HOME MESSAGES
A Világosság rózsafüzér titkai

Elmélkedések az Igaz Élet Istenben üzenetek alapjánindex

 

1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett (Mt 3:13-17)

Keresztség van készülőben, és milyen nagy keresztség lesz az! Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a Földet! Mindaddig még megjelenek. Most van a bűnbánat ideje, most van a kiengesztelődés ideje. Mondom nektek, drága gyermekeim, ma azt az áldozatot kéri tőletek Isten, hogy változtassátok meg életeteket és éljetek szentül! Isten minden lélektől azt kéri, hogy tartson bűnbánatot. (93.4.23.)

Tűz-keresztség készül leszállni rátok, teremtés! Az annyira várt keresztség, ami mindent megújít! Leányom, hirdesd Isten országát, és ne engedd, hogy bárki hátráltasson!… Kérd, hogy forrásként áradjon ki rád az élő víz és frissítsen fel téged! (96.7.17)

De Egyházamnak még meg kell keresztelkednie, és nagy az én aggodalmam, míg be nem teljesedik! Ezt a keresztséget a mennyből kapjátok, a felhőkből fog aláhullani. Nem olvastátok, tanítványaim?

"Nyíljék meg a föld
és teremjen üdvösséget,
és sarjadjon vele szabadulás is!
Én, az Úr hozom ezt létre, mind."
(96.9.20)

Szentlelkem leszáll a magasságos mennyből és keresztelési csókjával lángba borítja a Földet... Én, aki a kifürkészhetetlen csodák szerzője vagyok, készülök megnyitni a mennyet és tudatni fogom veletek szándékom misztériumát: Szentlelkem kiárasztását. Ő az Ígéret, akiről a Szentírás szól, és aki most úgy munkálkodik teremtésemben, mint még sohasem a történelem folyamán. A mennybe emel és olyan közel visz a mennyhez mindent, amennyire csak lehetséges. (98.2.25)

Jöjj és tanulj! Gondjaidban mindig veled vagyok. Én vagyok a te Vigasztalód. Ahol elkeseredés van, ott vigasztalok és gyógyítok. Én vagyok az Életadó. Megújítalak rád lehelt keresztségi csókommal. Megújítalak, hogy az Istennel szemben álló, természetes, emberi és világias hajlamaid, melyek a halálba vezetnek, átalakuljanak istenségemben és nemességemben és istenivé váljanak, olyanná legyenek, mint az angyaloké és a szenteké. (98.6.7.)


 

2. Aki Kánában megmutatta isteni erejét (Jn 2.1-12)

Nagy dolgokat tettem a Napba öltözött Asszony kedvéért! Attól a naptól kezdve, hogy Lelkem beárnyékozta, minden nemzedék boldognak hirdeti őt....... Ki mondja nektek azt, hogy nem hallgatom meg őt? Talán nem Édesanyátok járt közben Kánában? Ezeket a jeleket úgy gondoltam ki, hogy lelketek megértse azt, amit ma elvet. Ez a jel minden eljövendő időre szól. Istenanyai méltósága van annak az Asszonynak, akinek ruhája a Nap és ékessége az én Szentlelkem, a háromszorosan Szent, aki betölti az egész világot. (96.1.27.) 
3. Aki meghirdette Isten országát (Mk 1. 15)

Isten mindannyiatokhoz jön, még a legbűnösebbhez is. Térjetek vissza Istenhez, és Ő is visszatér hozzátok. Jöjjetek, és vegyetek szállást az Ő Szívében, és Ő is szállást vesz nálatok.
Ismerjétek fel, hogy komoly ima nélkül nem lesztek képesek arra, hogy meglássátok Isten országát. Igen közel van az Ő földi uralma. Ne feledjétek, hogy Isten ma a szívetek megváltozását kívánja tőletek. Ne féljetek bevallani bűneiteket! Vegyétek igénybe a gyónás szentségét! (93.4.23)

