HOME INDEX
ÜZENET A GÖRÖK PAPNAK


1992. február 18.

Nem engedlek el szemem elől, Uram, nehogy újból elhagyjam hitemet.
Engedd meg, hogy lábad zsámolyánál imádjalak!
Ó Uram, most mutasd meg nekünk hatalmadat!
Hozd ránk viharodat, hogy elsöpörje bűneinket!
Küldd el tüzedet 1 , hogy életre keltsen és megtisztítson minket! Nehéz áthaladni ezen a megtévesztő sivatagon a sötétségben. Maranatha! Jöjj!

Béke, kedvesem! Ne félj! Megszületett határozatom. Tisztító tüzemet ráengedem a Földre, és tervemet a vártnál hamarabb végrehajtom. A várakozás ideje hamarosan letelik. Számodra is letelik, gyermekem. Ne rémisszen meg az ostobaság! Tekints rám és támaszkodj rám! Én vagyok a te Erőd!
  Figyelj! Imádkozz papjaitokért! 2
  Imádkozz, hogy forduljanak hozzám és belőlem merítsenek segítőkészséget, békét és szeretetet! Sokan elpusztulnak, mégpedig igen gyorsan. Imádkozz azokért 3, akik tönkre akarják tenni bimbózó virágaimat! 4 Mondd meg papjaitoknak 5, hogy ha van még közöttük néhány élő, az könnyeimnek köszönhető. Könnyekkel öntözöm hitüket, fájdalmamban sírok, hogy életben tartsam e maradékot. Egyházam szétmorzsolódik mint korhadt fa, és csupán ezt hallom tőlük:
"Talán szárazság van?"
  Kigúnyolják a vallásosságot. Szentlelkem művei ellen keserű vádakat sorakoztatnak fel, és arra vetemednek, hogy szájukkal elítéljék! A sötétség órája megsemmisítette az imádás óráját. De még ennél is rosszabb, hogy a kérkedést és az elbizakodottságot tették uralkodóvá.
  Én, az Úr, előttük állok és kérdezem: Miért vetitek meg azt a vigasztalást, amit ma Egyházam kisebbik része által adok gyermekeimnek? Hamarosan elmúlik az ég, de ti ezt még nem tudjátok, és mélyen alusztok. Úgy fogok hozzátok jönni, mint a tolvaj, nem mondom meg, melyik órában várjatok 6. Könnyes szemmel kérdezem: Mi történt nyájammal? Hol vannak örök legelőim?
  Miért estek fogságba fiaim és leányaim? Hol van a mai fiatalság? Miért romlott meg az az illat, amelyet én adtam nektek? Felettetek sírok. Szertelen gőgötök felett sírok. A ti szertelen gőgötök tette Egyházamat ásító sírhoz hasonlóvá. De ti is le lesztek győzve. Tüzem közel van. Leszállítalak benneteket dicsőségetekből..., és ha megkérdezitek, hogy mi történt, megmondom akkor nektek: "Elveszítitek Isten országát, és olyan nép kapja, amely megtermi gyümölcsét" 7.
  A lélek az, aki életet ad. Vajon eléggé tisztelitek Szentlelkemet? Miért sértitek meg Szentlelkemet azáltal, hogy üldözitek? Ítéljétek meg magatok azt, amit mondok! Miért válnak ki fiataljaitok az Anyaszentegyházból, hogy másodrendű filozófiát kövessenek? Helyesen cselekedtek, hogy folyamatosan megemlékeztek Szentlelkemről és megtartjátok a hagyományt, úgy, ahogy rátok hagytam, bár szeretet nélkül beszéltek, és elvakít buzgóságotok. Buzgóságotok miatt nem tudjátok felismerni misztériumaimat. Nem olvastátok:
"Van egy maradék,
akiket a kegyelem választott ki.
De ha ez a kegyelem alapján történt,
akkor nem tettek fejében,
különben a kegyelem
már nem volna kegyelem. 8"
Szeretlek benneteket, de szenvedek is, mert szembeszálltok Szentlelkem adományaival. Nem emberi tekintéllyel szálltok szembe, hanem velem, a ti Istenetekkel. Egy végső dologra figyelmeztetlek benneteket: Egyszer majd színről színre megláttok engem, és én meg foglak kérni benneteket, hogy adjatok számot arról, miképpen gondoskodtatok a lelkekről, akiket rátok bíztam. Ti ma hazugnak tartotok engem, mert nem hisztek többé annak a tanúságtételnek, amelyet Szavam Emlékeztetőjéről,
