HOME INDEX
A TÍZ PARANCSOLAT


Rhodos, 1990. augusztus 5-29-igUram?

Én vagyok. Támaszkodj rám! Gondolj szeretetemre! Egyedül jártam utamat a keresztig. Népemből egy sem volt velem. Teljesen értelmetlenül gyűlöltek. Erőszakkal és törvényük szerint elfogtak. Szenvedés és megaláztatás volt győzelmem ára. A ti bűneiteket vettem magamra, és engedtem, hogy azok a kezek verjenek s éktelenítsenek el, amelyeket én teremtettem. De ti ezeken a Sebeken keresztül gyógyultatok meg... ezért áldd üldözőidet, és ne mondj róluk ítéletet! Áldd őket, és imádkozz értük!

Könnyes szemmel mondom ezt nektek: Sokan úgy viselkedtek, mint ellenségeim, és mint keresztem ellenségei. Azok közül, akik az Evangéliumot hirdetik, igen kevesen dolgoznak velem, és kevesen dolgoznak országomért. Egyetlen parancsolat foglalja magában egész törvényemet:

A SZERETET .
Ha követték volna törvényemet, és naponta megvizsgálták volna magatartásukat, rájöttek volna, hogy nem élnek parancsolataim szerint. Erre ők azt mondják: "Hogy-hogy nem követjük parancsolataidat? Hogyan kellene parancsolataidat követnünk? Taníthatjuk-e parancsolataidat, ha azt mondod, hogy nem követjük?" Pedig nem követitek, mert nincs bennetek szeretet: Parancsolataim koronája a szeretet. Szeretni annyit jelent, mint parancsolataim szerint élni. Ne legyetek olyanok, mint Káin, aki nem szeretett engem, és irígységében átvágta testvére torkát...

(Amikor megértettem, mi az Úr szándéka, vagyis, hogy sorra meg akarja magyarázni mind a tíz parancsolatát, úgy éreztem, képtelen vagyok bármit is leírni.)

Ó, Istenem, sohasem leszek arra képes, hogy egyedül véghez vigyem!

Ki mondta neked, hogy egyedül kell véghez vinned? Le fogsz írni minden szót, amit mondok neked. Ne siess! Olyan részletekben diktálhatom neked, ahogy kívánod.

Uram, diktáld erőmhöz mérten!

Elfeleded, hogy az én erőm betöltheti a te erődet. Jöjj... vegyél részt művemben, nyerjünk meg lelkeket! Megérted szomjúságomat? Lelkekre szomjúhozom, a ti szentségetekre szomjúhozom, a ti kiengesztelődéstekre szomjúhozom. Mindenre szomjúhozom, ami én vagyok, és ami az én tükörképem. Arra szomjúhozom, hogy visszaadhassam nektek istenségeteket. 1 A szeretet viszonzására szomjúhozom. Arra szomjúhozom, hogy megújíthassam ősi forrásotokat és szövetségeteket az én Szent Nevemben. Ősi forrásotok az én magasztos szeretetemből fakad. Imádásra szomjúhozom, de lásd, mivé lettetek, és mit tettetek!

