HOME INDEX
KÉRD SZENTLELKEM HÉT AJÁNDÉKÁT!


1995. június 19.

Béke legyen veled! Szeretettel kötözd be Sebeimet Szentlelkem által! Mindenkor keresd Szentlelkemet! Jöjj és tanuld meg: Hogy lelkedet megóvd a rosszindulattól és a kísértésektől, kérd meg Szentlelkemet, az Életadót, hogy neveljen téged szentségben és segítsen növekedned kegyelemben és bölcsességben, nehogy téged is elsodorjanak azok a tévedések, amelyek egyre inkább terjednek Egyházamban.

Kérd a tudás Szentlelkét, segítsen neked, hogy el ne torzítsd Szavamat, ahogy manapság teszik, hanem ismerj meg bennünket 1 mint háromszorosan Szentet, és míg bennünket megismersz, magadat is megismered tükörképünkben és képmásunkban.
  Azt mondom, "nehogy téged is elsodorjanak", mert sokan váltak hanyaggá vagy buktak el azok közül, akiket feltámasztottam. Elhagyták szent szabályaimat, amelyeket rájuk bíztam. Elhagyták, mert ösztöneiknek engedtek. Nem engem tettek az első helyre 2 nem az én érdekeimet, hanem a sajátjukat. Kérd a bölcsesség Szentlelkét, hogy úgy keresd mennyei szőlőskertemet, hogy lelked vágyakozzon gyümölcseire!

Jöjj és esedezz a bölcsesség Szentlelkéhez, hogy látogasson meg szegénységedben! Nem fog elmenekülni szegénységedből, hanem pártfogásába vesz és udvarolni fog neked. Tiszta kiáradásával a mennyei dolgok felé fordítja lelkedet, hogy tőlünk 3 kérd azt, ami szent és maradandó. A bölcsesség Szentlelke megmutatja neked országunkat, a jámborság országát, amelyet az igazak és szentek számára tartunk fenn. Ne légy olyan, mint azok, akik nap mint nap megbántják Szívemet és szüntelenül szomorítják Szentlelkemet, mert lázadók, irgalmatlan Káinok lettek. Szedd rendbe szívedet, és a bölcsesség Szentlelke lesz vezetőd és irányítód. Országunkba vezet téged, amelyet már akkor előkészítettem számodra, amikor a világ alapjait megvetettem.

Esedezz, és az értelem Szentlelke mint ragyogó Nap leszáll semmiségedbe. Gyógyító sugarat áraszt szemedbe, és leveszi a fátylat mindarról, ami sötétnek és elérhetetlennek látszott.
  Az értelem Szentlelke semmiségedben bevezet téged az isteni Igazság misztériumába. Nehogy rosszindulatúnak vagy hajthatatlannak találjon Lelkem! Hadd világosítsa meg lelkedet, és ellentétben semmiségeddel az értelem Szentlelke lesz minden, amit hiányolsz. Társad és Barátod lesz. Egyetlen misztériumot sem fog elrejteni előled. Olyan tanítást kínál, amelyet egyetlen lélek sem értett még meg, az emberi értelmet meghaladó dolgokat, amelyek az áthatolhatatlanba, a maradandóba vezetnek és Isten mélységeit érintik. Ne légy hát olyan, mint a ti időtök tudósai és filozófusai, akik saját racionális lelkük szerint alakítják filozófiájukat. A test és a vér nem tudja kinyilatkoztatni azt, ami a Lélektől való. Felkínálhatom neked országomat, és Lelkem országomba vezetheti lépteidet.

Jöjj, és örököld meg az örökkévalót! Engedd meg az értelem Lelkének, hogy isteni világosságával megvilágosítsa lelkedet és testedet! Engedd meg, hogy olyan bensőséges kapcsolatot teremtsen velünk lelkedben, amilyent mi 4 szeretnénk!
  Fiaim és leányaim! Jöjjetek hozzánk csendességetekben, hogy megkapjátok az adományokat, amelyeket felkínálunk nektek! Háromszorosan Szent a mi Nevünk. Ne kövess emberi értelemre alapozott filozófiát, mert a vipera befészkeli magát bensődbe! Inkább jöjj hozzánk és fogadd a Lélek ajándékait! A lélek átváltoztathatja lelkedet a mi mennyországunkká. Ismerj el minket háromságos Szentségünkben, és "a mi gyermekünknek, a miénknek" fogunk nevezni. Szentségünk élő képmásává tesszük lelkedet, a Láthatatlan látható képévé, és vonzódni fogsz minden szent dologhoz, amelyet üdvösségetekért kaptatok az idők kezdete óta.

