HOME INDEX
SZÍVEM DOBBANÁSAIBÓL FOGSZ OLVASNI (Folytatás)


(2. rész)       (1. rész)


  Ezentúl ne bánts meg és ne szomoríts, mert szentjeim és angyalaim végtelenül bánkódnak ennek láttán, valamint amiatt, hogy nem tudják enyhíteni fájdalmamat. Ha a világ folytonosan kifogást emel választásom ellen, ám hulljon vissza bűne a saját fejére!    Igazságosan fogok közbelépni.
  Bár ők úgy bánnak választottammal, ahogy nekik tetszik, az én Szentséges Szívem különleges szeretettel tekint rád. Keményen meg fogom dorgálni őket. 1
  De ha te jóvátételt vállalnál értük, akkor én végtelen irgalmamban arra indítanám őket, hogy lássák be bunüket. Miként kezdetben mondottam, szeretetemben annyira magamhoz kötöttelek, hogy nehezen tudnád meglazítani e kötelékeket. 2 A te "igened" után tettem meg ezt veled tiszta szeretetből. Féltékeny szeretetem nem tudná elviselni, hogy valaha elváljunk egymástól, és megtörjön egységünk.
  Az öröm mámoros pillanatában további kegyelmet adtam neked: a házassági szövetséget, hogy ezáltal egyre mélyebbre vonjalak isteni Szívem édes szemlélésének nyugalmába. A közötted és a Szentháromság között fennálló örömteli egységben te leszel a mi hárfánk, és mi örömmel fogadjuk szolgálatodat, a nagy diadalokat, amelyeket tőled kapunk. Te pedig örvendezni fogsz udvarunkban. Isteni kegyelmünk által te leszel a mi litániánk. 3
  Szívem lilioma! Végtelen gyöngédséget mutattunk feléd, hogy mások is tanuljanak tőled, és ugyanannyit kapjanak, mint te.
  Szívem lilioma! A mi közelségünk áldást jelent neked. Beléd gyökerezett isteni akaratom a legnagyobb adomány, melyet a tiédért cserébe neked felkínálhattam. Benned lévő isteni akaratommal kipótoltam minden hiányosságodat és tökéletlenségedet. Enyém minden kimondott szavad, mert én vagyok ruházatod és te megkaptad Lelkemet.
  Sokszor elmarasztalnak téged szigorúságod miatt, pedig a te szigorúságod valójában nem a tiéd, hanem az enyém. Akik ezt a szemedre vetették, még nem mondtak le bűneikről... Továbbra is megfeledkeznek arról, hogy az a lélek, aki egyszer egyesült Istennel, egy szívvé és lélekké válik Vele. Ezeket az adományokat irántad való szeretetből adtam neked küldetésed teljesítéséhez, de házam helyreállítására is.
  Ó Vassula, egyesek megkérdezik: "Miért hangsúlyozza az Úr ennyire egységét, adományait és kegyelmeit?" Azért emlékeztetlek ezekre a dolgokra, mert a világ újra és újra megpróbál kételyt támasztani választottamban neki adott adományaimmal kapcsolatban.
  Küldetésed korai napjaiban figyelmeztettelek téged, Vassulám, hogy félre fogják érteni szeretetből fakadó cselekedeteidet, és üldözőbe vesznek, mint a vadat, és el kell szenvedned az ellenkezést, de azt is megmondtam, hogy mindig be fog takarni téged atyai védelmem, segítségedre fogok jönni, hogy megvigasztaljalak és kimentselek az ördög agyarai közül. Mondottam, hogy királyi üzeneteimet gyakran leköpik, visszautasítják és nevetségessé teszik, de mindig melletted vagyok és bátorítalak. Te még a földön vagy, de én benned élek. Ezért ne félj! Amíg a földön vagy, a világ a maga sötétségében mindig megpróbál bántalmazni és sértegetni téged. Nem azt mondom, hogy válj meg barátaidtól, hanem hogy vigyázz, ne bízd magad az emberekre!
  Egyesek arra akarják kényszeríteni kezedet, hogy vágyaiddal ellenkező dolgot tégy, ami az én vágyaimmal is ellenkezne..
  Mások arra gondolnak, hogy neked adott tiszteletreméltó adományaim nem isteniek és nem tőlem valók.
  Ezt mondom nekik: "Ha azt állítjátok, hogy azok nem isteni eredetűek, akkor ezzel azt mondjátok, hogy a hazugság atyjától vagy a tudatalattiból valók. Vajon nem fordult már elő veletek, hogy művemet ördöginek ítélve a Szentlélek ellen vétkeztetek, és az ilyen bűn nem nyert bocsánatot? Ha azt mondjátok, hogy ez az egész isteni mű a tudatalattiból való, akkor magyarázzátok meg, hogyan származhat ezeknek az írásoknak kiváló tanítása olyan személytől, aki nem ismerte a Bölcsesség műveit, és még az alapfokú katekizmusban sem volt jártas?" 4
  Eddig már elég bizonyítékot adtam nekik, és nem adok annál többet, mint amit már adtam. Mert lesznek olyanok, akik annak ellenére, hogy tanácsodat kérték, semmibe veszik azt, mert lelkük csak személyes kívánságaikért küzd, és azok saját emberi akaratuk alá vannak rendelve és nem az én akaratom alá.
  Mondottam neked, hogy mialatt fejed az én Szívemen pihen, Szívem dobbanásaiból fogsz olvasni, és utána képes leszel jó tanácsot adni a rászorulóknak.
  Mivel azonban a világ nem tud felülemelkedni gonosz gondolatain, újból becsmérelni fogja rád öntött kincsemet annak ürügyén, hogy nem vagy megerősítve.... 5 Győzd le most bizalmatlanságodat, amit nagylelkűen felkínált adományaimmal és kegyelmeimmel szemben érzel, és ismételd el teljes szívedből az imát, amelyet adtam neked! ...