Ó korszak! Már nem imádsz engem. Ehelyett hamis isteneket alkotsz magadnak. Nem engedelmeskedsz parancsolataimnak. Nem, te nem tartod be törvényemet. Nyomorúságos korszak, mivé lettél! Ritkán fordulsz hozzám azért, hogy imádj engem. Már nem szólsz hozzám szeretetből, és már nem tisztelsz engem felajánlva szolgálataidat. Életetek minden napján szóltam hozzátok, hogy arra emlékeztesselek, ki a ti mennyei Atyátok, és kihez kell fordulnotok. Szívetek azonban nem értem dobog, és elmétek sem készséges. Elvágtátok köldökzsinórotokat, amely összekötött és eggyé tett bennünket, saját törvényt alkottatok, és istentelennek nevezitek magatokat. Hiúságtól eltelve úgy vélekedtek, hogy egyenlők vagytok velem. Azt mondjátok: "Egyenrangú vagyok Istennel, az Ő trónján foglalok helyet, mert bölcsességem nagy gazdagságot és nagy tekintélyt szerzett nekem az egész világon." Olyan ügyes kereskedők vagytok, hogy sok nemzet követi példátokat. Igen, ti valóban követtétek az őskígyó tanácsát, aki ravaszul rábírta ősszüleiteket, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből, és megígérte nekik, hogy olyanok lesznek, mint az Isten
{vö. Ter 3,5 } Azt gondoljátok, hogy megnyílik a szemetek, de valójában megvakultatok, és azóta azért küzdötök, hogy elvágjátok a zsinórt, amely életet és szentséget ad nektek. Azt gondoljátok, hogy rátaláltok a szabadságra, de csak halált találtok.
Ó nyomorúságos korszak!
A bölcsesség helyett az esztelenségnek szolgálsz!
Szent Istened helyett a sárkánynak szolgálsz!
Nem engedelmeskedsz parancsolataimnak.
Nem, te nem tartod be törvényemet, amelyet számodra alkottam.
Szüntelenül próbára teszel. A ti korszakotok - gyermekem - súlyos istenkáromlásban vétkes, mert nem követi törvényemet. Nem törődnek parancsolataimmal, amelyben megtalálhatják az életet, ha betartják . Nemzet nemzet után hagyta el mind a tíz parancsolatomat, istenkáromlással tetézve a lázadást. A fekete vadállat és a második vadállat a sárkánytól kapott hatalommal istenkáromló oszlopokat állított fel magának minden magas dombon és minden terebélyes fa alatt, hogy meghódítsák a világot, és kioltsák azt a kis világosságot, ami megmaradt. A vadállat mind a hét fejére saját isteneiket ábrázoló bálványokat készített. Ezeket a bálványokat a sárkány erejével magas helyekre tették, majd az ő soraikból a magas helyekre papokat jelöltek ki, akik ma szentélyem szívében tevékenykednek, és nem imádnak engem.Úgy tesznek, mintha imádnának. Magukat magasrangú papoknak 2 álcázva jelennek meg. Imádják és szolgálják a vadállatot és az ő színjátékát, amely a világhoz alkalmazkodik. Idegen, élettelen isteneket imádnak, éppen úgy, ahogy atyáik egykor a múltban. Jámborságot színlelnek, és elvetik parancsolataimat, gyermekem. Mindenfelé elmennek, és minden népet megtanítanak, hogy a halandó ember 3 képmását, egy értéktelen utánzatot imádjanak az én örök dicsőségem helyett. Ó milyen súlyos teherként nehezednek rám! 4 A sárkány hatalmával 5 tetőzik be kiengesztelhetetlen gyűlöletüket és bosszúvágyukat. Háborút indítanak a szentek ellen, és mindazok ellen, akik nem tartoznak hozzájuk, és akik nem akarják imádni a vadállat szobrát 6

Mondom nektek, áldottak, akik engem követnek! Áldottak, akik elhiszik, hogy ígéretem a beteljesedés útján van, mert megjelölöm szeretetem sóhajával homlokukat. Bizony mondom nektek, engem kövessen az, aki nekem szolgál. Ó korszak, ne félj visszatérni hozzám! Jöjj vissza, amíg van idő, mert közel van már az én napom, és hogyan fogtok szembenézni vele?

 

Hallottátok, hogy ne legyen más Istenetek rajtam kívül! Ne kövessetek más isteneket, ne kövessétek a körülöttetek élő népek isteneit! Az emberek azonban áthágták Atyám első parancsolatát. Nyíltan hangoztatták függetlenségüket a fekete vadállatok segítségével és az ő rábeszélésükre. Sokak vére lesz az ő fejükön.

 

Ne említsd hiába Nevemet!
Ez a következő parancsolat.
Szent Nevemet ma kevély nemzetek támadják, olyanok, akikkel semmi dolgom sincs. Szájuk istenkáromlással van tele, és készek másoknak hízelegni, amikor alantas előnyük megkívánja. Káromolják Szent Nevemet, amikor vitába kezdenek. Becsmérlik istenségemet és szentségemet. Éppen azok veszik hiába a Nevemet, akik ma Egyházamban működnek, de a vadállat körül ólálkodnak, és törvényem ismeretével kérkednek. Ők azok, akik bezárják az emberek előtt a mennyország ajtaját. Ők maguk sem mennek be, és másokat sem engednek be, akik pedig szívesen bemennének. A lopás ellen "prédikálnak", pedig ellopják tőlem a lelkeket. "Tiltják" a házasságtörést, ők mégis elkövetik, mert a fekete vadállatot követik, és hozzá hűségesek. Úgy tesznek, mintha megvetnék a bálványokat. Kifosztják szentélyemet. Ha ez a nemzedék ma káromolja és indokolatlanul említi Szent Nevemet, az az ő engedékenységük miatt van, mert elmerültek a bűnben, amit nyíltan átvesznek a fekete ruhába öltözött emberektől. 7 Az a céljuk, hogy kipusztítsák a szentség és az igazságosság gyökerét, és a legmagasabb szintre emeljék a törvénytelenséget. Nemzedék... vajon ha eljövök, azt kell-e mondanom majd: "Senki sincs már, aki megértene, senki sincs, aki törődne velem?"

 

Azt kértem tőletek, ne felejtsétek el megszentelni a Sabbath napját! Ti mégis tisztátalanságra cseréltétek, és erkölcstelen szórakozással mocskoltátok be. Magatartástokkal saját testeteket és elméteket gyalázzátok meg, minthogy hazugsággal cseréltétek fel az isteni igazságot. Teremtményeket imádtok és szolgáltok, ahelyett, hogy nekem szolgálnátok.
Szodoma és Gomorra szinte bűntelen a ti tisztátalanságotokhoz képest. Bizony mondom nektek, azon a napon Szodomának és Gomorrának nem lesz olyan rossz sora, mint nektek.Közületek a legtöbben nem tartják meg a Sabbath napját. Nem, ti nem tartjátok meg törvényemet.