Halljad és értsd meg: a tanács Szentlelkéhez akarsz tartozni és biztos akarsz lenni abban, hogy a mennybe jutsz? Ismerj el minket háromságos Szentségünkben, és angyalaink fel fognak emelni, hogy felfedezd ďt, aki van. Kérj tanácsot, és meg fogod kapni, hogy jót tehess életed minden napján. Tiéd lesz az ország, ha jót teszel. Tanuld meg szeretettel viszonozni a rosszat! Ismered a parancsolatokat és azt is tudod, hogy a két főparancson nyugszik minden törvény és a próféták. Nem kell gazdagnak és tanultnak lenned ahhoz, hogy bejuss országomba. Országomat a lélekben szegények kapják és azok, akik így kiáltanak: "Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!" Országomat az egyszerű gyermekek és az alázatosak kapják, akik így tudnak hozzám kiáltani, "Abba!"

Keress engem, a te Uradat! Szeretet vagyok.
  A Szeretetet keressétek, ti, akik alázatban éltek a Földön és parancsolataimnak engedelmesedtek!
  Kérd a tanács Lelkét, hogy keltsen vágyakozást benned a feddhetetlenség, az alázat, a hűség és a jóság után, nehogy cserben hagyjanak lépteid és rosszat tégy! A tanács Lelke félreérthetetlenül megismerteti veled törvényét. Ezt tanácsolja:
"Senkit ne hasonlíts Istenhez! Az igaz ügyet szolgáld, emeld fel az elnyomottat! Senkit ne bánts, hanem szeressétek és segítsétek egymást! Ne kínozd és ne zaklasd az özvegyet, és ne légy durva az árvához! Tégy jót, és ne légy olyan, mint a gonoszak és a rosszak, akik saját lelküknek ártanak, amikor a gyámoltalanokat bántják. Soha ne lázadj Istened ellen, hanem hajtsd meg fejedet és térdedet szent jelenlétében! Soha semmivel ne cseréld fel örök áldozatát, még a világ minden országával és ragyogásával sem!"
Figyelj a Lélek tanácsaira és illatozni fogsz. Boldogságod olyan lesz, mint a folyó: sok ágra oszlik és másoknak is elmondja a hírt és a tanácsot, hogy keressék a mennyek országát és háromságos Szentségünk dicsőségét, amely a mi ragyogásunkkal ékesítheti lelkedet mindörökre.

Talán nincs erőm ahhoz, hogy megmentselek? Egyetlen szóval megáldalak és megmentelek. Ne feküdj hát tehetetlenül! Megadhatom neked az erősség Lelkét. Ezt nemcsak angyalaim kapták meg, megkaphatod te is. Nyisd ki a szíved és figyelj! Kérd, és meg fogod kapni. Az erősség Lelkének hatalmával megtehetem veled, hogy teljesítőképességed határáig prédikáld Szavamat és háromszorosan áldott hagyományomat. Boldog vagy, aki megkapod adományomat 5 és ezen keresztül erőt kapsz ahhoz, hogy a hit engedelmességében, igazságosságában, örömben és békében élj. Ne feküdj tehát tehetetlenül és félelemben! Mondom neked, ne félj az emberek gúnyolódásától és ne rémülj meg sértéseiktől, mert a moly fogja megenni őket, mint a ruhákat, mivel kezdettől fogva a gonosz lélekkel voltak közösségben. Én leszek a te Erőd, és nem fogsz többé egyedül járni. Én és te, te és én együtt fogjuk viselni a megszentelődésedre kapott kereszteket.