Az eljövendő tűzkeresztségben ugyanis Isten lángoló tűzben jön el, hogy kitépje a földből és gyökerestül elégesse a világnak minden bűnbe merült gonoszságát.
Továbbra is hirdessétek az egész világon Isten országát, és hirdessétek, hogy üzeneteinket azért kapjátok, hogy bűnbánatra indítson benneteket.(93.4.26)

A tavasz ékességébe, az én tavaszomba borítom ezt a Földet. Mit jelent Jahve tavasza? Az én tavaszom, szeretteim, akkor lesz, amikor egész teremtésem ragyogó fénybe öltözik. A tisztulás keresztségében visszanyeritek első képmásotokat. E tisztulásban mindenki közelebbi szeretet-egységre fog törekedni velem. Szívetek buzgón fogja keresni az Igazságot, az Utat és az Életet. És az Igazságban, melyben mámorító ízeket ismertek meg, a ti lelketek a kegyelem Lelkével felruházva fog tökéletesedni . Nem lesz többé szomorú az arcotok, mert én, a ti Vőlegényetek és a legjobb Apa fogok felragyogni felettetek.
A Szeretet készül visszatérni, hogy helyreállítsa országát. Az én országom uralma lesz az a Földön. Meg fogják tenni akaratomat a Földön, miképpen a mennyben.(98.2.25)
 
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét (Lk 9. 28-36)

Egyházam rövid időn belül megújul, átváltozik és feltámad, ahogy én, az Úr is feltámadtam...... Megígérem neked, hogy Egyházam új életre kel. Azt akarom, hogy újuljon meg és változzék át, ahogyan én is átváltoztam. Újjá fogom építeni templomomat, őszinteség lesz derékkötője, hűség lesz az öv csípőjén, és tisztaság lesz a fáklyája, hogy vezesse és megtisztítsa mindazokat, akik Nevemet bemocskolták. Mert, én, az Urak Ura, a Bárány templomomban fogok lakni..... (88.8.16)

Komolyan kérlek benneteket, hogy szívből imádkozzatok, böjtöljetek, tartsatok bűnbánatot, szeressétek egymást, újuljatok meg, legyetek új kenyérré, hogy a ti átváltozástok által nyilváníthassam ki dicsőségemet! (89.7.17)

Tüzem hamarosan leszáll rátok az égből, és felemészt benneteket nagy szeretetével. Ezt az emésztő tüzet sorjában kiárasztom a nemzetekre. Szeretetre váltom gonoszságotokat, meglágyítom és lángra gyújtom megkövesedett szíveteket..... Tüzem szent órája úgy ér el benneteket, mint a tüzes kemence. Az első pünkösdhöz hasonlóan elteltek szeretetem tüzével, Szentlelkem tüzével. Megújítalak benneteket, kiterjesztem az igazság, az egység, az igazságosság, a béke és a szeretet országát. Örvendjetek! Teljes szívetekből ujjongjatok szeretteim!..... Szeretetem tüze megtisztít benneteket. (89.9.6)

Mint az átváltoztatásban, úgy fogom átváltoztatni Egyházamat, hogy visszanyerje fiatalsága, jegyessége ragyogó dicsőségét.(90.10.20)

Szentlelkem kiáradása fog átváltoztatni benneteket...(90.12.19.)

Szentlelkem lakóhelyet készít magának bennetek. Átváltoztat, hogy szent városává, tulajdonává és birtokává legyetek. A jelenlegi világ elmúlik, és akaratom megvalósul a Földön is, miként a mennyben. A Szeretet Szeretetként száll alá, és én, a láthatatlan Isten, a ti szívetekben válok láthatóvá. Eljön az óra, amikor már nem kell tovább a sötétben tapogatózni, mert szíveteket az én ragyogó dicsőségem fogja megvilágítani. A ti szívetekben válik láthatóvá dicsőségem. (91.5.13.)

