HOME INDEX
CSAKNEM TIZENHAT ESZTENDEJE SZÓLOK HOZZÁD


2001. november 13.

Csaknem tizenhat esztendeje szólok hozzád, és ezekben az években megengedtem szemednek, hogy sok mindent láss és még fontosabb dolgokat hallj. Üzeneteimen keresztül isteni világosságot árasztottam rád és másokra, hogy képesek legyetek megérteni engem.

Én vagyok a Világosság minden világosság felett.
Ragyogásomban felülmúlok minden világosságot és fényességet. Mindenkinek adhatok világosságot, ha felfedem magamat előtte. Értelmednek ezért egyesülnie kell az enyémmel, és én ráragyogok isteni világosságommal, hogy olyanokat láss, amit szem nem látott, és isteni világosságomon keresztül az én értelmemmel értsd meg őket…

Eltöltöttelek saját tudásommal és értelmemmel. Igen, gyermekem, oltárrá tettelek, amelyre ráhelyeztem prófétai figyelmeztetésemet, sokféle lehetőséget nyújtva neked arra, hogy elénekeld Szavaimat, és hangjuk eljusson minden szentélybe. 1 Gyönyörűségemre szent titkokat közöltem veled, hogy felmagasztald Nevemet és eljuss távoli országokba és népekhez. Világosságot helyeztem szívedbe, hogy megmutassam műveim nagyszerűségét. Füled meghallotta és még most is hallja hangom dicsőségét, és lelki szemed szemtől szembe látott engem.

Felvirágoztattam ezt a Földet 2, hogy bátorságot öntsek azokba, akik hallgatásom miatt elveszítették reményüket, hogy újból reméljenek és életre keljenek.

Ahogy mondtam, felvirágoztattam ezt a Földet, de sokan voltak, akik örvendezés helyett közömbösek maradtak, és közömbösségük által dühödten eltiporták mindazt, ami virágba borult. Esküt tettek Nevemben, hogy elpusztítják mindazt, ami virágba borult. Nap mint nap erre törekedtek.

Isten vagyok, és hatalmamban áll megbocsátani vagy haragomat kiönteni. Minden embernek megadtam a lehetőséget arra, hogy megtaláljon engem. Ugyanilyen lehetőséget adtam minden nemzetnek is, hogy olvassa szeretet-himnuszomat. Sokan voltak, aki semmibe vették tanításomat.A Szentlélek világosságában lehet megérteni a Szentírást

(A 2001. november 13-ki üzenet folytatása)

Ünnepélyesen megkérdezem mindenkitől: mit tettetek a Szentírással? A Szentírás tükör, amiben engem lehet látni. Hogy van az, hogy nem ismeritek fel Szavaimat, ugyanakkor azt állítjátok, hogy ismeritek a Szentírást? Hogy van az, hogy ilyen könnyen ellentmondotok az igazságnak? Mondom nektek, ha nem ismertek fel engem most Szavaimban, akkor az egyszerűen azért van mert nem ismeritek és nem értitek a Szentírást, amihez a Szentlélek ad megvilágosítást. Ha valaki közületek azt mondja: "Nincs szükségünk erre a prófétai kinyilatkoztatásra, nem vagyunk kötelesek meghallgatni vagy elolvasni, elég nekünk a Szentírás, és abból megszerezhetünk minden tudást" -, akkor megkérdezem tőletek hitetlenségetekben:

"Tudjátok-e, miért nem hisztek, és tudjátok-e, miért vagytok ily közömbösek és készek arra, hogy bezárjátok a szíveteket?

Tudjátok-e, hogy miért nem keresitek a Szentírás szavainak mélyebb értelmét? "
Ez azért van így, mert nem birtokoljátok a Szentlelket, aki kiemelhetne benneteket a sötétségből az Ő világosságába, megvilágosítva lelketeket, hogy lássátok a Fiút az Atyával együtt, amint kinyilvánítják magukat előttetek. A Szentlélek belétek lehelhette volna a feltámadás leheletét és életre kelthetett volna titeket énbennem. Megértheti-e a holt lélek a Szentírást, és meg tudja-e valósítani gyakorlatban, ha nem él?