Az erősség Lelke az én erőmbe öltöztethet téged, hogy lelkesen és bátran tégy tanúságot az Igazság, az Alfa és az Omega mellett. Az erősség Lelke segíthet, hogy legyőzz minden akadályt, ami gátol abban, hogy elérj engem. Lelkem erejében bátor és erős harcossá válsz. Az Ő hatalmának erejével meg fogod erősíteni szentélyemet az ellenség és a bűn ellen. Háromszorosan szent jelenlétünkben úgy fogsz ragyogni, mint a Nap. Szavaid úgy fognak lobogni, mint a tűz, mint a fáklya. Próféciáid találóak lesznek, mint a kard, mely vág és szúr, és pusztulást hoznak a világ országaira.

Lelkem hatalmában megnyered a megközelíthetetlent, eléred az elérhetetlent.
  Minden cselekedeted a mi háromságos dicsőségünk nagyszerűségét fogja tanúsítani.
  Ne mondd: "Hol találunk elég erőt és állhatatosságot Isten dicsőítésére?"
  A Lélekben, a Láthatatlanban rejlenek csodáim, melyek az Ő erőteljes hatására válnak mégis láthatóvá, - és az érintés számára Elérhetetlenben rejlenek, melyek mégis körülöttetek és bennetek vannak. Ki tudná megérteni, mily módon munkálkodik Lelkem? Kérd az erősség Lelkét, hogy céljaim érdekében adja meg neked sugárzó erejét, és én azonnal megadom az erőt, hogy csatlakozhass Szent Mihály arkangyalhoz a ti időtök csatájában, és legyőzhesd a gonoszságot és az istenkáromlást, Szavam eltorzítását és minden szent dolog ellen való lázadást.

Kérj, hogy adjam meg neked az erősség Lelkét, és képessé teszlek arra, hogy kezedet kinyújtsd a kehely felé, amelyet felkínálok neked. Ezeket kellene kérned szentjeimtől és háromságos Szentségünktől. Akkor te is kitartást fogsz tanúsítani a nagy nap 6 csatájában, és az Igazság védője leszel. Hozzánk fogsz hozni minden embert, hogy elismerjenek minket, a háromszorosan Szentet, a lényeg egységében mégis Egyet. Mindenkit meg fogunk hívni, hogy lépjen be háromságos Szentségünk igaz tudásának misztériumába. Kegyelembe, szépségbe és ünnepi ruhába, leggazdagabb ruháinkba öltöztetjük őket:

- a belőlünk kiáradó istenségbe 7 ami az örök életre vezeti őket;

- a háromszorosan szent világosságba, ami lelkükben és testükben ragyog, hogy bennünk éljenek örökkön örökké;

- igazságba és szeretetbe, hogy megismerjék a háromszorosan Szent igaz Istent;

- hitbe, ami győzelem az egész világ felett, és amelynek termése az örök élet.

Jöjj, jöjj, ki azt mondod: "nem részesülhetek a megváltásban, mert nem kaptam meg a jámborságot, hogy belépjek Isten országába." Teljes szívedből kérd a jámborság adományát és megkapod. Mondd:

"Háromszorosan Szent,
életadó Szentlélek,
add, hogy én is
növekedjek a szeretetben,
megismerjem Istent
és elnyerjem országát!

Add meg nekem a jámborság Lelkét,
hogy erősödjön lelkem
a szentek meggyőződésében,
és gondolataim a Te gondolataiddá,
cselekedeteim a Te tiszta és isteni
cselekedeteiddé váljanak!
Jámborság szent lelke,
Isten barátja,
taníts, hogy elérjem a tökéletességet,
és vigyázzak
bűnös lényem minden megnyilvánulására,
hogy elnyerjem az örök életet!
Jámborság Lelke,
csodálatos öltözetedben jöjj hozzám,
és öltöztesd lelkemet tisztaságba,
hogy Isten szeme előtt
én is kedves legyek!
Ruházd fel lelkemet élő Lélekkel,
hogy tisztelettel és kegyelemmel
szolgáljam a Szentháromságot.
Engedd, hogy meghaljak elveimnek,
engedd, hogy meghaljak elfogultságomnak,
langyosságomnak, közömbösségemnek
és nagyravágyásomnak!
Jöjj, és kelts életre tisztaságodban!
Te, ki az élet fájának
gyümölcsét kiosztod,
Te örökké tartó öröm,
add meg nekem is Lelkedet,
hogy a Szentháromság rokona
és országod örököse legyek.
Engedd, hogy nyelvem megízlelje azt,
ami a legtisztább
a háromszorosan
Szent Isten világosságában,
és befogadjam őt, aki így szólt:
,Én vagyok az élet Kenyere!"
Életünk háromszorosan Szent
Szentlelke,
add meg lelkemnek
a jámborság Lelkének tudományában,
hogy eljussak a tökéletességre
és megtanuljam félelemmel szemlélni azt,
ami valóságos Test és valóságos Étel,
ami valóságos Vér és valóságos Ital, hogy
az Atyában,
a Fiúban
és a Szentlélekben
élhessek,
aki háromságos és mégis Egy
a lényeg egységében!

