HOME INDEX
A SZENTSÉGES SZÍV ÜNNEPE


1989 június 1

Jézus Szentséges Szíve?

Én vagyok. Szentséges Szívem ma minden nemzetet hív; hogy hallgasson hangomra: Szeretet vagyok. Béke vagyok. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Nincs más oltalomhely lelketek megmentésére, csak az én Szentséges Szívem . Leányom, írd le velem azt az imát, amelyet múlt évben diktáltam neked.
Ó Jézusom Szentséges Szíve,
taníts meg engem útjaidra,
Jézusom Szentséges Szíve,
vezess engem a tisztaság útján!
Tarts távol engem a gonosztól,
és ne adj át akaratának!
Jézusom Szentséges Szíve,
légy az én védelmező sziklám,
mert Te vagy az én menedékem.
Engedd, hogy a Te szereteted és békéd
vezessen és őrizzen engem!
Ámen.

1989. június 1.

Jézus Szentséges Szíve! Te az áldások özönét hullatod ránk. Jézus Szentséges Szíve, Te állandó otthont adsz a magányos embernek. A Te családod otthont talált. Áldott legyen a mi Urunk nap mint nap, aki megment minket és egyikünket a másik után Szentséges Szívébe rejt. Áldott legyen a mi Urunk, aki terheinket hordozza és megosztja szenvedésünket. Uram?

Én vagyok. Érezd jelenlétemet! Légy összeszedett, és hallgass meg engem!SZÍVETEKET KERESEM!

(Üzenet az imatalálkozóra.)

Béke legyen veletek! Én vagyok az Úr, a ti Szabadítótok, aki szíveteket keresi. Én vagyok, aki fáradhatatlanul áll ajtótok előtt és zörget. Én vagyok, aki a bűnöst követi, és aki ámulatba ejti a bölcset. Én vagyok, aki megsokasítom áldásaimat, és szelíden felkészítelek arra, hogy belépjetek az én új Jeruzsálemembe. { A tisztulás utáni új állapotunkba }. Én vagyok a Szentháromság, mindhárom ugyanabban az Egyben, aki mentő tervemmel felkészítelek benneteket arra, hogy egyetlen nyájban egyesüljetek. Én vagyok, aki megnyesi a magas fákat, és aki megengedi a kicsinyeknek, hogy növekedjenek. Ne féljetek szeretteim, mert a szeretet és a béke új magjait hintem el ebben a pusztaságban. Életre keltem kertemet, hogy lássák az istentelenek és a gonoszok, és tudják meg, hogy isteni kezem van rajtatok. A kőszívek is megértik majd határtalan irgalmamat, és felfogják, hogy én, a Szent vagyok közöttetek . Jobb kezednél fogva vezetlek, érezd jelenlétemet! Nem feledkezem meg rólad, ne félj hát! Igen, kézenfoglak titeket, és úgy nevellek, hogy a világosság gyermekeinek fognak benneteket hívni, és az igaz ügyet fogjátok szolgálni. En, az Úr, már kezdetben azt mondtam, hogy szeretném, ha szentek lennétek, ahogy én is Szent vagyok. Mivel én vagyok a ti Istenetek, és ti az én népem, azért az én törvényemet kell követnetek.

Törvényem a szeretet törvénye. Tanuljátok meg, miképpen szeressetek engem! Tanuljátok meg, miképpen imádjatok engem! Szíveteket keresem! Ne hallgassatok a világra, csak az én szeretet-kiáltásomra. Hallgassatok szívdobbanásaimra! Minden egyes szívdobbanás hívás valamely lélek számára. Jöjjetek hozzám, az én kitárt karjaimba, érezzétek irántatok való szeretetemet, és irgalmamat! Térjetek vissza hozzám, és én meggyógyítalak benneteket. Becsüljétek meg, és véssétek Szavaimat szívetekbe! Ne engedjétek, hogy Szavaimat elhordja a négy szél. Jöjjetek, és emeljétek rám tekinteteket, és többé ne nézzetek másfelé . Értsétek meg, hogy milyen kegyelmet kínálok fel nektek, amikor én, az Úr... Virágom győzd le fásultságodat!

Uram, Jézus segíts át rajta!

Szerezz nekem örömet, és figyelj rám!

