HOME INDEX
AZ ÍTÉLET NAPJA - ELÉRKEZETT A KÜLÖNVÁLASZTÁS IDEJE
A BÁRÁNY PECSÉTJE

1992. július 20.

Virágom! Én, Jézus, megáldalak, és az én békémet adom neked.

Kezdettől fogva arra kértelek benneteket, hogy éljetek szent életet, mivel én Szent vagyok. Arra kértelek, drága gyermekeim, hogy változtassátok meg életeteket, és akkor megöröklitek országomat. Amikor angyalaim, akiknek igen nagy tekintélyt adtam, ellenem lázadtak, és a pusztítás a legjobbakat vitte el közülük, nem kímélte őket igazságosságom. Letaszították őket az alvilágba, hogy ott várják az ítélet napját. ők is ítéletre kerülnek mindenki szeme láttára. És ó! Milyen rettenetes látvány lesz az! Mindenkit aszerint fogok megítélni, hogy mit követett el, és hogy mit mulasztott. Trónom előtt mindenki csendben és félelemben fog állni, mert a végítélet napja olyan rettenetes lesz, hogy mindenki remegni fog a félelemtől a legfelső Bíró előtt, aki ÉN VAGYOK.

Mindannyian látni fogjátok a rengeteg bukott angyalt, akiket kiűztek a mennyből, és akik elkeseredetten küzdöttek Mihály arkangyal és az ő angyalai ellen. Igen, látni fogjátok vetélytársaimat, a Szent Isten, a Felkent vetélytársait. Látni fogjátok a bukott angyalokat, Lucifernek, az őskígyónak csatlósait. Az őskígyó próbálta meg tévútra vezetni fiaimat és leányaimat. Látni fogjátok azok sokaságát, akik megszentségtelenítették Nevemet és áthágták törvényemet, azokat, akik nem akarták, hogy Szentségem nevelje és táplálja őket, és inkább akarták azt, hogy a megtévesztő jelölje meg homlokukat. 1 Igen, Vassula, rettenetes látomást mutattam neked. Mondom neked: hamarosan eljövök szentjeimmel, hogy ítéletet hirdessek a világ felett, és elítéljem a bűnöst. Kegyelmemet ma az egész emberiségnek megmutatom, hogy megújítsalak benneteket Szentlelkemmel az én nagy napom előtt, és hogy emlékeztesselek törvényemre.

Azon a napon mindenkinek megfizetek érdemei szerint. Mondottam, hogy mindenkit szigorúan megbüntetek, aki támadja a kegyelem Lelkét és nevetségesnek tekinti Lelkemet. Ezért kellene ébernek lennetek! Ma még inkább kérem, mint azelőtt, hogy mindannyian ajánljátok fel magatokat és családotokat a mi két Szívünknek! Engedjétek, hogy homlokotokra tegyem Szentlelkem pecsétjét! Elérkezett a különválasztás ideje, itt van a leszámolás ideje. Mindenkinek megmondtam, hogy úgy jövök el hozzátok, mint a tolvaj. Senki sem fog semmit sem sejteni, amikor visszatérek. Akkor majd két ember közül egyet felvesznek, a másik ott marad. Két asszony közül az egyiket felveszik, a másik ott marad. A termés már majdnem érett az aratásra, és számtalan holttest marad hátra miután így szóltam:

„Itt vagyok!”

Akkor azt fogom mondani angyalomnak 2 Elérkezett az óra, hogy kiválogassuk és kigyomláljuk azt, ami nem az enyém. Válasszátok külön azokat, akik elismertek engem, és azokat, akik nem akarták követni törvényemet! Válasszátok külön azokat, akik megengedték és szívesen fogadták, hogy Szentlelkem legyen Vezetőjük és Fáklyájuk, és azokat, akik hitehagyásukban ellenem lázadtak! 3 Válasszátok külön azokat, akiknek homlokára van égetve a Bárány pecsétje, és azokat, akik a vadállat nevével vagy a 666-os számmal vannak megjelölve! Itt az idő, és én magam jelölöm meg népemet Nevemmel és Atyám Nevével.

