HOME INDEX
SZERETETETEK MÉRTÉKE SZERINT LESZTEK MEGÍTÉLVE


1998. február 25.

Jahve, fond egybe szeretetemet a Tieddel,
hogy ezt mondhasd:
"Szívesen látlak a házamban!"

Úgy vélem, hogy a szeretet összefonódik
isteni akaratoddal is,
és nem elegendő csupán érteni Szavadat,
ha nem cselekszünk szerinte, Uram.

Vassulám, nemzedéketekre a halál árnyéka borul, ami nagy részét betakarta már és a legmélyebb szakadékba taszíthat benneteket.
  Jaj azoknak, akik kényelmesen elrejtőznek és így biztonságban érzik magukat! Ők azok, akik Istennek tartják magukat és azt mondják: "Jahvénak nincs hatalma felettünk." Öntelten ülnek a trónjukon mondván, hogy senki sem ér fel hozzájuk. Kell-e ennél többet mondani? Nincs bennük szeretet...
  Szólni fogok, és te leírod. Imádkozz, hogy beszédemet minden fül megértse! A ti időtökben téged bíztalak meg műveim közül a legnemesebbel. A te kezedbe helyeztem ezt az isteni művet. Igen, úgy tetszett nekem, hogy neked adjam és nagy szeretettel egy olyan egyszerű gyermek kezébe tegyem, akinek teljesen tőlem kell függnie. 1
  Most nem csupán rövid látogatásra szálltam le trónusomról hozzád, hanem hogy szánd rám idődet, és én úgy fogadom áldozatodat, mintha gardénia virágfüzért nyújtanál át.

Ó Uram, mily magasztos illatok kísérik
mennyei jelenlétedet!
Mutasd meg nekem, Uram,
szépséges Arcodat,
és vonj ragyogó világosságodba engem!
Hadd halljam hangodat
mint édes dallamot,
mely ezernyi lépes méznél
is édesebb!

Jöjj és lélegezd be a szájamból áradó mirhát! {Isten itt elhallgatott, majd más hangnemben folytatta.} Milyen zászlót bontottam ki feletted?

Szeretet az a zászló, amelyet magam felett látok.

Igen, szeretet. A szeretet az első. Szeretni annyi, mint megtenni akaratomat. A szeretet a mennyország kulcsa. Ha azt mondod, hogy bennem élsz, de nincs benned szeretet, akkor nem mondhatod, hogy bennem élsz. Az igaz élet bennem az, ha úgy élsz, ahogy Krisztus élt.
  Hallottátok, hogy nem azok mennek be a mennyek országába, akik Nevemet kiáltják, hanem csak azok, akik a szeretetből táplálkozva megteszik akaratomat, míg a Földön élnek. 2
  Mondd, mire való az a gyümölcsfa, mely nem terem gyümölcsöt? Vagy mire való a hárfa húrok nélkül? Más szavakkal: mire valók nekem mondott dicséreteitek, ha szeretet nélkül mondjátok? Mire valók áldozataitok, ha szeretet nélkül ajánljátok fel? A ti célotok a szeretet, mert végül szeretetetek alapján lesztek megítélve, nem pedig ékesszólásotok, tudásotok, áldozataitok vagy azon adományok alapján, melyeket én jóakaratomban nektek felkínáltam. Szeretetetek mértéke szerint lesztek megítélve.
  E karizmákat az Egyház építésére kínáltam fel nektek. A szeretet legyen a ti munkátok alapja és lényege! A szeretetre épüljenek karizmáitok, hogy ne lanyhuljatok el a jótettekben! Igen, a jó ember elnyeri kegyeimet. Az én városom Szentlelkem áldásaira épül... 3
  És a vihar el fog múlni...
  Akkor minden földi teremtmény énbennem fog igaz életet élni. Akaratuk úgy egybefonódik majd az én akaratommal, hogy lelkük a Bölcsesség trónjává válik. Igen, az ilyen emberekről mondja az Írás: "Az igazak lelke a Bölcsesség trónja." Mert az engem szerető szív tele van kinccsel.
  Galambom, amikor Lelkem a te szájad által így szólt: "semmit sem ér csupán érteni az ő Szavát, ha nem cselekszünk aszerint", akkor megértette veled, mit jelent, ha szeretetedben nem találkozol isteni akaratommal: el fogsz bukni. Amíg e múló világhoz ragaszkodsz, addig nem tudod felfogni, hogy Szentlelkem úgy meghódíthatja testedet, hogy gondolataid is nemessé válnak. Akkor majd a gondolatoknak abban az isteni nemességében és az isteni kegyelemnek abban az állapotában, amikor magadba szívod az istenség erejét, beteljesedik benned az én művem és az én akaratom.

