HOME INDEX
AZ ÉN LAKOMÁMAT MEGÍZLELNI ANNYI, MINT ENGEM, A TI ISTENETEKET MEGÍZLELNI


2000. augusztus 5.

Én, Jézus Krisztus, megáldalak téged.

Uram,
Te kiemeltél a mocsár sarából,
könyörületet mutattál
és leszálltál hozzám királyi trónusodról,
adj új éneket ajkamra!
Hírül adom és eléneklem Szavadat
minden népnek és nemzetnek.

Akarod, hogy édessé tegyem lakomádat? Azt a lakomát, amelyet részedre adtam az elmúlt évek során? Adjak édességemből többet, hogy megerősítsem szeretetedet, kedvesem, hogy életre keltselek és meggyógyítsalak? A gyógyítás a Bölcsességtől való.

Ó igen! Uram,
könyörülj ezen a hálátlan nemzedéken!
Ismertesd el magadat életükben!
Szabaduljanak meg közömbösségüktől mindazok,
akik meghallották és olvassák üzenetedet,
mert így nem értik, mit olvasnak.
Te bebizonyítottad,
hogy irgalmas és türelmes vagy hozzájuk.
Ismertesd meg magadat mint Istent,
aki szeretetébe fogadja őket.

Túl sok-e, ha azt kérjük a Szent Istentől,
aki szeretete illatával betölti
az egész világmindenséget,
hogy küldjön új csodajeleket,
melyek telve vannak a Te édességeddel?

Rázd fel őket új csodákkal,
mézédes csodákkal!
Gyógyuljon meg a hamis nyelvű,
aki kitartóan üldöz engem,
és rajtam keresztül Téged.

Könyörülj azokon,
akik éjjel-nappal szólítják Nevedet,
és mégis szeretet nélkül élnek.

Egyik legnagyobb és legnemesebb lakomámmal, isteni üzenetemmel már eleget tettem neked és másoknak is. Csodálatos csodát készítettem gonosz korszakotok számára, és megadtam mindannyiatoknak, hogy ide jöjjetek és megízleljétek. Az én lakomámat megízlelni annyi mint engem, a ti Isteneteket és Teremtőtöket megízlelni, hogy megértsetek.

Ó Uram! A Te Szavad titokzatos,
és értelme rejtett.
Sokan vannak,
akik olvassák Szavadat a Szentírásban
vagy ezekben az üzenetekben,
és nem gyökerezik meg értelmükben,
mert Isten magasabb rendű tudását tükrözik.

Szavad megvilágosítja
lelkünket, értelmünket
és fényt gyújt bennünk.
Tudom azonban,
hogy vannak emberek,
akik úgy olvassák Szavadat,
hogy nem mélyednek el bölcsességében,
és ezért úgy tűnik,
mintha le lenne pecsételve előttük,
pedig a Te Szavad
igaz szemlélődés, bölcsesség és igazság…

Azok, akik rám figyelnek és nem a saját hangjukra, el fognak mélyedni bölcsességemben, és Szavam úgy ragyog fel lelkükben, mint napfényben a tükör. Mindazok szeméről le fog hullani a hályog, akik Szavam elolvasása után meghajolnak előttem, akik nagylelkűen és szeretettel tisztelnek, és látni fognak engem megközelíthetetlen dicsőségemben. Igen, mert szemük egészen tisztán fogja látni, ami addig láthatatlan, elérhetetlen volt, és csak a szentek számára volt fenntartva.

Lehet, hogy nyelvezetem érthetetlen számodra, nemzedék, pedig nem egyszer mondottam, hogy azon a napon, amelyen lehull a szemedet takaró hályog, megtudod, hogy én az Atyában vagyok, és te énbennem, én pedig tebenned.

Nem mondtam-e, hogy az szeret igazán engem, aki ismeri és meg is tartja parancsolataimat?
Aki engem szeret, azt az Atya is szereti, én is szeretni fogom, és felfedem magamat előtte. Igen!
És látni fogtok engem dicsőségemben!
Az én teljességem bőségben árad ki rátok, és kegyelmem által ti az én Atyám fiai, leányai és örökösei lesztek hozzám hasonlóan. Ahogy a Szentírás mondja, velem együtt ti is

királyi papság, szent nemzet lesztek,
hogy annak dicsőségét hirdessétek,
aki a sötétségből
csodálatos világosságára hívott titeket 1

Én, a világmindenség Vőlegénye, eljövök teljes fenségemben ahhoz, aki egészen kicsivé vált. A szeretet Lelke teljesen be fogja borítani őt, hogy a Szentháromság keblére vigye. Akkor az a lélek, aki ilyen átható világosságba került, részesül a menny minden rejtett misztériumában és gazdagságában, és már itt, a Földön tartózkodva úgy kezd élni, mintha a mennyben lenne, mert részesül a mennyei boldogság látomásában. Más szavakkal, az ilyen lélek előre megízleli, hogy milyen az a boldogság, ami majd a mennyben válik számára teljessé.
Nem hallottátok, mit mond a Szentírás?

"Minden test olyan, mint a fű,
és minden szépsége, mint a mező virága…
Kiszárad a fű, elhervad a virág,
de Istenünk szava örökké megmarad" 2

És ezért van az, hogy az én Szavam újból életre kelt benneteket, mert belőle ered a ti életetek. A test az test, és a test törékeny, de az én Szavam élet és örökké fennmarad.