Ha megértettétek volna a Szentírást, ami az én képmásomat tükrözi, akkor nem mondtátok volna: "Elég nekünk a Szentírás!"

Nem, barátom, a Szentírás nem elég, ha a Szentlelket nem birtokoljátok. A Szentlélek világosságában lehet megérteni a Kinyilatkoztatást, és általa válik érthetővé és világossá, ami áthatolhatatlan és lepecsételt misztériumnak látszik a Szentírásban, mert a Lélek megadja nektek a tudás kulcsát.

Mégis igazságban mondom nektek: boldog, aki készségesen elfogad engem, akár most is, amikor szólok hozzátok, mert tőlem tudást és bölcsességet kap oly csodálatos módon, mintha az egész Szentírást elolvasta volna! Ő maga olyan lesz, mint valamely hangos könyv, magában hordva az isteni sugallatokat, amit a kegyelem által kap.

Tehát, leányom, amikor az ilyen ember a Szentírást olvassa, nemcsak a szavakat látja, hanem azt is, amit te, Vassula megtapasztaltál. Látni fogja lelki szemével ™ szöveg összefüggéseinek mély lelki értelmét.

Ezért ne ellenkezzetek küldötteimmel, akik olyanok, mint a hangos könyvek. Ők a prófétálás tisztségviselői, mert tőlem jönnek. Nem mondanak többet annál, ami a Szentírásban áll, de vezetnek benneteket. Új módon vezetnek benneteket, hogy őszintén bennem éljetek, és javítsátok meg életeteket. Reményt és vigaszt nyújtanak nektek. Én bárkit megváltoztathatok és nyomorúságos lényéből katedrálissá tehetek.

Ne ítélkezzetek, és eljövök hozzátok, hogy Szavaimat valóra váltsam. A Szentírás az én képmásom, a ti Istenetek képmása. Ne becsüljétek le, de ne mondjátok azt sem, hogy ismeritek, mert távol álltok attól, hogy ismerjetek engem. Tartsátok meg a parancsolatokat, és teljesítsétek, amit meghagynak nektek, hogy meglássatok engem. Ha teljesítitek Szavamat, az rávezeti lelketeket arra, hogy megismerjen engem.
Akkor, és csak akkor lesztek istenek a részesedés által, de nem az uralom által.A tőlem kapott prófétai megbízatással lábatok elé teszik e kincset

(A 2001. november 13-ki üzenet folytatása)

Felfogtátok-e az értelmét és meghallgattátok-e:
"Készségesen figyelj minden közlésre, ami Istentől származik!"
Előtte van minden teremtmény cselekedete.
Szerencsétlenségek, bajok, éhínség, csapások, háborúk, vér és halál került kezetekből és bűneitek által virágaim {áldásaim} helyére. Már sok éve hozok folyamatosan áldást erre a kiszáradt földre, áldásaimmal átitatlak, elárasztalak benneteket, miként a folyó, mely kiáradásával átitatja a földet.

Jeleket mutattam az égen, és angyalaimat mezítláb küldtem hozzád, hogy Szavammal lángra gyújtsák szívedet, nemzedék. Elküldtem őket figyelmeztetésetekre, mert ha meg nem tértek, nem imádkoztok és nem adtok elégtételt bűneitekért életetek megváltoztatásával, ha nem becsülitek Oltáriszentségemet és nem éltek szentül az egységben, ha nem helyeztek engem pecsétként a szívetekre, akkor saját hibátokból vonjátok magatokra a Föld minden baját.

Mindaz, ami a földből származik, visszatér a földbe. Az egész világ tele van ilyen bajjal.
Kértelek benneteket, hogy térjetek vissza hozzám, de mivel ivadékom halott 3, nem hallott meg, és szüntelenül megsért engem.

