HOME INDEX
A NAGY HITEHAGYÁS


1990. május 12.

Üzenet Lensbe, Sion felett:

Béke legyen veletek, szeretett gyermekeim! Szívem énekel örömében, amiért az én szeretetemben egyesülve gyűltetek itt össze. Imádságotok olyan, mintha zenét hallgatnék. Jöjjetek hozzám, és az én Lelkemmel töltöm be lelketeket. Úgy jöjjetek hozzám, amilyenek vagytok, és felemellek, hogy szentté tegyelek benneteket, szeretteim. Keresztem ma szentségért kiált! Hangom visszhangzik a világ négy sarkában. Emlékeztetlek benneteket, hogy Szent vagyok, és nektek is szentül kellene élnetek!

Ó nemzedék... talán nem tudom, mennyire gyenge vagy? Korszakod olyan képmásokat alkotott, amelyek nem kedvesek szememnek, és nem felelnek meg gondolataimnak. Leszállok ebbe a Babilonba, amelyet alkottál, és azt látom, hogy teremtésem nagyobb részét börtönbe vetették. Igen. Foglyul ejtette őket az ördög, aki istentelenséggel, racionalizmussal és gonoszsággal táplálja őket. Vajon nem látom én mindezt? A szentek könyörgése elért hozzám, és mondom nektek, hogy cselekedni fogok, nem várok tovább! Nem hagylak tovább e sötétségben benneteket, visszajövök hozzátok. A világ rövid időn belül újra meglát engem. Igen. A Szeretet leszáll hozzátok, és veletek fog élni!

De még mielőtt fáitok kirügyeznének, nemes ágakat, sűrű lombot és magas törzset növesztenének, mielőtt az ég madarai fészket raknának ágai között, és mielőtt folyókat fakasztanék, hogy szomjas talajotokat megöntözzék,
Elküldöm az égből tisztító tűzoszlopaimat,
Mert mindenkit meg akarok tisztítani. Holt napok lesznek azok, amikor a halottak a holtak jelenlétében örvendeznek... E tisztulás után egy nyelven fogtok beszélni, az én nyelvemen, amelyet SZERETETNEK, ISTENI SZERETETNEK neveznek.

Az a szándékom, hogy kioltok minden bűnt és gonoszságot. Ezért e napokban fátylammal takarom be a Napot, a Holdat és a csillagokat. Sötét felhőkkel takarom el a Napot, és a Hold sem fog fényt adni nektek. Minden világítót kioltok az égen, és országaitokat sötétségbe burkolom, hogy Babilon többé ne kössön házasságot a bűnnel. Akkor majd elfogadja Szeretetem törvényét, mert hitszegőit lángokba borítom. Mivel korszakotok nem értékeli nagy szeretetemet, és bemocskolta Szent Nevemet, a nagy hitehagyás elérte szentélyem belsejét. Nemzedék, kegyelmem Szentlelke ma bőségesebben árasztja rátok segítő erejét, mint valaha. Látod? Új oltárokat emelek a Föld minden sarkában, hogy megszenteljem országaitokat, és megszenteljelek mindannyiotokat. Kegyelmem segítségével akarlak feltámasztani benneteket, hogy élő oltárokat készítsek belőletek, akik az én lángomat hordozzák, mert bennetek fog élni a szentség Lelke, a páratlanul emelkedett, szeplőtelen és tiszta Lélek. Akkor majd szétküldelek benneteket a világba, és az lesz küldetéstek, hogy végtelen szeretetemet hirdessétek. Megígérem nektek, akik szerettek engem, hogy azokban a sötét napokban, amelyek az egész világra eljönnek, biztonságban megőrizlek és Szentséges Szívem mélyére zárlak benneteket. Veletek leszek, de jaj azoknak, akik azzal töltik idejüket, hogy összetörik oltáraimat és rátaposnak!
Jaj azoknak, akik megölik prófétáimat!
Jaj azoknak a lelkeknek!
Jaj azoknak, akik a fekete vadállatot követik!
Jaj mindazoknak, akik elutasítják, megvetik és semmibe veszik figyelmeztetéseimet!
Azokban a sötét napokban hozzám kiáltanak majd, de nem válaszolok nekik... Sebeim közül öt felszakadt, és Vérem csordul mindenütt.
Tarts bűnbánatot, nemzedék, tarts bűnbánatot... kétszer is gondold meg, mit mondasz, mielőtt szólásra nyitnád ajkadat!