 

Az Írás mondja:

"Szívedből, lelkedből tiszteld apádat,
s anyád fájdalmait soha el ne feledd!
Gondolj arra, hogy általuk létezel;
hogy hálálod meg, amit veled tettek? 8
Meg kell tartanotok a parancsolatot: Tiszteld atyádat és anyádat!
Miért vagytok meglepődve, hogy kevesen követik ezt a parancsolatot? Őrült és gonosz eszmék vezették rá e gyermekeket üres alkotások imádására, mivel már gyermekkoruktól kezdve a lustaság szellemével töltekeztek.
Sok szülő nem engedte gyermekeit Lelkem örökké folyó forrásához. A bölcsesség éjjel és nappal hívta őket, de ez a nemzedék elzárkózott előle, és minden elmúló nappal messzebb kerültek gyermekeitek a hozzám vezető úttól. Aki elismer engem Istenének, akár fiatal vagy idős, az én képmásomat tükrözi. Szeretetből engedelmeskedik szüleinek és tiszteli őket, mivel ezáltal nekem engedelmeskedik és engem tisztel. Minden, ami a világhoz alkalmazkodik, megakadályozza e gyermekeket abban, hogy hozzám jöjjenek. Nincs szeretet. Sok szülő panaszkodik gyermekei engedetlensége miatt, pedig ők maguk is pontosan olyan engedetlenek velem szemben! Valóban állíthatják-e ezek a szülők, hogy bővelkednek jóságban, türelemben és tűrésben? Ha valóban rendelkeznének ezekkel az erényekkel, akkor gyermekeik is gyakorolnák az engedelmesség erényét, és tisztelnék szüleiket.
De mondom nektek: Kiüresedett e nemzedék elméje, és így a sötétség be tudta tölteni ürességüket. Fontosabb szemükben az, hogy bölcsekké váljanak, mint az én örök dicsőségem. Szentség hiányában előtérbe került a szenvedély. Kora ifjúságuktól fogva gyalázzák saját testüket. Nemzedéketek semmibe vette parancsolataimat. Istenkáromló hamisítványokkal cserélte fel. A vadállat szájából mind a mai napig gonosz eszmék áradata zúdul a gyermekekre, amely elsötétíti elméjüket, és áldozatként egyenesen az oroszlán szájába veti őket. Fiatal elméjüket meghódítva ráveszi őket az első vadállat imádására. Emberek által kitalált isteneket szolgálnak, azoknak adják meg az engem megillető tiszteletet és becsületet, és így ez az erény vetítődik vissza szüleikre. Bizony mondom nektek: Azoknak az engedetleneknek, akik nem fogadják el parancsolataimat életük vezérelveként, és helyette gonoszat tesznek, végül tűz lesz az osztályrészük.
Boldogok, akik szívükben engedelmesek, ők eljutnak a tökéletességre.

 

Ezért mondom nektek: Tartsátok tiszteletben az Úr félelmének erényét! Tudjátok, hogy megtiltottam nektek, hogy öljetek, nemzedék!

Ha enyéimnek nevezitek, Egyházam részének tekintitek magatokat, és az emberölés ellen prédikáltok, hogyan lehetséges, hogy mégis öltök? Azt merészelitek állítani, hogy jogosan cselekedtek, és ártatlanságotokat hangoztatjátok előttem az ítélet napján, holott halomba hordjátok a meg nem született gyermekek meggyilkolásának bűnét?
A mennyből figyelve titeket, ijesztő kép tárul elém.

Ó, mennyire szenvedek látva, hogy a méh, amely gyermekét hordozza, elveti magától, majd névtelenül és bánat nélkül adja halálra! És a méh, amely addig hordozta, többé nem emlékezik rá! Ezeknek mondom:

"Bárhogy élezi kardját az ellenség,
bárhogy feszíti íját, és céloz:
maga ellen irányítja a halált hozó fegyvert,
és nyilai tüzes büntetéssé válnak.
Nézd, a gonosz fogant, tele van álnoksággal,
s amit világra hoz, veszedelem.
Gödröt ásott, kimélyítette,
de ő esett a maga ásta verembe.
Gonoszsága visszahull saját fejére,
álnoksága fejének tetejére." 9
Rólad 10 azt hiszik, hogy hűséges vagy hozzám, és szilárdan kitartasz Nevem mellett, de én mindent tudok rólad! Igen, azt tartják rólad, hogy élsz és cselekszel, pedig nem vagy élő! Halott vagy, és tested fel fog oszlani. Bánd meg bűneidet! Számtalan lelket adtam neked, de az ördög egyezséget kötött veled, hogy cseréld fel őket aranyára és ezüstjére. Igen! Én valóban tudom, hogyan élsz most, sakálok módjára . 11, rejtett odukban élsz 12. Ezeken az odukon keresztül nyílt utat fogok építeni. Váratlanul érkezem hozzátok, felfedem mezítelenségeteket, és amikor az a nap eljön, nem engedem meg, hogy egyetek az élet fájáról.
Figyelmesen hallgassatok!
Az emberölés ellen beszéltek, mégis megölitek Lelkemet. A törvénnyel dicsekesztek, és nem engedelmeskedtek a törvénynek, mert nem értettétek meg rejtett mannám misztériumát. Nem, ti még nem értettétek meg csodás táplálékomat, sem átlényegülésem misztériumát. Azt ígértem nektek, hogy a végső időkben égi mannámmal tartalak benneteket életben. Így szóltam pergamumi egyházamhoz: "A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet nem ért meg más, csak az aki megkapja"
{Jel 2,17} Ma ezt a mannát kínálom fel nektek, amelyet a ti időtök számára tettem félre. Mennyei táplálék ez, Lelkemnek eledele a ti kiéhezett lelketek számára. Lelkemet az Ő teljességében árasztom ki rátok, hogy betöltse benső pusztaságotokat, és ingyen kínálom fel nektek mennyei mannámat, mert ez a szegények tápláléka... de ti nem értettétek meg... ezért nem akartok belőle enni, és másoknak is megtiltjátok, hogy egyenek belőle.
Már ráírtam új Nevemet a "fehér kőre", amelyet csak a szegények fognak ismerni. Azt állítjátok, hogy alázatosak és szegények vagytok, pedig nem vagytok sem alázatosak, sem szegények. Lelketek a Sátán gazdagságában foglal helyet.

 

Én vagyok a Föld királyainak Uralkodója, és azt kértem tőletek, hogy ne kövessetek el semmilyen tisztátalan cselekedetet vagy házasságtörést!
A házasságtörést addig szépítette a Sátán, míg elvesztette jelentőségét a papok és a laikusok körében is. Bűnötök elérte tűrésem határát.
Azoknak mondom 13 akik keresték a Sátán istenkáromló hatalmát, és zászlóként bontották ki, hogy eltöröljék istenségemet, szentségemet és szent áldozatomat: A ti vétketek, hogy Nevemet káromolják az istentelenek! Bemocskoltátok szentélyemet azáltal, hogy fajtalan, aljas szenvedélyeket űző embereket szenteltetek pappá. Így, ha ma az istentelen házasságtörést követ el, és természetesnek találja, az az Egyházamban lévő nagy engedékenység miatt van, ami a vadállat tanítása nyomán terjedt el. Az ő célja az, hogy meghamisítsa az igazságot. Hogyan felejthetitek el olyan könnyen, hogy testetek az én Testem tagja? Szeretném, ha megszabadulnátok a fajtalanságtól, mivel testetek Szentlelkem temploma! Én, a te Istened, azt szeretném, ha szentül élnél, minthogy én szent vagyok, teremtés! Ha engem elismertek Isteneteknek, akkor képesek lesztek törvényemet elismerni, és így követni is. Ezt azonban sokan elmulasztották közületek, és most a ti holttesteitek borítják ezt a sivatagot... Én nem parancsoltam nektek, hogy vétkezzetek. Miért használjátok hát oly módon szabadságotokat, amely csapdába ejti lelketeket?
Imádkozzatok hozzám, hogy bocsássak meg nektek, másképpen vesztesek lesztek! A házasságot tisztelni kell, és szentnek kell tartani! Én vagyok az Úr, én hívtalak meg benneteket hűséges, békés, szeretetteljes és szent életre. Én hívtalak benneteket mindörökre magamhoz. Én kértelek meg gyengéden és szeretettel, hogy legyetek jegyeseim. Amíg meg nem értitek, hogy enyémek, az én jegyeseim vagytok, nem fogtok felhagyni a bűnözéssel és a házasságtöréssel.

Szent Nevemért minden eszközt megragadok, hogy észre térítselek benneteket, még ha ki is kell vinnem benneteket a pusztaságba, és elétek kell tennem Szentséges Szívemet és mérhetetlen gazdagságát, hogy megértessem veletek lelketek mezítelenségét és nyomorúságát. Majd, mint egy könyvtekercset, kiterítem elétek egész tanításomat, hogy ellene mondjatok a bűnnek.
Nekem hatalmam van arra, hogy meggyógyítsalak benneteket. Jöjjetek hát, és tartsatok bűnbánatot!

 

Szentlelkem azt kéri tőletek, hogy ne lopjatok!
Ha enyémnek vallod magadat, ismered törvényemet, és azt állítod, hogy az igazságban vagy, akkor miért nem fogadod meg te, akik magadat pappá szentelted 14 , és másokat is pappá szenteltél, hogy ne lopj!

