DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT

Tajemství růžence světla

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Ježíš je pokřtěn v Jordánu (Mt 3,13-17)

"k čemu lze přirovnat Mé Nejsvětější Srdce? k Prameni, který zúrodňuje zahradu? ano, jestliže kdo žízní, ať přijde ke Mně! ať přijde a pije; Mé Srdce je studnicí živé vody; pojďte a ponořte se do těchto potoků,1 které vytékají z Mého Nejsvětějšího Srdce; " (28. listopadu 1996)

 1 Ježíš mluví o Svém Duchu.

 

2. Sebezjevení na svatbě v Káně (Jan 2,1-12)

"nacházej uspokojení v Jejím objetí, v tom náručí, které chovalo Mého Syna na cestě pouští do Egypta; uctívej Matku, která Mě ctila se Svým půvabem, vždyť i Já jsem Jí poskytl nejvyšší možná privilegia; veliké věci jsem udělal pro Ženu sluncem oděnou, aby Ji od toho dne, kdy Ji Můj Duch zastínil, všechna pokolení nazývala Blahosla-venou; (...) kdo vám řekl, že Ji nevyslyším? copak se vaše Matka nepřimluvila v Káně? tato znamení byla dána, aby váš duch mohl pochopit to, co váš rozum dnes odmítá;2  toto znamení bylo určeno pro všechny budoucí věky; Žena sluncem oděná, ozdobená Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým, který naplňuje svět, má důstojnost Matky Boží;" (27. ledna 1996)

1 Bůh mluví k těm, kteří odmítají Marii, naši Přesvatou Matku, a k těm, kteří Ji dostatečně neuctívají.

 

3. Hlásání Božího Království a výzva k obrácení (Mk 1,15)

Bůh přichází k vám všem, i k těm nejubožejším; vraťte se k Bohu a Bůh se navrátí k vám; pojďte a udělejte si domov v Jeho Srdci, jako On si udělá domov ve vašich srdcích;

ať všichni vědí, že bez opravdové modlitby nebudete schopni vidět Království Boží; Jeho kralování na zemi se blíží; pamatujte, Bůh od vás chce proměnu srdce; nebojte se přiznat své hříchy; žijte a praktikujte svátostnou zpověď; (23. dubna 1993)

 

4. Proměnění na hoře Tábor (Lk 9,28-36) 

jako při proměnění proměním Svou Církev, dám Jí všechnu zářivou slávu Její mladosti, Jejích svatebních dnů; (20. října 1990) Má Vůle bude na zemi tak jako v Nebi, protože budete jedno, budete Mě uctívat kolem jednoho Svatostánku s láskou ve svém srdci a v nitru vám bude planout Oheň; naplním Svou kněžskou modlitbu na zemi jako v Nebi; vaše duše budou zakořeněny ve Mně, v Lásce, v Jednotě a vrchovatě naplněny Mým Duchem; ano, Moji milovaní, dám vám nejenom váš denní chléb, ale i skrytý Poklad ze Svého Srdce: Nebeskou Manu,3  která promění a pozvedne vašeho ducha, aby byl kopií Mého Ducha; budete proměněni vylitím Mého Ducha,(...) (19. prosince 1990) z každého z vás udělám zářící město, úplně vás obnovím, protože to je způsob, kterým vás připravím ke sňatku s Mým Svatým Duchem; (13. května 1991) (...) vracím, abych proměnil celé Své stvoření v dobrotě a svatosti Pravdy; (21. prosince 1992)

3 To znamená: Ducha Svatého.

 

5. Ustanovení Eucharistie (Jan 13)

Má Milost, kterou vám odhaluji, a spása vám byly dány skrze Mého Syna, Ježíše Krista; obětoval se za vás, aby vás osvobodil; abyste se mohli podílet na Božském Životě, ustanovil Svatou Eucharistii, aby vás posvětil a učinil účastnými na Svém Těle a Krvi; nepožíváte pouhý chléb a víno, ale Samého Boha; kdybyste jen uvažovali o tomto Tajemství a plně je chápali!

Nedostupný Bůh je vám Dostupný, Neviditelný Bůh je pro vás viditelný a ochotný vás zbožštit; On, jehož velikost převyšuje všechny andělské mocnosti a všechny bytosti a všechno, co bylo stvořeno, je ti k dispozici, stvoření! nabízí se ti Sám Bůh, aby ti vrátil tvé božství tím, že zbožšťuje tvou duši, aby vešla do Věčného Života; (30. června 1990) (...) znovu povýším Svou Eucharistii v domech,4 které byly zbaveny Mé Přítomnosti, a stanou se posvátnými; (16. října 2000)

4 Pán míní církve.

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

V čase pronásledování
Ježíš vysvětluje Apokalypsu 6,12-17

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Svěřuji ti Své duchovní
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message