Késztesd lelkemet arra,
hogy a Te szándékaidért munkálkodjon,
amelyek szentek és megváltást hoznak,
és igen kedvesek szemednek.
Ha betér lelkembe
a jámborság Lelke,
hűséges és buzgó
szolgává alakít.
Lelkem Csillagfénye,
add meg nekem
szentjeid jámborságát,
hogy szentnek tartsam törvényeidet,
és kegyesen mutasd meg magad
esendő lelkemnek!
Emlékeztess, hogy a romlatlanság
a hatalmas és szent,
a háromságos Isten közelébe visz,
és attól kezdve nem férkőzhet hozzám
semmi tisztátalan. Amen." IC

A jámborság Lelke vezet téged, hogy

- az Atya Gyönyörűségének gyönyörűsége,

- jelenlétemben a mirha illata, kertem lilioma,

- angyalaim büszkesége 8

- állandó örömünnep Szívemben, és saját magam mása légy.

Csak akarnod kell, és felemelem sajnálatraméltó lelkedet. Nem szűkölködöm eszközökben, hogy hatalmamat és egyeduralmamat kinyilvánítsam. Jöjj, és keress engem a szív egyszerűségében! Ne maradj adósságban bűneid miatt, kérj bocsánatot, és meg fogok bocsátani. Kérd az istenfélelem Lelkét, tanítson meg arra, hogy szentnek tartsd Nevem! Lelkem öltöztessen téged tiszteletbe és hódolatba ó ritka értékű ez az adomány, a szerető hűség jele! ó Tanuld meg mélyen meghajtani fejedet, hogy láthassanak engem! Tanuld meg lehalkítani hangodat, hogy meghalld az én hangomat és felfedezd szándékaimat, kívánságaimat és akaratomat! Tanuld meg, hogy csak akkor emeld fel hangodat, ha engem dicsérsz dicsőséges jelenlétemben! Tanuld meg, hogy csak akkor emeld fel fejedet, ha engem keresel és azt, ami mennyei. Sok befolyásos ember szégyenült meg, mert nem tisztelt engem és nem mutatott hódolatot irántam.

Meg akarod tudni, hogy mit jelent az "istenfélelem"? Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, az istenfélelem a bölcsesség koronája. Az istenfélő ember szívesen fogad engem. Hódolattal, hűséggel és tisztelettel elismer minket mint háromszorosan Szentet. Engem félni annyi, mint jelenlétünkben megalázni magadat és esedezni hozzám, hogy bocsássak meg neked, és tegyelek örökös oltárrá, amelyre egész tudásomat, tanításomat és törvényemet helyezhetem.

Szent félelmedre helyezem bizalmamat, kincseimet és a bölcs mondásokat, amelyek felfedik misztériumaimat és titkaimat. Szent félelmedben megmutatom neked Szívem misztériumait, a rejtett kincseket, és megtanulod, hogy Isten vagyok, akiben elnyerheted az örök életet, az örök boldogságot és békét. Az istenfélelem Lelkétől megtanulod, hogy az engedelmesség megigéz engem, és bármilyen egyszerűnek tűnik is, ez az az ajtó, melyen keresztül szívedbe léphetek és akaratomat teljesíthetem. Engedelmességedet és szent félelmedet úgy fogadom, ahogy mások a ragyogó királyi koronát, és mi, a háromságos Isten pedig legyőzhetetlen szentségünkbe öltöztetünk téged, úgy hogy a törvénytelenségnek minden benned maradt nyoma reggeli páraként tűnik el belőled. Megszülettél és megújultál Lelkem által. Aki bánatomra megszűntél létezni, újból életre kelsz. A holtak közül sokan értetlenül néznek rád, hogy te, aki egykor meghaltál, most újból élsz és úgy viselkedsz, ahogyan mi akarjuk, okosan és szent félelemmel.

