DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu

12. Ježíš umírá na kříži
(Mt 27.50; Mk 15.37; Lk 23.46+49; Jn 19.30)

Vojáci vztyčili kříž a postavili ho do připravené díry. Pohlédl jsem na dav před křížem, bylo to namáhavé dívat se opuchlýma očima. Díval jsem se na lidi. Neviděl jsem žádného přítele mezi těmi, kdo se Mi posmívali. Nebyl tu nikdo, kdo by Mě potěšil. „Můj Bože, Můj Bože! Proč jsi Mě opustil?“ Opuštěn všemi těmi, kdo Mě milovali. Můj pohled spočinul na Mé matce. Pohlédl jsem na ni a naše srdce hovořila: „Dávám ti Své milované děti, aby byly i tvými dětmi. Máš být jejich matkou.“  (9.listopadu 1986)

Pamatujete si ještě, kdy jsem byl na kříži? Víte ještě, která slova jsem říkal? Řekl jsem, že ona je vaše Matka. Miluje vás a stará se o vás. Abba dává tomu, kdo se Mu líbí. Přijměte, co vám váš Bůh dává. (Anděl Daniel 4. října 1986)

Křičel jsem z kříže. Byl to Můj poslední velký výkřik, když jsem byl ještě v těle. Výkřik plný bolesti, starosti, hořkosti, který zazněl z hloubi Mé duše a prorazil výšiny nebes. Otřásl základy země a rozerval srdce těch, kdo Mě milovali, tak jako se roztrhla opona v chrámě. Povolal věrné služebníky, aby Mě následovali, stejně jako povolal mrtvé z hrobů tím, že převrátil zemi, která je přikrývala, tak porazil zlo. Silný úder hromu otřásl nebeskými výšinami a všichni andělé se s chvěním kořili a mlčky Mne vzývali. Má Matka stála docela blízko u Mne. Když slyšela Můj výkřik, padla na kolena a zakryla si tvář zalitou slzami. Nosila v sobě tento poslední výkřik až do dne svého návratu domů. Trpěla.  (29.dubna 1987)

Všechno se splnilo. Vykoupení bylo blízko. Viděl jsem nebesa otevřená a všichni andělé stáli zpříma, všichni stáli mlčky. „Otče, do Tvých rukou odevzdávám Svého Ducha. Teď jsem u Tebe!“  (9.listopadu 1986)

Jsem naplněn hořkostí, trpím stále všemi nespravedlnostmi světa, zlobou, nezákonností a egoismem. Můj výkřik každým dnem sílí, byl jsem o samotě na kříži, sám, abych na Svých ramenou nesl hříchy světa. Sám v utrpení, sám v umírání. Vylil jsem Svou krev, aby pokryla celou zemi, aby vykoupila vás, Moji milovaní. Týž výkřik zaznívá dnes na zemi jako ozvěna z minulosti. Cožpak žiji ve stínu minulosti? Byla Má oběť marná? Jak můžete neslyšet Můj výkřik z kříže? Proč si ucpáváte uši a necháváte jej zaniknout? (29.dubna 1987)

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Přinášej ovoce, které bude trvalé
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Co znamená Kristův Návrat?
Satanova lež Evě se opakuje

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message