HOME MESSAGESIdézetek a Jézus és Mária sír  c. könyvből

( Kőbán Ferenc )

Megjelent 2004 májusában

 

 

                                                                                                                                                                 Imprimatur

1975/2002.

Dr. Paskai László

bíboros, prímás

2002. november 11.

 

 

 

Nihil obstat.   

Dr. Erdős Mátyás 

censor dioecesanus

 

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek érvényesek:

 

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.

2. Ezóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról , jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, föltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat.

3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás („Imprimatur”) nélküli kiadását és olvasását. Az „Imprimatur”-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.

4. Ha az ilyen kiadványok tartalma, tanítása megegyezik hitünk tanításával - a Szentszék és/vagy a püspök ítéletét tiszteletben tartva -, hihet, vagy kételkedhetik bárki azok természetfeletti eredetében aszerint, hogy kellő tanulmányozás után mi látszik számára valószínűbbnek.

5. A jelen egyházi jóváhagyás nem jelenti azt, hogy az e könyvben említett tények természetfeletti eredetéről történne nyilatkozat; egyedül az üzenet és a beszélgetések tartalmára vonatkozik. Csak azt qarantálja, hogy nincsen bennük semmi olyan, ami a hittel és az Egyház gyakorlatával ellenkezik; teljesen elvonatkoztatva attól, hogy azok, akik a Nihil obstat-ot és az Imprimatur-t megadták, egyetértenek-e annak tartalmával és a benne foglalt véleményekkel és megállapításokkal vagy sem.

6. A kiadó kijelenti, hogy az ebben a könyvben leírt rendkívüli jelenségek közlésével nem óhajtja megelőzni az Egyház hivatalos döntését, melyet a Kánonjog idevonatkozó előírásai, s különösen a 220. és a 221. paragrafus szerint hoztak meg, és annak mindenkor készségesen alárendeli magát.

 

 

 

Az Igaz élet Istenben idézetek a könyvből:

 

13. oldal

 

1989. Jézus. Vassula -.3 24. o.

J: Az idő rövid. Csodákat és jeleket adok nektek, és csodálatos jelenségekkel árasztom el az eget. Egyik figyelmeztetést küldöm a másik után. Szeretetem és irgalmam nagy jeleit adom nektek, de ti nem vagytok ennek tudatában.

 

14. oldal

 

1991. Jézus. Vassula-5. 134. o.

 

J: Szemem letekint a Földre, mindenkit jól megvizsgál. Ha most leszállnék, csak egy maroknyit találnék azokból, akik jelemet viselik homlokukon.

A mennyet azért nyitottam meg életem árán, hogy legyen a tiétek is. Kérdezlek benneteket, melyik ember ragaszkodik inkább a halálhoz, mint az élethez? Mikor akartok észhez térni? Sohasem?

Még meddig tagadjátok meg és sértitek meg a ti Felkenteteket azáltal, hogy visszautasítjátok szeretetemet?

 

 

22. oldal

 

1987. Vassula -1. 110. o.

 

J: Azért jövök, hogy felkutassam elveszett juhaimat. Jó pásztorként tétlenül nézzem, és maradjak közömbös, amikor elvesztek?

 

1988. Vassula -2. 219. o.

 

J: Emlékezz arra, hogy senkire sincs szükségem, elég vagyok önmagamban ahhoz, hogy befejezzem műveimet. Műveimet mégis szívesen megosztom teremtésemmel.

 

1989. Jézus. Vassula-3 108 -109. o.

 

J: Úgy ismertessetek meg az emberiséggel, ahogyan tanítottalak benneteket: a szeretet és az irgalom Istene vagyok. Nem nehéz engem megérteni. Senkit sem hajszolok halálra. Értsétek meg, hogy méltányosan adok és kérek. Sohasem kérek a lélektől többet, mint amennyit adni képes. Mindenkitől csak a szeretet csekély viszonzását kérem, egy mosolyt, egy gondolatot, egy kedves szót. Egyetlen szívből jövő szót úgy fogadnék, mint millió imát.  Gondoljátok meg, mit jelent ez! Már egy egyszerű gondolatot is úgy fogadok, mint komoly értéket. Felfoghatatlanul szeretek minden lelket! Gyengéd és szelíd Isten vagyok, jóságos vagyok ivadékaimhoz.

