DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4 

Tajemství slavného růžence

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Vzkříšení Ježíše (Mt 28,1-15 ; Mk 16,1-18 ; Lk 24,1-12 ; Jn 20,1-28)

"Pane pánů, balzáme naší duše, Světlo třikrát svaté, zbožštil jsi Své božské Tělo, když jsi byl na zemi, skrze Své Vzkříšení a změnil je v duchovní a neporušitelné. Přemohl jsi všechno hmotné na světě. Zvítězil jsi nad Smrtí. Navěky jsi stvořil Zjevení (Písmo Svaté). Milovníku lidstva, Ty jsi živý Bůh, který nám dal Svou Nevěstu (Církev), v níž Ona zachovává Pravdu a udržuje ji v bezpečí. Ach Světlo třikrát svaté, bylo jsi učiněno viditelným v těle, abys nám ukázalo Otce. Otce, který je v Tobě a ve kterém jsi Ty."  (31.12.2000)

2. Ježíšovo Nanebevstoupení (Lk 24,39-53 ; Mk 16,19-20 ; Sk 1,6-9)

"Zůstaň mi věrná a prahni po všem, co jsem Já, ať vymažeš všechno, co jsi ty. Ať zmizí všechno, co jsi ty, přijetím všeho, co jsem Já. Modli se za obrácení duší, modli se o pokoj, lásku a jednotu. Pamatuj si, Má Láska je Nekonečná, je to Láska, kterou na zemi nikdo nemůže plně pochopit. Žehnám ti. Obrať se ke Mně a chval Mne."  (20.7.90)

3. Seslání Ducha Svatého (Sk 1,14 - 2,47)

"Můj Svatý Duch opakovaně vyslovoval pro vás všechny pravdy sladší než med, med, který stéká z plástu. Provoněl jsem celý vesmír, pomazal a posvětil celé Mé stvoření a dovolil jsem každému, kdo po tom zatoužil, aby Mne poznal, přiblížil se ke Mně a vdechoval Milosti z Mých úst. Musí utišit svou duši a své srdce naroubovat na Mne a na Můj Zákon ... kdo jiný než Můj Duch Svatý by mohl dát duši takový pokoj a svobodu? Kdo jiný by mohl pozvednout tvoji duši k Božství než Má velkorysost a nevyslovitelná blahovůle Mé Lásky?"  (7.8.02)

4. Nanebevzetí Panny Marie (Sk 2,11)

"Ano, Neposkvrněné Srdce Mé Matky je spojeno s Mým Srdcem. Přeji si od každého z vás úctu k Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Vidíš, Má dcero, jak jsou Naše Srdce korunována trním od lidí, kteří pro Nás mají jen nevděk, tupí Nás a neprokazují žádnou lásku? Je to suma jejich hříchů Vassulo, Já, který jsem Slovo, miluji a ctím Svou Matku. Přeji si, abyste se přiblížili k Mé Matce, abyste Ji ctili, jako Ji ctím Já! Přeji si, abyste Jí vzdávali úctu na kolenou. Přeji si, abyste se modlili Růženec a zdravili svou Svatou Matku. Chci, abyste činili pokání za své hříchy a prosili Ji, aby vás učila ..."  (25.1.88)

5. Korunování Panny Marie v Nebi (Sk 12,1 )

"... je to Královna Nebes, je to Má Matka a vaše Matka, nejkrásnější z žen, krásná jako Nebe, zářící jako Má Sláva jedinečná ve Své Dokonalosti, potěšení Mé Duše. Ona je ta žena s korunou dvanácti hvězd, Nádoba Mé Slávy, Odraz Mého Věčného Světla. Její Přítomnost na Mém Dvoře zastíní všechna souhvězdí dohromady. Ona je Nádobou Pravého Světla, Slova, které se stalo tělem a žilo mezi vámi." (11.11.93)

"Podívej, nejenže jsem Ji určil za Královnu Mých Andělů a všeho tvorstva, ale určil jsem Ji i k tomu, aby byla Mým Trůnem."  (25.3.96)

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4 

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Svítání přijde z Východu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Bděte a modlete se - modli se!
Oheň, Spravedlnost, už brzy sestoupí

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message