HOME INDEX
MA DICSŐSÉGGEL KORONÁZTÁL
MARADJ HŰSÉGES! ROSSZ IDŐK JÁRNAK!


1996. január 31.

Kedvesem lejött a szobámba,
hogy Szentséges Szívére szorítson
és magával vigyen
a szelek szárnyán.
Kedvesemé vagyok,
és kedvesem mindörökre az enyém.

Kedvesem szeme ma igen szomorú,
fejét vállamra hajtja.
Élő víz Forrása,
ki szomorított meg ily nagyon?


Az enyémek tették, akik igazán enyémek... Erősen meggyötörtek, felmérhetetlen a bánatom... Nem tudom elrejteni előled bajomat, Vassula... Semmit sem rejthetünk el egymás elől, amióta ily közel hoztalak magamhoz. Hallgasd meg, mit mond neked Kedvesed: Alkotód, az Atyaisten, aki megteremtett téged, elhatározta, hogy magához emeli lelkedet... Nem csinálok ebből titkot, így van! Atyám felkelt, minden fülben visszhangzott kiáltása a mennyben. Ő, aki téged apaként nevelt és vezetett, aki felkínált téged mint ajándékát az emberiségnek, most felkelt, hogy visszavigyen téged magához.

Isten Ő, és látja ártatlanságodat, Isten ő és másként lát, mint az emberek. Mondom neked, felkelt, mert az ellened fordult zsarnokság felülmúlt minden mértéket... Az a kérdésem: "Akarod-e, hogy Atyád, aki a mennyekben van, kiragadjon a zsarnok kezéből és a hazug ajkak köréből?"

Uram, nem kötöttem e szerződést Veled? Szememmel szerződtem, hogy ne lássak életem első három napján. Szerződést kötöttem Teremtőmmel és Kedvesemmel, hogy sötétben maradok. Megtiltottam szememnek, hogy lássa dicsőségében a Napot és a Holdnak rám vetett fényét, hogy véghezvihessem küldetésemet és megdicsőíthesselek Téged.

Vassulám, újból megkérdezlek: "Akarsz-e továbbra is a Földön szenvedni, gyermekem, vagy inkább az én világosságomban, a mi ölelő karunkban akarsz felébredni reggel, ahol ezernyi angyal hangja, biztonság, dicsőség és maga a Jóság vesz körül téged?

Ó Istenem, Rád szomjazik, utánad vágyakozik lelkem.Most egyszerűen azt mondhatnám: "Jöjj! Jöjj, és ments meg, hogy közelségednek örvendjek mindörökre. Lelkem elolvad az irántad érzett szeretettől. Most bármely pillanatban karodba roskadhatna lelkem, és ha akarnám, útban lehetnék örömkiáltások, dicsérő szózatok és ujjongó sokaság közepette Istenem háza felé! örömöm Istenével lehetnék! De hadd legyek inkább megvetett a halottak között, az ő kárhozatos zsarnokságukban! Nem vagyok apátlan, hiszen velem vagy.

A Szentírás mondja: Te megszabadítod az ártatlant, Megváltóm. Most szabadon választhatok. Szent Istenem magamnak semmit sem kérek, mert Te ajándékoztál meg élettel, örömmel, és magadhoz kötöttél. Gyengéd figyelemmel őrízted minden lélegzetemet, és így most tovább szólhat a dal, mit hallani kívánsz a nemzetek szabadságáért, és továbbra is játszhatsz hárfádon, Istenem, mert a vadállat végül elébed esik. Végy igénybe engem mint megvetettet, és helyezz mindig oda, ahol sötétség és zűrzavar honol, ahol a világosság is olyan, mint a sötét éjszaka.

De hiszen szüntelenül bántalmaznak téged!

A Te nagyobb dicsőségedre! Így legyen! Hadd bántsanak!

Leányom, legyen a te kívánságod szerint! Megáldalak téged háromságos Szentségünkben. De mondd meg nekem, mit tegyek, ha újból felkél Atyám?

Emlékeztesd Őt szerződésünkre, Uram!

Ettől elolvad a Szívem... Maradékom, a te nyomorúságosságod, nagylelkűséged árán sokakat megmentek, de ne feledkezz meg arról, hogy tiszteletteljes gondolataid is tőlem erednek...
  Kerüld az önhittségre csábító alkalmakat! Még egy kis ideig légy türelmes! Amikor a nyomorúságos szeretetre vágyott, rátekintettem-e anélkül, hogy neki adtam volna Szívemet? Lásd, a Barátod vagyok. Senki sem mondhatja: "Az Úr ránk erőlteti rendelkezését."
Neked pedig ezt mondom, leányom: "örülök, hogy nem törted meg Atyáddal kötött szerződésedet. Nagylelkűségedet arra fordítom, hogy minden embert megáldjak a Földön és kiárasszam irgalmamat a végzetes nap előtt. Kiárasztom a jóság és az imádság lelkét.

