HOME INDEX
SZENTSÉGES SZÍVEM GAZDAGSÁGA


1997. május 6.

Én Uram, én Kelyhem,
én Lakomám!
Jelenlétedben semmi sem hiányzik nekem.
Áldott legyen háromszorosan Szent Neved!

A porban feküdtem lent,
míg Szavad meg nem érintett
és életre nem keltett.
csókkal nyitottad ki szemem.
Majd látni kezdtem,
áttekintettem a csillagok magasságát
és szívembe fogadtam fenségedet.
Megláttam a láthatatlan Istent,
egészen körülvett és bennem volt,
kit azelőtt meg sem érinthettem!
Szájának Szava
feltárta az áthatolhatatlant,
és a bennem lakó Közbenjáró
a felhőkig emelte lelkemet.
Ővele és Őáltala
került teljes közösségbe Veled lelkem,
hogy eljussak Felséged mélységeibe.


Vassulám, eléd tártam szeretetemet.. 1 Nem vetted észre, miként vettelek körül szabadító énekekkel? Szeretnéd, ha elénekelném neked az egyiket?

Ó, igen! Azt szeretném, ha soha véget nem érő éneket énekelnél nekem!

Elénekelem azt az éneket, ami az örökkévalóságig tart és mindannyiatokhoz szól. És te, kedvesem, légy a hárfám és lantom, kísérd énekemet! 2 Jöjj, jöjj és mondd lelkednek:

