HOME INDEX
JÓTETTEDET NE TAGADD MEG A RÁSZORULÓTÓL!
A VADÁLLAT MA KIHÍVJA A MENNYET


1995. október 6.

Uram, megadtad szememnek a kiváltságot, hogy dicsőséges Felségedet szemlélje. Mekkora kegyelmet adtál nekem, aki igen csekély vagyok ahhoz, hogy ily ajándékban birtokolhatom dicsőséges Felségedet, és szemlélhetlek Téged misztériumodban.

Bölcsesség Forrása, jóságosan és végtelen gyengéden, igen kedvezően bánsz velem, hogy felismerjem háromszorosan Szent Istenemet, hogy felismerjem Őt mint Atyát, Kedvest és Abbát.

Értelem Forrása, aki kertté teszed a sivatagot, gyümölcsfává a tövist és bogáncsot a Te hihetetlenül magával ragadó, lenyűgöző és dicsőséges megjelenésed elbűvöli szívemet.

Tanács Forrása, én Kelyhem, Italom, Te Király vagy kezdettől fogva, tanítványodnak nem szűnsz meg jóságodban fenséges tanácsot adni, ezért beteg szívem a szeretettől.

Szent Neved dicsőség. Lehetóe Téged eleget dicsérni?

Erősség Forrása, félelmetes ragyogásodban látodóe, hogy milyen állapotban vagyunk? Szegények, nélkülözők, gyengék és sajnálatraméltók vagyunk, pedig Hozzád tartozunk és Tőled származunk. Látod, miként remeg élelem híján elgyengült térdünk? Látod, hányan váltunk nevetség tárgyává?

Jöjj hát, kegyelem Lelke, esedezve kérem Felségedet, lehelj ránk újból, hogy kezdetét vegye a megújult élet! Parancsold egyetlen Szavaddal, és megújul a világ!

Ó tudás Forrása, jöjj és vezess, hogy eljussak Isten misztériumaiba! Szemem nem lát, fülem nem hall semmit, és csupán az ismeretlent tapogatom, míg meg nem mutatod Arcod, és hallanom nem engeded hangod. Nem látod, mennyire vágyom udvarodba?

Jámborság Forrása, miért oly nehéz megérinteni Téged? Mert tisztátlan a kezem? Miért rettensz meg tőlem? Maradjak talán tökéletlen? Te mindig hűséges vagy ígéretedhez, és Téged úgy ismernek, hogy szabadulást hozol a foglyoknak. Kérlek, segíts! Add meg nekem szentjeid magatartását, hogy egyszer majd dicsőíthessem hatalmas tetteidet. Szabadíts meg engem, mert tudjuk, hogy védelmed biztonságot nyújt a jámboroknak.

Istenfélelem Forrása, igaz tanítványaid ismertetőjele, országod gyöngye, az Egyház szívverése és misztériumainak tiszteletben tartója, hogyan nyerhetünk meg Téged, és hogyan birtokolhatunk mindörökre? Te minden vagy! Szívem rózsabimbója, add meg adományodat, hogy én is a Te leányod lehessek! Téged félni a bölcsesség gyökere és az örök élet kapuja.

Ó dicsőséges Trón, magasan állsz kezdettől fogva, szakíts el engem minden rossztól, és mutasd meg Őt, kit hordozol!

1 Háromszoros világosságomat árasztom rád és mindazokra, akik vágyakoznak utánam. Az én leheletemmel töltöm meg lelketeket, hogy megmentselek és Atyátok házába vigyelek titeket. Még gyenge a gyökered, de tarts engem legjobb Barátodnak, aki megment attól, hogy kitépjenek a földből. Én leszek jártodban egyedüli Vezetőd, gyönyörűséges gyermekem. Hűséges ďröd leszek, amikor alszol és vidám Társad, amikor felkelsz.