Te azonban hagyod, hogy megvásároljanak téged, és titokban a vadállatot követed, aki arra tanított téged, hogy kitűzd a törvénytelenség zászlóit. Te a világból való vagy, és sok mindent el kell ítélnem benned. Nyelved büszkén állítja, hogy nagy dolgokat, jó dolgokat, becsületes dolgokat teszel, és még a választottakat is megtéveszted bárány-álarcoddal.
De mondom neked: engem nem tévesztesz meg, mert én tudom, hogy bárány-álarcod mögött olyan rettenetes katasztrófát rejtegetsz az emberiség számára, amilyet azelőtt még soha nem látott a világ:
A te célod, hogy eltöröld áldozatomat
{Dániel 12,11}, és gonoszul hazugsággal helyettesítsd. Te azt tartod magadról, hogy próféta vagy, azért hogy megtagadhasd az én prófétáimat. Nem félsz attól, hogy nevedet kitörlik az élet könyvéből? Amit teszel, az nem más, mint hogy millió számra lopod tőlem a lelkeket, halálba taszítva őket. Csodáid sokakra tesznek ma nagy hatást, de még nagyobb lesz hatásuk azon a napon, amikor megszabadulsz prófétáimtól legyőzve őket kardoddal {vö. Jel 11,8}. Most állig felfegyverezted magadat, hogy ellenük harcolj, mert zavar tanúságtételük, és parancsolataimhoz való engedelmességük. Ők nem követtek téged, és a vadállatot sem, ők azok, akik hűségesek maradtak hozzám, és nem akarják, hogy hazugságra nyíljon ajkuk {vö. Jel 14,5}. Ők az én ábeleim.
A világ szemében úgy tűnik majd, hogy legyőzted őket, de örömöd csak igen kis ideig fog tartani, mert igazságosságomat villámcsapásként hozom rád.
Le fogok szállni, hogy újból életet leheljek beléjük
{vö. Jel 11,11}. Szemed láttára keltem őket életre, mint szentélyem fényoszlopait... és akkor meg fog nyílni az ég, és meg fogsz látni engem. Ha majd megkérdezel:

"Miért vörös hát rajtad a ruha,
s öltözeted miért olyan, mint a szőlőtaposóké?

Azt mondom neked:

Magam tapostam a sajtót,
népemből senki sem volt velem.
Indulatomban összetapostam,
haragomban összetiportam őket."
(Iz 63,2-3.)
Ők szüntelenül dacolnak velem, és kihívnak engem. Azért jöttem, hogy eltöröljem a Föld színéről azokat az emberi tanokat és szabályokat, amelyek olyanok, mint a mérgezett étel, és amelyeket karddal kényszeríttetek rátok, hogy kihívják istenségemet és Szentségemet. Ez lesz a végső idő első ütközete. Én vagyok: a fenséges Lovas {vö. Jel 19,11} Én vagyok: az Ige . Ha ez a Föld siránkozik, elsorvad, és fái nem hoznak termést, levelei elszáradnak, az azért van, mert nem engedelmeskedtek törvényemnek.

 

Nem mondtam, hogy ne szólj hamis bizonyságot vagy hamis tanúságot? Szentélyem bensejében, ahol a lándzsa hegye fekszik, ahol ábeleim között káinok is vannak, ennek a parancsolatnak mégsem engedelmeskednek. Káin kiválasztott papjait szétküldik a világ négy sarkába, és pedig nem azért, hogy mellettem, a Feltámadott mellett, vagy áldozatom mellett tanúskodjanak, hanem azért, hogy a Szentírás tanítását színlelve elítéljék Szavamat, és hogy minden népnek egy hamis krisztusról tanítsanak, egy hamis ökumenizmus látszata alatt. A világnak a racionalizmust és a naturizmust 15 adják. Romlott ételt adnak: hazugságot.
Mondom nektek, ők nem lesznek győztesek, és nem fognak mindörökre uralkodni: az igazságosság fog uralkodni! Nem engedem, hogy mindig ti győzzetek. Mindent tudok rólatok. Azt is tudom, miként jelölitek ki saját papjaitokat a sárkány hatalmával, magas székekbe juttatva őket, hogy elnyomjátok és legyőzzétek saját papjaimat. Mondom nektek: az idő csaknem betelt! Letaszítalak magas székedről, hogy saját papjaim, szentjeim és angyalaim lába elé essél, és bevalljad, hogy te a vadállat rabszolgája vagy...
Hamarosan, igen hamar eljövök, mint a tolvaj, váratlanul.
Megdöntöm a hazugságot, a ti hamis krisztusotokat, és visszaállítom az igazságot. Hamarosan eljövök, hogy összetörjem azt a hamis képet, amelyet rólam készítesz arra buzdítva minden nemzetet, hogy azt tiszteljék
{vö. Jel 13,16}. Nem, te nem leszel győztes! Fiaim és leányaim, akik céltalanul tévelyegtek ebben a sivatagban, térjetek vissza hozzám! Bánjátok meg bűneiteket! Ne vétkezzetek többé!