Szentlelkemről,
adtam nektek. Mossátok tisztára szíveteket, és rátok fog ragyogni az ég. Figyeltem rád a magasból, hagyomány városa! Pontosan megtartottad ősegyházam törvényeit, de ma elvakít a kérkedés, és nem kíséred figyelemmel vagy semmibe veszed törvényem leglényegesebb részét, az irgalmasságot, a szeretetet, az alázatot
és a megbocsátás lelkét.
Nagy az én szomorúságom, és magamban sóhajtozom, arra várva, hogy Szentlelkem nagyobb adományait keressétek. Belefáradtam abba, hogy lélek nélkül beszéltek a lelkiekről.
  Ha megértenétek ma Szentlelkem mélységeit és súlyos mondanivalóját, elfogadnátok Szentlelkem adományait is, de a gőg, amit magatokban hordoztok, szüntelenül sebet üt rajtam.
  Sok ezer lelket bíztam rátok, hogy tanítsátok őket, szelíden segítsétek és hozzátok a Szívemhez, emlékeztessétek őket gyengédségemre, szeretetemre és nagy szomjúságomra, amelyet irántuk érzek, de ti elhamarkodott ítéletet mondotok róluk, és elviselhetetlen terheket raktok rájuk. Olyan terheket, amelyeknek felemeléséért ujjatokat sem mozdítjátok. Az én időmben én magam voltam a botlás köve, ma pedig Szentlelkem lett
a botlás köve
sok papi lélek számára.
  Mondom nektek, az Úr szeme nemcsak a becsületesekre és az erényesekre tekint. Szemem rátekint a nyomorúságosokra és azokra is, akiket ti méltatlannak neveztek. Hamarosan földre hullanak az égről a csillagok, megrendülnek az ég erői, és ti még akkor sem vesztek tudomást róla. hamarosan eltűnik ez a Föld, és eljön az új Ég és az új Föld, és ti még mindig menekültök Szentlelkem elől. Pedig, ha még ma megalázzátok magatokat, és őszintén bevalljátok, hogy bűnösök és méltatlanok vagytok, elveszem rólatok a közömbösség lelkét, amely ráterült nemzetetekre.
  Azt mondjátok, hogy gazdagok vagytok. Mutassátok hát meg nekem gazdagságotokat!
  "Éhség" az egyetlen szó, amelyet országotokból hallok. Rátok van írva az "éhség".
  Azt mondjátok, hogy gazdagok vagytok, de hol vannak dicsőséges mezőitek? Miért botlok meg a feloszló holttestekben? Hogyan lehetséges, hogy nem hallom hangotokat? Végtelen irgalmában Szentlelkem ma leszáll, hogy tápláljon titeket és eltöltse lelketeket égi mannámmal.
  Én mint Pásztor, meg fogom keresni szétszéledt juhaimat. Örökké tartó szeretettel fogom ápolni sebeiteket. Támogatni fogom a gyengét, az elfáradtat és azokat, akiket ti már nem legeltettek. Meg fogom vigasztalni gyermekeimet.
  Ezért ne hátráltassatok, és ne váljatok akadállyá a kegyelem e napjaiban! Ne tagadjátok meg azt, amit ti magatok tanítotok Szentlelkemről! Mindezt most mondom el nektek, még mielőtt az én napom eljön.
  Fogom-e hallani, "Istenem, itt vagyok! Eljöttem bűnbánatot tartani. Nem fogom többé bántani a kegyelem Lelkét, mivel tudom, ha ezt teszem, szigorú büntetést kapok." A ti üdvösségetek érdekében szólok, és azért feddlek meg, mert
nagyon szeretlek benneteket!


Vassula, imádkozz papjaitokért, hogy tanuljanak tőlem igaz alázatot!


1 a Szentlelket
2 A görögkeleti papokért.
3 a görögkeleti papokért
4 Az újonnan megtért görög fiatalokat, akik az Úr üzenete által tértek meg.
5 a görögkeleti papoknak
6 vö. Jel. 3,3
7 Mt 21,43
8 Róm 11,5-6.

previous index next