2 Béke legyen veled! Nem olvastad?
"Jótettedet ne tagadd meg a rászorulótól,
hogyha módodban van jót tenni vele!" 3
Így szóltam: "Vassiliki, akit Lelkem házassági kötelékkel kötött hozzám, és akit én neveltem, kegyeimnek fogsz örvendeni, jelenlétemben fogsz örvendezni. Azért jöttem, hogy találkozzam veled, és mondom neked, leányom, olyan boldog vagyok, mint a kicsiny gyermek. Boldogságom tökéletes. Maradj hűséges hozzám! Ne feledd, hogy Jegyesed vagyok! Igyekezz követni Jegyesedet egészen a szolgaság vállalásáig! Leányom, éjjel és nappal Nevemet káromolják, saját fiaim és leányaim ütnek rajtam sebet. Üldöznek. Osztozz szenvedésemben! Arra kényszerülök, hogy szeretetedet kolduljam. Arra kényszerülök, hogy nagylelkűségedet kolduljam. Osztozz szenvedésemben! Ma éjjel sokan átvállalják terhemet áldozatot vállaló lelkeim közül...

Uram, úgy tűnik, mintha megbomlott volna a dolgok rendje!

Ne engem gyászolj, hanem ezt a nemzedéket! Felfoghatatlanul szeretlek, és bármikor visszamennék a Kálváriára, ha lehetséges volna, hogy megmentselek benneteket ettől a hitehagyástól. Nagylelkűségre, melegségre és a szeretet bizonyítékára van szükségem. Mondom neked, leányom, nem sajnálom, hogy eljöttem hozzád. Igen, láttam, hogy e nemzedék mennyire fogy és nélkülöz, és Szentséges Szívem annyira szenved, hogy azt ember meg nem értheti. Ezért akarom Vassulám, hogy lobbantsd lángra mindazt, amit neked adtam, Szívem minden kincsét. Arra valók, hogy oszd szét őket.

Téged bíztalak meg azzal, hogy e kimeríthetetlen kincsre vigyázz, amelyet a ti időtök számára tartottam fenn. Oszd szét Szentlelkem segítségével! Ő, aki megmentett téged, másokat is meg fog menteni. A te kelyhed és italod sokak számára jelent irgalmat, mert össze akarlak gyűjteni benneteket mint bárányokat és meg akarom mutatni pihenőhelyeteket. Kérésedre el fogom küldeni Szentlelkemet a magasságokból, hogy világosság ragyogjon fel sötétségetekben. Jöjj, aki utánam vágyakozol, és táplálkozz Szavammal! Mivel Szavam gazdagság, lelked az én tökéletességembe fog öltözni. A Szeretet veled van most és mindörökké...

Uram, ékesítsd fel tökéletességeddel teremtésedet!

Békét adok szívüknek és üdvösséget ígérek lelküknek, ha meghallom bűnbánó kiáltásukat...
  Bánjátok meg bűneiteket, és elnyeritek a megbocsátás gyümölcsét! Bocsássatok meg, és elnyeritek a szeretet és a béke gyümölcsét. Jöjjetek, és bánjátok meg bűneiteket!
 Atyám haragja olyan tüzet gyújtott, amely felégeti a világot!

Látod, leányom, ez a nemzedék annak az undokságnak a felállítására készül, amiről Dániel prófétám beszélt. Borzalmas tettet akar véghezvinni. Hogyne lobbanna fel Atyám haragja? Nem fogja eltűrni Atyám, hogy Fiát lábbal tapossák és földre vessék, és Szent Mihály sem fogja eltűrni. ó Szent Mihály fölkel seregével együtt.
  A vadállat ma kihívja a mennyet és még az én hatalmamat is! Ezért fogja Atyám tűzzel felégetni e nemzedék bűneit, és ez a tűz oly időben jön el, amikor semmit sem sejtenek: szájam szava és Atyám parancsa tűzre ítéli a jelenlegi eget és Földet.

Sokszor figyelmeztettelek benneteket erre, de ahelyett, hogy hirdettétek volna figyelmeztetésemet, elhallgattátok... mert gyengék vagytok... 4 Ugyanazt mondom nektek, amit a Szentírás:
"Boldog, akinek bűne megbocsátva,
s befödve gonoszsága,
boldog férfiú, akinek az Úr
vétkeit föl nem rója" 5
amikor az én napom eljön.
Imádkozz nemzedékedért, leányom! Légy állhatatos, és reményt nyújtok neked.
Megáldalak. IC


1  A Szentlélek:
2  Jézus szól most:
3  Péld 3,27..
4  Jézus ezt mintha magának mondta volna
5  Róm 4,7; Zsolt 32,1-2,

previous index next