Tudom, hogy sokszor bizonyultatok rossznak a szeretet hiánya miatt, de mivel olyan ellenségesek voltatok irányomban, nem álltatok pásztorotok oltalma alatt, aki az én tanításomat adta volna nektek. Pedig minden gőgötök és irántam való ellenséges magatartásotok ellenére is felétek kiáltom:
Szeretlek benneteket!
És már meg is bocsátottam nektek! Istenségembe foglak öltöztetni benneteket, visszaadom nektek istenségeteket Szent Nevemért. Bizonyságot akartok adni? Adjatok bizonyságot nagy szeretetemről és irgalmamról!
Tanúságot akartok tenni? Tegyetek tanúságot az én Nevemben Jézus Krisztusnak, Isten szeretett Fiának, a Megváltónak Nevében! Úgy szeressétek egymást, ahogyan és szeretlek benneteket! Örvendjetek, ti, akik megkaptátok rejtett mannámat, és már megkaptátok homlokotokra szeretetem pecsétjét!

 

Azt parancsoltam nektek az égből, hogy ne kívánjátok felebarátotok jószágát, és ne kívánjátok feleségét sem! Ezt a parancsolatot nem tartották meg sem a papok, sem a világiak. Áldozatomon keresztül minden földi teremtmény előtt feltártam szeretetemet, és ezen áldozat által adtam nektek örök életet és szeretetem üzenetét.
Sokan beszélnek közületek újra és újra a szeretetről, a megbocsátásról, az alázatról, a tűrésről, a szentségről, mégis mind a mai napig sokan készek gyilkolni, mert nem kapják meg, amit akarnak. Mérgezett nyilakat lőtök egymás felé, mert nektek nincs meg az, ami szomszédaitoknak. Ábelem korától kezdve ezt a bűnt ismétlik mind a mai napig.
Káin volt az első, aki megkívánta testvére javait. De mennyivel több Káin van manapság! És mennyivel több az Ézsau! Ő egyedül csak kényelme miatt adta el első szülöttségi jogát, és lett hitehagyott. Miért ne követnétek inkább Ábel példáját, hogy szentek legyetek? Szeretni annyi, mint szentül élni parancsolataim szerint.
Ha ti éjjel és nappal dicsértek engem, és mégis megkívánjátok felebarátotok jószágát, akkor arra kérlek benneteket, tartsatok bűnbánatot! Ha megkérdezel: "Hogyan kívánnám felebarátom jószágát én, aki Neked ajánlottam fel mindenemet, életemet és mindent, hogyan kívánnám én az ő jószágát?" Ezt mondom neked: Lelked kívánja felebarátod lelkét. Azokat az ajándékokat kívánod, amelyeket az ő lelkének adtam. Az ördög csapdát állított lelkednek. Ne ess bele!
Miként robbantak ki házamban ezek a háborúk, ha nem lelki irigységből? Káin akart valamit, amit nem kapott meg, így hát megölte Ábelt. Ézsau akart valamit, és eladta elsőszülöttségi jogát, hogy megszerezze, amit kívánt.
Ha vágyadat nem tudod kielégíteni, abban az esetben vagy nem méltatod figyelemre felebarátod boldogságát, hogy elégedetlenné tedd őt, vagy elindulsz, hogy gyilkolj.
Bizony mondom nektek: Ha szíveteket az irigység keserűsége vagy önző vágy nyomasztja is, soha ne formáljatok jogot más jószágára! Ne takarjátok el az igazságot hazugsággal, mert ahol irigységet és önzést láttok, ott széthúzást, képmutatást és langyosságot is találtok.
Ne vétkezzetek többé! Tartsatok bűnbánatot, és ne hagyjátok, hogy azok befolyása alá kerüljetek, akiket a hamis próféta jelölt ki, és akik a Sátánnak lakótársai. Ne hallgassatok rájuk!
Hamarosan leszállok közétek trónommal, ezért jöjjetek és tartsatok bűnbánatot, ameddig még van idő! Jöjjetek, akik a jó és a gonosz között ingadoztok és még haboztok, "akik betolakodtok felebarátotok házába, hogy megnyerjetek magatoknak olyan esztelen nőket, akiket vétkek terhelnek, és mindenféle vágy hajt, azokat akik mindig csak tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak"
{2Tim 3,6-8}.
Ismerjétek fel, milyen szánalomra méltóak vagytok, és ne értsétek félre rosszallásomat! Értsétek meg, mennyire szeretlek benneteket! Dolgozzatok dicsőségemért, és ne nézzetek se jobbra, se balra! Mert ha jobbra néztek, kiéhezett farkasokat láttok, amelyek ugrásra készen várják, hogy rátok rontsanak, és darabokra tépjenek benneteket. Ha pedig balra néztek, vermet láttok, melyet azért ástak, hogy beleessetek. Légy hát boldog, nemzedék, azzal, amit neked adtam, és oszd meg mással, ahogy én is megosztottam veled. Tüzem fenyeget, és ó... közületek olyan sokan lesznek készületlenek, mert a ti korszakotok nem hisz.
Nem imádnak engem, nem remélnek bennem, és nem szeretnek. A ti nemzedéketek istenkáromlásra cserélte az igazságot és parancsolataimat. Nincs szeretet közöttetek! Ti nem élitek a szeretet életét, és nem értettétek meg, mit jelent az, hogy "az istenfélelem a bölcsesség kezdete".