(Megtettem.)

Ne aggódj, továbbra is gondoskodom rólad!

Nagy csalódást jelentene számomra, ha meghalnál, mielőtt megismernél engem!
(Folytatás)

Imádkoztam Uram, de hogyan lehetnék biztos abban, hogy nem okozok Neked újból csalódást?

Itt vagyok, hogy emlékeztesselek. Mindenkor eljövök és visszahozlak a veszélyes utakról, ha kisértésbe esel. Továbbra is kimutatom neked gyengéd gondoskodásomat, amit választottaimnak adok. Jöjj, azt akarom, hogy légy ma boldog, mert teljes igazságban mondhatom: Te otthonoddá tetted Szavamat, tanítványom, és valóban az enyém lettél.

Istenem, Te magadhoz édesgetted
méltatlan lelkemet, hogy kövessen Téged.
Érdemtelenül adtál
nagy gazdagságot,
és határtalan szeretettel
felemelted lelkemet.

Egyházam javára is felemeltem lelkedet.
  Vassiliki, rendkívül súlyos üzeneteket adtam neked! Szentséges Szívemből fakadó isteni kinyilatkoztatásokat leheltem beléd ez évek alatt. Az én Lelkem volt a te vezetőd és világosságod, és most is Ő az.
  Valóban rád öntöttem az isteni kegyelmeket, hogy az emberek javára legyenek. Minden művem jó, amit szívesen fogadnak a tisztaszívuek és az alázatosak, de muveim dicsérete nem illik a bunös szájához. Ahogy mondtam, a Szentséges Szívem kincstárából való isteni kincs által elég bizonyítékot adtam nektek ahhoz, hogy ne kételkedjetek.
  Azon kívül hogy szeretetem külső jeleit adtam neked, Vassula, tudást és oktatást is adtam, folytonosan gazdagítva az írás által téged és másokat. Vajon tudatában vagy-e, galambom, azoknak az isteni sugallatoknak, melyeket Szentlelkem lehelt beléd?

(Sóhajtottam és olyan meghatottságot éreztem hangja gyengédsége miatt, amire nem találok szavakat.)

Ma itt vagyok veled, hogy segítsek legyőzni gyengeségeidet. Nem tudtam tovább elviselni, hogy szerénységedben eltitkolod isteni adományaimat, melyeket én adtam neked.

Rendkívüli jóságodban
elegendő mannát méltóztattál adni,
és ennek ma lelkünk örvendez.
Ez a manna anyagtalan, de ha a lélek
egyszer megízlelte, egyre jobban éhezik rá.
Így még tökéletlenül, de itt vagyok,
és jóvátételt szeretnék adni azért,
hogy isteni Szívedet megbántottam.
Változtasd buzgóságra, bizalomra
és mirha csokorra
hibáimat és hanyagságaimat,
melyekkel megszomorítottalak.

Drágám, nem vagyok érzéketlen látva szereteted kemény munkáját, amit Nevemben végzel, sem a nehézségekkel szemben, melyeket érdekemben türelemmel elviselsz, galambom. E kérésedet sem fogadom érzéketlenül, és örülök, hogy kegyelmemre támaszkodsz.

Boldoggá tesz, hogy Érted szenvedhetek.

Ne fáradj el, mialatt velem jársz az úton!

Adj alkalmat nekem, Uram, hogy félelem és kétség nélkül nyissam ki szájamat dicsőítésedre!

Ezért kell rám támaszkodnod és Lelkemből feltölteni lelkedet, hogy továbbra is énekeld szeretethimnuszomat a nemzeteknek. Ezért hívtalak meg, hogy jöjj zarándoklatra és lelkigyakorlatra a Testembe, én hűséges segítőm. Örvendezz kegyelmemben és leld gyönyörűségedet társaságomban a kegyelemnek e bensőséges világosságánál, amit Atyámtól kaptál! Fogadd el, ahogyan eddig is, és ízleld meg Szívem édességét!

