DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

14. Ježíš položen do hrobu
(Mt 27.60; Mk 15.46; Lk 23.53; Jn 19.41-42)

mám v úmyslu vás pozvednout z vašich hrobů a vést vás zpět na vaše místo: do Mého Nejsvětějšího Srdce; (10. dubna 1990)

a ty, Mé dítě, které Mě čteš nebo slyšíš, ty, kterého jsem navštívil v hrobě a oživil Svým Dechem, říkám ti: sleduj stopy Mé Krve, které nechávám za sebou jako znamení pro tebe, a jestli tě někdo z kolemjdoucích zastaví a začne tě vyslýchat, řekni mu, že jsi Můj žák a Já tvůj Mistr, a že jdeš svědčit ukřižovanému Kristu, vzkříšenému Kristu; a když tě zastaví obchodník, dej si pozor na jeho nepoctivost a na to, aby Kříž, který jsem ti dal, nevyměnil za zkaženou takzvanou moudrost; bez řečí, beze slova, obejmi ještě horlivěji břevno na svých ramenou a kráčej po stopách Mé Krve, které tě dovedou ke Mně; a jestliže někdo z nich začne postupovat proti tobě, neskrývej svou tvář před urážkami nebo údery, ale nastav i svá záda, aby tě poznali podle tvých ran; ať jsou dokonalým napodobením Mých Ran, neboť ti je budou zasazovat titíž lidé, kteří uhodili Mě, tvého Mistra;

a pak se na nebi objeví Znamení Syna člověka; veliké světlo zazáří ve vaší temnotě, protože Já, Svatý, vás chci zachránit pro Své Jméno; 

pojď, Mé dítě, ty, kdo Mě slyšíš nebo čteš, opět jsem tímto svědectvím ukázal Svou Lásku k tobě; neříkej, že jsem příliš daleko na to, abych miloval, protože právě v této chvíli na tobě spočívají Mé Oči se zvláštní něhou a citem, který nikdy plně nepochopíš; kdybych se měl vrátit jen kvůli tobě, abych tě vykoupil, bez nejmenšího zaváhání bych šel a znovu podstoupil Své Umučení, jen kvůli tobě; věříš Mi tedy nyní, když ti říkám, že nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele?

říkám ti to všechno proto, abys nalezl pokoj v Mém Nejsvětějším Srdci, abys našel opravdový život ve Mně, abys nalezl pravou lásku a spočinutí ve Mně, svém Bohu; vím, že jsi slabý, Mé dítě, ale tvá slabost přitahuje Mou Všemohoucnost;

chápeš, co říkám? říkám: pokoj s tebou! Ten, kdo s tebou mluví, je Oběť Lásky; Já jsem Ten, kdo vám dal toto svědectví Lásky jako připomínku Své Lásky; přijmi Mě a dovol Mi zmocnit se tě; pociťuj, jak Mé Srdce touží po návratu lásky! neodporuj Mi, přijď ke Mně tak, jak jsi, pojď a pij z pramene Mého Srdce a budeš si přát víc; ach, tolik z vás se odchýlilo od Pravdy a chodilo sem a tam; Pravda je LÁSKA; Já jsem Pravda; buďte svědky Pravdy; přijměte Svatého Ducha Pravdy, přijměte Svatého Ducha Milosti;

žehnám vám všem, na vašem čele zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; buďte jedno v Mém Svatém Jménu; (22.října 1990)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message