Ha féltek engem, áldottak vagytok.
Ha féltek engem, eljuthattok a tökéletességre.
Ha féltek engem,
megmámorosítalak benneteket
édes Borommal,
és betöltelek saját termésemmel.
Ha féltek engem, békében fogtok élni.
Ha féltek engem,
a Bölcsesség egészen a küszöbötökig jön.
Ha féltek engem,
lelkesen engedelmeskedtek parancsolataimnak,
és nem változtattok meg benne egy vesszőt sem.
Ezért ajánlom nektek, ne éljetek kettős szívvel!
Töltsétek meg szíveteket isteni kegyelmemmel most,
Amíg még van idő!
Bánjátok meg bűneiteket, amíg még van idő!
Jöjjetek vissza hozzám, amíg még van idő!
Ne halmozzatok bűnt bűnre!
Jaj azoknak a makacs lelkeknek, akik becsukják fülüket e végső figyelmeztetések előtt! Mit tesztek majd eljövetelemkor? Engem úgy ismernek, hogy hűséges vagyok és igaz {vö. Jel 19,12}. Én mondom nektek: Az igazságosság fog győzni!

Ne légy zavarban, gyermekem. Ne állj értetlenül az előtt, amit leírattam veled, mert megjövendölték, hogy napjaitokban az Egyházat elárulja valaki, aki az enyém volt, éppen úgy, mint Júdás, és hogy az Egyház hitehagyása belülről fakad. Azok árultak el, akik velem együtt ettek, akiket kötelékek fűznek hozzám, akik együtt ettek és együtt ittak velem.
Most azonban hamarosan mindent felfedek, ami eddig rejtve volt, és amit példabeszédekben és hasonlatokkal mondtam el, az világossá válik.
A szegények előtt fogom felfedni példabeszédeimet és hasonlataimat. Még mielőtt ez a nemzedék elmúlna, megdöntöm hatalmammal és dicsőségemmel a hamis prófétát. Az utolsó i betűig mindennek be kell teljesednie abból, amit az Írás mond. Azért írok le mindent, mert ezeknek az üzeneteknek áttanulmányozása után minden betűben fel fogjátok ismerni a valódiság jelét, és hogy ezek az én Szavaim, melyeket kegyelmem ad nektek. Azért jöttem, hogy felélesszem a szeretet e pislákoló lángját, mielőtt még a hamis próféta valamennyit elfújja... 16

...igen, sírok. Ő az én házamba szállásolta be magát, és ahelyett, hogy illatáldozatokat és áldozati adományokat ajánlana fel nekem, olyan bűnöket követ el, amelyeket az ördög ajánlott neki, mint: a tisztátalanság, a szabad szerelem, az igazságtalanság, a törvényem iránti engedetlenség, a kicsapongás, és éppen az enyéim, az én prófétáim vérétől való megittasodás... szája szüntelenül kérkedést és istenkáromlást kiált a világ négy sarka felé. Hamis áldás és valós átok ered ugyanabból a szájból. Mindent tudok róla. Jól ismerem, és mondom nektek: sohasem jut el a nyugalom helyére. Én, az Úr látomásokat fogok neked adni őróla, aki sokak vérét viseli magán, és azokról, akik őt imádják 17

. Légy éber! Mindig imádkozz erőért, hogy bizalommal légy irántam! Tudd meg, ennek a lázadónak a bűnei az égig érnek, és felkeltették igazságosságomat Lelkem végtelen bánatával együtt, mivel el kell ítélnem őt és övéit. Atyám örömmel és nagy szeretettel teremtette őket, és én szerettem őket, feláldoztam magamat azért, hogy megváltsam nemcsak az igazakat, hanem a méltatlanokat is. Feláldoztam értük életemet, de ő és követői ellenem fordultak, hogy teljes tudatossággal összetörjék a hitet... 18

...és örökre megszegjék szövetségemet...
Az a célja, hogy elejétől végig elferdítse a Szentírást, majd Szavamat, igazságaimat, bölcsességemet és keresztem szavát csattogó cimbalommá, racionális elméletté, a filozófusok elméletévé alakítsa. A bölcsességet utánozva, ezekkel az üres tanításokkal táplál sokakat, és a halálba viszi őket. Kérkedő szája az Evangéliumot majmolja, feltámadásomat és teljes istenségemet majmolja. Ó, a te kufárkodásod ideje hamarosan lejár! Azok a kalmárok, akik veled kereskedtek, és elláttak téged a legjobb minőségű áruval, tönkre fognak menni, és az emberek megrettennek sorsod miatt.

