HOME INDEX
AZ ÉLET FÁJÁNAK GYÖKERE A SZERERET
A SZENTÍRÁS BETELJESEDŐBEN VAN


1989. május 1.

Uram, adsz üzenetet a május 19-i összejövetel számára?

Készen vagy?

Sosem vagyok készen, de Te felkészíthetsz engem.

Kérd, és meg fogod kapni. 7

Azt kérem Tőled Uram, készíts el, hogy meghalljam hangodat és leírjam!

Nyisd ki tehát füledet és nagyon figyelj! Írj!

Béke legyen veletek! Én vagyok az Úr, Emmanuel, a szentek Szentje, aki e gyenge eszköz által megnyilvánulok. Én jövök hozzátok kicsinyeim, ti nagyra becsült nemzet. Hozzátok jövök, és közvetlenül szemetek elé tárom Szentséges Szívemet. Szentséges Szívem szent, tiszta és tele van szeretettel. Ébredjetek tehát, ahogy a múltban, ébredjetek fel letargiátokból, ébredjetek fel és érezzetek engem! Lelkemet szüntelenül nagy bőségben árasztom ki rátok. Mégsem értettetek meg még sokan... Én, az Úr, mindig neveltem prófétákat, amióta megteremtettelek benneteket, de enyéim mais azt ismétlik meg, amit régen tettek... Még mindig üldözik prófétáimat, városról városra követve őket. Újból kiontják Ábel szent vérét. Ez a nép igazságos törvényt kér tőlem, arra vágyik, hogy közelükben legyek, de ha elküldöm nekik a kegyelem Szentlelkét, becsukják szemüket, és nem akarnak hallani. Hagyják, hogy szívük gránittá váljék. Ősszegyűlnek, hogy elkergessék a kegyelem Szentlelkét, ahogy kártevő madarat kergetnek el. Szentséges Szívem fáj...

Nyíljatok meg, nyíljatok meg! 1 Ne torlaszoljátok el utamat! Mozdítsátok el azokat a sziklákat! Megakadályozzák népemet, amelyet kiéheztettek, hogy elérjenek hozzám. Azért jöttem el hozzátok, hogy meggyógyítsalak és megvigasztaljalak benneteket. Azért jöttem, hogy békét és szeretetet hozzak nektek, azért jöttem, hogy termékennyé tegyem földemet és megdolgozzam talaját.

Az én Nevem Szent, és szent az én tanításom és törvényem . Igen, szeretetemmel akarom megöntözni ezt a szomjas talajt és én, az Úr ki fogom árasztani gyermekeimre Lelkemet és megáldom őket. Nem hallottátok, hogy az új Föld fogadására készítelek fel benneteket, amit már régen megígértem nektek? Mé még mindig nem értitek? Nem láttátok, miként munkálkodom? A Föld egyik sarkától a másikig küldöm nektek jeleimet, hogy felfigyeljetek hangomra. Szeretteim, azért jöttem, hogy meggyógyítsam sérüléseteket, sebeteket és betegségeteket, mindazt, amit ebben a sötétségben okoztak nektek. Szeretetteim, a ti sérüléstek nem gyógyíthatatlan, sebesülésetek gyógyítható, mivel "Én, Aki Vagyok", mindig közel vagyok hozzátok, és veletek vagyok. Szeretettel iöjjetek tehát hozzám, szeretettel kérjetek engem, és kapni fogtok. Szeretettel szólítsatok és meghallgatlak benneteket. Keblemre emellek, elringatlak benneteket és megvigasztallak. Halljátok meg szeretetem és békém kiáltását: a Szeretet szeret benneteket! A szeretet az élet fájának gyökere, bárcsak SZERETET fakadna a ti szívetekből is! Amikor a szeretet ott nyilvánul meg, ahol a gonosz van, a Szeretet minden bűnt eltöröl és elpárologtat, ahogy a köd is elpárolog a Nap első meleg sugaraira. Hűséges követőim kedvéért életre keltek minden megholtat, nem lesz nyugtom, mindegyiket fel akarom kelteni Szavammal. Addig nem hallgatok, ameddig meg nem dicsőítem Testemet és meg nem újítom egész Egyházamat. Tanuljátok meg mindannyian ti, akik el akarjátok nyomni kegyelmem Lelkét, és akik el akarjátok fojtani hangomat, hogy gonosz erőlködéstek és gonosz szándékotok hiábavaló. Minden ember után kinyújtom kezem, még a lázadók után is, még azok után is, akik éjjel nappal bántanak engem. Értitek? Ti mindannyian az én népem vagytok, nem számít, hogy milyen hitvalláshoz vagy fajtához tartoztok. Ne feledkezzetek meg arról, hogy SZERETET vagyok és mindenkit én teremtettem!