Segíts, hogy meghalljalak, Uram... 1

...jelen vagyok. Komolyan megkérlek benneteket, hogy gyónjátok meg bűneiteket, és vágyódjatok utánam! Kegyelmem Lelkét mindnyájatokra kiárasztottam, hogy elvonjalak benneteket a közömbösség szellemétől, amely súlyosan rátok nehezedik, és hogy újból életre keltselek, mielőtt még oszlásnak indulna testetek. Nyissátok ki tehát fületeket, és hallgassatok meg! Tudom, hogy a legtöbben holtak vagytok, bár azt gondoljátok, hogy éltek. Ez ellenállásotok miatt van, mert nem akarjátok teljesen átadni magatokat nekem. Bízzatok bennem, és ne szegüljetek ellenem! Hagyatkozzatok rám, adjátok át magatokat! Engedjétek, hogy én, a ti szerető Istenetek legyek kis szívetek meghódítója. Ne féljetek! Szeretet vagyok, és a Szeretet szebbé akarja tenni szíveteket. Figyeljetek tehát Szavaimra! Lehet; hogy egyszerűnek tűnik előttetek, de én az egyszerűség Istene vagyok. Szelíd vagyok és alázatos. Tudom, hogy közületek sokan azt gondolják, hogy csak ismétlem magam, de úgy látszik, hogy Szavaim egyáltalán nem érintettek meg benneteket! Ha magamat ismétlem, az a ti közömbösségeteket, a ti süketségetek miatt van, mert oly kevesen valósítjátok meg Szavaimat. Eljövök, kezemben hozva Szívemet, és felkínálom nektek. Békémet és szeretetemet kínálom nektek. Eljövök, hogy egyetlen nyájban egyesítselek benneteket, eljövök, hogy életre keltsem ezt a halott korszakot. Jöjjetek, és dicsérjetek engem, a ti Uratokat, engem, aki mennyei trónomról hajolok le hozzátok, hogy magamhoz vonjalak, és új életre keltselek benneteket. Dicsérjetek engem mindannyian, akik várjátok, hogy a kegyelem Lelke kiáradjon rátok. Menjetek és hirdessétek minden nemzetnek igazságosságomat, és érje el üzenetem a Föld minden határát! Hadd hallják meg szeretetem kiáltásait! Örüljetek és vigadjatok mindannyian, akik szomjaztok rám, mert eltöltelek benneteket. Szárítsátok fel könnyeiteket ti, akik éjjelnappal elnyomás alatt éltek, mert azért vagyok itt, hogy megvigasztaljalak és őrizzelek benneteket. Szentséges Szívem hív titeket, hogy szentségben jöjjetek hozzám! Támaszkodjatok rám, és én tabernákulumomhoz vezetlek benneteket, ahol éjjel-nappal várok rátok. Minden nap megkínállak magammal benneteket. Jöjjetek, jöjjetek és fogadjatok engem szentségben és tisztaságban! Ne bántsatok meg, legyetek tiszták és szentek, amikor engem befogadtok. Legyetek összeszedettek, és ismerjétek fel élő jelenlétemet a kis fehér Ostyában! Hadd érezzem szentségeteket és tisztaságotokat! Ó, bárcsak tudnátok, hogy milyen kegyelmet kínálok nektek! Jöjjetek, legyetek tetszésemre, elmélkedjetek üzenetemen! Legyetek tetszésemre, és változtassátok meg életeteket! Boldog az az ember, aki azon elmélkedik, amit ma kínálok neki, aki átkutatja szívét és megvizsgálja lelkét, mert fel fogom emelni őt. Boldogok az én papjaim, püspökeim és bíborosaim, akik úgy jönnek hozzám, mint a vámos, megvallva bűneiket 2 , mert ezekben a szívekben gyökeret ver és kivirágzik Szavam. Akkor majd leveszem szemükről a fátylat, hogy észrevegyék és szívükkel felfogják, hogy csupán szeretetre van szükségem, szeretetre és imádásra! De jaj, a szolgák közül oly sokan kerültek a Sátán bűvkörébe! Hogyan viseljem el külsőséges magatartásukat és hamis alázatukat, amikor hiányzik belőlük a szeretet? Ki marad meg, hogy imádjon engem? Ki lesz ezek között, aki példát mutatva gyermekeimnek, elsőként jön hozzám szeretettel telt szívével, arcra borul szent jelenlétemben, és csendben imád engem? Csupán szent szeretetet kérek tőletek, szeretteim! A ti szíveteket keresem! Jöjjetek és ajánljátok fel nekem szíveteket, és betöltöm szeretetemmel, hogy ti viszont az én gyermekeim szívét töltsétek meg. Én, az egyedül Szent teszem fel nektek ezt az egyszerű kérdést: hol van az a nyáj, amelyet egykor rátok bíztam, hol van az a nyáj, amely a ti büszkeségetek volt? 3 Tisztuljatok meg, tartsatok bűnbánatot, engedelmeskedjetek Egyházam helytartójának, II. János Pálnak, aki sohasem okoz nektek csalódást, akit azonban ti félreállítotok és semmibe vesztek. Ti, akik még_mindig gunyolódtok raita, súlyosabban nyomasztjátok Szívemet, mint valaha... Elárultak engem, enyéim árultak el... meddig lesztek még a csalóka oázis gyermekeim számára? Délibáb a végtelen sivatagban? Testvérek, csupán szeretetet kérek tőletek! Jöjjetek, és imádjatok engem, ne töltsétek azzal az időt, hogy ott kerestek, ahol nem vagyok. Legyetek nyájam példaképei! A Szeretet vár, jöjjetek és imádjatok engem, jöjjetek és imádjatok engem, a ti Isteneteket és királyotokat. Jöjjetek vissza hozzám testvéreim, és én, a ti Jézusotok örökké tartó szeretettől dobogó Szentséges Szívemmel megkönyörülök rajtatok. Elfeledem bűneiteket, és sohasem emlékeztetlek benneteket egyetlen egyre sem. Keressetek engem, amíg még irgalmasságomban találhattok rám { mielőtt elérkezik igazságossága }, eljövök, felnyitom a vakok szemét, és leveszem a pecsétet azok füléről, akiket süketté tettem. Meg fogom engedni, hogy meglássátok világosságomat, meghalljátok és megértsétek Szavamat, hogy megtérjetek és képesek legyetek engem, a ti Isteneteket szívetek mélyéből dicsérni, magasztalni és dicsőíteni. Én, az Úr, fejetekre teszem kezemet és megáldalak benneteket . Legyetek eggyé!

