HOME INDEX
A VILÁG LE FOG KÖPNI TÉGED
ÜZENET SKANDINÁVIÁNAK


1995. szeptember 6.

Eltévedt bárányként jártam utamat. A kiszáradt földből próbáltam táplálni lelkemet, és azt reméltem, hogy a kemény sziklából kapom italomat.

Ó, elpusztítottak engem a nélkülözésben kapott sebek, és vétkeim gyógyíthatatlannak tűntek. Puszta látásom is botrány volt angyalaid előtt, és undokság szemedben, ó Szentséges Háromság, tisztaságos Isten! Rémülten és megdöbbenve álltak angyalaid és szentjeid lázadásom előtt.

Nap nap után nélkülözésben jártamókeltem. Az éjszaka árnyai közt jártam, szomjúságtól elepedve, árván töltöttem az éjszakát, tüskés bozótban és tövisek közt meghúzódva, kiéhezve és megfogyatkozva nem tudtam felfogni, hogyan kerültem ilyen nyomorúságba? Miért sötétült el szemem világa?

Ó gonosz hajlam, részvétet reméltél? Bukásomat nagy tapssal üdvözölte a gonosz lelkek sokasága, mert sikerült kiszakítaniuk Pásztorom nyájából, és megfosztaniuk szemem Világától, örömömtől Szerelmemtől és Életemtől... És amikor életem örökre kialudni készült, Te, Atyám, hatalmas erővel, és dicsőséggel eljöttél. Végtelen könyörületedben, Atyám, megnyitottad a mennyet, hogy elérj engem szent lakóhelyedről, és leszálltál félelmetes ragyogásban.

Ott álltál fenségesen a megrettent nyomorúság előtt. Ő, aki átjár és átitat mindeneket, akkor a nyomorúság társaságában időzött. Miként a bor mámorában, lelkem megtántorodott e háromszorosan szent és tiszta áradásban...

Szólni, mondani akartam valamit dadogva, de hangom nem hallatszott, elaléltam. Akkor az ujjak, melyek megformáztak, hirtelen megérintették ajkamat és kinyitották, hogy magamba szívjam leheletét. És ahogy elteltem a mirhához hasonlító illattal, felsírtam, mint az újszülött és egy szempillantás alatt meggyógyultam.

"Mert maga Teremtőd lesz a hitvesed, a Seregek Ura a neve." 1 Így szólt:

"Megsajnáltalak... nem tudtad, gyermekem, hogy gazdag vagyok a megbocsátásban? Ne menj el és ne félj! Maradj velem, felemellek és hazaviszlek, hogy teljesen meggyógyítsalak. Nagy szeretetem kihívta irgalmamat és Szívemet meghatotta nyomorúságod. Jöjj, és ha akarod, irántatok érzett nagy szeretetem tanújává teszlek."
Ezt mondta szent ajkad, és szavad úgy érintette kiszáradt lelkemet, mint a reggeli harmat, és míg velem szót váltottál, lelkem a bűnbánattól megrendülten Atyám karjába, Atyám kegyelmébe omolt.

Akkor az Úrhoz fordultam, és könyörögve kértem, hogy birtokolhassam Őt. Teljes szívemből mondtam: "Birtokolni szeretnélek Uram és Teremtőm, ahogyan Te birtokolsz engem." Majd köteléket tettél rám, melyek Hozzád kötöttek, örökké tartó köteléket.

Az Atya: És én így szóltam: Megadom neked Szívem és Lelkem kegyelmét, mert Isten vagyok és háromszorosan Szent. Én vagyok a te Atyád, és te az enyém vagy. Te az én leányom vagy, és én a tied vagyok. Nem tudtad, hogy Kegyelem és Irgalom vagyok? Jöjj, ne kérdezd: "Miért történt velem mindez?" A te nagy nyomorúságod hozott le engem az égből. Vigasztalan szíved miatt kiáltott Szívem angyalaimhoz és szentjeimhez: "Még meddig kell látnom, hogy így él?" És neked ezt mondtam:
  "Paraskevi, emeld fel szemedet és nézz rám! Megígérem neked, hogy nem egyedül te kapod a reményt, hanem mindenki, aki szomjas." Ki hallott ilyen dolgokról?
  Téged pedig, Paraskevi, szolgálatomba veszlek, és fává teszlek. Gyökereid az én kertemben fognak megerősödni, hogy zöld maradjon levélzeted, hogy gyümölcsödre az én Nevem legyen írva. És én magam leszek örződ és megöntözlek az élő víz forrásából... Mint Társad és Barátod bölcsességet adok neked, ami nevel és felemel, hogy később tökéletesen átadhasd az egész emberiségnek ezt a reményt.