Tanuld meg, hogy a mindenség Ura kegyelmet és irgalmat ajánl azoknak, akik félik őt , és félik Szent Nevét. Tiszteletet kapok, ha dicséred háromszorosan Szent Nevemet, amerre jársz. A szívedből fakadó és az én Nevemben felajánlott tömjén 9 olyan számomra, mint a tiszta áldozati adomány. Itt az idő, hogy keresd az istenfélelem Lelkének ezt az adományát, a lázadás elleni fegyvert, a bukástól megvédő eszközt és országom jogarát. Hajolj meg előttem, és szeretettel felemellek. Válj kicsivé előttem, hogy irgalmamban felemeljen karom. Úgy foglak felemelni, ahogyan a gyermeket emeli arcához az ember, dédelgetni és szeretni foglak és sohasem válok meg tőled.

E napokban és a ti időtökben azok bűnével kerülök szembe, akik bántalmaznak engem, és azok gonoszságával, akik félrevezetik az embereket. "Ne kövessétek el az undokságot, amelyről Dániel próféta beszél!" Így szólok, de léptetek kitartóan követi a megtévesztést. Korszakotok kihívja hatalmamat. Ha így van, nemzedék, és az a szándékod, hogy örök áldozatomon taposs és megszüntesd, mondom neked: Azt teszem veled, amit Szodomával és Gomorrával tettem, de százszorosan, hogy kiegyenlítsem bűneidet. Látod azt a tíz tornyot, amelyeket magadnak lakóhelyül építettél? Csakhogy sohasem fogsz bennük élni! Birodalmad összeomlik ó veled együtt. És a drágakövek, amelyeket kincsként őrzöl? Sohasem fogod birtokolni, mert készülök áthaladni feletted és emlékeztetni foglak, hogy háromszorosan Szent Nevemet kezdettől fogva tisztelni kellett és szentnek kellett tartani, és az a kötelességed irántam, hogy félj engem.

Jöjj, te, aki még mindig határozatlanul és erőtlenül tévelyegsz ebben a pusztaságban! Jöjj és kérd Szentlelkem hét ajándékát, és én, az ég és a Föld Alkotója, az Ige, az Isten, elárasztalak adományaimmal. Felkínálom neked hét ajándékomat, hogy megmentselek. Mérsékletet és okosságot, igazságosságot és erősséget tanítok, hogy segítsek neked boldogulni gyönyörűséges szőlőskertedben. Jöjj hozzám, jöjj, és én, aki háromszorosan szent vagyok, leheletem erejével tiszta tükörré teszlek, hogy rajtad és benned tükröződjön istenségünk, és bennünk, a háromszorosan Szent Istenben fogsz élni örökkön örökké. Lélek! 10 te most a világ igazságtalanságának vagy kitéve, fogadd békénket és szeretetünket! ÉN VAGYOK van veled. Kész vagyóe még a békéért, az egységért és a szeretetért dolgozni?

Igen, kész vagyok a békéért, az egységért és a szeretetért dolgozni.

Tartsd be akkor szabályaimat! Légy türelmes és ne feledd, ne feledd, hogy mit álltam ki én magam! Légy elégedett azzal, amit már adtam neked és ne akarj többet! Munkádban légy továbbra is lelkiismeretes! Üzenetem kezdetén mondottam: "Szereteteddel kötözd be Sebeimet!" A felismerhetetlenségig megsebeztek engem az emberek. Emeld szemedet az égre és meglátod síró angyalaimat.


NÉPED LIBERALIZMUSSAL ÁLCÁZZA AZ IGAZSÁGOT


Ó nemzedék, felszítod Atyám haragját! Felszítod haragját, amely fellobban, lángot vet, és akkor eljön hozzád mint puszító láng és hamuvá éget bűnöddel és lázadásoddal, mindazzal a gonoszsággal együtt, amit ma jónak tartasz.

