DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Další materiály CDF » Otec Miguel Contardo SJ »

Otec Miguel Contardo SJ

Na obhajobu Vassuly Rydén,
ohledně článku v "L’Osservatore Romano" (č. 44),
vydaném 3. listopadu 1995.

Vysvětlující poznámky

 1. Pán při několika příležitostech Vassulu varoval, že bude mít mnoho odpůrců, katolíků a hlavně pravoslavných.

 2. Otec Gobbi, vedoucí a zakladatel "Mariánského kněžského hnutí", k nám hovořil o "zednářství v církvi" jako o "bestii vystupující z moře", což je zmíněno v knize Zjevení. To, že její vliv proniká do oblasti sociální komunikace, znamená i do Vatikánu.

 3. Jan XXIII. a Pavel VI. hovořili o "kouři Satana" uvnitř církve s poukázáním na proniknutí na 2. vatikánský koncil.

 4. "Notifikace" neznamená "zákaz", ale "upozornění" nebo "pozorné nahlédnutí", aby nedošlo k mylnému výkladu.

 5. Svatý otec Jan Pavel II. při několika příležitostech Vassule požehnal a povzbudil její činnost. Stejně tak učinil kardinál Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry.

 6. Velcí teologové katolické církve, jako je otec René Laurentin, Fernando Umana, Michael O’Carroll a další, studovali Vassuliny spisy a analyzovali je do hloubky. Poté spisy kladně ocenili a doporučili věřícím, aby učinili totéž. Pokud by ve spisech našli chyby, upozornili by na ně a neriskovali by jejich zveřejnění.

 7. Vassula má jako duchovního rádce jednoho ctnostného a moudrého kněze z Irska, který ji se souhlasem svatého stolce doprovází na jejích cestách.

 8. Článek v L’Osservatore Romano není podepsán kardinálem Ratzingerem. Je publikován jako jedna z novinek jednoho z členů, jak uvedla kongregace. Takový člen není kongregace. Článek nemá hodnotu "dokumentu", ale je jen jednou ze zpráv nebo pouhým názorem někoho z členů kongregace. Není to ale žádné oficiální stanovisko.

 9. Není to poprvé, kdy výše zmíněné noviny L’Osservatore Romano, publikují něco, nejen bez podpisu svatého otce, ale dokonce proti jeho smýšlení.

 10. Musíme umět "číst mezi řádky" a nenechat se příliš rozrušit názory lidí, kteří chybují. Ani bychom neměli být přesvědčeni věřit, že názor v novinách, dokonce náboženských, ustanovuje téměř pravdu víry. Neměli bychom slepě souhlasit s tím, co se píše. Musíme umět "správně rozlišovat" a žádat Ducha Svatého o Světlo.

 11. Zkusíme objektivně prozkoumat, co se píše v článku otištěném v těchto novinách. Pro lepší objasnění budeme pečlivě rozebírat každý bod nebo problém.

 12. Ve druhém bodě se píše: "Klidné, pozorné zkoumání celé otázky …" Zkoumání není klidné, ani pozorné, ale unáhlené a povrchní.

 13. Třetí bod říká: "... je třeba podtrhnout několik doktrinálních chyb …" O jaké doktrinální chyby se jedná? Pokud jsou tak důležité, měl na ně článek poukázat a přezkoumat je. Ve vyjádření nejsou chyby vyjmenovány ani vypočítány.

 14. Čtvrtý bod: "… je používán dvojznačný jazyk, pokud se hovoří o osobách Nejsvětější Trojice, a to do té míry, že mate specifická jména a funkce Božských osob." Nejedná se o matení, protože Otec, Syn a Duch Svatý jsou Jedno a jediný Bůh, nic víc. Vassula nazývá Otce jako "Abba" (tatínku, drahý otče), tak nás to učil sám Ježíš, když mluvil se svým Otcem. Tím vyvolal skandál mezi farizeji své doby. Tímto způsobem hovoří Vassula k Věčnému Otci, který ji dlouho učil modlitbu "Otče náš". Oslovuje "Syna" jako Boha a staršího bratra a důvěřuje Mu jako příteli. Duch Svatý je pak Láska mezi Otcem a Synem a inspirace Jejich myšlenek.

  Pokud chce někdo najít chybu zvědavým pohledem, najde i chyby ve spisech mnoha svatých otců. A se zlou vůlí může hledat chyby dokonce i v Písmu svatém. Například, pokud je následující Ježíšova věta čtena zjednodušeně: "Přišel jsem uvést na zemi oheň," mohla by být vysvětlena jako chvála pyromanů. Nebo když říká: "Přišel jsem rozdělit snachu s tchyní," mohlo by to být předmětem výsměšných a nevhodných vtipů.

