DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

2. Ježíš nese Svůj kříž
(Mt 27.31; Mk 15.20; Lk 23.26; Jn 19.17)

Pak Mi provazem spoutali nohy a poručili Mi, abych šel na místo, kde byl Můj kříž. Vůbec jsem tam nemohl dojít, protože spoutali Mé nohy. Proto Mě hodili na zem a za vlasy Mě vlekli ke kříži. Bolest byla nesnesitelná. Odtrhávaly se kousky Mého těla, rozbitého bičováním. Uvolnili Mi pouta na nohou a kopali do Mne, abych vstal a vzal na rameno Své břímě. Neviděl jsem, kde je kříž, protože trny, vražené do hlavy, mi zalévaly oči krví, která mi stékala po obličeji. Pak na Mne sami naložili kříž a postrčili Mě směrem k bráně. Ó, jak hrozně těžký byl kříž, který jsem musel nést! Poháněný zezadu bičem jsem tápal v temnotě kupředu k bráně. Snažil jsem se dívat se na cestu přes krev, která mě pálila v očích. (9.listopadu 1986)

Kříž, který poneseš, je Můj kříž pokoje a lásky. K nesení Mého drahocenného kříže, dcero, je však třeba velkého sebezapření. Buď silná a nes Můj kříž s láskou. Poneseš jej se Mnou a budeš sdílet Má utrpení. (Anděl Daniel, 25. ledna 1987)

 

 

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Přinášej ovoce, které bude trvalé
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Co znamená Kristův Návrat?
Satanova lež Evě se opakuje

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message