HOME INDEX
IMÁDKOZZ A CSENDBEN! A NAGY HITEHAGYÁS


1989. október 10.
Lelkem vágyakozik utánad Uram,
Neked adtam szívemet és lelkemet,
hogy átalakítsd.
Eljött hozzám Uram
teljes ragyogásában és fenségében,
hogy magához emelje lelkemet,
és megmutassa nekem
nagy szeretetét és irgalmát.
Gyengéden felemelt,
hogy minden nemzetnek hirdessem
végtelen szeretetét és irgalmát.
Szeretete örökkévaló.


Kedvesem, maradj kicsiny, hogy könnyen betérhess Szentséges Szívembe ! A Szeretet szeret téged! Figyelj és írj!

Béke legyen veletek! Béke vagyok, Szeretet vagyok. Végtelen irgalmasságomban jövök nemzetetekhez, hogy szőlőskertemet országotokban is kiterjesszem, hogy földetek elegendő gyümölcsöt hozzon haldokló nemzetetek táplálására. Isteni műveim elterjednek az egész világon, és műveim jók, mert alkalmas időben betöltenek minden szükséget.
Figyeljetek hangomra, áldott gyermekeim, és nyíljatok ki, mint a virágok, amikor közeledik a tavasz. Virágozzatok világosságom tiszta sugaraiban, amit kiárasztok rátok. Áldásommal töltöm el nemzeteteket e sötétségben. Meg akarom gyógyítani szegény lelketeket, meg akarom pihentetni fáradt lelketeket. Jöjjetek hát kitárt karjaimba! Én vagyok Megváltótok, aki azt kiáltja felétek: forduljatok vissza hozzám!
Gyermekeim! Láthatjátok, milyen sok nemzetet takart be fátylával a közömbösség, sokakat mély álomba merített. Mindezt aggódva és fájdalommal figyelem a magasból.
Én, az Úr, a szíveteket keresem, mivel szeretetre van szükségem, a szeretet viszonzására... jöjjetek a szív egyszerűségével, jöjjetek hozzám, amilyen bizalommal a gyermek közeledik apjához. Hozzám is így jöjjetek! Mutassátok meg gyengeségeteket és mondjátok el gondjaitokat, hadd hallja meg Atyátok a mennyben...
Szeretet vagyok, a szeretet magasztos Forrása, aki a szeretet viszonzására szomjazik.
Ne utasítsátok vissza kérésemet! A titeket körülvevő kísértéseket utasítsátok vissza, gyermekem! Ne adjatok helyet a Sátánnak! Bárcsak tudnátok, mennyire közel vagyok hozzátok, mennyire égek a vágytól, hogy magamhoz emeljem lelketeket, és hozzászoktassalak az igazi eledelhez!
Gondolkozzatok ezen, és értsétek meg! Gondolkozzatok, és fogadjátok el akaratomat! Ne azért jöjjetek ide, hogy csupán kíváncsiságotoknak tegyetek eleget! Azért jöjjetek, hogy tanuljatok! Egyedül csak nekem készítsetek helyet szívetekben, hogy lakóhelyet vegyek nálatok.
Ne fojtsátok el magatokban Lelkemet erkölcstelenséggel, racionalizmussal, önzéssel és más bűnökkel! Ne fojtsatok el engem! Engedjétek, hogy Lelkem bennetek lélegezzen, és emeljétek szemeteket az égre! Imádkozzatok a csendben, ahogyan én imádkoztam Atyámhoz. A szívetekkel imádkozzatok, és Ő meghallgat benneteket. Szeretettel imádkozzatok, és Ő nem utasít el benneteket. Hittel imádkozzatok, és Ő nem tagadja meg kéréstek teljesítését... Bármit tesztek, szeretettel tegyétek a Szeretetért, és nem maradok néma, sem érzéketlen, és nem hagyom válasz nélkül kérésteket, mert tele vagyok irgalommal, és tele vagyok gyengédséggel .
Én vagyok a jó Pásztor, aki megkeresem bárányaimat és juhaimat a kövek között. Eljövök, hogy megkeresselek, kezemben hozom Szívemet, hogy felkínáljam nektek. Eljövök, hogy megkeresselek szegénységetekben és újból emlékeztesselek, hogy nem vagytok apátlanok, és mindannyian hozzám tartoztok.
Eljövök, hogy emlékeztesselek, Atyám házában van hely számodra, gyermekem! 1 Hely, amely egyedül csak a tiéd...