Mialatt Uram e szavakat mondta, úgy éreztem, hogy fejem még Szívében van, újból megízleltem és belélegeztem az illatot, mely a szentáldozáshoz hasonlított.
  Akkor hirtelen mintha Jézus elfordította volna Szent Arcát és az olvasóra nézett. 6 Arca ünnepélyes volt, átható tekintetét az olvasóra szegezte. Majd átkarolt, úgy hogy köpenye teljesen betakart engem, mintha egy áldozatot akarna megvédeni a további támadástól. Így szólt:

Bárcsak megnyílna az olvasó szíve, aki elolvasta ezeket az oldalakat! Bárcsak megnyílna a szeme és a füle! Mind a mai napig nem fogtad fel teljesen, mily nagy az én mennyei kincsem, és nem értékelted neked adott adományomat. 7
  Még nem hatoltál be abba, ami mindennél többet ér, és amit életed minden napján felkínáltam neked: ez pedig az a rendkívül nagy kegyelem, hogy bensőséges egységben ismerhetsz meg engem és Szívemnek belső menyegzős szobájában megtapasztalhatod édességemet és isteni csókjaimat. Boldogok, akik hallgatnak rám és elnyerik ezt a kegyelmet!
  Jaj azoknak, akik nyomorúságos állapotukban és bunös lelkükkel ellenállnak ennek a kegyelemnek! Egy napon sírni fognak nyomorúságukban.
  Nagyon helyes, ha jó dolgokat teszel értem, követsz bizonyos ájtatosságokat és gyakorolod a szeretet cselekedeteit, hálaadást és engesztelést nyújtasz, de nagy csalódást jelentene számomra, ha meghalnál, mielőtt megismernél engem! 8

Nagyon aggasztana, ha meghalnál, mielőtt megértenél engem! 9

  Közületek sokan elfoglaljátok magatokat mindennapos feladatokkal, ami tetszik nekem, ha szeretettel, az én elgondolásom szerint teszitek, de mindez nem elég, ha nem álltok nyitva a kegyelemre és nem ismertek engem bensőségesen.
  Jöjj hát, és fogadd el szüntelen könyörületemet és én örömömben bevezetlek téged a mi Szívünk misztériumaiba és rejtett titkaiba. 10 Te és mi elválaszthatatlanul egyesülünk mindörökre szeretetünkben.. 11
  Mint már korábban, most is a Szívemből szóltam hozzád, hogy emlékeztesselek végtelen szeretetemre, gyermekem, és különösen arra, hogy dobd el azt a magot, amit a világ vetett beléd! Nem, nem nézhettem tovább, hogy örökbe fogadott gyermekemet, az én örvendező követemet olyan kétség marcangolja, amit a világ sugallt neki! Tőlem való félelmed egy darab jeget tett az én isteni kegyelmem helyett a szívedbe, Vassula! Ez alábecsül engem és nem az igazságon nyugszik... 12
  A hányattatás nem vette el a békét, amit én adtam a szívedbe, és ez helyes. De az én kedvemért, galambom, soha többé ne kételkedj kegyelmeimben és irántad való határtalan szeretetemben! Ne veszítsd el bennem való bizalmadat! Nem látod, hogy mily isteni, felfoghatatlan szeretetet érzek irántad? Kérlek ezért, hogy bízzál bennem! Amíg még a földön vagy, maradj bennem, hogy tökéletesítsd velem való egységedet, és a szentáldozásban fogadj engem, amilyen gyakran csak tudsz! Növeld irántam való szeretetedet, és bízd magad rám! Maradj e pihenőhelyen mindörökre 13, és engedd, hogy a szeretet e kemencéjében őrizzelek és megéreztessem veled szeretetem édességét!1 Akkor rám tekintett.
2 Az 1987. 3. 16-i üzenetben.
3 Mert életem szüntelen imádság lesz.
4 Urunk most rám nézett.
5 Hogy az "Igaz élet Istenben" üzenetet még nem hagyta jóvá az Egyház.
6 Arra, aki most e sorokat olvassa.
7 Dániel őrangyalom könyvében az 1987. I. 10; az 1987. I. 25. és 1987. I. 31-i üzeneteket. - Jézus mondja: "Elküldelek az egész emberiséghez. Úgy adlak nekik téged, mint az én adományomat, így képessé téve őket, hogy jobban megértsenek engem. Mert ez az én akaratom."
8 vö. Mt 7,21-23.
9 vö. Jr 9,24.
10 A Szentháromság titkaiba.
11 Jézus akkor felém fordult és komoly tekintettel szemében így szólt:
12  Azt mondják például, hogy az "Igaz élet Istenben" üzenet az egy dolog, a küldött az egy másik dolog. A kettő nem tartozik össze. Jézus e felfogást nem helyesli.
13 a Szentséges Szívben

previous index next