Jaj nektek, akiket ma az igazságosság szolgáinak tartanak 11 és Egyházamban szolgáltok, de csak hamis szolgák vagytok, a vadállat szabályait szolgáljátok. Mondom nektek, ha bűnbánatot nem tartotok, magatokra vonjátok Atyám haragját és ti is a lángokban végzitek. Nem vagytok megelégedve azzal, aki Péter székében ül, és aki kitartóan figyelmeztet benneteket, hogy tartsátok szentnek szabályaimat, mivel szentek. Nem tetszik nektek, hogy felszólít az Ecclesia hagyományának megőrzésére, és felszólít, hogy járuljatok naponta szentáldozáshoz. Elteltek aggodalommal, amikor a keleti és a nyugati Egyház közeledéséről és az egység megvalósításáról van szó.

Hitetlen és romlott nemzedék! Még meddig kell tűrnöm lázadásodat? De mondom neked: igazzá válik, amitől félsz! Megvalósul, amitől rettegsz! Egyházam végül egyesülni fog és Egy lesz! Be fog teljesedni Atyámhoz szóló imádságom. Kitartasz e még most is gonosz szándékaidban? Egy napon ti, a vadállat szolgái a hamis prófétával, vagyis a második vadállattal együtt viselni fogjátok hibáitok terhét, és az olyan súlyos lesz, mint a halál. Ti 12 ma még titokban Péter széke felé igyekeztek, felhasználva embereiteket, akiket magas székekre ültettetek, hogy liberalizmussal és hasonló eszmékkel álcázzátok az igazságot. Kifosztjátok és felfaljátok szent törvényemet, hogy félreállítsátok hagyományomat. Ezért fog Atyám megfosztani benneteket mindattól, amitek van, felgyújtja mind a tíz tornyotokat és megsemmisíti alapjaikat. összetöri minden drágaköveteket, és felemészt titeket a tűz. Mindezt igen rövid időn belül megteszem, hacsak nem hallom bűnbánó kiáltásotokat.

Az Ecclesia új életre kel! Virágom, veled vagyok, előtted állok és megáldalak. Minden erőfeszítést, minden lépést, amit az egység érdekében tesztek, háromszorosan megáldok az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Ismertesd ezt, és mondd meg mindenkinek, hogy dolgozzék és imádkozzék az egységért! Ha hozzád fordul valaki és megkérdezi, mi okozná nekem a legnagyobb örömet, ezt mondd:
"Igen közel van Isten országának ünnepe, ezért imádságban forduljatok Istenhez az eltévelyedett lelkek megmeneküléséért! Gyűljetek össze, hogy az Ecclesia eggyé legyen! Imádkozzatok meggyőződéssel, és Isten meg fog hallgatni benneteket. Nincs olyan ember, akit Isten ne hallgatott volna meg vagy ne fizetett volna vissza neki százszorosan a jelen időben és az eljövendő világban, és aki nem örökölte volna az örök életet, ha imádkozott, áldozatot hozott és böjtölt Isten országáért."
Add át nekik ezeket a szavakat és kérd őket, hogy ne feledkezzenek meg a Szentírásban lévő szavaimról 13 "A szív bőségéből szól a száj. A jó ember jó kincséből jót szed elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat szed elő. Mondom nektek: Minden fölöslegesen kimondott szóról számot adnak majd az emberek az ítélet napján. Szavaid alapján fognak igaznak ítélni, szavaid alapján fognak elmarasztalni."

Ismertesd Szentségemet és légy olyan buzgó szolgálatomban, mint most! Én, a te Mestered, de Barátod és szívednek Kedvese szeretlek téged. Fogadd békémet és áldásaimat! Ez minden mostanra, ÉN VAGYOK veled van. Jöjj, mi ketten? Jézus a Nevem, tartsd szentnek!


1  a Szentháromságot
2  azt is megértettem, hogy nem a szeretetet tették az első helyre,
3  a Szentháromságtól
4  a Szentháromság
5  az erősség Lelkét,
6  vö. Jel 16,14
7  isteni életbe,
8  majdan a dicsőségben,
9  imádság
10  Isten hirtelen felém fordult és megszólított.
11  a mai káinok, a hitehagyók, akik tévedéseket terjesztenek, akik meg akarják szüntetni az örök áldozatot, akik ellene mondanak a pápának, mivel meg akarja őrizni az Egyház hagyományát, ahogy az ősegyházban volt, és akik az egység ellen küzdenek,
12  a vadállat és követői
13  Mt 12,34-37:

previous index next