A szívetekkel keressetek, ne elmétekkel! Kövessetek engem, Isteneteket, járjatok nyomomban! Mielőtt megszólalnátok, ezt kérdezzétek meg magatoktól: "Mit mondana Jézus ebben a helyzetben?" Vagy: "Mit tenne Jézus ebben a helyzetben?" Kétszer is gondoljátok meg, mit mondtok, mielőtt kinyitnátok szájatokat, nehogy ajkatok okozza bukástokat, nehogy saját lelketek ejtsen tévedésbe titeket! Engem kövessetek, és legyetek az én tökéletes tükörképeim! Ha nem tudtok helyesen imádkozni, Lelkem fog imádkozni helyettetek, értitek? Sohasem hagylak el benneteket, még akkor sem, ha nem tudjátok értékelni nagy szeretetemet. Szent Nevemért egyre közelebb jövök hozzátok, hogy magamhoz emeljelek benneteket, és szerető jóságomban megbocsátom bűneiteket. Abban a percben, amikor kinyitjátok ajkatokat, hogy segítségül hívjatok, repülve jövök, és fülemet ajkatok elé tartom. Minden egyes szavatok vigaszt nyújt Szívemnek, és örömet szerez nekem.

Jöjjetek vissza hozzám egész szívetekkel, és érjen hozzám imátok, mert "nem az jut be a ennyek országába, aki azt mondja, hogy ,Uram, Uram,' hanem aki megteszi mennyei Atyám akaratát" ! 1 Ezért szeretettel szóljatok, és meghallgatlak, szeretettel adjatok, és megismerlek benneteket, szeretettel imádkozzatok és megnyílnak országom kapui, hogy befogadjanak benneteket. Szeretettel tegyetek mindent, hogy azt mondhassam: "Az enyéim vagytok, az én ivadékaim vagytok, jöjjetek Atyátokhoz!"

Szeretet vagyok, és aki szeretetben él, bennem él, és én őbenne . Tegyétek meg mennyei Atyám akaratát, hogy bejussatok országomba! Ne feledjétek, hogy az élet fájának gyökere a szeretet! Többet imádkozzatok a szívetekkel, gyermekeim, és bízzatok abban, hogy fülem ott van ajkatok közelében. Megáldalak benneteket és minden lépésteket. A Szeretet szeret benneteket. Ne feledkezzetek meg jelenlétemről! Szeretetem leheletét hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!

Később:

Az emberek megfogyatkoztak és elfajzottak... Bárcsak felhagynának balgaságukkal!... Imádkozz leányom, mert még ebben az elkorcsosult állapototokban is szeretlek benneteket, és siratom sorvadástokat... 2


JÓLLAKATLAK


1990. május 14.
Istenem és Megváltóm, halld meg imámat!
Figyelj rám irgalmas Uram!
Imáim valóban gyengék.
Szegény vagyok és szükséget szenvedek,
de itt vagyok,
és ebből a sivatagból kiáltok segítségedért!
Te ismered szükségeinket,
és bizonyosan meghallottad
a haldoklók könyörgését.
Add rájuk áldásodat, Uram,
és meggyógyulnak!
Én hoztalak ki téged Egyiptomból, csak nyisd ki szájadat, és jóllakatlak. Testvéreiddel is ezt teszem.


1 Máté 7,21
2 Jézussal voltam, amíg diktált nekem. Amikor befejezte, elsiettem anélkül, hogy áldottam vagy dicsértem volna Őt. Hanyagságomban úgy bántam Vele, mintha ember diktálta volna az üzenetet, valahogyan megfeledkeztem istenségéről. Nagyon elszégyelltem magam, szinte visszarepültem Hozzá, és bocsánatot kértem Tőle. Amikor ezeket mondta, nem tűnt meglepettnek. Nyugodt volt, de szomorú.

previous index next