"Jézus az én megmentőm." 3

Én vagyok a te Megmentőd. Látod, miként jövök a tömjén és a mirha édes illatával a szobádba?
  Törékeny gyermekem! Ne járkálj többé vándorként, hanem engedd meg, hogy magamban hordozzalak!
  Leld gyönyörűségedet jelenlétemben! Gyönyörködj Szívem gazdagságában te, akihez házassággal kötöttem hozzá magamat.
  Királyi tanácsadód lettem. Szíved felvidítására időnként meg fogok mutatkozni az emberek előtt. 4
  Ne kérdezd: "Ki az, ki olyan, mint a fényoszlop? 5
  Mielőtt a hajnali szél felkel, mielőtt az árnyék elillan, jöjj közelebb Kedvesedhez és keress oltalmat karjaiban! Akkor lelked örvendezni fog ölelésének. Senki sem fogja megzavarni pihenésedet. Senki sem érinthet téged, míg Szívemben pihensz, mert gondosan őrizlek, én kedvesem. Senki sem merészel megzavarni téged, senki sem merészel közelíteni hozzád, amikor meglátják féltékeny szeretetem lángjának fényét szememben, mert féltékenyen őrizlek.
  Miként Dávid király a zsoltárban, most én is őszintén felfedem féltékeny szeretetemet: "Te olajjal kened meg fejemet."
 Kezemben a Szívemmel mondom: Tiszteletet nyújtok neked, menyasszonyom. Újból felkenem fejedet olajjal, mert kedvemért vállaltad a nehézségeket és az üldöztetést.
  Takarja be fejedet ez az olaj, szeretett gyermekem, és gyógyítsa meg tökéletlenségeidet! Légy olyan tündöklő és szépséges, mint a liliom a bogáncsok között, és hozz sok lelket Szívem menyegzős szobájába!
  Hadd örvendezzenek ők is énbennem és tanúsítsák magasztosságomat az eljövendő napokban.
  Akkor ujjongó énekekkel fogják áldani Szent Nevemet. Én pedig fel fogom szítani szeretetüket, hogy vágyakozzanak utánam. Szomjassá teszem őket, hogy csak az én Szívemet keressék..
  Én mint király, aki királyi trónomon ülök teljes királyi díszben, arany és drágakövek csillogásában, jobb kezemben jogarral, első és személyes gondomnak fogom tekinteni, hogy megőrizzem trónomat szívedben, hogy szíved továbbra is Királyod és Urad gazdagságával legyen ékes.
  Ez a gazdagság abban áll, hogy ismersz engem háromságos dicsőségemben, hogy félsz engem, hogy kerülsz mindenfajta bűnt, és végül, hogy megteszed isteni akaratomat és mindazt, ami tetszik nekem, a te Istenednek.
  Pihenj még karomban, útitársam, és engedd meg, hogy karomban hordozzalak! Engedd, hogy dédelgesselek és megcsókoljalak! Senki sem merészeli megzavarni pihenésedet, ha szemembe tekint. És ha valaki 6 olyan meggondolatlan lenne, hogy kihívjon engem, leheletem elsöpri őt és porrá zúzza.. 7
  Jöjj, hadd szívja magába lelked a Bölcsesség titkait, hogy csak azzal az egy, igaz tudással dicsekedjen, amit én magam adtam neked. Örvendezzen lelked, hogy birtokol engem, az egyetlen Fiút, aki oly közel áll az Atya Szívéhez, amilyen közel csak lehetséges.
  Lelked fogadja magába édességemet! Én, Jézus, vagyok a te Megmentőd és Szent Társad, aki énekel neked, aki veled van és elrejtőzik benned. Én vagyok az!
{Jn 18,6-8.}
  Vassulám, vedd számba, mily sok ajándékot adtam neked! Nemcsak küldöttemnek, hanem drága menyasszonyomnak is jelöltelek. Örvendezz, akit Szavammal neveltelek, bölcsességemmel tanítottalak, Lelkemmel megajándékoztalak és akinek királyi Szívemmel kedveskedtem! Örvendezz és légy boldog, hogy én, Jézus vagyok a te Megmentőd! Emeld fel ezért szemedet, szeretett gyermekem, emeld fel szemedet és tekints Őrá, aki érted áldozta életét! Ne hallgass azokra, akik képtelenségeket beszélnek és tele vannak álnoksággal! Még nem találkoztak velem, és még nem is ismernek engem. Dicsőségem azonban felkelt feletted, és rajtad keresztül sok szívben.
  Ez az én Szentséges Szívem rég megjövendölt gazdagsága, mely sok nemzetet fog visszahozni hozzám és udvaromba.
  Emeld fel hát szemed és tekints a te dicsőséges Királyodra, a te gyengéd Szerelmedre! Az Ő ragyogását szemlélve te is ragyogni fogsz, mert Szívem gazdagsága tengerként fog kiáradni rád, hogy képes légy művemet készségesen folytatni. Felkentelek, hogy menj és hirdesd: meg fogom újítani teremtésemet, szeretett gyermekem, mert eljövetelem hamarosan bekövetkezik.
  Most azonban, én és te, újból elmegyünk a nemzetekhez, elsősorban oda, ahol több a pusztaság, mint az élet. Hadd frissítsem fel Szívemben erődet, hadd adjam meg szívednek az én békémet! Amikor eljön az ideje, látni fognak újból mindkettőnket.
  Lelkeket hódító győzelmeimet minden lépésemnél meg fogják éljenezni, és te, aki hozzám vagy kötve, sietni fogsz és nem lankadsz el, beszélni fogsz és nem epedsz el a szomjúságtól, állni fogsz és nem fáradsz bele.. Velem fogsz előre haladni, lábad alig fogja érinteni a földet, míg én felemelem kezedet, hogy háromszorosan Szent Nevemben. megáldja népemet.
  Megfogtam jobb kezedet, választott leányom, hogy legdrágább ruháimba öltöztesselek. Saját magammal foglak felruházni téged. Ha engem viselsz magadon mint ruházatot, nagy erőt kapsz a szenvedések idején. Ez a ruházat meg fog vigasztalni a nehézségekben és bajokban.
  Kíséretül elküldöm hozzád Édesanyámat, hogy mindig melletted legyen. Jóságában segíteni fog neked, hogy eljuss Isten. félelmében a tökéletes szentségre.
  Szerezz nekem most örömet és fogadd szavaimat szívedbe, hogy bármit teszel, azt méltósággal és tisztelettel tedd, mert téged a királyok Királya jelölt küldöttévé. Ha valaki megkérdezi: "Ki ennek az éneknek a szerzője?" Így válaszolj: Az a Szerzője, aki a dicsőséges magasságokban lakozik, az, aki háromságos Szentségében életet lehelt beléd. Az szerezte, aki így szólt a szamáriai asszonyhoz: "Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benned."
{Jn 4,14.} Én vagyok az, aki megszólítom a kiszáradt csontokat: "Száraz csontok, halljátok az Ige szavát, teljetek el lélegzetemmel, és keljetek életre!"
  Mondd nekik, nővérem és kedvesem: "Ennek az éneknek az a Szerzője, akiben az örökkévalóság alatt élni fogtok, ha követitek Őt." Lélegzet az én lélegzetemből, szemem lángja, ne fáradj bele az írásba, hanem tartsd füledet keblemre tapasztva! Még a tiszteletemre adott ünnepélyek sem közelíthetik meg és nem múlhatják fölül azokat a drága pillanatokat, amikor veled vagyok, és te könyvként megnyílsz felém, hogy rád írjam szeretethimnuszomat. Dicsősége teljességében fogja felfedni az ismeretlenek előtt e szeretethimnuszt Ő, az Ismeretlen. 8 Mert én, az Úr, nem vetem el az emberiséget és kegyeim nem múlnak el. Az ismeretlen nagy örömmel így fog kiáltani: "Jézus az én Megmentőm!"
  Isten a te Barátod, Vassulám, Ő, aki mindent ismer, Ő a te Barátod. A te őszinte és hűséges Barátod, akit meghívtál asztalodhoz. Mondd el a nemzeteknek, hogy ők is megtudják, ki az, aki most ajtójuk előtt áll és zörget. Ha meghallanak és kinyitják ajtajukat, bemegyek hozzájuk, velük eszem, ők pedig énvelem.
  Majd amikor eljön az idő, én is kegyes leszek hozzájuk és meghívom őket, hogy üljenek mellém trónomon az égben.

