HOME INDEX
A TISZTULÁS1991. szeptember 15.

Támaszkodj rám! Lelkem áldottja, az én békémet adom neked! Írd!
Ó Jeruzsálem!1 Tekints kelet felé és nyugat felé! Tekints észak felé és dél felé, és én ott vagyok! Bizony mondom neked, hogy újból kiárasztom rátok Lelkemet, és látni fogjátok képmásomat mindenütt a Föld színén. Amit elterveztem, az meg fog történni, és amit megmondtam nektek, az be fog teljesedni. Jöjj a közelembe, és hallgass figyelmesen! Ma egészen küszöbötökig jövök, és magammal hozom a béke zászlaját. Azért jövök Jeruzsálem, hogy megmentselek. A zászlón írás látható: "Hűséges és Igaz"2, "a királyok Királya és az urak Ura"3.
  Hallom-e tőled, Jeruzsálem: "Királyom, Te vagy az, akit imádnom kell", vagy továbbra sem veszel tudomást arról, aki békéjét ajánlja neked… most? Felismeritek-e ezekben az utolsó napokban, a büntetés napja előtt Szentlelkemet, aki teljes dicsőségében száll alá a magasból, hogy veletek lakozzék? Egész életedben gúnyoltad törvényemet nemzedék, és lázadóan elfordultál tőle. Felkészülsz-e végre, hogy találkozz velem, a te Uraddal? Hamarosan keresztül vonulok városodon!4 Hamarább, mint gondolod! Ezek lesznek utolsó figyelmeztetéseim. Bizony mondom neked:

Ébredj mély álmodból!
Vesztedbe rohansz!
Rázd le a port, amely befed téged,
és kelj életre a halálból!

Az idők vége 5
közelebb van, mint gondolnád!
1.) Hamarosan, igen hamar, váratlanul megnyitom szentélyemet a mennyben, és miután lehullik szemedről a fátyol, meg fogod látni ott mint titkos kinyilatkoztatást, az angyalok, a trónok, az uralmak, a hatalmasságok, az erősségek ezreit, amint leborulnak
a szövetség ládája körül.
Akkor egy lehelet érinti meg arcodat, és megrendülnek az ég erői. A villámlást mennydörgés követi, és

"olyan szorongattatás ideje következik,
amilyen még nem volt soha,
amióta nemzetek vannak"6,

mert megengedem lelkednek, hogy végignézze életed minden eseményét. Sorra felfedem mindegyiket. Meg fogod tudni lelked nagy rémületére, hogy bűnöd miatt hány áldozatnak folyt ártatlanul a vére. Majd lelked tudtára adom, hogy sohasem követted igazán törvényemet. Úgy fogom felnyitni a szövetség ládáját mint könyvtekercset, hogy megtudd, mennyire szembehelyezkedtél a törvénnyel.

2.) Ha ezek után még életben maradnál és meg tudnál állni lábadon, lelked szeme olyan ragyogó fényt lát majd, mintha sok drágakő csillogna és kristálytiszta gyémántok szikráznának. Bár angyalok ezrei állnak közeledben a csendességben, mégsem fogod őket tökéletesen látni, mert az a fény ezüstös arany páraként fogja betakarni őket. Lelked csak alakjukat fogja látni, arcukat nem. Majd lelked a ragyogó fény közepén meg fogja látni azt, amit egykor a pillanatnak abban a töredékében, teremtésed pillanatában látott…

 

Meglátja Őt, aki elsőként
tartott kezében,
a szempárt, amely elsőként látott téged.
Meglátja annak kezét,
aki megformált és megáldott téged…
Meglátja
A gyengéd Atyát, a ti Teremtőtöket
félelmetes ragyogásba öltözötten.
Az Elsőt és az Utolsót,
Őt, aki van, aki volt, és
aki el fog jönni,
a Mindenhatót,
az Alfát és az Omegát,
az Uralkodót.

Meg leszel törve, ahogy felébredsz, és szemed az enyémre szegeződik, amely olyan lesz, mint a lobogó tűz 7. Szíved akkor vissza fog tekinteni bűneire, és lelkiismeret-furdalásod lesz. Nagy szomorúságot és fájdalmat fogsz elszenvedni törvényszegésed miatt. Rádöbbensz, hogy folytonosan megszentségtelenítetted Szent Nevemet és visszautasítottál engem, Atyádat. Félelemmel telve fogsz remegni és borzongani, amikor meglátod magad mint feloszló holttestet, amelyet férgek rágnak és keselyuk marcangolnak.

3.) És ha lábad még mindig megtart, megmutatom, hogy mit dajkált lelked, az én templomom és lakóhelyem életed folyamán. Nagy rémületedre látni fogod, hogy a viperát szeretted Örök Áldozatom helyett, és lelked mélyén annak a vészt hozó undokságnak adtál helyet,

az istenkáromlásnak,

amiről Dániel próféta beszél. Az istenkáromlásnak, ami elvágta hozzám fűző égi kötelékeidet, és szakadékot nyitott közötted és közöttem, a te Istened között. Amikor ez a nap eljön, lehull szemedről a hályog, észreveszed majd, milyen mezítelen vagy, és bensőd mennyire kiszáradt föld… Boldogtalan teremtmény, lázadásod és a Szentháromság megtagadása hitehagyottá és Szavam üldözőjévé tett. Panaszodat és jajgatásodat csak magad fogod hallani. Mondom neked, gyászolni és sírni fogsz, de panaszodat csak a te füled hallja majd. Én csak úgy ítélhetek, ahogy nekem meghagyták, és ítéletem igazságos lesz. Ahogy Noé idejében volt, úgy lesz most is, amikor megnyitom a mennyet és megmutatom nektek a

szövetség ládáját,

mert az emberek "a vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek és férjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és nem kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön s el nem sodorta valamennyit"8 Ugyanígy lesz azon a napon is. És mondom nektek, ha azokat a napokat nem rövidítené le Szent Édesanyátok, a szent vértanúk közbenjárása és az a sok vér, amit Ábeltől, a szenttől kezdve ontottak ki a földre szent prófétáim, egy sem élné túl közületek!

Én, a ti Istenetek, egyik angyalt küldöm a másik után, hogy hirdessék, letelik irgalmasságom ideje, és közel van földi uralmam. Elküldöm angyalaimat, hogy tanúságot tegyenek szeretetemről "a Föld lakóinak: minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek"9. Elküldöm őket mint az utolsó idők apostolait, hogy hirdessék: olyan lesz a földi ország, mint az én országom odafönt, és Lelkem fog uralkodni örökkön-örökké10 közöttetek. Elküldöm szolgáimat, a prófétákat, hogy hirdessék ebben a pusztaságban:

Féljetek engem és dicsőítsetek,
mert eljött az idő,
hogy ítéletet tartsak!11

Országom váratlanul jön el hozzátok. Ezért van szükségetek mindvégig az állhatatosságra és a hitre.
Gyermekem, imádkozz a bűnösért, aki nincs tudatában romlásának! Imádkozz és kérd az Atyát, hogy bocsássa meg a bűnöket, amelyeket folytonosan elkövet a világ! Imádkozz a lelkek megtéréséért! Imádkozz a békéért!


1 Ó nemzedék!
2 Jel 19,11
3 Jel 19,16
4 Rajtunk keresztül, mi vagyunk a városok.
5 Az idők vége NEM a világ végét, hanem egy korszak végét jelenti.
6 Dániel 12,1
7 vö. Jel 19,12
8 Mt 24,38-39
9 Jel 14,6
10 vö. Jel 11,15
11 vö. Jel 14,7

previous index next