Nyomorúságos testeteket az én dicsőséges Testem másává változtatom át. Akkor meg fogjátok látni, amint az új Ég és az új Föld létrejön.(91.10.24.)

Ha majd Szentlelkem megostromol benneteket, mindannyian át fogtok változni.(91.11.24.)

már visszafelé tartok hozzájuk, hogy egész teremtésemet átváltoztassam az Igazság jóságában és szentségében. (92.12.21.)
 
5. Aki az Eukharisztiában nekünk adta magát (Jn 13)

Szeressetek engem tisztán, és tiszteljétek Oltáriszentségemet! (87.3.27.)

Hogyan kételkedhettek annyian abban, hogy jelen vagyok a Szentostyában? Oltáriszentségemet nem lenne szabad kiönteni, vagy úgy bánni Vele, mintha nem lenne szent! Ha megértenétek, hogy mit kínálok fel nektek, és kit fogadtok magatokba, szüntelenül áldanátok. Nézzétek! Amikor angyalaim rátok tekintenek a magasból, még ők is azt a táplálékot kívánják, amelyet ti magatokhoz vehettek, ők azonban nem. Úgy látom, hogy közületek sokan nem értik meg teljességét... A szeretet foglya vagyok minden egyes tabernákulumban, várva és remélve, hogy meglátogattok.. (89.9.29.)

Az egység az, ha együtt járultok szentáldozáshoz, és hiszitek, hogy valóban jelen vagyok az Oltáriszentségben. (91.4.13.)

Legyetek állhatatosak a gyónásban, kis gyermekeim, hogy olyan gyakran fogadhassatok engem az Oltáriszentségben, amilyen gyakran csak tudtok! (91.8.2.)

Az Egyház az én földi országom és az Oltáriszentség az én Egyházam szíve, azé az Egyházé, amelyet én adtam nektek. (91.11.14.)

Közeledj hozzám, ki vágyódsz utánam, és táplálni foglak! Felkínálom neked Szívemet az Oltáriszentség színébe rejtve, hogy élő tabernákulummá változtassalak.(94.10.25.)

Én vagyok az Igazság, és az Egyház az én földi országom. Az Egyház az én Testem, amely betölti az egész teremtést. 1 Egyházam Élete az Oltáriszentség, az út az örök életbe. Én vagyok az örök életbe vezető út. Én vagyok az út, az Igazság és az Élet.(95.12.10.)

Maradj hűséges az Oltáriszentségem alapításához, ismerj el engem Testemben! (96.10.22.)

Kegyelmemet én nyilvánítom ki neked, a megmenekülést pedig Fiam, Jézus Krisztus adja. Feláldozta magát azért, hogy téged szabaddá tegyen. Megalapította az Oltáriszentséget, hogy megossza veled az isteni életet, megszenteljen és saját Testében és Vérében részesítsen téged.
Te már nem csupán a kenyérben és a borban részesülsz, hanem magában az Istenben.
.....A megközelíthetetlen Isten válik számodra megközelíthetővé, a láthatatlan Isten lesz láthatóvá, arra készen, hogy átistenítsen téged. Az áll rendelkezésedre, teremtés, akinek nagysága felülmúl minden angyali erőt, minden lényt és minden teremtményt. Maga az Isten kínálja magát neked, visszaadja istenségedet [az Isten életében való részesedést], átisteníti lelkedet, hogy eljuss az örök életre. (99.6.30.)

Visszahelyezem Oltárszentségemet azokba a házakba, amelyeket megfosztottak jelenlétemtől, és azok szentté válnak.
....mégis mondom neked és megmondom mindannyiatoknak: Lelkem kiárad a Földre, hogy mennyei harmattal öntözze! Zöldebb lesz a Föld füve, a fák virágba borulnak, dús lesz a lombjuk és bőséges a gyümölcsük! (2000.10.16.)