Egyházamnak árt az, aki úgy mutat be ivadékaimnak, hogy követelőző és könnyen haragvó Isten vagyok. Türelmes vagyok, és késedelmes a haragban, de gyorsan megbocsátok és gyorsan felejtek. Senki ne mondja, hogy csak a szentéletű emberekkel törődöm! Engem úgy ismernek, hogy megkeresem a beteget és az elesettet. Elesettségük vonz engem, és mivel ők képtelenek engem elérni, még inkább égek a vágytól, hogy magamhoz emeljem és Szívemre  szorítsam őket. Jézus vagyok, és Jézus Szabadítót jelent. Azért jövök, hogy megszabadítsalak, és nem azért, hogy elítéljelek  benneteket.

 

 

A Szeretet nyelvezete

 

23. - 24.oldal

 

1997. Jézus, Vassula – 10. 86 o.

J. Miért vonul át árnyék szemeden, szerelmem?

V. Mit fog mindehhez szólni az én orthodox népem!  (Itt két kezembe takartam arcomat.) Olajat csurgatsz rám Szentséges Szíved első és hátsó faláról. Kiárasztod rám illatodat, míg jobb karod tart engem. Nincsenek hozzászokva ilyen beszédhez!

J. Hozzá fognak szokni, mihelyt lelkük a Mennybe jut...

 

1997. Jahve, Vassula – 11. 26-29. o.

 

V. Újból eszembe jutottak azok, akik hevesen rágalmazzák üzenetedet, Uram, és különösen szereteted nyelvezetét.

Jahve: Imádkozz értük, és áldd meg üldözőidet, hogy irgalmat kapjanak az ítélet napján. A test és a vér mindig rosszat szül, és a rossz tettekben leli örömét. E lelkek nem beszélnek édességemről és istenségemről, mert lelkük nem tudja isteni édességemet megkülönböztetni saját testük és vérük kívánságaitól. Nem látják a különbséget.

            Kegyelmet, szentséget és jóságot árasztó ajkammal szólok, galambom, de nem értik, amit mondok és nem tudják értékelni csodálatraméltó tisztaságomat. Szívük oly kemény, hogy nem tudják értékelni Szívem ragyogását és istenségét. Ezért homályosodnak el világosságomtól ezek a szívek. Romlott testükben és gondolataikban engem vádolnak, hogy Szavaim túlzóak és érzelmesek. Róluk mondom: "Számomra idegenek és nem ismernek engem..."

...

V. Bárcsak meghallanák és megtanulnák Dávid zsoltáraiból a gonosz beszédűek, hogy ellenségességük alaptalan a Te nyelvezeteddel szemben! Bárcsak megtanulnák zsoltáraidat olvasva, hogy Te vagy zsoltáraid Zsoltára, és hogy a Te Szavaid, emberiség Szerelmese, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél! (vö. Zsolt 19,11.)

...

Jahve: Gyönyörűségemet lelem azokban a lelkekben, akik hagyják, hogy felemeljem őket... Ó Vassula, minden lelket szeretnék közel vonni a Szívemhez, hogy belém oltódjanak. Téged is így vontalak közel a Szívemhez. Gyermekem, ezért jelölöm ki kegyesen az utat, melyet mindenki követhet. A becsületesség útját, ami hozzám vezet.