Leányom, olvasd el Ezekiel 28. fejezetét !
Szíved felfuvalkodott, s azt mondtad: 'Isten vagyok, és az Isten trónján ülök a tenger közepén.' Noha ember vagy, nem Isten, mégis Istennel tetted magadat egyenlővé. Igen, bölcsebb vagy Dánielnél is, egyetlen bölcs sem léphet nyomodba. Bölcsességeddel és okosságoddal vagyont szereztél magadnak, aranyat és ezüstöt halmoztál fel kincseskamráidban.
Milyen ügyesen tudsz kereskedni!
Megsokszoroztad vagyonodat, de szíved felfuvalkodott bensődben gazdagságod miatt...
Mivel Istennel tetted magad egyenlővé, lám ezért idegeneket szabadítok rád, a legkegyetlenebb népet. Kardot ránt kifinomult bölcsességed ellen és bemocskolja dicsőségedet. Letaszítanak a gödörbe, és erőszakos halállal halsz meg a tenger közepén. Aranyba ezüstbe öltözötten akkor is főpapnak tetteted majd magad? Vajon mondod-e majd gyilkosaid előtt is: 'Isten vagyok, próféta vagyok', noha csak ember vagy gyilkosaid kezében, és nem Isten. Úgy halsz meg, mint az istentelen, idegenek keze által...
A tökéletesség példaképe voltál egykor telve bölcsességgel és tökéletes szépséggel. Édenben voltál, az Isten kertjében, szentélyem belsejében, de szertelen kufárkodásod során erőszakkal telt meg bensőd, és vétkeztél. Ékességeddel tönkretetted bölcsességedet. Tömérdek vétkeddel, becstelen kereskedéseddel meggyaláztad szentélyemet.

Vassula most olvasd el a Jelenések könyvének 18. fejezetét!
Most fognak ítéletet hirdetni e világ felett! Hamarosan letaszítják a világ fejedelmét, a második vadállatot. A hamis próféta, a "főpap", a lándzsa, a sakálok egy és ugyanaz. Ő az, aki állig felfegyverezte magát, hogy harcba szálljon törvényem 19 és prófétáim 20 ellen. Ő és az ő követői azok a sakálok, akiket előző üzeneteimben említettem.

Elegem van belőlük. Nem telik örömöm a büntetésben. Meg akartam váltani és saját fiammá akartam fogadni őket, de ők hagyták, hogy gazdag kereskedők megvásárolják őket. Együtt buknak el mind. Érezd fájdalmamat, érezd szomorúságomat! Ők a pénzt bálványozzák...

Istenem, jöjj, és pihenj meg ábeleid szívében, ők valóban szeretnek Téged. Lehet, hogy nincsenek sokan, csak kevesen, de ők a Te szentjeid, akik megpróbáltatásokat állnak ki. Ők azok, akik szeretnek Téged. Ők azok, akik állhatatosak és hisznek. Ők a Te társaid, a Te első gyümölcseid, akiknek ajkát sohasem hagyta el hazugság. Őket ajánlom Neked, hogy megpihenhess bennük.

Meg fogom pihentetni fejemet hűséges gyermekeim szívén 21 . Jöjj, szeress engem, vigasztald meg Szívemet, és adj elégtételt azokért, akik egész nemzeteket fosztanak meg szeretetemtől falat építve közém és gyermekeim közé!Egyetlen lélektől sem vontam meg soha szeretetemet!
Vassulám, szüntelen imádkozz! Az ima sokakat megtisztít. Az áldozatok és a böjt árán is sokan megtisztulnak. Ne késlekedj, az idő sürget! Többször áldj engem! Semmisítsd meg a világ gonoszságát azáltal, hogy több szeretetet nyújtasz nekem, és több szeretetet mutatsz irántam! Ó Vassula, leányom, szerezz nekem örömet, és mondd utánam:
Jézusom, taníts,
hogy gyengéden szeresselek!
Add meg e kegyelmet azoknak,
akik nem szeretnek Téged,
és nem ismerik
Szentséges Szíved emésztő tüzét!
Amen.1isteni életeteteket
2 vö. az 1989. I. 30-i üzenettel
3 egy hamis krisztus
4 Isten megnevezte őket.
5 a fekete misékkel
6 egy hamis krisztust
7 A szabadkőművesek egy csoportjától.
8 Sir 7,27-30.
9 Zsolt 7,12-16.
10itt Jézus a bárány álarcát viselő hamis prófétához beszél
11 az egykori hívők "eladták" magukat a Sátánnak és a vadállatot követik
12 a szabadkőműves páholyokban
13 Jézus újból azokhoz fordul, akik a vadállatot imádják
14 a vadállat követője: a hamis próféta
15 a természeti jelenségek kultuszát
16 Jézus sírt.
17 vö. 1990. IX. 3
18 Jézus újból sírt...
19 Mózes
20 Illés
21 korszakotok szentjeinek szívén

previous index next