Én magam fogok veled törődni és udvaromban foglak nevelni. Ezért fognak ellentmondani neked utazásaid során. A világ le fog köpni téged, de nem többször, mint Fiamat. árulók kerülnek utadba, de egyik sem lesz nagyobb Júdásnál. Megtagadásban és elutasításban is lesz részed, de egyik sem lesz komolyabb azoknál a megtagadásoknál és elutasításoknál, amelyeket Fiam kapott. Sokan könyörtelenül félre fognak érteni téged, de örülj! Ne szomorodj el! Ne tanúsíts ellenállást és ne fordulj el! Engedd, hogy elnyomjanak, ahogy saját Fiamat, Megváltótokat is elnyomták és tanítványait megbotránkoztatták.

Megparancsolom neked, hogy maradj érzéketlen az emberek sértéseire és ne válaszolj, ahogy Fiam sem válaszolt, hanem hallgatott. E szenvedésekbe békét adok. Gyötrelmeid által megvigasztalom a vigasztalhatatlant. Megengedem, hogy elnyomóid elnyomjanak és mialatt gyötrelmek közt fekszel és rád taposnak az emberek, háromszorosan Szent Lelkemben életre keltem a megújulást, világosságot hozok Egyházamba, arra késztetem, hogy alárendelje magát és eggyé legyen.

Bármilyen erőtlen is a szíved, érezd át, érezd örömömet e győzelem felett! A megmenekülés áll ajtótok előtt...
  Leányom, add át magadat Atyád kezébe! Gyenge és szelíd gyermek, vedd válladra az egység jármát és hordozd! Ha útközben elfáradsz, én leszek egyedüli pihenésed, egyetlen Társad, az árulások között egyetlen Barátod. Én leszek tudásod egyedüli Forrása, és megtanítalak misztériumaink mélységeire, nehogy hiányt szenvedjen a jelenlegi és a következő nemzedék. Továbbra is rátok hullatom áldásaimat és mannámat, hogy tápláljalak benneteket.

Jöjj, ne állj megrettenve! Jöjj! Közelséged megigéz engem, lelkedben pedig szomjúságot kelt irántam. Jöjj, Fiam tabernákuluma! Szeretlek! Szeress engem, és lelkesen szolgálj! Jöjj, por és hamu, akinek szíve és lelke van, dicsőíts engem! Jöjj Paraskevi, sötétségeddel ellentétben, én, a törvény maradandó Világossága vagyok, én leszek utazásaid során egyetlen fényoszlopod, aki bevezet téged és másokat is törvényembe.

2   És ti, ha meg is vagytok verve vaksággal, és nélkülözve, kiéhezve és kiszáradva a szomjúságtól, tapogatva jártok e pusztaságban, még ha úgy érzitek is, hogy legyőznek a keserű csapások, térjetek vissza hozzám úgy, amilyenek vagytok! Mert ellenálltam szent haragomnak, és visszaemlékeztem arra, hogy én, én örökbe fogadtalak benneteket... és mindig mellettetek leszek, bármerre jártok. Közeledjetek az élő Istenhez, és megmutatom irántatok jóságomat. Megtanítalak arra, hogy a jámborság mindennél erősebb. A jámborság visszatart a bűntől. Jöjjetek, gyökeresedjetek meg bennem, hogy fává tegyelek benneteket, gyümölcstermő ágakkal. Gyümölcseitekbe az én Nevem lesz belevésve, hogy aki eszik belőle, még többre éhezzék. És attól kezdve fületekkel a háromszorosan szent Igazságot fogjátok keresni. Ha szívetek az Igazság felé fordul, élni fogtok.


1  Iz 54,5
2   Jézus azt kérte, hogy a következő részt olvassam fel a skandináv államokban, amelyeket meg fogok látogatni: Oszlóban, Göteborgban, Stockholmban és Koppenhágában.

previous index next