  Mint menyasszonyát a szerelmes fiatal vőlegény, én is úgy szeretem teremtésemet: kezem művét. Minden teremtménynek meg fogom mutatni Szívem lángját, akár barát, akár ellenség. Ma sokan vizsgáljátok szeretetemet és édességemet saját testi szenvedélyetekhez mérve engem. Mondom neked: akik ismernek engem, szent módon szemlélik a szent dolgokat. Egy napon őket is szentnek fogják tartani. Akik azonban nem ismernek engem és a szent dolgokat nem szemlélik szent módon, azok érdemük szerint lesznek megítélve.  Szívem minden dobbanása szeretet kér. Újból mondom: meghívok mindenkit, barátot és ellenséget, hogy részesedjen Szívem gyönyörűségeiből. Ha elfogadjátok meghívásomat, megértitek majd, mennyire lekicsinyeltetek engem életetek folyamán, mennyire lekicsinyeltétek nagyszerűségemet a ti igen gyenge természetetetektől és világi hajlamaitoktól vezetve. Azt hittétek, hogy felszínes örömeitek és élvezeteitek, melyeket testetek kíván, úriasak és nagyszerűek. Testetek örömeit és élvezeteit nem lehet összevetni az én istenségemmel és édességemmel. A ti örömeitek csupán homokszemek a világmindenségben az én édességemtől kapott boldogsághoz képest, ami az örök boldogságra visz benneteket.

 

 

25. – 27. oldal

 

1986. Az Atya, Vassula -0. 71-72. o.

 

Az Atya: Kérdezni szeretnél valamit?

V: Azt gondolod, hogy semmibe veszünk téged?

Az Atya: Igen. Ezért vigyázz nehogy elaludj! ... hamarosan látható lesz a Menny hajnalcsillaga. Hogyne figyelmeztetnélek téged én, aki Atyád vagyok és gondoskodom rólad. Jahve vagyok, a te Teremtőd, és ti mind az én gyermekeim vagytok. Mit gondoltok, hová mentek? Elgondolkoztatok már ezen? Valóban azt hiszitek, hogy magatok által vagytok? Azt hittétek, hogy elhagytalak benneteket? Vagy, hogy nem is létezem? Valóban elhittétek, hogy Szavam nem más, mint héber tündérmesék gyűjteménye?

Szeretett gyermekeim, fáj a Szívem, látván, hogy alusztok.

Hogyne jönnék hozzátok, hogy figyelmeztesselek? Hogyan hagyhatnálak el benneteket, amikor az ördög farkasként körbejár arra várva, hogy felfaljon titeket? Fel akarlak ébreszteni benneteket, hogy találkozzatok velem. Várva várom ezt a dicsőséges pillanatot .... vajon örökké tart alvástok? Én, az Isten, hívtalak benneteket. Én, az Isten, mindenkor hívlak benneteket. Jöjjetek hozzám.

 

 

1988. Jézus, Vassula-2 154. o.

 

J: ... az idők kezdete óta megmutatkoztam különböző helyeken, különböző népeknek, különböző korszakokban. Vassula, hogyan lehetséges, hogy a te korszakod már nem képes észrevenni jeleimet? Mondtam-e valaha azt, hogy többé nem jelenek meg, és nem adok jeleket? A te korszakod halott, és önkezével tette tönkre önmagát. Az Urak Ura vagyok, az élő Isten, miért akarjátok, hogy hallgassak? Miért akarjátok, hogy halott legyek?

 

...

 

175. o.

 

V: Talán azért nem válaszolnak az egyházi tekintélyviselők, mert a "Béke és szeretet" üzenete is bűnbánatra figyelmeztet, mint a Lourdes-i és a fatimai? Lehet, hogy nem érzik magukra nézve kötelezőnek, hogy ezzel az üzenettel is foglalkozzanak, és egyébként is túl vannak terhelve munkával. Pedig ez nem csak figyelmeztetés. Szól az egységről, Oroszország megtéréséről és Péter székéről is.

J: Vassula, én vagyok az Ige, az örök Ige. Az én Szavam örök élet. Ha én elhatározom, hogy teremtésemet akár naponta emlékeztetem szeretetemre különböző eszközökön keresztül, és bűnbánatra szólítom fel , akkor sem hagyhat el teremtményem aki csupán por és hamu - akár egyet is kimondott szavaim  közül. Én, az Úr tudom, mire van szükségetek, és nagy az én irgalmam irántatok!

 

 

245-246. o.