Az egész Földet átfogja mentő tervem. Minden nemzethez küldtem és küldök követeket, hogy növeljék hiteteket, és hogy megtérítsenek benneteket, békét és szeretetet vigyenek, hogy egyesítsenek benneteket. Ne próbáljátok tehát elnyomni hangomat és Édesanyám hívásait! A mi hangunk dicsőségem napjáig úgy ér utol benneteket, mint a sziklát repesztő kalapács. 2 Örvendjetek és dicsérjétek termékeny szőlőmet, mert saját kezemmel forgattam meg és dolgoztam meg földjét. Saját kezemmel szedtem össze, hordtam el és égettem el a töviseket és a tüskés bozótot. Saját köpenyemmel védem meg a szárító szelektől és a viharoktól, amelyeket ellenségem keltett. Hűséges őrzője vagyok, aki buzgón és mindörökre őrködik felette. Ez a szőlőskert az én ajándékom, gyümölcsét ingyen kínálom fel nektek, hogy az egész világot betöltse és táplálja.

Ó Lelkem szerettei, gondosan figyeljetek Szavaimra, fontoljátok meg és értsétek meg! Ne kételkedjetek szüntelenül vizsgálgatva engem... Én, az Úr, komolyan mondom nektek: A Szentírás beteljesedőben van. Miért lepődtök meg tehát oly sokan Szentlelkem kiáradásán? Miért lepődtök meg, ha a fiatalok látomást kapnak? Azért jövök hozzátok, hogy felfrissítsem tudásotokat Szavamról. Nagy szeretettel jövök, hogy életre keltsem megholt fiaimat és leányaimat. Azért jövök, hogy megtérítselek és emlékeztesselek benneteket törvényeimre. Azért jövök, hogy szentgyónásra hívjam a bűnösöket. Azért jövök, hogy bűnbánatra szólítsam mindazokat a papokat, püspöpöket és bíborosokat, akik oly gonoszul megsebezték Szentséges Szívemet, és elárultak engem, barátjukat, Istenüket. Nem úgy jövök, mint bíró, most még nem. Koldusként jövök hozzátok rongyosan, mezítláb és kiszáradt ajakkal egy kevés szeretetért, a szeretet viszonzásáért könyörögve és sírva. Egy síró koldus áll most előttetek. Kinyújtott kezével a szeretet viszonzásáért koldul: Kérlek benneteket,,jöjjetek vissza hozzám és szeressetek, tanuljatok meg engem szeretni, kössetek velem békét, kössetek velem békét, nem utasítalak el benneteket! Szeretet vagyok, és mindörökre szeretlek benneteket. Addig jöjjetek hozzám, amíg el nem érkezik az óra. Ne várjatok addig, amíg igazságosságom eljön. Ne hagyjátok, hogy igazságosságom meglepjen és váratlanul érjen benneteket! Gondoljatok arra, hogy abban a rettenetes és félelmetes órában én állok majd előttetek, mint fenséges és szigorú bíró. Hangom, amely idáig a síró koldus hangja volt, akkor majd pusztító tűzvésszé, felhőszakadássá és jégesővé válik. Leheletem olyan lesz, mint a kénfolyó, tüzet gyújt mindenhol, hogy megtisztítson, megújítson és egyetlen szent néppé egyesítsen benneteket. Boldogok; akik bennem remélnek és fogadják kegyelmem Lelkét, akit oly nagylelkűen árasztok ki az egész emberiségre, mert meg fogtok látni engem, a ti Isteneteket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akiknek van fülük a hallásra, szívükben egyszerűek és gyermeki hittel fogadják a kegyelem Lelkét, Mert Szavam gyökeret fog verni e kis szívekben. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék lesz a mennyek országa . Egészen kis idő múlva veletek leszek, kis galambjaim. Fogadjátok békémet! Mindenkit megáldok közületek. Én, Jézus Krisztus megáldom üldözőiteket és megbocsátok nekik, mivel nem tudják, hogy mit cselekszenek. Én, az Úr örökké szeretlek benneteket.

(Az Úr ezután megmutatta nekem, hogy a Szentírás melyik részét olvassam fel nekik, a Zsidó levél 3,7-19, és 4,1-17 versét.)

Jahve, én Abbám, emlékeztess engem parancsolataidra, hogy követhessem és hűséges lehessek Hozzád! Tudom, hogy a Te döntéseid igazságosak Abbám, tudom és hiszem, hogy a hűség miatt hagysz szenvedni. Jó volt megízlelni és inni keserű kelyhedet. Most arra kérlek Uram, hogy vigasztalj meg szereteteddel, légy gyengéd hozzám, és élni fogok. Törvényed az én életem és gyönyörűségem. Irányítsd léptemet a Te otthonod felé, ahogy megígérted. Vágyódom utánad mennyei Atyám, várok Rád Jahve, Abbám, várok Rád.

A Szeretet szeret téged gyermekem, és senkinek sem engedem, hogy elválasszon tőlem, te most részem vagy . Dolgozzunk!


1 Jézus kiáltott.
2 A szikla a kőszíveket jelenti.

previous index next