Lásd, miként reng a magasságokban az égbolt és a menny az én látogatásom miatt! 4
Bűneitek miatt ma megindulnak a hegyek és megrendül a Föld alapja.
Ki vette komolyan, amikor tíz évvel ezelőtt figyelmeztettelek benneteket, hogy büntetés vár rátok, ha nem tartotok bűnbánatot? Ki próbálta megérteni, hogy miképpen cselekszem?
És mondd, ki fogja felismerni, hogy megtörtént az igazságszolgáltatás?

Várta-e valaki közületek, hogy a tornyok a ti bűneitek és gonoszságotok miatt fognak összedőlni? Ó, pedig figyelmeztettelek benneteket, de a ti kapzsi üzletelésetek erőszakossá tette nemzedéketeket, és ahelyett, hogy az Atya keblére hajoltatok és Rá támaszkodtatok volna, holttá váltatok abban a pillanatban, amikor inkább az arany és az ezüst felé fordultatok.

És asztalotok mégis üres mind a mai napig.
Én vagyok a ti lakomátok, a gazdagságotok, és ha én, az Isten nem lettem számotokra a minden, hogyan remélitek, hogy megkapjátok jutalmatokat a mennyben?
Tekintet nélkül arra, hogy kik és mik vagytok, én a boldogulásotokat kívánom. Ezért bízom mondanivalómat az egyszerűekre, akik azzal a prófétai megbízatással, amit én adtam nekik, elmennek hozzátok, és lábatok elé teszik e nemes kincset. Ezenfelül megújítottam őket a Szentlélek által, hogy amit mondaniuk kell, akár tanítanak, akár a bűnöket ostorozzák, azt teljes tekintéllyel tegyék.

Arra kértem e drága lelkeket, hogy adjanak fel mindent, ami nem vezeti őket hozzám. Ne legyen más törekvésük, mint Egyházam boldogulása, és legyenek készek megküzdeni minden gonoszsággal, ami Misztikus Testem ellen irányul. Cselekedeteik miatt mindenesetre üldözni fogják őket, és a holtak fenyegetésnek tekintik létüket. Én azonban felkentem őket. Lehet, hogy egyesek szemében jelentéktelennek tűnnek, de én többre becsülöm őket minden drágakőnél, királyi hatalomnál és fejedelmi kincsnél. Az én számomra szeretetreméltóak és nemesek, mert én neveltem őket. Udvarom olajával felkenve nagy tömegeket fognak hozni, hogy újból megteljen Misztikus Testem, az Egyház, amely a pásztorok nemtörődömsége miatt omladozik.


Uram, hiszen üldöztetésem egyik oka éppen az, amiről beszélsz, minthogy bírálod a papságot.

Tudom, de te vagy az, akinek megadatott a szó, és én arra neveltelek, hogy kiküldjelek ebbe a hitehagyott világba, és az én Nevemben beszélj.
Megtartottam magamnak igaz, odaadó lelkeket


(A 2001. november 13-ki üzenet folytatása)

A pásztorok között megosztottság van. Szemben állnak egymással. Elsorvad a lelkük. Sőt, ha valaki önként és lelkesen hordozza keresztemet házamért, ezek a törvényszegők üldözőbe veszik.
Állíthatják-e {a törvényszegők}, hogy mindenben engedelmeskedtek nekem? Amennyiben igennel válaszolnak, magyarázd meg nekem megosztottságotokat. A megosztottság bűn. Bizonyosan ismeritek a következő idézet értelmét:

"Minden meghasonlott ország elpusztul,
és egyetlen meghasonlott város
vagy ház sem állhat fönn" 5

Hiányzik belőlük a hit megkülönböztető jele. Nincs többé szeretet… Még ha nem is közvetlenül tőlük, hanem elődeiktől ered ez a megosztottság, ők szítják és ők tartják égve ezt az alvilágból 6 feltörő tüzet.

Ezért most azt kérem pásztoraimtól, hogy tartsanak bűnbánatot, ajánlják fel nekem őszinte megtérésüket és tegyék lehetővé e hatalmas erőn keresztül, hogy megtörténjék az átváltozás! Az őszinte megtérés az a kapu, ami a lelket a sötétségből a világosságba vezeti.