Hogy életben tartsam lelketeket, egyre inkább nektek adom magam. Megnyilvánulok előttetek hatalomban és kegyelemben, és kinyilvánítom nektek Szívemet. Olyan dolgokat mutatok nektek, amit szem nem látott és fül nem hallott. Olyan dolgokat, amelyek meghaladják az emberi értelmet, mert ami értelemmel elérhető az ember számára, az nem azonos azzal a tudással, amit szent bölcsességemtől kaphat, és ami az én istenségemből ered.
Tehát most, hogy megtapasztaltad Urad jóságát, Vassula, mit mondasz nekem?

Uram, a Te jóságod felmentett engem. Bár semmi érdemem sem volt, Te felmentettél engem.

Azért tettem, hogy legyen hited, és remélj bennem, a Te Istenedben. És még mit tettem veled?

Arra kértél, hogy ajánljam fel Neked akaratomat, azután…

…azután elárasztottalak szeretetemmel, hogy szeretetet kapjak tőled. Ezért beszélek és ismétlem magamat nektek. Magát az Istent fogadhatjátok magatokba, drága gyermekeim, aki szent misztériumokra és a Bölcsességtől származó magasztos és szent tudásra fog tanítani titeket. És fához hasonlóan fog növekedni bennetek ez a tudás, melynek gyökere a Bölcsesség. Ezen a fán fakadnak az erények.


AZ ÁTALAKULT LÉLEK KÍVÜL-BELÜL RAGYOG AZ ISTENI SZERETETTŐL

(A 2000. augusztus 5-i üzenet folytatása)

Azt mondod, leányom, hogy sokan olvassák Szavamat, de nem fogják fel értelmét, mert titokzatosnak és lepecsételtnek találják.
Most tehát elmagyaráztam, mit kell tennetek ahhoz, hogy megértsétek Szavamat. Ha kicsinnyé váltok, én leszek a ti lelketek mindene. Én leszek a ti életetek, a jólétetek, az ihletetek, a jóakaratotok, a reményetek, a szeretetetek, a hitetek, az örömötök és a ti Vőlegényetek, akiben megbízhattok, és én leszek a ti feltámadásotok.

Majd az én kedvesem ki lesz választva munkatársaim közül mint egyike azoknak, akik velem fognak uralkodni. Akkor majd mondhatod: "Igaz életet élek Istenben, mert valóban részesülök a Szentháromság életében." Igen, valóban. És bár én minden dolgot betöltök anélkül, hogy az határai közé tudna szorítani, képes vagyok a behatárolt lélekben lakozni, és megismerhetővé válhatok az emberek számára anélkül, hogy elveszíteném természetfelettiségemet. Tekints magadra, Vassulám, és mondd meg nekem, mi a jele az ember átalakulásának?


Úgy gondolom, hogy több jele van.

Igazad van, ha azt mondod, hogy több jele van, de mind közül melyik a legnemesebb?

Szent Pál szavai szerint, minden lényben kell lennie isteni szeretetnek, amit Te adsz szereteted szüntelen kiárasztásával. Így alakítod át őket, hogy a lelki mélységek felé haladjanak, vezeted őket, hogy növekedjenek szeretetükben, átisteniesüljenek, és a részesedés által istenek legyenek 3. A Te szereteted istenivé tesz, a szeretet átalakítja bűnös képmásunkat a Te isteni képmásoddá…

Igen! A Szentírás mondja: "Emeld tekintetedet Jahvéra és ragyogni fog az arcod", ami azt jelenti, hogy "át leszel alakítva Jahve hasonlatosságára". Mivel átadtad Istennek saját akaratodat, bekövetkezik az átalakulásnak ez a legláthatóbb jele.

Attól kezdve más jelek is lesznek: az öröm, a béke, a növekvő felebaráti szeretet jele, mert ezeken keresztül juthat el a lélek a felebaráti szeretetben a Háromságos Isten megismerésére.
Az átalakult lélek olyan lesz, mint a lámpás, mely kívül-belül ragyog az isteni szeretettől, valamint Isten megismerésének és megértésének tudományától. Az a lélek, amint megszabadul a világtól és annak sötétségétől, hozzám repül és a keblemen marad. 4

Szeretettől lángolva, édességemtől megmámorosodva az a lélek buzgón fogja keresni, miként jusson mind közelebb a Szentháromsághoz. És én, a legnemesebb Vőlegény, azt a lelket egyre közelebb vonom Szívem szeretetének lángjaihoz, és magunkba merítem, hogy megpihenjen mibennünk és képes legyen velünk együtt uralkodni.
Melyik lélek tudná visszautasítani, amit én kínálok fel neki? Mondottam, hogy az ítélet napján mindenki a földi életében tanúsított szeretete mértéke szerint lesz megítélve.
Mit kívánsz mondani?

A következőket szeretném mondani:

"Mily nagy a Te jóságod, Uram,
amit azoknak tartogatsz,
akik félnek téged!
Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára,
azokon, akik hozzád menekülnek" 5

Azoknak mondom, akik még mindig a világhoz kötődnek: ha őszintén mellettem döntötök, és ha békét akartok kötni velem, meghallgatlak benneteket, amikor hívtok, eljöttök és hozzám imádkoztok. Ha kerestek, megtaláltok. Gondoskodom arról, hogy megtaláljatok, beszélni fogok veletek, ti pedig énvelem, mert örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket és ezért megmaradok irántatok érzett hűséges szeretetemben. Jöjjetek, hát jöjjetek, és vonjátok félre a fátylat, ami titeket éntőlem elválaszt. Jöjjetek és szemléljétek a Szent Istent, aki örök életet ad nektek.


1 vö. 1Pt 2,9
2 Iz 40,6,8
3 vö. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
4 Meghitt kapcsolatot bemutató kifejezés.
5 Zsolt 31,20

previous index next