HOME INDEX
PATMOSON, A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK SZIGETÉN,
AHOVÁ SZENT JÁNOST SZÁMŰZTÉK


1989. július 25.

Termékeny országba vezettelek, hogy örvendj termésének és javainak! 1

Uram, engedd meg nekem, add meg nekem a kegyelmet, ha lehetséges, hogy ugyanabban a barlangban "fogadhassam" Szavadat, ahol Szent János apostol. Uram, szívem mélyéről szólok Hozzád, hallgasd együttérzéssel kérésemet! Válaszodra hagyatkozom. Ámen.

Amikor kérésedbe fogtál, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mi az: te különlegesen kiválasztott ember vagy. 2

Valójában mit jelent ez, Uram?

Hallgass rám, mindig jöjj közel hozzám, hogy megtudják, Én Vagyok. Én az Ige szállok le közétek, hogy megbocsássak nektek, és visszahozzalak titeket magamhoz.

(Üzenet a görög karizmatikus csoportnak, amely imádkozni jött Patmosra, és azért, hogy megtanulják a rózsafüzért. Egyesek Athénből jöttek, mások Rhodosról. Mindannyian a patmosi zarándoklathoz csatlakoztak.)

Ébredjetek, szeretteim! Szabadítótok vagyok, a keresztre feszített, a ti Megváltótok. Érezzétek szeretetemet!... A ti kedvetekért jöttem el, hogy növeljem a szeretetet, és mérsékeljem a gonoszságot. Azért jöttem, hogy ellássam lelketeket mindazzal, amiben hiányt szenved. Ne féljetek kicsinyeim, hiszen jóságos vagyok, én vagyok a Magasságbeli. Bízzatok tehát, mert Atyátok karjaiban vagytok. Én, a Szentháromság egy és ugyanaz vagyok. Teljesen adjátok át magatokat nekem, és engedjétek, hogy a világosság élő oszlopaivá alakítsalak benneteket. Engedjétek, hogy mindenemet, amim van, megosszam veletek! Szeretlek benneteket! Szeretteim, e sötét világban már csak pislákol a fény, mert a gonosz lélek még azt a kis világosságot is ki akarja oltani, ami még a világban van. A ti nemzedéketek kegyetlen örömét leli abban, hogy a rosszat jónak nevezi, a jót pedig rossznak. Könyörület nélkül, szüntelenül káromolják Szent Nevemet, és most méginkább készek rá, mint valaha, hogy az ördög felé forduljanak és lába elé térdeljenek. Mennyire szenvedek, amikor ezt látom! Érezzétek Szentséges Szívemet, mennyire össze van törve, mennyire vérzik, amikor ez a halott korszak hozzám kötő köldökzsinórját igyekszik elvágni, hogy azután örömmel nevezhesse magát istentelennek. Hogy azt mondhassák: "Nem szükséges arra gondolni, hogy kihez tartozunk. Íme, szabadok vagyunk, kimegyünk és építünk egy bábeli tornyot. Nem így tettünk azelőtt is? Miért legyünk Istenhez kötve? Mit nyerünk az Ő törvényeivel?"Mindezt azért teszik, mivel sohasem ismerték az Atyát, és engem sem. E nemzedék nagyobb része Baál-imádó, igen. Őseik leszármazottjai ők, akik hamis isteneket imádtak. Amit tesznek, az elhervasztja lelküket, mivel elvágták a köldökzsinórt, amely hozzám kötötte őket, és táplálta lelküket... Önként mennek az örök tűzbe, megtámadják Szent Nevemet, és szándékosan provokálnak... Jöjjetek, hívtalak benneteket, és ti meghallottatok engem. Én vagyok a ti Uratok, és ti vagytok az én népem, az én tulajdonom. Fogadjatok szeretettel és békével! A Föld tisztátalanná vált e nemzedék lába alatt, ezért száll le rájuk a magasból tisztító tüzem, hogy megtisztítsa a szurkos talajt. Emeljétek hozzám lelketeket, és legyetek eggyé velem! Fógadjátok az én békémet! Megáldalak benneteket, és mindazt, amit megáldásra magatokkal hoztatok. Az én leheletem van minden ikonon és kegytárgyon. Legyetek egy!

(Ezt az üzenetet a "hajós eset"után kaptam. Mialatt Rhodosról Patmosra hajóztunk, valaki a vallásról kezdett beszélni. Negyedórán belül tizenkettőnket egy főleg fiatalokból álló embergyűrű vett körül, akik közül a legtöbben ateisták voltak, és vitába szálltak velünk. Megtámadták Isten Szavát, de heves támadásuk és gúnyolódásuk ellenére közülük egy, akkor és ott megtért.)

Uram, mutasd meg nekik féltékeny szeretetedet! Te vagy a mi békénk és reménységünk. Nem érdemeljük meg szeretetedet és irgalmadat. Légy velünk, mivel olyan gyengék és törékenyek vagyunk, mint a virágok, és a Te italodra van szükségünk, hogy táplálj minket.

Legyetek szentek, mivel én Szent vagyok. Olvassátok Szavamat, értem éljetek, és csak énértem! Viszonozzátok szeretettel a gonoszságot! Legyetek olyanok, mint a szőlővesszők, amelyek a szőlőtőről hajtanak ki. Hamarosan rügyezni és bimbózni fogtok, és gyümölccsel töltitek el a világot. Fogadjátok békémet, maradjatok keblemen! Az én Nevem Szent, ezért legyetek ti is szentek! Jöjjetek!PATMOS

1989. július 26.

(A jelenések barlangjának belsejében, ahol az írnok lábai álltak, oda tettem le füzetemet, és ott kaptam meg az Úr üzenetét:)

Uram?

Én vagyok, soha ne kételkedj ! Veled vagyok most és mindörökké az idők végéig.

Uram?

Én vagyok. A Szeretet közel van hozzátok, ne féljetek. Jöjjetek, csupán szeretetet kérek tőletek, a szeretet viszonzását. Az én békém a tiétek, vegyétek békémet, hogy tovább adhassátok másoknak! Ne tegyetek rosszat! Egyesüljetek! Egyesüljetek, és legyetek eggyé, miként én és az Atya is egy és ugyanaz vagyunk. Béke... Béke, jöjjetek és kössetek velem békét, a Szeretet szól most hozzátok!


1 Jer 2,7
2 Dán 9,23

previous index next