HOME INDEX
KELETRŐL KÍNÁLJÁK FEL NEKEM A DICSŐSÉG KORONÁJÁT


1994. december 7.

Jahve, meddig fog tartani ez a száműzetés?
  Tudom, hogy Jahve gyengéd, és amilyen gyengéden bánik az apa gyermekével, Jahve is így bánik velem. Emelj ki engem a bajokból, amelyek körülöttem támadtak, mivel Te vagy az én Védelmezőm!

Támaszkodj rám! Én, Jahve, megvigasztallak. Palántám, én neveltelek udvaromban, hogy visszhangom és erős szócsövem, kardom légy ellenségemmel szemben. 1 Ne félj! Nem én, Jahve, a te Abbád, mentett meg téged? Ne félj! Az enyém vagy, és engem úgy ismernek, hogy megvédem enyéimet. Ha elnyomóid gyűléseket tartanának ellened, én veled leszek. Ha meghamisítanák üzenetemet megrágalmazva téged, Nevem miatt egyre többször fogom kinyilvánítani Fiam Szent Arcát a te arcodon társadalmatok előtt, amint előre megjövendöltem. 2 Elnyomóid nem fognak elhallgattatni téged, mindig fel foglak emelni, hogy Szívem gyönyörűségét lelje benned! Akkor sem fogsz összetörni, ha nagy erővel mindnyájan összefognak, hogy összetörjenek, mert drága vagy szememben. A bölcsesség Lelkét és előrelátó felismerő képességet ígértem neked, hogy felélénkítsem szívedet és mások szívét is. Nem vetted számításba diadalaimat? 3 Én, Jahve, létem mélységeiből szeretlek téged. Jöjjenek elém elnyomóid és magyarázzák meg nekem az én tudásomból merített tudásodat!...

Figyelj leányom, a te kedvedért el fogom hozni bátyádat Keletről, hogy Nevemet tisztelje. Meríts bátorságot most! A reménység ága fog kihajtani keleti házamból. Mialatt az emberek erőszakot alkalmaznak egymás ellen, mialatt az emberi gőg kirobbanáshoz közelít, és mialatt országaitokat továbbra is elárasztja a lázadás lelke nyugati házamban üszkösödésként pusztítva, emlékezz arra, amit én, az Isten, régen megmondtam nektek még mielőtt megtörténik, hogy
Keletről kínálják fel nekem a dicsőség koronáját.
Ennek érdekében van szükségem, leányom, együttműködésedre, házamért való önfeláldozásodra. Sok megpróbáltatásban lesz részed, gyermekem, de viseld méltósággal, mert ezzel Nevemet tiszteled, és ezek által végül én fogok diadalt aratni. Fel fogom emelni ivadékomat keleti házamból, hogy előmozdítsa az egységet, míg végül minden nép egyetlen Névben fog összegyűlni...

Leányom, a kezdet kezdetén 4 azt kérdezte tőled Fiam, melyik ház a fontosabb, a te házad, vagy a mi házunk? Válaszod tiszteletet nyújtott nekem. Angyalaimhoz fordultam akkor, és így szóltam hozzájuk: "E válaszért, amely egy holttesttől való, 5 meggyorsítom felépülését, és gyógyulása sokakat meg fog gyógyítani... Rá fogom bízni házam érdekeit, ő lesz örömöm oka, ő lesz gyönyörűségem és énekem. El fogom küldeni, hogy Nevemben hirdesse a béke és a szeretet üzenetét e Föld minden nemzetének, a szenteknek és a bűnösöknek:
,Halljátok a menny szavát!
Tartsatok bűnbánatot
és bocsássatok meg egymásnak!
Ha visszatértek Istenhez,
dicséritek Nevét és szüntelenül imádkoztok,
bocsánatot nyertek!"
Ezt fogja hirdetni.