Uram, szívemnek nincsenek nagyra törő vágyai.
Bocsásd meg merészségemet,
hogy megkérdezem Tőled:
Ha pásztoraid közül egyesek
eddig elolvassák ezt az írást,
és rátalálnak imént elhangzott kérésedre,
hogy tartsanak bűnbánatot,
felismerhetjük-e bennük azokat, akikről azt mondod,
tele vannak buzgósággal házadért
és hűségesen hordozzák keresztedet?
Ők lennének az ábelek, ahogy nevezed őket,
akik olvassák és szívesen hallgatják,
amit mondasz, mert megőrizték egyszerűségüket?
Jól gondolom-e, ha azt mondom,
hogy akik üzeneteidet olvassák,
azok őszinték és hűségesek házadhoz?

Szavaid hogyan érik el azokat,
akiknek akaratod szerint meg kellene hallaniuk,
de rossznak tartják műveidet?
Te szólsz, de igen kevesen figyelnek.
Közülük kik fognak figyelni? Azok a pásztorok,
akik szívükben már megélik az egységet?

Ne aggódj olyan dolgok miatt, amelyek meghaladják értelmedet és felfogóképességedet! Megvannak az eszközeim, hogy megszólítsam azokat, akiknek szükségük van a megmentésre… Mert tudnotok kell, hogy nálam van az irgalom. 7

Azokról pedig, akiket őszintének és házamhoz hűségesnek nevezel, a következőket mondom: nemcsak azok őszinték és hűségesek házamhoz, akik üzeneteimet olvassák és követik. Megtartottam ugyanis magamnak a kegyelem által kiválasztott igaz, odaadó lelkeket, akik hűségesek maradtak hozzám, és készek vállukon hordozni keresztemet, az egység keresztjét. Munkálkodásuk nemcsak Testemet teszi illatossá, hanem az egész világot. Más szavakkal: nemcsak azok őszinték és hűségesek, akik meghívást kaptak a kegyelem által, és válaszul meghallgatják ebben az üzenetben adott Szavaimat.
És te, leányom láttad, mit tettem mostanában?

Igen, Uram, láttam. 8

Akkor dicsérd Szent Nevemet, és ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Várj és látni fogod!… Légy türelmes és engedd meg, hogy együtt folytassuk utunkat! Látod? Látod, hova vezettelek? Ne félj! Az én jelenlétemben békében vagy…IC


1 Megértettem, hogy Isten a lelkekre utal.
2 áldásokat küldve
3 mirólunk van szó
4 Más szavakkal: Ily erőteljes és nyilvánvaló Isten megnyilatkozása ezen az üzeneten keresztül.
5 Mt 12,25
6 a pokolból
7 E pillanatban, bár ez az előző egyszerű mondatból nem tűnik ki, Urunk, Jézus felfedte előttem, hogy eleped az isteni szeretettől valamennyi pásztora iránt, és ezért dorgálja meg őket úgy, hogy szinte remeg az együttérzéstől és a szeretet fellángolásától. Mintha úgy hallottam volna panaszkodni Urunkat, ahogy az igazságtalanul bántalmazott gyermekek szoktak siránkozni:

"Összetörték Testemet.
A felismerhetetlenségig elcsúfítottak barátaim.
Elvették ruhámat.
Nem szóltak hozzám ők, akik házam őrei,
pedig éppen az én mézzel csorduló ajkamról
kaphatnák meg a megújulás balzsamát.
Egész lényem reszket a gondolattól,
hogy elveszíthetem őket.
Kitekerték tagjaimat, megsebeztek,
és megsértettek, amikor próbára lettem téve.
És ha van közöttük néhány bölcs vagy szent ember,
akik példát mutatnak jó életükkel,
akik az irántam tanúsított alázat
és isteni szeretet koszorúját viselik,
akkor ők felbőszült farkasként törnek rájuk,
hogy széttépjék e szenteket.
Ahogy Káin tette, aki az ördöghöz tartozott,
és átvágta testvére torkát,
úgy tesznek ők is velük…"
8 valamit, ami köztem és az Úr között történt

previous index next