HOME MESSAGES


Az "Igaz Élet Istenben" üzenet Szentháromságos lelkisége

Vezérfonal az "Igaz Élet Istenben" imacsoportok részére


Összeállította: Vassula Ryden

Jézus mondta: “Nélkülem úgy fogsz élni, ahogyan a világ él, velem úgy fogsz élni, mint a mennyben. Nélkülem világiasak lesznek lépteid, velem az én lépteimmé válnak! Maradj bennem! Gyökerezz belém, soha ne hanyagold el adományodat! Engem helyezz az első helyre, és ajándékozz meg időddel!”(94. 05. 20)

Mit jelent az IGAZ ÉLET ISTENBEN szentháromságos lelkisége?

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint megtanulni, hogyan kell szüntelenül imádkozni. A szüntelen imádság annyit jelent, mint tökéletes egységben élni Istennel és Istenben élni. Annyi, mint különleges és bensőséges kapcsolatot tartani Istennel, vagyis nap mint nap megélni a “mi ketten” kapcsolatot, amire Jézus tanít az “Igaz Élet Istenben” üzenetben. Annyit jelent, mint megtanulni őszinte párbeszédet folytatni Istennel.

Örök Atyánk mondta: “Jöjjetek közelebb hozzám, és halhatatlanságot lehelek belétek. Életre keltem lelketeket, hogy megmozduljon, rám vágyakozzon és az én dicsőségemben lélegezzen, hogy ezentúl ne saját magatokhoz tartozzatok, hanem ahhoz, aki a mi egységünkben indít benneteket egységre”(96. 01. 9)

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint kiterjeszteni Isten országát, annyit, mint megismertetni a háromságos Istent, mint felfedni Istenünknek, Atyánknak valóságos arcmását, hogy lelkünk “Abbának” szólítsa Őt!

Jézus mondta mennyei Atyánkról: “A Király, aki mégis olyan anyai; a Bíró, aki mégis gyengéd és szeretetteljes; az Alfa és az Omega, aki mégis oly szelíd.” (94. 08. 10)

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint megvalósítani az Isten iránti szeretetet és a felebaráti szeretet cselekedeteit, amelyek tetszenek Istennek.

Jézus mondta: “…az ítélet napján szereteted szerint kerülsz ítéletre.” Gondoljunk arra az esetre, amikor Jézus Vassulának diktált, és megszólalt a telefon. Édesanyja kérte, hogy azonnal menjen át a boltba, mielőtt bezár és vegyen számára kenyeret. Vassula habozott, mivel félbemaradt az üzenet, de látta, amint Jézus int neki, hogy tegye meg. Jézus így szólt Vassulához: “Menj és szolgálva engem szolgálsz.” Jézus azt akarta, hogy mielőtt az üzenet leírását folytatná, segítsen édesanyjának.

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint megengedni a Szentléleknek, hogy mennyországgá alakítsa lelkünket, hogy Ő legyen szemünk fénye, létünk célja, szívünk dobbanása, nevetésünk, örömünk és lelkünk királyi dísze. Ő legyen a Himnusznak mondott himnuszunk és az Ámennek mondott ámenünk. Meg kell halnunk saját magunknak, akaratunknak, szenvedélyünknek, amelyek megakadályozzák Őt abban, hogy lelkünket állhatatossá tegye, eltöltse kegyelemmel és mennyországgá tegye, amelyben háromságos Istenünket dicsőítjük.

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint hűségesnek maradni az Anyaszentegyházhoz és hagyományához. Annyit jelent, hogy szívből fakadó imákat, áldozatokat és böjtöt ajánlunk fel Istennek.

Jézus mondta: “Maradj mindenkor fegyelmezett Egyházammal szemben és kegyeimnek fogsz örvendezni.” (95. 12. 13)

“Imádkozzatok és böjtöljetek, nehogy próbára legyetek téve! Álljatok szilárdan, és tartsátok meg a hagyományokat, amelyekre tanítottalak benneteket! …Ne hallgassatok arra, aki utatokba kerül és más tanítást hoz, mint amit én magam adtam! Ezek az emberek a megtévesztőtől jönnek.” (93. 03. 17)

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN azt jelenti, hogy legyünk a Magasságbeli tanúi, Isten szeretetének tanúi, oly módon, hogy elmondhassuk a világnak, hogy bár a világ megfeledkezett Istenről, Ő hűséges szeretetében és irántuk való irgalmasságában sohasem feledkezett meg rólunk, és bár mi vagyunk a legnyomorultabbak a világon, irántunk való szeretete végtelen.