A tavasz ékességébe, az én tavaszomba borítom ezt a Földet
(Folytatás)

És újból elmondom, amit nektek mondottam egykor. Eljön az idő, és már közel van az az óra, amikor ti még az emberek között lesztek ugyan, de lelketek háromságos Szentségünket dicsőítve a mennyben lesz. És bár testetek még az emberek között él, lelketek és gondolatotok, melyeket meghódított az én akaratom, és amelyek elteltek világosságom nemességével, olyanok lesznek, mint az angyaloké. Úgy fogjátok érezni, mintha az Édenben, a Paradicsomban sétálnátok angyalaim és szentjeim között, mert tökéletes lesz velem való egységetek....
  Ó, és mily gyönyörűségünkre lesz, ha meglátjuk magunkat tibennetek! A láthatatlan Isten képmásai lesztek. A mennyországot látjuk majd bennetek. 4
  Ti pedig, akik bennünket birtokoltok, képesek lesztek olyan életet élni, amilyet elvárunk tőletek, olyan életet, amely a tökéletes bölcsesség és lelki megértés által eljut isteni akaratom teljes ismeretére.
  Drága gyermekeim, akik királyi udvarunk számára lettetek teremtve, ti olyan életet fogtok élni, ami minden tekintetben megfelel az én elgondolásomnak. Meg foglak szentelni benneteket, és ti megkapjátok az erőt, hogy nagyon buzgók legyetek.
  Amikor az Igazság üzenetében mindezt elmondtam nektek, igen kevesen értették meg közületek. 5
  A világ ma hall, de nem ért meg semmit, lát, de olyan képeket alkot, melyek semmire sem jók.
  Még azok sem értik, akik látszólag közel állnak Szívemhez és kezükben tartják országom kulcsait, bár forró vágyat éreznek arra, hogy ájtatosságokat, hálaadásokat ajánljanak fel nekem, szigorúak a testükhöz, hasonlóan azokhoz 6, akiket a dicsőség koronájával koronáztam.
  Isteni Leheletem 7 tömjént és édes illatot áraszt rátok, hogy megújítson benneteket, Szentlelkem leszáll a magasságos mennyből és keresztelési csókjával lángba borítja a Földet, ők mégis mindent megtesznek, hogy kioltsák Szentlelkem tüzét. Amikor ma meghallják hangomat, annyira megijednek, hogy elvesztik józan eszüket, és minden lehetőt megtesznek, hogy elnyomják hangomat.
  Én, aki a kifürkészhetetlen csodák szerzője vagyok, készülök megnyitni a mennyet és tudatni fogom veletek szándékom misztériumát: Szentlelkem kiárasztását. Ő az Ígéret, akiről a Szentírás szól, és aki most úgy munkálkodik teremtésemben, mint még sohasem a történelem folyamán. A mennybe emel és olyan közel visz a mennyhez mindent, amennyire csak lehetséges.
  Vassula! Én, aki mindeneket irányítok és saját akaratommal eldöntök, sohasem szegem meg ígéretemet. Engem arról ismernek, hogy összetöröm a megosztottság kerítéseit. Ezért helyezzétek belém reményeteket, mert mondottam, hogy Szentlelkem hatalmával és kegyelmével készülök szilánkokra törni megosztottságotok kerítéseit, és az én dicsőségemre egyetlen Testben egyesítelek benneteket. Akkor majd magához tér nemzedéketek, és így kiált hozzánk:

"Imádandó Háromság!
Az egyetlen Szív foglyaként
ragadd magadhoz tekintetünket
és töltsd be szívünk ürességét!
Kenj fel minket, ó Szent és Isteni Háromság!
Csurgasd ránk olajodat,
hogy elválaszthatatlan egységben maradjunk
Veled a Te akaratodban!
Készíts fel minket
dicsőséges földi királyságodra,
melyben a Te akaratod lesz
mindennapi életünk lényege,
a homlokunkon viselt jel,
és a szeretet lesz
a fejünk felett kibontott zászló."

  Ó, liliomom, a te Teremtőd mondja ezt neked, indulj és mondd meg enyéimnek:

"Jahve, az én Uram és jóságos Atyám,
királyi ruháival fog felékesíteni minket
, a Földet pedig rejtett kincseivel,
melyeket oly kegyesen fenntartott a mi időnkre."

  A tavasz ékességébe, az én tavaszomba borítom ezt a Földet. Mit jelent Jahve tavasza?
  Az én tavaszom, szeretteim, akkor lesz, amikor egész teremtésem ragyogó fénybe öltözik. A tisztulás keresztségében visszanyeritek első képmásotokat. E tisztulásban mindenki közelebbi szeretet-egységre fog törekedni velem. Szívetek buzgón fogja keresni az Igazságot, az Utat és az Életet. És az Igazságban, melyben mámorító ízeket ismertek meg, a ti lelketek a kegyelem Lelkével felruházva fog tökéletesedni . Nem lesz többé szomorú az arcotok, mert én, a ti Vőlegényetek és a legjobb Apa fogok felragyogni felettetek. 8
  A Szeretet készül visszatérni, hogy helyreállítsa országát. Az én országom uralma lesz az a Földön. Meg fogják tenni akaratomat a Földön, miképpen a mennyben.
  Ezért most van itt a bűnbánat ideje! Gonosz korszak ez, de a ti életetek jóvátételt adhat érte. Mondjatok le saját akaratotokról, és élvezzétek jóságomat! Ismerjétek fel, mi az én akaratom!
  Ó, Vassula, meghívott, áldott gyermekem, terjeszd Szavaimat az irgalom és a reménység folyamaiban! Légy olyan, mint a liliom! Ebben a böjti időben mondj le magadról és hagyd, hogy Őrződ viselje gondodat! Oldódj fel teljesen, mintha folyadékká válnál, hogy belém, a te Istenedbe áramolhass és egy lélekké válj velem... Én, az Isten, a nap bármelyik órájában találkozom veled, ha akarod. Hívj bármely időben, kedvesem! Emeld fel lelkedet hálaadó dicséretemre és magasztald háromszorosan Szent Nevemet, mert ezt az értékes ajándékot adtam neked: a hozzám vezető nyitott ajtót.

Városom kertje,
Ország országa!
Örömmel meríts belőlem: életet!

  Ó, és emésztődj fel istenségemben! Ne hagyd, hogy árnyék vonuljon át lelkeden! A te Urad most jóságosan hozzád hajol, hogy szeretete ékességébe öltöztessen téged. Növekedni fogok benned, ezért ne engedj gyengeségednek! Ne szomoríts engem, ne kételkedj jóságomban! Fogadd szívesen az isteni kegyelem drága harmatát, amely lelkedet az én nemes világosságomba emeli. Maga a Tavasz hívott meg téged!

Uram, odaadná egész királyságát
sok nagy király
e kegyelmek egyetlen cseppjéért,
melyeket oly szeretettel kínálsz fel nekem
végtelen, isteni szeretetedben.

Ha bátorságot vennék, azt mondanám:

"Igen! Igen! Felfoghatatlan szereteted
egy pillanatában mértéken felül bőséges
kegyelmeket kínáltál fel nekem,
és kinek adtad?
Egy szegény szerencsétlennek."


