gelaatstrekken die van de wereld worden, maar met Mij zullen je gelaatstrekken de Mijne worden. Blijf in Mij, wees in Mij geworteld, stel Mij op de eerste plaats en geef Mij je tijd." (20 mei 1994)

Wat is de Trinitaire Spiritualiteit van : Het Ware leven in God ?

Waar leven in God betekent te leren bidden zonder ophouden. Onophoudelijk te bidden betekent in volmaakte eenheid te leven met God en in God. Het betekent een speciale en intieme relatie te hebben met God, dus dagelijks het "wij, ons" te leven dat Jezus ons heeft geleerd in 'Het Ware Leven in God'. Het betekent een van hart-tot-Hartgesprek te hebben met God.

De Eeuwige Vader heeft gezegd : "Komt dichter bij Mij en Ik zal onsterfelijkheid in jullie ademen, jullie ziel nieuw leven inblazen om te bewegen, te verlangen en te ademen in Mijn Glorie, zodat jullie niet aan jezelf toebehoren maar aan Degene Die Jullie beweegt in eenheid met Onze Eenheid." (9 januari 1996)

Waar Leven in God betekent Gods Koninkrijk uit te breiden en de DrieŽne God bekend te maken. Het betekent het ware Beeld van God onze Vader te openbaren zodat onze geest tot Hem zal uitroepen "Abba !"

Jezus heeft over Zijn Hemelse Vader gezegd : "Mijn Vader is een Koning, en toch zo Moederlijk, een Rechter en toch zo teder en liefdevol. Hij is de Alfa en de Omega, en toch zo deemoedig." (10 augustus 1994)

Waar Leven in God betekent de naastenliefde en de liefde die God behaagt in praktijk te brengen.

Jezus heeft gezegd : "Op de dag van het Oordeel zul je worden geoordeeld naar de maat van je liefde."
(Bijvoorbeeld : Vassula stond onder dictee van Jezus. De telefoon rinkelde en zij ging hem opnemen. Het was haar moeder om haar te vragen snel op de weg te gaan voordat de winkels werden gesloten om wat brood voor haar te kopen. Terwijl Vassula aarzelde, omdat de boodschap van Jezus nog niet was beŽindigd, zag ze dat Jezus haar een teken gaf om aan het verzoek van haar moeder te voldoen. daarna zei Jezus tegen haar : "Ga en dien haar, want door haar te dienen, dien je Mij." Jezus gaf er de voorkeur aan dat ze haar moeder hielp, eerder dan de boodschap voort te zetten.)

Waar Leven in God betekent de Heilige Geest toe te staan onze ziel in een hemel om te vormen, zodat Hij het licht van onze ogen wordt, de reden van ons bestaan, de beweging van ons hart, onze lach en onze vreugde, en de koninklijke versiering van onze ziel, onze hymne voor de Hymne en ons amen voor de Amen. Wij moeten aan onszelf, aan onze wil en aan onze hartstochten sterven welke Hem belemmeren onze ziel onvergankelijk te maken, vol van genade, en te veranderen in een hemel om onze DrieŽne God te verheerlijken.

Waar Leven in God betekent trouw te blijven aan onze Moeder de Heilige Kerk en haar Tradities. Het betekent God gebeden aan te bieden, offers, boete en vasten vanuit het hart.

Jezus heeft gezegd : "Verblijf in eeuwigdurende gehoorzaamheid aan Mijn Kerk, en je zult Mijn gunst genieten." (13 december 1995) "Bidt en vast om niet op de proef te worden gesteld. Blijft standvastig en bewaar de Tradities die jullie zijn geleerd. Als iemand jullie weg kruist en een andere leer brengt dan die welke Ikzelf heb geleerd, luistert dan niet naar hem, deze mensen komen van de Bedrieger." (17 maart 1993)

Waar Leven in God betekent getuigen te zijn van de Allerhoogste, getuigen van de Liefde van God, dat wil zeggen aan de wereld te laten zien dat, hoewel ze God hebben vergeten, Hij, God, in Zijn Trouwe Liefde en Barmhartigheid hen nooit heeft vergeten en dat, zelfs al zijn we de grootste zondaar ter wereld, Zijn Liefde voor ons geen einde heeft.

De Eeuwige Vader heeft gezegd : "Mijn kind, je bent niet Vaderloos. Ik Ben Die Ben is je Vader. Je bent niet thuisloos. Mijn Koninkrijk, Mijn Heerlijkheid en de Waarheid zijn je thuis. Je bent niet beperkt in voedsel, want Ik vul met Mijn Eigen Hand je mond uit Mijn Mond met Mijn Woord. Mijn gunst rust op je en dus is alles, wat Ik gedurende deze dagen doe, voor de redding van jullie generatie." (26 februari 1995)

Waar leven in God betekent het kind te worden van de Moeder van God, want haar Onbevlekte Hart is nooit gescheiden van het Hart van Jezus, maar in volmaakte eenheid met het Zijne.