Örök Atyánk mondta: “Gyermekem, nem vagy apátlan! ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK a te Apád! Nem vagy otthontalan, országom, ragyogásom és az igazság a te otthonod. Nincs hiányod életedben, mert én saját kezemmel töltöm meg szájadat szájamból való Szavammal… Rajtatok nyugszik jóakaratom, és így mindent, amit e napokban teszek, nemzedéketek megmentéséért teszem.” (95. 02. 26)

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint Isten Anyjának gyermekévé válni, mivel az ő Szeplőtelen Szíve nincs elválasztva Jézus Szentséges Szívétől, hanem tökéletes egységben van az Övével.

Jézus mondta Szűz Máriáról: “Minden tisztelet, amelyet az ő Szívének adtok, kiegészül és felszáll, mivel olyan teljes a mi egységünk. Az ő Szívét tisztelve, az ő fényében minden rendelkezésemet jobban megértitek, mert az ő Szíve fogja vezetni szíveteket, és kezeteket maga a kegyelem trónja fogja kezében tartani.” (96. 03. 25)

Áldott Édesanyánk mondta: “Jöjj, növekedj Szívemben és légy Szívemnek szíve! Merítsd ki Szívemből mindazt a kincset, amit Bölcsességtől kaptam, hogy te is megtanuld szeretni az Atyát és az én Fiamat valamint a Szentlelket. Így leszel Isten Anyjának gyermeke.” (96. 04. 9)

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint meglátogatni az Oltáriszentséget és Jézussal időzni. Kérnünk kell a Szentlelket, hogy adja meg nekünk a jámborság Lelkét, hogy megtanuljuk, miképpen imádjuk az Isteni Szentséget. Az Igaz Élet Istenben annyit jelent, mint félelemmel szemlélni azt, ami valóban Test és valóban Étel, ami valóban Vér és valóban Ital.

Jézus mondta: “Támaszkodjatok rám, és én tabernákulumomhoz vezetlek benneteket, ahol éjjel-nappal várok rátok. Mindennap megkínállak magammal benneteket. Jöjjetek … Csupán szeretetre van szükségem, szeretetre és imádásra!” (89. 06. 1)

*   AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN annyit jelent, mint imádkozni az egységért és húsvét dátumainak egyesítéséért, mivel ez a mi Urunk Jézus Krisztus legnagyobb kívánsága. Mi lehetünk az egység első gyümölcsei, amikor összejövünk és egy szívvel egy lélekkel együtt imádkozunk.

Az áldott Istenanya mondta: “Esedezve kérem gyermekeimet, hogy egyesüljenek szívükben és szavaikban, és szívükben építsék újjá Fiam ősegyházát… mert annak alapja a szeretet, az egyszerűség, az alázat és a hit volt… arra gondolok, hogy a szívetekben kell újjáépítenetek.” (91. 09. 23)

Jézus mondta: “Alázatra, szeretetre és szívetek megtérésére van szükségem, hogy az legyen megtérésetek alapja… Országom kulcsa a SZERETET, a megdicsőült szeretet. A szeretet az egyik és az alázat a másik kulcs, mely egységhez vezet.” (89. 08. 9)

“Az egység az alázat és a szeretet által fog megvalósulni. És most értékelje szíveteket, amit mondok: az egység megvalósításához vezeklésre van szükségem…”(93. 09. 30)

“Az egység kulcsa az alázat és a szeretet.” (95. 06. 15)

“Azért van szükségem a szívetekre, hogy szívetekben építsem ki az egységet. Vassula, áldozatokra van szükségem ahhoz, hogy a két nővért egyesítsem.” (95. 06. 7)

Elmélkedjünk!

Mennyei Atyánk mondta:

“Jöjj, és tanuld meg:

Reggel vesd el a szeretet magjait!

Délben vesd el a béke magjait!

Este vesd el a kiengesztelődés magjait!

Majd menj, gyűjtsd be termésedet, és ajánld fel nekem,

Atyádnak a mennyben, és én így fogok hozzád szólni:

Gyermekem, jóakaratod miatt megkapod jutalmadat a mennyben!

A magasból hívlak mindannyitokat:

Jöjjetek, jöjjetek, kössetek békét velem, Istenetekkel, és elnyeritek áldásaimat.

Térjetek vissza hozzám, és örökké fogtok élni.”


(94. 06. 18)

A “Jézus ima”: Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! (Görögkeleti ima)

Vassula egy alkalommal egész este ezt az imát ismételgette, amíg le nem feküd. Elolvasása pillanatában erős hangot hallott, amint így szólt hozzá: “Meg fogok könyörülni rajtad!”


Miképpen jöjjünk össze imádságra?

Jézus megbízta Vassulát: “Menj el minden nemzethez, és tanítsd meg őket, hogy így imádkozzanak az Atyához:”

*   Kezdetre (1990. május 15-én adta az imát Szent Édesanyánk):

Irgalmas Atyám,

add, hogy akik hallván hallanak,

de meg nem értenek,

most meghallják hangodat,

és megértsék,

hogy Te vagy a Szentek Szentje!