 

J: Én vagyok az, az Úr, aki örökké tartó szeretettel szeret titeket. Én mindig így vagyok jelen közöttetek az idő kezdete óta. Amikor gyermekeim fellázadnak, én; az Úr gyenge eszközökön keresztül szólok, hogy figyelmeztetést adjak és visszahozzam őket magamhoz. Én, az Úr, mindig így munkálkodom. Úgy jövök el, mint a kalapács, hogy megtörjem a sziklákat, feltörjem azt a vastag kérget, amely teremtésem szívét takarja. Mindig kinyilvánítottam magamat, amikor teremtésemnek szüksége volt segítségemre, amikor olyan mélyre zuhant, hogy egészen közel került a Sátán kapuihoz.

 

 

 

1990. Jézus, Szűzanya. Vassula-4. 57-58. o.

 

J: Ma mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy közvetlenül szent lakóhelyemről hallhassa hangomat. Hangom visszhangként zeng Jeruzsálemből és eléri a Föld minden lakóját. Senki sem mondhatja majd, hogy nem figyelmeztettelek benneteket.

 

Nemzetről nemzetre küldöm Szentlelkemet, hogy kiáradjon rátok. Állhatatosan küldöm hozzátok szolgáimat, a prófétákat, hogy emlékeztessenek benneteket, ki a ti Atyátok, elforduljatok gonosz cselekedeteiktől és engeszteljetek tetteitekért.

 

 

125-126. o.

 

Szűzanya: Isten azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön, és ez most ünnepélyes figyelmeztetésem mindazok számára, akik hallják e könyv jövendöléseit: ne fojtsátok el a Lelket, aki most munkálkodik közöttetek, amikor hitehagyástok elérkezett tetőfokára.

Ne mondjátok majd az ítélet napján: "Sohasem hallottam, sohasem tudtam ezt." Jézus és én ezeket már azelőtt kinyilvánítjuk, mielőtt még megtörténnének, hogy ne mondhassátok, amikor színről színre találkoztok Istennel: "Nem tudtam róla."   A kevélyek fellegvára össze fog omlani..., és a gonosz lelkeket kivetik belőle.

 

 

132-134. o.

 

J: Eljövetelem küszöbön áll, és állandóan jeleket adok nektek, hogy felkészítselek rá. A Sze­retet vissza fog térni. Úton vagyok felétek.

Nagy visszatérésem előtt elküldöm hozzátok szolgáimat, a prófétákat, hogy emlékeztessenek benneteket törvényemre, és arra, hogy térjetek vissza gonosz útjaitokról, éljetek szentül, és hírül ad­janak nektek egyes eseményeket, mielőtt bekövetkeznének.

Elküldöm hozzátok angyalaimat, hogy szentségemre, fenségemre és ragyogásomra emlékeztessene­k benneteket.

Elküldöm hozzátok szószólóimat, hogy házatok tetejéről kiáltsák és hirdessék Szentlelkem menyegzőjét.

Nem fáradok bele, hívlak, hogy keljetek egybe velem! Nem kedvetlenít el ellenséges magatartásoto­k és közömbösségetek sem.

Ne legyetek olyanok, mint akik azt mondják látnokaimnak: „Ne lássatok látomást!" és prófétáim­: „Ne jövendöljetek!" Engedjétek, hogy királyi udvarom előkészítse számomra az utat!

Egyetlen jövendölés sem származott soha emberektől.

Amikor látnokaim és prófétáim helyettem beszélnek, azt a kegyelem segítségével és Szentlel­kem segítségével teszik, aki eltölti, és arra készteti őket, hogy nyissák ki ajkukat és ismételjék Szavaimat.

Továbbra is emlékezetetekbe fogom idézni az igazságot szószólóim által, még ha ismeritek is az igazságot. Továbbra is felfedem terveimet szolgáim, a próféták előtt, és látomásokban mutatom meg fenségemet látnokaimnak.

Engedjétek, hogy választottaim és szeretett lelkeim szabadon előkészíthessék számomra, a ti király­otok számára az utat.

Engedjétek, hogy tanúságot tegyenek! Mennyei udvaromat küldöm, hogy prófétáljanak korszako­tok pusztaságában a végső idők számára, hogy megtérítsenek benneteket, mielőtt még az én nagy napom eljön.

Értsétek meg, hogy nemcsak irgalmasságból jövök, hanem azért is, hogy ítéletet tartsak!