Mondom neked, én, az Úr erődítménnyé teszlek téged, hatalmammal teszlek erőssé.
  Ó, a Szívem örvendez benned! Találkozzon tekintetünk és ünnepeljen ebben az örömben! Sokakat visszahozok magamhoz. Akiket félrevezettek, végül visszatérnek hozzám... Jöjj, és támaszkodj örömöd Istenére! Ne csüggedj, ne feledd, hogy amikor engem elítéltek és rám adták keresztemet, ugyanarra a földre estem le, amely mindnyájatokat hordoz, de felemeltettem, hogy befejezzem művemet. Tanulj ezért Üdvözítődtől! Végül tiéd lesz a győzelem... A Mindenható lehelete újból föl fog emelni téged. Megpróbáltatásaidból bőséggel merítek életet. 1 Tudd, hogy Atyád válaszolni fog neked szent lakóhelyéről. Melletted vagyok...

Atyám...

ÉN VAGYOK. Ma átadlak a nemzeteknek téged, és én leszek Védőpajzsod. Ma dicsőséggel koronáztál engem. Zsarnokság és igazságtalanság veszi körül az ártatlan vért, és Szívem kész volt arra, hogy kiragadjon téged a zsarnokságból. Hogyan hallgathatnék, amikor látom, hogy elnyomóid lesben állnak, hogy megtámadjanak téged és tanácsadódat? Miképpen hallgathatnék, amikor azt hallom: "Hogyan nyomozhatnánk utánuk?"

De íme, itt van a vigasz, amelyet nektek 2 nyújtok: Igyekezzetek jót tenni, tartsatok ki az igazságosságban! Veletek vagyok... Maradj hűséges! Rossz idők járnak. Nem akarok egy napon így szólni: "Nézzétek, leányom van itt, elhagyatottan fekszik a földön, senki sincs, ki felemelné." Az én erőmmel töltöttem meg lélegzetedet 3 és lángot gyújtottam benned, hogy fenntartsd az igazságosságot... Bármit teszel, a szelídség 4 lelkében tedd! Légy békében akkor is, ha nem fogadják el tanúságtételedet! Ne nézz se jobbra, se balra! Sokan 5 kelnek majd föl és jelentik ki, hogy én küldtem őket. Ne hagyd, hogy újból eladjanak nekik!...
  Ne félj, nem fogsz megszégyenülni.
  Téged pedig leányom, megerősítelek mindazokkal együtt, akik bíznak bennem.

Rossz idők járnak, de ne feledd, Teremtőtök gyengéden hajol fölétek. Békében dolgozz az én Nevemben! Ékesítsd szereteteddel Nevemet és ültess továbbra is szőlőskerteket a kiszáradt földekre! Én vagyok a te Atyád, hadd legyek vigasztalásod, és hadd emlékeztesselek arra, hogy irántad való szeretetem nem hagy el soha.
  És mondom neked 6 aki így beszélsz: "Tiltakozom az ilyen igazságtalanság ellen! Nem adnak választ nekem, és ha felszólalok ez ellen, akkor sem nyilatkoznak; ellopták becsületemet...", mondom neked: Légy békében, akkor is, ha elutasították azt, amiért tollad könyörgött! Nyújthattak volna ennél nagyobb megbecsülést neked? Végül nem fogok-e gondoskodni arról, hogy az igazság győzzön? Úr vagyok, és áldásom a tiéd. úgy ismerlek, hogy bátor vagy a harcban 7de inkább hagyd meg nekem ezt a dicsőséget. Továbbra is ültess házamban! Gondoskodtam róla, hogy a jövőben friss maradj, és teremj gyümölcsöt előrehaladott korod ellenére!

Leányom, szeretetből fakadó beleegyezésed a könnyekig meghatott! Boldog vagy, aki szegény vagy! Országom a tiéd. Király vagyok benned... E gyengeség által fogom megtörni a gonoszok hatalmát. 8
Megáldalak gyermekem.


1 megtéréseket.
3 mindenkinek
4 O'Carroll atyát,
5 ezzel egyidőben hallottam a "szilárdság" szót is
6 hamis próféták
7 O'Carroll atyának,
8 éreztem Isten humorát, és szívem repesett az örömtől,
9  "Az erő gyöngeségedben lesz teljessé  2 Kor 12,9.

previous index next