De te az én választottam vagy! Emberi törékenységedben én már akkor megláttam azt, ami a bűn kérge alatt rejtőzött. 9 E sötét rétegek alatt gyermeki szeretetet láttam, ami könnyekig meghatotta Szívemet. Ez már önmagában meghódította irgalmasságomat. Bár alá voltál vetve a bűnnek, olykor mégis kicsordult belőled a szeretet egy cseppje. Akkor így szóltam: "Magam indulok, hogy összetörjem mindazt, ami nem én vagyok és életre keltsem, lángra lobbantsam azt a keveset, ami belőlem még megmaradt." És túláradó, megmentő kegyelmemben akaratomhoz mérten cselekedtem. Jöjj most, légy olyan, mint a lángoló fáklya korszakod sötétségében! Jöjj hozzám gyakran, hogy megízleld édességemet, gyönyörűséget lelj e közelségben, és mindenekelőtt tisztelj engem!

(Ezt az üzenetet több részletben kaptam, majd jóval később, márciusban is folytatódott, mert még nem volt befejezve. Azért történt így, mert sokfelé utaztam küldetésemben.)

Úgy munkálkodj, hogy szentnek tiszteld Nevemet és mindenkivel békében élj!
(Folytatás) 1998. március

Vassulám, személyesen szálltam le dicsőségünk menynyei trónjáról Fiammal, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Ily módon látogattunk meg téged, hogy rád írjuk szeretet-üzenetünket. Rád bíztuk, hogy add tovább isteni Szavunkat sok nemzetnek, és te megtetted, amit kértünk tőled. A mi Nevünkért 10 elutaztál otthonodból és családodtól, kényelmedből és hazádból, drága lélek. Hadd emlékezzek meg lemondásod jutalmáról: Egyedül ezért százszoros jutalmat kapsz és országom örököse leszel, ami örök életet jelent.
  Leányom, akire ezt a mérhetetlen kincset bíztam, ne hallgass a Nevemben tartott ellentétes értelmű beszédekre! Légy olyan, mint a galamb, mely a levegőben repked a sok lárma és rohanás felett! Ne térítsen el és ne zavarjon semmi külső dolog! Fordítsd felém tekinteted, ne feledd, hogy a tied vagyok, te meg az enyém! Ne bánkódj, ha kevesebb dicsőséges kegyelmet kapsz, mint az első három évben, mert amit neked adtam, azt saját dicsőségemre adtam.. 11
  A Bölcsesség e cselekedetét a te alázatod megőrzésére szántam, ami számodra talán érthetetlen, de cselekedetem egyúttal a szabadságot is megadta neked, hogy hozzám jöjj és szabadon dolgozz nekem. Cselekedetem olyan helyzetbe juttatott téged, hogy akaratod szerint jöhetsz, felemelheted gondolataidat hozzám és felajánlhatsz nekem, amit tudsz. És mialatt ivadékom felett őrködöm, örvendezem benne, életet adok neki, ami sokakért felajánlott áldozat lesz, hogy ne támaszkodjon másra, csak Megváltójára, aki kiemelte lelkét a halál völgyéből és bensőséges egységre vonta a Szívével. 12
  Most mondd meg nekem, rászedheti-e Istent az ember?

Nem. Sohasem. Fáradozhat, amennyit csak akar, de az nem teszi szentebbé, erényesebbé vagy igazabbá. 13

És mégis sokan rászedik gyermekeim szívét. Engem akarnak becsapni hamisságukkal. 14
  Mondom neked, amikor eljön az én napom, ők ki lesznek zárva országomból, ezek alapján lesz kimondva az ítélet. Kegyelmem által megadtam neked, hogy felismerd, mi származik az igaz Világosságtól és mi a sötétségtől, de azt is megmutattam neked, hogy mennyivel több lelket vonz a sötétség, mint a Világosság. Azért mondtam el ezt neked, hogy ha majd eljön a különválasztás ideje, emlékezz vissza mindarra, amit mondtam...

