DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu

12. Ježíš umírá na kříži
(Mt 27.50; Mk 15.37; Lk 23.46+49; Jn 19.30)

vojáci vztyčili Můj kříž a usadili ho do díry;

díval jsem se na lidi, které jsem z kříže téměř neviděl; opuchlýma očima jsem sledoval svět; neviděl jsem žádného přítele mezi těmi, kdo se Mi posmívali; nebyl tu nikdo, kdo by Mě potěšil; „Můj Bože, Můj Bože, proč jsi Mě opustil?“ opuštěn všemi těmi, kdo Mě milovali;

Můj pohled spočinul na Mé Matce; pohlédl jsem na Ni a naše srdce hovořila: „dávám ti Své milované děti, aby byly i tvými dětmi; máš být jejich Matkou;“  (9.listopadu 1986)

Pamatuješ, když jsem byl na Kříži? Jaká slova jsem řekl? Řekl jsem, že Ona je také tvoje Matka. Ona tě miluje a stará se o tebe. Abba rozdává tomu, komu chce. Přijmi, co ti Bůh dává.  (Anděl Daniel 4. října 1986)

křičel jsem z Kříže; byl to Můj poslední hlasitý výkřik, když jsem byl ještě v těle, výkřik plný utrpení, bolesti a hořkosti, který zazněl z hloubi Mé Duše a prorazil výšiny Nebes; otřásl základy země, rozerval srdce těch, kdo Mě milovali, tak jako se roztrhla opona v Chrámě; povolal Mé věrné následovníky, stejně jako povolal mrtvé z hrobů, odvalil zemi, která je přikrývala, a stejně tak přemohl Zlo; Silné zahřmění otřáslo i Nebeskými výšinami a všichni andělé padli v bázni tváří k zemi a v naprostém tichu se Mi klaněli; Má Matka stála blízko u Mě, a když slyšela Můj výkřik, padla na kolena a plačíc si zakryla tvář dlaněmi; nosila v Sobě tento poslední výkřik až do dne Svého zesnutí; trpěla... (29.dubna 1987)

všechno se chýlilo ke konci, vykoupení bylo blízko; viděl jsem nebesa otevřená a všichni andělé tam stáli vzpřímeně, všichni stáli mlčky; „Můj Otče, do Tvých rukou odevzdávám Svého Ducha; teď jsem u Tebe;“  (9.listopadu 1986)

jsem naplněn hořkostí, trpím stále všemi nepravostmi světa, zkažeností, nezákonností a egoismem; Můj Výkřik každým dnem sílí; byl jsem ponechán sám na Kříži, sám, abych na Svých ramenou nesl hříchy světa, sám, abych trpěl, sám, abych zemřel a prolil Svou Krev, která pokryla celý svět a vykoupila vás, Moji milovaní; týž Výkřik zaznívá dnes na zemi jako ozvěna z minulosti; cožpak žiji ve stínu minulosti? byla Má Oběť marná? jak můžete neslyšet Můj Výkřik z Kříže? proč si zacpáváte uši a nechcete Jej slyšet? (29.dubna 1987)

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message