Nyisd fel azok szemét, akik látván látnak,

De fel nem ismernek,

Hogy most meglássák

Szent Arcodat és dicsőségedet!

Érintsd meg, nyisd meg szívünket,

Éreztesd velünk a Te hűségedet!

Esedezve kérlek, igazságos Atyám,

hogy szeretett Fiad,

Jézus Krisztus Sebei által térjen meg

és gyógyuljon meg minden nép!

Ámen.*   A rózsafüzér:

Az első három Üdvözlégy után elmondjuk a Szent Mihály imát:

Szent Mihály arkangyal,

védelmezz minket a küzdelemben!

A sátán gonosz kísértései ellen

légy oltalmunk!

Esedezve kérjük,

parancsoljon neki az Isten!

Te pedig mennyei seregek vezére

a sátánt és a többi gonosz szellemet,

kik a lelkek vesztére

körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza

a kárhozat helyére!

Ámen


Majd mondjuk el Szent Bernát imáját:

Legkegyesebb Szűzanya Mária!

Sohasem hallotta még senki, hogy

Te gyámoltalanul magára hagytad azt,

aki oltalmad alá folyamodott,

segítségedért esdekelt,

vagy szószólásodat kérte.

Én is hasonló bizalomtól lelkesítve

sietek Hozzád, szűzek Szent Szűze!

Hozzád jövök Anyám

és mint szegény bűnös,

sóhajtozva lábadhoz borulok.

Ne vesd meg szavaimat

örök Igének Szent Anyja,

hanem hallgasd meg kegyelmesen!

Ámen.A tizedek után mondjuk el azt az imát, amelyet a Szűzanya adott Fatimában: “Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! Ámen.”

Ezután minden tized után mondjuk el azt az imát, amelyet Jézus adott az “Igaz Élet Istenben” üzenetben 1993. augusztus 8-án: “Jézusom, egyedüli szerelmem, azokért imádkozom, akiket szeretsz, de nem tudják, hogyan szeressenek Téged. Bárcsak megtisztulnának és meggyógyulnának, hogy ők is megszabaduljanak minden gonoszságtól! Ámen.”

A rózsafüzér végén mondjuk el a Salve Regina-t:

Üdvözlégy Királynő, irgalmasság Anyja, élet, édesség, reménység üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának vetett fiai, Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó, édes Szűz Mária!

*   Énekek: Énekeljünk el néhány himnuszt!

*   Ima a szentlélekhez: (Álljunk fel a Szentlélek köszöntésére!)

Ó mennyek Királya, Szentlélek! Mindenben jelenlévő igaz Lélek, a lélekben szegények kincse, Életadó Lélek, jöjj, végy lakóhelyet nálunk, és tisztíts meg minden bűntől, ó lelkünknek tisztaságos Szabadítója! Ámen.

(Görögkeleti liturgia)


Jöjj el, teremtő, életadó, megszentelő Lélek! Látogasd meg azok szívét, kik Téged hívnak, önts bőséges kegyelmet azok szívébe akiket Te teremtettél! Te hozz világosságot lelkükbe, kit Parakletosznak neveznek, Te, a Magasságbeli ajándéka, az élet Forrása, a szeretet égető Tüze és lelki Kenet, Te, a hét ajándék Lelke, az Atya jobb kezének ujja, az Igazság Lelke, akit az Atya megígért, ihlető Szószóló, aki tetteinket és szavainkat sugallja! Áraszd lelkünkbe szeretetedet! Támogasd szüntelen erényeiddel testünk gyengeségeit! Távolítsd el tőlünk az ellenséget! Add meg nekünk most a békét! Járj előttünk, mint Vezetőnk és Tanácsadónk, hogy elkerüljünk minden rosszat, és megtegyük Isten akaratát! Légy vigasztalónk a megpróbáltatásban! Engedd, hogy általad megismerjük az Atyát és a Fiút, és Téged, Szentlélek, aki mindkettőjüktől származol! Add, hogy mindenkor higgyünk és bízzunk Benned! Ámen.

*   A szív imája: Még mindig állva felajánljuk Istennek a szív imáját. Íme néhány közbenjáró ima:

*  Jézus mondta: “Azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben legyetek!” – Imádkozzatok, hogy minden ember rátaláljon Jézusra, aki maga az Igaz Élet Istenben,(- Urunk, hallgass meg minket!)

*   Jézus mondta: “Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, elnyeri az élet világosságát… és nem jár sötétségben.” – Imádkozzunk, hogy minden ember rátaláljon Jézusra, aki maga az Igaz Élet Istenben.(- Urunk, hallgass meg minket!)

*   Jézus így szólt Simonhoz és Andráshoz, amikor éppen kivetették hálójukat: “Jöjjetek, kövessetek, én emberek halászává teszlek benneteket!” – Imádkozzunk, hogy az egész papság és a szerzetesek kövessék Jézust, aki maga az Igaz Élet Istenben. (- Urunk, hallgass meg minket!)