{Rövid csend következett, majd Isten azokról beszélt, akik részt fognak venni az "Igaz élet Istenben" nemzetközi lelkigyakorlatán a Szentföldön: a szervezőkről és a segítőkről, Isten üzenetének erős oszlopairól.}

  Emlékezz meg rólam barátaid előtt, galambom! A te barátaid az én barátaim. Mondd meg nekik, mit mond jóságos Atyjuk: Mondd meg, hogy teljes lesz örömük, ha bennem maradnak, az én szeretetemben. Ha az én kedvemért küzdenek és dolgoznak, de emberi törékenységük miatt nem sikerül munkájuk vagy nem tudják befejezni, én mint Apa, látva nemes gondolataikat, számításba veszem jóakaratukat, mert tetszésemre akartak lenni. Így én fogom kiegészíteni azt, ami hiányzik belőlük, hogy sokan higgyenek szeretetem művében és isteni üzenetében. Nem őmiattuk fognak hinni az emberek, hanem a tökéletes mű láttán, ami istenségemben teljesedik be. 15
  És te, galambom, lásd a Vőlegényt, aki felemelt és Szentlelke által irányított téged hívásával! 16
Énekelj nekem egy zsoltárt és mondd
:
Élő víz Forrása!
őrizd meg lelkemet az aggasztó időkben!
Öleld lekemet szorosan a Szívedre,
ahol Jahve tavasza felfrissít
és felmagasztal minden szívet,
amely megpihen a Szeretet középpontjában.
Íme az Egy, aki azért öltöztetett
királyi ruháiba engem,
hogy nemzetet nemzet után
egyetlen testbe hívjon
a Szentháromság köré.
Íme a végtelen Jóság,
aki még az én nyomorúságos szívemben is
gyönyörűségét leli,
mintha rajtam kívül
nem lenne más teremtmény.
Áldott légy, Jahve, mindörökre!
Amen.
  Igen! Én adtam neked életet istenségemben, felégettem tökéletlenségeidet. És most háromszorosan megáldalak téged, aki magával az Istennel vagy elválaszthatatlanul összekötve és egyesítve. Virágoztassák föl tetteid az egész emberiséget! Úgy munkálkodj, hogy szentnek tiszteld Nevemet és mindenkivel békében élj!


1  Itt rövid szünet következett. Arra gondoltam, hogy Isten abbahagyja az üzenetet és elbocsát, de azután még elmondta a következőket:
2  Itt a szeretet Isten szavát és az annak való engedelmességet jelenti.
3  Megértettem, hogy Jahve "az Ő földi országára" utalt, amikor városáról beszélt.
4 A lelki mennyországot.
5 Mindaz benne van a szent Bibliában, amit Isten most mond nekünk.
6 a szentekhez
7 Szentlelkem
8 vö. Jel 22,5.
9 Isten a megtérésem előtti időre utal, mielőtt isteni hívását tudtomra adta volna.
10 sokszor
11  Az én kérdéseimre és mások kérdéseire való közvetlen válaszokról van szó, ezenkívül a jelenlétét kísérő illatokról és látomásokról is.
12  Itt rövid csend következett.
13 A hamis prófétákról van szó, akik ma sokan, sokkal többen vannak, mint Isten választottjai. De Isten megengedi ezt, hogy próbára tegye az embereket.
14 Valaki közülük állandóan próbára teszi Isten türelmét, hamis üzeneteket küld, a sötétben ármánykodik, sokakat rászed, hogy higgyenek neki. Ezt a hölgyet fel lehet ismerni arról az üzenetéről, amelyben közli, hogy az "Igaz élet Istenben" üzenetek megszűnnek l997 augusztusában. Ez olyan hazugság, ami saját csapdájába ejti őt.
15 Az Úr tekintete felém fordult. Barátságosan és atyai módon nézett rám.
16 Míg jóságos Istenem e szavakat mondta, lelkemet a magasságokba emelte, hogy egy pillantást vessek dicsőségére, és élvezhessem kissé a boldogság látványát.

previous index next