HOME INDEX
SEGÍTSÉGETEKRE JÖN SZENTLELKEM
ELJÖN A MÁSODIK PÜNKÖSD


1995. december 10.

Béke legyen veled! Legyen célod, hogy maradj az Igazságban, hozz minden embert az Igazsághoz és az én országomba! Én vagyok az Igazság, és az Egyház az én földi országom. Az Egyház az én Testem, amely betölti az egész teremtést. 1 Egyházam Élete az Oltáriszentség, az út az örök életbe. Én vagyok az örök életbe vezető út. Én vagyok az út, az Igazság és az Élet. Én vagyok a Szeretet. Szeressetek engem, és élni fogtok! Lelketek a szeretet által kezdi keresni a mennyei dolgokat. A világ semmi olyat nem tud felkínálni nektek, ami az enyém. Ragaszkodjatok hozzám, és bennem maradnak gyökereitek. Ily módon elnyeritek az örök életet, amit megígértem nektek. Hívtalak Vassulám, és igénybe vettelek, hogy felszólításomon keresztül sok bűnöst indítsak bűnbánatra.

Sok tanú előtt beszéltem általad, és megjelentem helyedben. Voltak, akik láttak engem, és hittek. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Én valóban rád bíztam ezt az üzenetet, mert tudtam, hogy vigyázni fogsz érdekeimre. Mondottam, hogy ezzel az üzenettel bíztalak meg, és az üzenet semmi újat nem ad hozzá a Szentíráshoz. Mindaz, amit ebben az üzenetben elmondtam, le van írva a Szentírásban, de még nem értettétek meg teljesen. Hallottátok, hogy el fogom küldeni nektek a Parakletost 2hogy mindörökre veletek maradjon, akik szerettek engem és mindenre megtanítson benneteket. Lelkem lesz Tanácsadótok és Nevelőtök. Nélküle még tanítványaim sem értettek meg teljesen engem és tanításomat.

Amikor azonban visszatértem Atyámhoz, elküldtem hozzájuk a Parakletost, hogy mindarra emlékeztesse őket, amit akkor mondtam, amikor még velük voltam. Már teljesen felkészültem arra, hogy eljöjjek hozzátok, de ti még nem értettétek meg hogyan és mily módon. Pedig nem hasonlatokban beszéltem.

Ünnepélyesen mondom: El fogom küldeni Szentlelkemet teljes erejében az egész emberiségre, és ennek előjeleként annyi csodát mutatok az égen, mint azelőtt sohasem. Eljön a második pünkösd, hogy helyreálljon földi országom. 3 Sokan kérdezik közületek: "Mikor? Mikor történik meg mindez?" Senki sem tudja az időt vagy a dátumot, amelyet az Atya határozott el saját tekintélyével.

Őseitek a múltban megölték mindazokat, akik megjövendölték eljövetelemet, és most, a ti nemzedéketek ugyanazt teszi. Még meddig akartok ellenállni a kegyelem Lelkének? Bánjátok meg gonoszságotokat, és imádkozzatok, nehogy ítéletet hozzon rátok az, amit kimondtatok. Ne kételkedjetek tovább, hamarosan kiárad rátok Szentlelkem, és visszatér erőtök. És te, én nővérem, fogadd el annak gyengédségét, aki megformált téged. Ahol sikertelen voltál, én sikert arattam, ahol hiányt mutattál, ott Szentlelkem betöltött. Irántad érzett rokonszenvem határtalan. Továbbra is valósítsd meg mindazt, amit tőlem tanultál! Tanulj, hogy diadalmasan fejezhessem be művemet! Vassula, megtennél velem még egy mérföldet?

Természetesen, amíg lábam van, Veled megyek.

Szigorú bánásmódjuk nem lesz hatással rád. Üzenetemet szentjeim előtt fedtem fel és azok előtt, akiknek szíve olyan, mint a gyermeké. A Bölcsesség kitér a bölcsek és a tanultak elől, de azok, akik kardot rántottak ellened, kard által vesznek el. Szavaim nem találtak otthonra bennük, mert hiányzik belőlük a szeretet. A törvény doktorainak nevezik magukat... Melyik törvény doktorai ők? Az én törvényemé vagy a sajátjuké? Ha megtartották volna az én törvényemet, megértették volna nyelvemet. 4 De nem fogadták be, amit mondtam.

Ó, Vassula, szeretettel fizesss a rosszért! Bocsáss meg és végy példát az én hallgatásomról az ellened felhozott vádakkal szemben! Az ember a saját készletéből merít: tisztelj engem, mivel tőlem származol. Menj oda, ahová küldelek! Tanúként menj, és hirdesd nyíltan mindazt, amit az Atya és én tanítottunk neked! Itt van a Sátán órája, de hamarosan felkel Szent Mihály, és jaj annak a bűnösnek, aki nem bánja meg bűneit! A gonosz lélek most rád zúdítja haragját, és rázúdítja haragját, a gonoszság csapását minden lépésemre is, amelyet üdvösségetek érdekében teszek, de Szentlelkem segítségetekre siet, és üzenetem folytonos énekké válik azok számára, akik meg akarják hallgatni. Imádkozz Vassulám, mert gyönyörűségemet lelem imáidban! Megáldalak

1  vö. Ef 1,23.
2  a Szentlelket,
3  az Egyház
4  Jézus a Szentírásra gondol.

previous index next