HOME INDEX
EGYRE TÖBB HÍVÁST FOGOK KÜLDENI


1989. szeptember 22.

(A Szűzanya üzenete:)

Szeretett leányom, Abba szeret titeket.

Dicsértessék az Úr!

Mondd el gyermekeimnek:
Béke legyen veletek! Fiaim és leányaim! Nyíljatok meg, hogy Jézus betérhessen szívetekbe és meggyógyíthasson benneteket! Mai üzenetem arra emlékeztet titeket, hogy kicsoda Jézus. Jézus a magasztos szeretet Forrása, a világ Világossága. Azért viselte el a kereszthalált, és azért nem törődött a kereszt szégyenével, hogy megmentsen benneteket. Jézus szelíd és alázatos. Jöjjetek és ismerjétek el Isteneteknek, mert az a tökéletes erény, ha elismeritek Őt! Érezzétek Őt, érezzétek szent jelenlétét, tanuljátok meg, miképpen fogadjátok Őt magatok közé, tanuljatok meg így beszélni: "mi ketten"! Ne feledkezzetek meg Róla imádságotok közben sem! Őrizzétek Őt mindig szívetekben, zárjátok szívetekbe! Ne tekintsétek fenyegetésnek üzeneteinket! Üzeneteink a szeretet és a béke üzenetei, és Isten végtelen irgalmából erednek. Legyetek Isten örömére! Gondolkozzatok, mielőtt szólásra nyílna ajkatok, nehogy saját ajkatok mondjon rátok ítéletet! Minden, amit kimondtok, arról tanúskodjék, hogy Isten gyermekei vagytok a szentség lelkületében, odaadásban és tisztaságban. Buzgón szolgáljátok az igaz ügyet! Ma ezt kérdezem tőletek, akik hallgattok engem:
"Vajon úgy szeretitek-e felebarátaitokat, mint önmagatokat?" Arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy még gyengeségetekben is eljuthattok a a tökéletességre, ha megengeditek, hogy az Úr vezessen titeket. Naponta adjátok át magatokat Neki, félelem nélkül ajánljátok fel Neki akaratotokat! Ő ismeri képességeiteket, és sohasem kér olyasmit, ami ártana nektek. Imádságban emeljétek fel lelketeket, növekedjetek a szentségben, növekedjetek a szeretetben, amelyet Isten oly bőségesen kínál fel nektek. Soha ne hallgassatok a lázadóra, ne hagyjatok szabad helyet szívetekben a gonosz lélek számára, ne engedjétek, hogy megkísértsen benneteket. Csak a hitben, a reményben és a szeretetben éljetek, ezek legyenek gyümölcseitek, amelyek szíveteket eltöltik. Isten azért van közöttetek, hogy mindent megadjon lelketeknek, amiben hiányt szenved. Meg fognak sokasodni az Úr szőlőskertjei, és elegendő gyümölcsöt hoznak ezrek táplására. A Teremtő arra készít fel benneteket, hogy belépjetek
a szeretet új korszakába.
Úgy tekintsetek Teremtőtökre, mint Szent Társatokra, Atyátokra, Jegyesetekre, Megváltótokra és Tanácsadótokra!
Dicsérjétek az Urat irgalmas hívásaiért, mert azt mondja: "Egyre több hívást fogok küldeni! Szeretném igen közel vonni magamhoz gyermekeimet, hogy saját kezemmel tápláljam őket. Szívükbe oltom törvényemet, szeretetemben fognak lakozni, és szeretetem védi meg őket. Megerősítem és visszahozom őket magamhoz, az Igazsághoz. Hozzászoktatom őket az igazi táplálékhoz, nem lesz többé olyan nap, amikor ne fogadnák szívesen az áldást. Leveszem a halotti leplet, és világosságommal feltámasztom a halottat." A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok, és közöttetek fog élni. Elmélkedjetek az üzeneteken, és éljetek az üzenetek szerint! Érezzétek biztonságban magatokat, mert veletek vagyunk.
Megáldalak benneteket és családjaitokat. Imádkozzatok, és én is veletek fogok imádkozni. 1
Jöjj leányom!1 Ezt a Rosa Mystica szobor által mondta a Szűzanya.

previous index next