DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

14. Ježíš položen do hrobu
(Mt 27.60; Mk 15.46; Lk 23.53; Jn 19.41-42)

Pozvednu vás z vašich hrobů a povedu vás zase do vašeho domova, Mého svatého Srdce. (22.dubna 1990)

A ty, Mé dítě, kdo Mne čteš nebo slyšíš, navštívil jsem tě v hrobě a oživil Svým dechem, říkám ti: Sleduj stopy Mé krve, které nechávám za Sebou jako znamení pro tebe a jestli tě někdo z kolemjdoucích zastaví a zeptá se tě, řekni mu, že jsi Můj žák, Má žačka, a Já tvůj Mistr, a že jdeš svědčit ukřižovanému Kristu, vzkříšenému Kristu. A když tě zastaví obchodník, měj se na pozoru před jeho neupřímností, měj se na pozoru, abys kříž, který Já jsem ti dal, nevyměnil za zkaženou, takzvanou moudrost. Bez řečí, beze slova obejmi ještě horlivěji břevno na svých ramenou a kráčej po stopách Mé krve, dovedou tě ke Mně. A jestliže se proti tobě postaví někdo z těchto lidí, neskrývej svou tvář před urážkami či údery, ale nastav i záda, aby tě poznali podle tvých ran. Ať jsou dokonalým obrazem Mých ran, vždyť ti je budou zasazovat titíž lidé, kteří tloukli Mne, tvého Mistra. Pak se na nebi objeví znamení Syna člověka. Veliké světlo zazáří ve tvé temnotě, protože Já, Svatý, tě chci zachránit pro Své jméno. (22.října 1990)

Pojď, Mé dítě, ty, kdo Mne slyšíš nebo Mne čteš, znovu jsem tímto svědectvím ukázal Svou lásku k tobě. Neříkej, že jsem příliš daleko na to, abych miloval, protože právě v této chvíli na tobě spočívají Mé oči se zvláštní něhou a citem, který nikdy plně nepochopíš. Kdybych se měl vrátit kvůli tobě, abych tě vykoupil, bez nejmenšího zaváhání bych šel a znovu podstoupil Své umučení, jen kvůli tobě! Teď Mi věříš, když ti říkám, že nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele? Říkám ti to všechno proto, abys nalezl pokoj v Mém svatém srdci, abys našel pravý život ve Mně, abys nalezl pravou lásku a spočinutí ve Mně, svém Bohu. Vím, že jsi slabé dítě, ale tvá slabost přitahuje Mou všemohoucnost. Chápeš, co říkám? Říkám: pokoj s tebou. Ten, kdo s tebou mluví, je Oběť lásky, jsem Ten, kdo vám dal toto svědectví lásky jako připomínku Své lásky. Přijmi Mne a dovol Mi zmocnit se tě. Vnímej, jak Mé srdce touží, aby bylo znovu milováno! Neodporuj Mi... Přijď ke Mně tak, jak jsi, pojď a pij z pramene Mého srdce a budeš toužit stále víc. Ó, tolik z vás se odchýlilo od pravdy a chodili sem a tam. Pravda je LÁSKA. Já jsem Pravda. Buďte svědky Pravdy, přijměte Svatého Ducha Pravdy, přijměte Svatého Ducha milosti. Žehnám vám všem, Svůj vzdech lásky vám zanechávám na čele. Buďte jedno v Mém svatém jménu.  (22.října 1990)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Přinášej ovoce, které bude trvalé
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Co znamená Kristův Návrat?
Satanova lež Evě se opakuje

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message