Nem azt mondom küldötteimnek, hogy csak az igazakat hívják, hanem hogy hívják a bűnösö­ket, a szegényeket, a bénákat, a társadalmatok kivetettjeit és mindenkit, akiket az utcákon találnak, hogy jöjjenek és töltsék meg iskolámat! Hívni akarom azokat, akik sohasem kerestek és nem ismertek engem, hogy jöjjenek, és éljenek házamban, mivel ez az irgalmasság és a kegyelem ideje.

 

 

 

Tengernek Csillaga  - keresztény folyóirat

2004. július / augusztusi számból:

 

 

Szívedet szeretném közel vonni a Szívemhez

 

Vassula: Újból eszembe jutottak azok, akik hevesen rágalmazzák üze­netedet, Uram, és különösen szereteted nyelvezetét.

Jahve: Imádkozz értük, és áldd meg üldözőidet, hogy irgalmat kapjanak az ítélet napján. A test és a vér mindig rosszat szül, és a rossz tettekben leli örömét. E lelkek nem beszélnek édességemről és istenségemről, mert lel­kük nem tudja isteni édességemet megkülönböztetni saját testük és vérük kívánságaitól. Nem látják a különbséget.

Kegyelmet, szentséget és jóságot árasztó ajkammal szólok, galambom, de nem értik, amit mondok és nem tudják értékelni csodálatraméltó tisztaságo­mat. Szívük oly kemény, hogy nem tudják értékelni Szívem ragyogását és istenségét. Ezért homályosodnak el világosságomtól ezek a szívek. Romlott testükben és gondolataikban engem vádolnak, hogy Szavaim túlzóak és érzel­mesek. Róluk mondom: „Számomra idegenek és nem ismernek engem..."

Vassula: Bárcsak meghallanák és megtanulnák Dávid zsoltáraiból a gonosz beszédűek, hogy ellenségességük alaptalan a Te nyelvezeteddel szemben! Bárcsak megtanulnák zsoltáraidat olvasva, hogy Te vagy zsol­táraid Zsoltára, és hogy a Te Szavaid, emberiség Szerelmese, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél! (vö.. Zsolt 19,11)

Jahve: Gyönyörűségemet lelem azokban a lelkekben, akik hagyják, hogy felemeljem őket... Ó, Vassula, minden lelket szeretnék közel von­ni a Szívemhez, hogy belém oltódjanak. Téged is így vontalak közel a Szí­vemhez. Gyermekem, ezért jelölöm ki kegyesen az utat, melyet mindenki követhet. A becsületesség útját, ami hozzám vezet.

Mint menyasszonyát a szerelmes fiatal vőlegény, én is úgy szeretem teremtésemet: kezem művét.

Minden teremtménynek meg fogom mutatni Szívem lángját, akár barát, akár ellenség.

Ma sokan vizsgáljátok szeretetemet és édességemet saját testi szenve­délyetekhez mérve engem.

Mondom neked: akik ismernek engem, szent módon szemlélik a szent dolgokat. Egy napon őket is szentnek fogják tartani. Akik azonban nem ismernek engem és a szent dolgokat nem szemlélik szent módon, azok érdemük szerint lesznek megítélve.

Szívem minden dobbanása szeretetet kér.

Újból mondom: meghívok mindenkit, barátot és ellenséget, hogy része­sedjen Szívem gyönyörűségeiből. Ha elfogadjátok meghívásomat, megér­titek majd, mennyire lekicsinyeltetek engem életetek folyamán, mennyire lekicsinyeltétek nagyszerűségemet a ti igen gyenge természetetektől és vilá­gi hajlamaitoktól vezetve. Azt hittétek, hogy felszínes örömeitek és élveze­teitek, melyeket testetek kíván, úriasak és nagyszerűek. Testetek örömeit és élvezeteit nem lehet összevetni az én istenségemmel és édességemmel. A ti örömeitek csupán homokszemek a világmindenségben az én édességemtől kapott boldogsághoz képest, ami az örök boldogságra visz benneteket..."

 

(Jézus és Mária sír, 23-24. o., Budapest, 2004.)

 

 

 
vissza a honlapra