Uram, Te hatalmas, dicsőséges, csodálatosan erős és legyőzhetetlen vagy. Bárcsak egész teremtésed őszintén szolgálna Téged!

Atyám és én lakóhelyet készítettünk magunknak benned irántam való szereteted miatt... 9
 Ó, Vassula, még sok mindent kell elmondanom neked, de most itt az idő, hogy más feladataid után nézz. Veled vagyok és örömet szerez nekem, hogy ellátod munkádat családod körében. Szemem születésedtől kezdve egész gyermekkorodban szüntelenül örömmel tekintett rád, szeretett gyermekem, akit Szentséges Szívem arra választott, hogy egy napon fa legyen belőle. Leánya a Fiúnak, szeretlek. 10
  Engem, az egyetlen igaz Istent ismerni örök életet jelent. Jöjj!.1 Jézus kezének mozdulatával is hangsúlyozta szavait. Két kezét felemelte, mintha vinne valamit, majd lassan leeresztette, mintha gyengéden letenné.
2 Jézus szeretetüzenetei énekek. Isten Szava oly szépséges, hogy énekké válik a lélek számára.
3  Ez a címe Jézus énekének.
4 Amikor Krisztus helyemben megjelenik, teljesen eltakarja arcomat. Sokan tanúsították ezt a jelenséget.
5 Egyik éjjel, amikor teljes sötétség volt a szobámban, két ragyogó fényoszlopot vettem észre magam mellett. Olyanok voltak, mint a napfényben tündöklő tükör, de nem bántották a szemet. Megijedtem, majd azt hallottam: "Ne félj!", és eltűnt a jelenség.
6 Megértettem, hogy a gonosz betolakodókra vonatkozik.
7 Volt egy árnyalatnyi humor Jézus hangjában, amikor ezt mondta.
8 Azok előtt, akiket nem ismerünk, vagy még nem találkoztunk velük.
9  megértettem hogy ez azt is jelentheti: "Eljegyeztünk magunknak téged."}
10 A Vassiliki név királylányt is jelent. Amikor Jézus így szólított meg engem, megértettem, hogy jelképes formában mondta ki nevemet, mivel Ő a Király.

previous index next