*   Dicsőítő ének vagy ima: Dicsőítsük az Urat énekkel vagy imával! Íme egy ima, amelyet a Szentlélektől kapott Vassula (95. 11. 10)

“Dicsőség Istennek a magasságos mennyben!

Dicsőség Neki, aki kiemelte lelkemet

e Föld gyomrából!

Dicsőség a háromszorosan Szent Világosságnak,

akiben hatalma által

lett minden!

Dicsőség Istennek, akinek tekintélye győzhetetlen

és semmihez sem hasonlítható.

Dicsőség a Halhatatlannak,

akiben halhatatlanságot nyertünk.

Szent Istenem, bárcsak életre keltene

és egyetlen dicsőséges Testben

újítana meg minket leheleted,

a Te dicsőséged tiszta kiáradása!

Ámen.


*   Elmélkedés: Imádkozzunk és kérjük Urunkat, hogy adjon üzenetet nekünk a Szent Bibliából, majd az “Igaz Élet Istenben” üzenet valamelyik könyvéből! Találomra kinyitjuk a könyveket, mivel tudjuk, hogy Isten velünk van és hallgat minket. Elolvassuk mindkét szöveget és egy ideig elmélkedünk rajtuk.

*   Szabadító imádság: Ezután szabadító imát mondhatunk kérve Istentől, hogy adja meg nekünk Szentlelke ajándékait. Himnuszokat énekelünk, elmélkedünk a rózsafüzér titkain, amikor azok felett imádkozunk, akik kérték.

*   Felajánlás a Szentséges Szívnek: Befejezésként elmondjuk a Jézus Szentséges Szívéhez szóló felajánlást. (92. 01. 26)

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Jöjj, és árassz el teljesen, hogy az én céljaim helyett a Te céljaid, az én kívánságaim helyett a Te kívánságaid, az én szavaim helyett a Te szavaid, az én gondolataim helyett a Te gondolataid vezessenek, majd engedd meg, hogy betérjek Szentséges Szíved legmélyebb helyére! Semmisíts meg teljesen! Én (..) teljes szívemből fogom Szentséges Szívedet imádni. Megígérem, hogy benső tűzzel szolgálom Szentséges Szívedet. Lelkesedéssel foglak szolgálni, buzgóbban mint azelőtt. Gyenge vagyok, de tudom, hogy Te erőd fenntart engem. Ne engedd, hogy elveszítselek szemem elől, és ne engedd, hogy máshol időzzön szívem! Én (…) csak a Te Szentséges Szívedet fogom keresni, és csak utánad fogok vágyakozni.

JÉZUS SZENTSÉGE SZÍVE! Add, hogy ellenszenvet érezzek minden iránt, ami ellenkezik Szentségeddel és akaratoddal! Rostálj át újból és újból, és bizonyosodj meg, hogy nem maradt bennem vetélytárs! Mától kezdve vedd szorosabbra a szeretet kötelékeit, amellyel körülkötöttél, és add, hogy szomjazzon utánad a lelkem, és szívem belebetegedjen az irántad való szeretetbe!

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Ne várakozz! Jöjj, és emészd fel izzó szereteted lángjával egész lényemet, hogy amit mostantól fogva teszek, azt csak a Te céljaidért és a Te dicsőségedért tegyem, ne magamért! Én (…) felajánlom neked életemet, és mától fogva kész vagyok arra, hogy szereteted rabszolgája, égő kívánságod és szenvedésed áldozata, Egyházad segítője és Lelked játékszere legyek! Add, hogy vonásaim hasonlóvá váljanak kereszten szenvedő Arcod vonásaihoz a keserűség által, amit a lelkek szüksége és bukása miatt érzek! Töltsd be lelkemet!

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Ne kímélj meg keresztedtől, ahogy az Atya sem kímélt meg Téged! Ejtsd foglyul szememet, gondolataimat és kívánságaimat, hogy Szentséges Szíved rabja legyen! Méltatlan vagyok és nem érdemlek semmit, de segíts felajánlásom szerint élnem azáltal, hogy hűséges maradok és fáradhatatlanul hívom segítségül Szent Neved! Engedd, hogy lelkem visszautasítsa mindazt, ami nem Te vagy!

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Engedd, hogy a lelkek megtéréséért lelkem erősebben viselje Tested ismertető jeleit, mint azelőtt! Én (…) önként a Te akaratod alá rendelem akaratomat most és mindörökké. Ámen.


*   Mindez csupán vezérfonal az “Igaz Élet Istenben” imacsoportok számára.

*   Legyen jelmondatunk:

ADJUNK SZERETETET CSERÉBE A ROSSZÉRT!

(1996. november)

vissza a honlapra