Jezus heeft over Maria gezegd : "Elke devotie die haar Hart eert, zal vermeerderen en tot Mij opstijgen, daar Onze eenheid zo volmaakt is. In je devotie tot haar Hart zullen al Mijn verordeningen beter worden begrepen in haar Licht, want jullie schreden zullen worden geleid door haar Hart, omdat je door de Troon van Genade Zelf bij de hand zult worden genomen." (25 maart 1996)

Onze gezegende Moeder heeft gezegd : "Kom en groei in mijn Hart en wordt het hart van mijn Hart. Haal uit mijn Hart alle Rijkdommen die mij door de Wijsheid zijn gegeven, zodat je kunt leren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te beminnen, op deze manier zul je het kind zijn van de Moeder van God." (9 april 1996)

Waar leven in God betekent het Heilig Sacrament te bzoeken en bij Jezus te zijn. We zouden de Heilige Geest moeten vragen om ons de Geest van Vroomheid te schenken om het Goddelijk Sacrament te leren aanbidden. Waar Leven in God betekent met godvrezendheid te vieren wat waarlijk Vlees en waarlijk Voedsel is, wat waarlijk Bloed en waarlijk Drank is.

Jezus heeft gezegd : "Steunt op Mij en Ik zal jullie naar Mijn Tabernakel leiden, waar Ik dag en nacht op jullie wacht, waar Ik Mijzelf elke dag aan jullie aanbied ... Alles wat Ik nodig heb is liefde. Liefde en aanbidding." (1 juni 1989)

Waar Leven in God betekent te bidden voor de eenheid en voor het op dezelfde dag vieren van Pasen, want dit is het grote verlangen van Onze Heer Jezus Christus. Wij kunnen de eerstelingen van de eenheid zijn, door samen te komen en samen te bidden, een van hart en eenstemmig.

De Moeder van God heeft gezegd : "Ik smeek mijn kinderen zich met hart en stem te verenigen en de oorspronkelijke Kerk van Mijn Zoon in hun hart weer te herstellen, daar die Kerk was gebouwd op liefde, eenvoud, nederigheid en geloof. Ik bedoel daarmee dat jullie een gebouw binnen jullie hart moeten herbouwen." (23 september 1991)

Jezus heeft gezegd : "Ik heb nederigheid en liefde nodig, en de bekering van jullie harten, om het fundament te zijn van jullie eenheid."

Meditatie
Onze Eeuwige Vader zegt tot ons : "Komt en leert : zaai in de ochtend je zaad van liefde, zaai in de namiddag je zaad van vrede, en zaai in de avond je zaad van verzoening. Ga dan je oogst binnenhalen en offer haar aan Mij op, je Vader in de Hemel, en Ik zal je zeggen : "In je welwillendheid, Mijn kind, heb je je loon in de hemel verkregen.' Van boven roep Ik tot jullie allen : komt en sluit vrede met Mij, jullie God, en jullie zullen Mijn zegeningen hebben. Keert terug tot Mij en jullie zullen leven in eeuwigheid."

Meditatie - Juzus' Gebed
"Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser, wees mij zondaar genadig."
(Op zekere avond herhaalde Vassula dit gebed gedurende een hele tijd, en ze bleef het herhalen, zelfs toen ze naar bed ging om te slapen, en terwijl ze op het punt stond in slaap te vallen, hoorde ze een luide stem binnen in haar zeggen : "Ik zal je genadig zijn !")

HOE BIJ ELKAAR TE KOMEN EN TE BIDDEN ?


Jezus zei tegen Vassula : "Ga uit naar de naties en leer hun dit gebed tot de Vader te bidden."

Barmhartige Vader,
laat hen die horen en weer horen
maar nooit begrijpen,
deze keer Uw Stem horen
en begrijpen dat U het bent,
de Heilige der Heiligen.
Open de ogen van hen
die zien en zien
en toch nooit waarnemen,
dat ze deze keer met hun ogen
Uw Heilige Gelaat en Uw Heerlijkheid zien.
Leg Uw vinger op hun hart,
opdat hun hart zich opene
en Uw Trouw begrijpe.
Ik bid en vraag U al deze dingen,
Rechtvaardige Vader,
opdat alle naties zich bekeren
en genezen worden door de Wonden
van Uw Beminde Zoon
Jezus Christus, Amen
(15 mei 1990)