Megáldalak gyermekem, jöjj, hallgasd meg Édesanyámat!

Virágom, érezz engem, szeretlek, ne feledd, hogy úgy foglak védelmezni, mint az anyaoroszlán, aki kicsinyeit védi. Légy áldott és hallgasd meg üzenetemet:

Kis gyermekeim, ne álljatok ellen Isten hívásának! Adjátok át magatokat, támaszkodjatok Rá, és hagyjátok, hogy teljesen meghódítsa szíveteket! Figyeljetek Rá, és tegyétek meg, amit mond!

Szent Édesanyátok vagyok, és arra emlékeztetlek titeket, hogy az Úr Szava élet, az Úr Szava világosság. Sokan hallják szeretetteljes kérlelését, mégis mihelyt eltávoztak erről a helyről, a világ ismét magához ragad benneteket, és így a Szeretet kérlelése feledésbe merül . Legutolsó üzenetemben azt kértem tőletek, hogy elmélkedjetek, és vizsgáljátok meg lelkiismereteteket. Ma azt kérdezem tőletek, miért jöttek el egyesek ismét, hogy meghallgassanak egy új üzenetet, amikor még az előbbit sem elmélkedték át, és nem olvasták el újból? Szeplőtlen Szívem szeret benneteket, drága gyermekeim, és emiatt kérem ma, hogy újból olvassátok el előző üzenetemet, és valósítsátok is meg! Szeretlek titeket, soha ne feledjétek, hogy az én Szeplőtelen Szívem a balzsam szomorúságotokra. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.


(Az elolvasandó szentírási részek a következők voltak: 1Tim 4,1-16; 1Tim 6,20-21; 2Tim 2,14-26; 2Tim 3,1-17.)


1 Jézus folytatja a diktálást.
2 Luk 18,914
3 Jer 13,20.

previous index next