  Dále se ve čtvrtém bodě píše: "Milenárním způsobem je předpovídáno, že se Bůh chystá ke konečnému a slavnému zásahu, který před konečným příchodem Krista způsobí na zemi období pokoje a všeobecného rozkvětu." Vyjádření "milenární styl" zní esotericky a okultně. Pokud je tato fráze špatně použita nebo překroucena, může vést k zamítnutí a chybě. Vassula nehovoří o "miléniu" tímto způsobem, jak se snaží přesvědčit osoba, která četla "pozorně a klidně". Tento Kristův příchod ve Slávě a Nádheře je větou z Písma svatého, což bylo pečlivě zkoumáno mnoha učiteli církve.

  Dále v tomto bodě následuje: "... tento blízký příchod je předpovězen církvi, která bude určitým všekřesťanským společenstvím, což odporuje katolické doktríně." Vassula ve svých spisech nikdy nezmiňuje všekřesťanskou církev. To je hrozná interpretace Kristovy touhy po tom, aby byla "Jedna Církev", "Jedno Stádo pod vedením Jednoho Pastýře". Toto říká Vassula, protože to chce náš Pán. Ne nějaké smíchání církví, jak to podává onen článek. Tedy, autor článku v L’Osservatore Romano říká věci, které Vassula neřekla a podává její spisy překrouceně.

 15. "To, že se výše zmíněné chyby neobjevují v pozdějších spisech paní Rydén, je znamení, že údajná 'nebeská poselství' jsou pouze výsledkem soukromých meditací." Takové chyby se neobjevují v žádných Vassuliných spisech, chyby, které kritik chce stále najít.

  "Navíc tím, že se obvykle podílí na svátostech katolické církve, přestože je řecko-ortodoxní …" Co s tímto má společné to, že se narodila jako řecko-ortodoxní? Nejsou svátosti řecko-ortodoxní církve platné a uznané katolickou církví?

  Dále se píše: "Zdá se, že se staví nad všechny církevní autority a kanonické normy …" Toto vyjádření můžeme nazvat farizejským skandálem, překroucenou interpretací, která je řečena s výsměchem.

  Text pokračuje: "... a tím vytváří ekumenický nepořádek, který rozčiluje mnohé autority, představené a věřící své vlastní církve, když se vymyká církevní disciplíně." Je logické, že Vassula rozčiluje některé ortodoxní kněze, tím, že se dotýká otevřené rány. Pán říká, že musí poslouchat Petra, což je papež. Tímto Petrem je Jan Pavel II. Pán řekl Vassule, že zakusí velké obtíže, zvláště od ortodoxních církevních autorit, protože nebudou chtít poslouchat papeže jako svrchovaného představeného.

 16. Šestý oddíl říká: "Kvůli negativním účinkům aktivit Vassuly Rydén, nehledě na některé pozitivní aspekty, žádá kongregace zásah biskupů …" Je to žádost nebo prosba, ne pokyn nebo rozkaz.

  Dále se pokračuje: "… aby věřící byli vhodně informování …" Informovat, vysvětlit, aby nevznikly omyly skrze vlastní vysvětlení, jak se to děje při všech soukromých zjeveních nebo hnutích v církvi (např. charismatická obnova, Schönstatské hnutí, Cevex, atd.) Dále "vhodně" znamená citlivým, rozumným a zralým způsobem.

 17. "Nakonec kongregace vybízí všechny věřící, aby spisy a promluvy paní Vassuly Rydén nepovažovali za nadpřirozené …" A pokud jsou nadpřirozené, a tomu věříme, jakým právem se odvažují vyhlásit něco, co je stále v procesu zkoumání a o čem rozjímají velcí a spolehliví teologové katolické církve, jako je kardinál Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry a Jeho Svatost, sám papež Jan Pavel II.?

 18. V článku se dále píše: "… a aby zachovali čistotu víry, kterou Pán svěřil církvi." S tím všichni souhlasíme.

Závěr je zřejmý. Není zakázáno číst tyto spisy, ale musíme být opatrní a citliví při jejich posuzování. Musíme nejdříve vzývat Ducha Svatého, aby osvítil naši mysl a povzbudil naši vůli, aby vždy konala Vůli Boží.

Otec Miguel Contardo, SJ
Chile
leden 1996

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, anglikán, kanovník, držitel doktorátu z kanonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
        Kanonické právo
        Dotek Ducha Svatého II: Vassula a Kongregace pro nauku víry
        P. Robert Hughes
        P. Guido Sommavilla
        Otec Christian Curty
        Otec Miguel Contardo SJ
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Skutky smíru
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Žena oděná sluncem
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message