DE ROZENKRANS


Na de eerste drie Weesgegroeten zeggen we het gebed tot de Heilige Aartsengel MichaŽl en het Memorare van Sint Bernardus. Na elk tientje het gebed van Fatima, 'O mijn Jezus, vergeef....' etc..., en daarna het gebed dat Jezus in Het Ware Leven in God (8 augustus 1993) heeft gegeven, en dat Hij ons heeft gevraagd te bidden na elk tientje :
"Jezus, mijn enige liefde,
ik bid voor hen die U bemint,
maar die niet weten hoe ze U moeten beminnen.
Mogen zij gezuiverd en genezen worden,
opdat zij ook vrij zullen zijn van alle kwaad. Amen


Daarna, op het einde van de Rozenkrans het 'Save Regina'.

We zingen een of twee liederen.

We bidden staande en roepen de Heilige Geest aan :
'O Hemelse Koning, Paracleet, Geest van Waarheid, Alomtegenwoordig en in alles; de Schat van de eenvoudigen van geest en Gever van het Leven, kom en sla Uw tent in ons op, zuiver ons van alle smetten en red onze ziel, O Allerzuiverste. Amen.'

Staande kunnen we God gebeden uit het hart aanbieden. Hier volgen enkele voorbeelden van voorbeden :

'Jezus heeft gezegd : 'Ik ben gekomen opdat jullie leven mogen hebben, en dat in overvloed." Laten wij bidden dat alle mensen tot Jezus zullen komen, Die Waar Leven in God is. (Heer, verhoor ons.)'

'Jezus heeft gezegd : "Ik ben het Licht der wereld. Ieder die Mij volgt zal het licht des levens bezitten ... en nooit in de duisternis wandelen." Laten wij bidden voor allen die gebroken en gewond zijn en in duisternis wandelen, dat ze Jezus zullen volgen, Die Waar Leven in God is. (Heer, verhoor ons.)'

'Jezus zei tot Simon en Andreas, toen ze aan het vissen waren : "Komt en volgt Mij, Ik zal jullie mensen leren vangen." Laten we bidden voor alle priesters en religieuzen, dat ze Jezus zullen volgen, Die het Ware Leven in God is. (Heer, verhoor ons.)'

'Jezus heeft gezeged : "Ik ben de Verrijzenis." laten we bidden voor hen die nog van Jezus verwijderd zijn en die hebben opgehouden te zijn, dat ze mogen worden bevrijd en weer tot leven mogen worden gebracht om een Waar Leven in God te leven. (Heer, verhoor ons.)'

We prijzen de Heer, ofwel door gezang of door een of ander gebed. (Hier volgt een gebed dat aan Vassula werd ingegeven door de Heilige Geest, op 10 november 1995) :

Ere zij God in de hoogste der hemelen.
Ere zij Hem Die mijn ziel uit de ingewanden
van de aarde heeft getrokken.
Ere zij het Driewerf Heilige Licht
uit welks macht alle dingen tot bestaan zijn gekomen.
Ere zij God, onoverwinnelijk, onvergelijkbaar in
Zijn Autoriteit.
Ere zij de Onsterfelijke in Wie wij onsterfelijkheid vinden.
Moge Uw Adem, Allerheiligste, die pure uitstroming is
van Uw Glorie, ons nieuw leven inblazen, en ons vernieuwen
tot een glorierijk Lichaam. Amen."

Wij bidden en vragen onze Heer ons een boodschap te geven, eerst uit de Heilige Schrift en daarna uit de boeken van Het Ware leven in God. We openen ze op goed geluk, want we weten dat God met ons is en ons hoort : We lezen hardop de twee boodschappen mediteren erover gedurende enkele ogenblikken.

We kunnen dan een genezingsdienst houden waarin we God vragen ons de gaven van de Heilige Geest te schenken. Er kunnen liederen worden gezongen, terwijl men over elkaar de Heilige Geest afsmeekt. Men kan ook ondertussen de Rozenkrans bidden.

We eindigen met het bidden van de toewijding aan het Heilig Hart van Jezus (26 januari 1992).

Dit zijn de voorgestelde richtlijnen voor de gebedsgroepen van Het Ware Leven in God.

Als laatste, maar daarom niet het minste, laat het ons motto zijn :

VERGELD KWAAD MET LIEFDE

want - zoals Jezus ons zegt - liefde is de wortel van de boom der deugden. Zonder die wortel draagt die boom geen deugd, geen vrucht. "Het Hart van de Heer is Liefde en het hart van de Wet is gebaseerd op Liefde."

Moge de Heer ons zegenen en bewaren in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


terug naar de homepage