Lelkem vágyakozik utánatok... Lelkem kimondhatatlanul szomorú, valahányszor egy hely mindörökre üres marad. Én, az Úr, a mennyországot hozom ajándékul kezemben, hogy felkínáljam nektek, de ellenségem meg akarja akadályozni, hogy megkapjátok. 2 Igen. Ellenségem sokszor szegény lelkeket használ fel arra, hogy elnyomja hangomat, visszautasítsa Szentlelkem kegyelmeit, és ezáltal a felismerhetetlenségig megsebesítse Testemet.
E lelkek a sötétség felhője mögé rejtve, a gonoszság és a hiúság mesterei lesznek, nem akarják megérteni útjaimat. Ezek az emberek erősen nyomasztják Szívemet. Félelem nélkül és üres kézzel jönnek hozzám. Gúnyt űznek az ígéretből. Ismét nádszálat adnak jobb kezembe, kigúnyolnak, majd kiveszik kezemből, és fejemet ütik vele. Azután térdre borulva hódolnak nekem, hogy az emberek a templomon kívül elismerően beszéljenek róluk. Ezekkel a szentségtörésekkel mindennap újból keresztre feszítenek, ismételten felvisznek a Kálváriára. Indokolatlanul gyűlölnek engem. Ó gyermekeim!... Ezek az emberek kiapadhatatlan könnyforrássá tették szememet és Édesanyámét is.
Figyeljetek keresztemen hallatott kiáltásomra, mert számtalan lélek zuhan folytonosan az örök tűzbe. Hallgassatok az életadó Lélekre! Megromlott nemzetetek szíve, és elfeledkezett a tudás forrásáról. Fordítsátok felém szemeteket! Emeljétek hozzám fejeteket! Jöjjetek, és szívjátok magatokba világosságomat! Engedjétek meg, hogy levegyem a nemzeteteket takaró szemfedőt! Lelketek és szívetek őre vagyok, és a szeretet viszonzásáért, önzetlen szeretetért esedezem!
Haljatok meg önmagatok számára, és engedjétek, hogy a Lélek irányítsa szíveteket! A Lélek az igazságra vezet benneteket, hogy felismerjetek engem. Hallgassatok hangomra, Lelkem hangjára!
Imádkozzatok még többet, és éljetek szentül! Legyetek szentek, mivel én Szent vagyok . Ha házam ma romokban hever, és ateizmus uralkodik sok szívben 3 , ez azért történhet meg, mert nemzedéketek nem ad helyet számomra szívében. Eljövök, és nem találok szeretetet, hitet és reményt. Házam romokban hever. A racionalizmus, az engedetlenség és a hiúság kőhalommá bontotta le. Régi dicsőséges mezőim terméketlenek a nagy hitehagyás miatt, ami szentélyembe hatolt. Nincs engedelmesség.
Pásztorbotomat egyben adtam át Péternek, hogy visszatérésemig vezesse bárányaimat. Gonoszságukban és saját érdekeik - nem az én érdekeim - miatt kettétörték pásztorbotomat, majd szilánkokra hasogatták... Megtört a testvériség. A hűséget elnyomták. A hajdani forrásnál, a szeretet, a béke és az egység forrásánál fekszik nyájam holtan egy rakáson.
Csupán azt kérem azoktól a pásztoroktól, akik hátat fordítanak Péternek, hogy hajtsák meg fejüket, és ismerjék el tévedésüket! Azt akarom, hogy jussanak el arra a pihenőhelyre, amelyet számukra fenntartok. Nem akarom, hogy hulló csillagok gyanánt zuhanjanak le egymás után! Bárcsak hallgatnának arra, amit a Lélek mond nekik ma! Nem fogom őket hitehagyásukra, sem azokra a sebekre emlékeztetni, amelyeket tőlük kaptam. Imádkozz ezekért a papokért! Irántuk való szeretetem nagy, de bánatom is éppoly nagy, amit ma okoznak nekem. Imádkozzatok, hogy meghajoljanak, és alázattal, szeretettel megmossák egymás lábát!
Én, a ti Uratok, Jézus Krisztus a szeretet leheletét hagyom homlokotokon, és nagy szeretettel megáldalak benneteket, hogy egyesüljetek és legyetek eggyé, ahogy a Szentháromság egy és ugyanaz. Ti is legyetek eggyé az én Szent Nevemben!


1Jézus ezt nagyon gyengéden mondta.
2Belső látomásban láttam Jézust, amint kezében egy szikrázó és nagyon fényes földgömböt tart, és ez Szent Mihály arkangyal fényességére emlékeztetett.
3 Jézus ezt nagyon szomorúan mondta

previous index next