Vassula, a menny zsilipjeit nemcsak a te számodra nyitottam meg, hogy bőséggel öntsem ki áldásaimat. Az egész emberiségre kiöntöm áldásaimat most, nagy visszatérésem előtt. Ahogy már mondtam, ti a nagy irgalmasság és kegyelem idejében éltek, de hamarosan bekövetkezik a nap, amely tüzes lesz, mint a kemence. Akiket nem jelöltem meg Nevemmel homlokukon, olyanok lesznek azon a napon, mint a tarló. Sorjában felfedem előttetek, hogy mi következik, mielőtt feltöröm a hatodik pecsétet. 4

Jöjjetek és ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek és Édesanyátok Szeplőtelen Szívének! Ahogy mondtam, a kegyelem és az irgalom idejében éltek. Leányom, ahogy te változtattál irántam való engedetlenségeden, kiengesztelődtél, békét kötöttél velem és most irgalmamnak örvendezel, úgy lesz azoknál is, akik még lázadnak ellenem . Az egész emberiségnek meg akarom mutatni végtelen szeretetemet, mielőtt elküldöm a Föld négy sarkába négy angyalomat 5, akiknek az a feladata, hogy ártsanak a földnek és a tengernek. Meg-parancsoltam ezeknek az angyalaimnak, hogy várjanak, mielőtt ártanának a földnek, a tengernek vagy a fáknak, amíg meg nem jelöltem homlokukon azokat, akik megtartották törvényemet 5 , azokat, akik javukra fordították kegyelmeimet és irgalmamat. Ezeknek mondom: szolgáljatok, és ne várjatok arra, hogy nektek szolgáljanak, és mennyei Atyám helyet juttat nektek sátrában. Ha hűségesek maradtok hozzám, nagy üldöztetésben lesz részetek, de nem ígértem-e nektek fehér ruhát a mennyben? Nem ígértem-e, hogy nem lesztek többé éhesek vagy szomjasak? 7 Ezért ne féljetek, ha vihar kel ellenetek, az Írás teljesedik be. Boldogok vagytok, akik bennem, az Úrban haltok meg! Valóban meg foglak jutalmazni benneteket.

Gyermekem, a Szeretet közel van hozzád, és az én Lelkem van rajtad.
Gyermekem, a reményt Szentséges Szívemben találod meg. Te, aki az enyém vagy, ingyen kapod a szeretetet, és a hit az én áldásom. Lelkem örvendez semmiségedben és gyönyörködik törékenységedben. Azért neveltelek fel, hogy vigasztalj, és hogy gyönyörűségemet leljem benned. Kegyelemből választottalak, hogy csillapítsam szeretet-szomjamat. Ez nem a te érdemeid miatt történt, mivel nincs érdemed. Készen állsz-e gyermekem arra, hogy örömet szerezz Üdvözítődnek?

Igen, Uram szeretnék örömet szerezni Neked.

Minden áron?

Minden áron. Minden, ami jó bennem, az a Tiéd. Te vagy az én örökké hűséges Istenem, aki Szent.

Féltő gonddal foglak vezetni. Rád lehelek, hogy az én édes illatomat terjeszd magad körül. Tanítványom, légy figyelmes, amikor szólok! Egész sereg gonosz lelket tartóztattam fel, akik készültek feldúlni birtokomat. 8

Dicsérjük Jézust!

Jöjj, leányom, dolgozni fogunk. Légy velünk egységben! 9

Igen!


1 Ekkor látomást adott nekem az Úr. Láttam a bukott angyalok sokaságát, amint Isten trónja előtt állnak az ítélet napján. Félelmetes és szomorú volt.
2 utalás a konkolyról szóló példabeszédre Mt 13,24-30:
3 Ez a rész megerősíti Szent Pál jövendölését a 2Tessz 2,1-12 versében: Az idők végének két jele a nagy lázadás (a hitehagyás) és a lázadó (a lázadás lelke).
4 Vö. Jel 6,12-17.
5 vö. Jel 7,1
6 vö. Jel 7,2-3
7 Vö. Jel 7,9-17.
8 engem
9 Jézussal és Szent Édesanyánkkal.

previous index next