Ó igen! Vassulám, már születésed előtt ismertelek, és tudtam, hogy el foglak küldeni a csapások közé. 6 Ezért kötöttünk, én és te, a kezdet kezdetén egyességet, hogy felkészíthesselek küldetésedre. Te azok között vagy, akiket elküldök erre a ó látomásodban megismert ó nagy háborúra, amelyet még kezdetben megmutattam neked: Az én nagy napom 7 harcára a három tisztátalan lélek ellen, akik a Szentháromságot utánozzák háromszöget alkotva egymással: 8 E három tisztátalan lélek, a háromszög sarkaiban elhelyezkedve ugyanaz, mint a sárkány, és az első meg a második vadállat. A nagy sárkány, az őskígyó, aki ördög vagy Sátán néven ismert, most már csak igen rövid ideig vezetheti félre a világot. Megtöröm hatalmát és tekintélyét, amellyel az első és a második vadállatot, vagyis a hamis prófétát felruházta, és én fogok diadalt aratni.

Ezért kértelek meg, mihelyt megszülettél, hogy böjtölj... 9Oltárom előtt esküt tetettem lelkeddel, hogy három napon és három éjszakán keresztül sötétségben maradsz. Mondd meg tehát most ennek a nemzedéknek, mennyire iszonyodom bölcsességüktől, de annak ellenére, hogy jobban hasonlítanak a vadállatokhoz, mint a szentekhez, akik hozzám hasonlóak, én még mindig égek az irántuk érzett szeretettől. én vagyok a ti Istenetek, és te, nemzedék, bár várva várod, hogy Nevemet megszentségtelenítsd, te az én ivadékom vagy. Jönnek majd napok, amikor így fognak egymással beszélni az emberek: "Mennyire irígylem ezeket a halottakat! Mennyire szeretnék közöttük lenni... miért voltam azok között, akik olyanok, mint a lángból kiemelt parázs?"
  Szentélyem szívében beszélek ma: "Nem elítéléstekre van az a szó, amit hirdetek, hanem lelketek gyógyítására és megmentéstekre."

Leányom, akit kiválasztottam! Segíteni fogok neked. Ez a Szent Isten ígérete. Angyalt adok melléd, aki szárnyaira vesz téged, nem fogsz elfáradni, amikor futsz vagy amikor jársz, én pedig meg fogom újítani erődet. Bátorság leányom! Megáldalak.EGYESÍTSÉTEK HÚSVÉT DÁTUMAIT!


1994. december 7.

Jézus Krisztus, mit tehetek érted?

Szeress engem! Szíved legyen az én illatom, amely egyesíti házamat! Légy olyan illat, mely arra készteti keleti hajtásomat, hogy így kiáltson:
"Az Amen azt akarja, hogy ígérete beteljesedjen. A feltámadt Krisztus áll ajtónk előtt és szomorúan tekint ránk... mivel megkétszereztük szenvedését, keresztjét és keresztrefeszítését. A Szent Isten áll ajtóm előtt. Bátyám 10 nekem is azt mondja, amit egykor tanítványainak, amikor megjelent közöttük: Béke legyen veletek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is téged . 11 Menj most, keresd fel bátyádat, és egyesítsétek húsvét dátumait! Akkor megadom nektek a szeretet adományát és meggyógyítom látástokat. Nem akarom, hogy saját esztelenségetek miatt elpusztuljatok. Kétszeres az én szomorúságom. Kétszeres a sóhajom. Menj most és enyhítsd fájdalmamat, testvér! Menj és dicsőíts meg azzal, hogy egyesítitek húsvét dátumait."

Vassula, végül a mi két Szívünk fog diadalt aratni.


1  A Sátán és a hozzá hasonlókkal szemben.
2 Ez a jelenség akkor nyilvánul meg, amikor Isten akarja. Még videofilmeken is látható volt.
3 Valóban igen sok megtérés és csoda történt. Rágalmak és erős üldözés ellenére az egész világon elterjedt és ismertté vált az üzenet. önkéntes fordítók már huszonkilenc nyelvre lefordították.
4 1986-ban
5 lelkileg voltam halott
6 vö. Jel 15,1-16,13
7 vö. Jel 16,14
8  A vadállat jele, amely háromszögként vagy betűkből kialakítva látható épületeken és más helyeken.
9 Három napon és három éjszakán keresztül zárva tartotta szememet, addig nem nyílt meg.
10 a római katolikusok.
11 vö. Jn 20,21

previous index next