DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitební skupiny » Trinitární Spiritualita Opravdového Života v Bohu »

Trinitární spiritualita Opravdového života v Bohu

Vassula Ryden

Ježíš říká:
"Beze mne budete žít jako ve světě, se Mnou budete žít jako v nebi. Beze Mne budete mít ráz světa, se Mnou však pone­sete Mé podstatné rysy. Zůstaňte ve Mně, buďte zakořeněni ve Mně, stavte Mě na první místo a věnujte Mi svůj čas (20. května 1994).

Co znamená trinitární spiritualita v Opravdovém životě v Bohu?

 • Především to znamená, že toužíme potkávat Boha a poznávat Ho tak, jaký skutečně je. Znamená to otevřít se mu a pěstovat zvláštní a vřelý vztah k Němu. Bez této vroucnosti se Mu nemůžeme přiblížit, protože pak bude stále vzdálený, daleko od nás, někde "tam naho­ře". Z takové distance Ho nemůžeme milovat. Dnes nám nabízí roz­hovor, prosté povídání od srdce k srdci. Chce, abychom Ho zahrnu­li do svého každodenního života, jednali s ním jako s nejlepším přítelem, a přesto nikdy nezapomínali, že je svatý.

 

 • Znamená to učit se modlit bez přestání. To znamená být v doko­nalé jednotě s Bohem a v Bohu a tak denně žít ono "my­nás", které nás učí Ježíš. Máme se učit mluvit s Bohem od srdce k srdci. Modlit se bez přestání je první příkaz. Protože to je ovoce naší lásky k Bohu, že toužíme být stále u Něho. Tato láska se bude z našeho srdce přelévat do srdcí našich bližních a tak budeme naplňo­vat druhý příkaz, totiž lásku k bližním.

 

 • Abychom toho dosáhli, musíme být připraveni denně podřizovat svou vůli Bohu, cele se Mu odevzdávat, abychom mohli žít s noha­ma sice na zemi, ale se srdcem a duší v nebi. Ježíš nemá rád vlažné, přeje si upřímné srdce.

 

 • Když se Bohu nevydáváme cele, je to jako bychom svazovali Jeho ruce. Jeho vůle se pak nemůže konat skrze nás. Musíme se v Něm úplně zakotvit. Být zakořeněný v Bohu znamená stát se jako On a následovat Ježíše. To znamená milovat, tedy milovat Boha a bližního. Nemůžeme mluvit o pokoji a jednotě, nejsme­li zakořeně­ni v Bohu.

 

 • Znamená to šířit Boží království a hlásat Trojjediného Boha. Pra­vý obraz Boha, našeho Otce, se má stát známým, aby k Němu náš duch mohl volat: "Abba!" (Otče)

 

 • Znamená to proměnit ve skutek blíženskou lásku, tu lásku, která se líbí Bohu. Ježíš řekl: "V den soudu budete posuzováni podle míry své lásky."

 

 • Znamená to stát se svědkem Nejvyššího a svědkem lásky Boha, abychom světu ukázali: I když jsme zapomněli na Boha, on na nás ve své věrné lásce a slitovnosti nikdy nezapomíná. I kdybychom byli nejhoršími lidmi na světě, Jeho láska k nám přesto nemá konce. Náš věčný Otec říká: "Mé dítě, nejsi bez Otce. JÁ JSEM KTERÝ JSEM je tvůj Otec, nejsi bez domova. Mé království, Má nádhera, Má pravda je tvým domovem. Nemáš nouzi o potravu, protože já Svou vlastní rukou naplňuji tvá ústa Svým slovem, ze Svých úst. Má pomoc je s vámi a všechno, co dělám v těchto dnech, je pro spásu tohoto pokolení" (26. února 1995).

 

 • Znamená to dovolit svatému Duchu, aby naši duši proměnil v nebe, aby se tak stal světlem našich očí, smyslem našeho bytí, po­honem našeho srdce, naším úsměvem, naší radostí a královským šperkem naší duše. Má se stát naším chvalozpěvem na CHVALO­ZPĚV, naším amen k AMEN. Naše dřívější já, naše vášně, to všech­no musí umřít, všechno, co Mu brání udělat naši duši nepomíjející a plnou milosti, udělat z ní nebe, které oslavuje Boha.

 

 • Znamená to být věrní naši matce Církvi a tradici. Znamená to podávat Bohu modlitbu z hloubi srdce, oběti, pokání a půst.

 

 • Znamená to stát se dítětem Matky Boží, protože její Neposkvrně­né Srdce není nikdy odloučené od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, ale je s ním dokonale sjednocené. Vybízí nás navštěvovat Nejsvětější Svátost a být s Ježíšem. Máme prosit Ducha svatého o ducha zbožnosti, abychom se naučili ctít božskou svátost a s posvátnou bázní poznávat, co je pravé tělo a pravý pokrm, pravá krev a pravý nápoj.

 

 • Ježíš říká: "Opřete se o Mne a Já vás dovedu ke Svému svatostán­ku, kde na vás čekám ve dne v noci, kde se vám každý den nabí­zím... Potřebuji jen lásku, lásku a klaněníí" (1. června 1989).

 

  Znamená to modlit se o jednotu a sloučení data Velikonoc, neboť je to velké přání našeho Pána Ježíše Krista. Můžeme se stát prvním plodem jednoty, když se shromáždíme a společně modlíme jako jedno srdce a jeden hlas. Ježíš říká: "Potřebuji pokoru, lásku a obrácení vašich srdcí, aby na nich byly postaveny základy vaší jednoty."

  Motem "Opravdového života v Bohu" má být:

  Odplácejte zlo láskou.

  Protože, jak nám říká Ježíš, láska je kořenem stromu ctností. Bez tohoto kořene nemá strom žádnou ctnost, nenese žádné ovoce. "Srdce Pána je láska, a jádro zákona spočívá na lásce."

  Je psáno: "Nesuďte!" Jazyk je největší zlo. Protože jazyk, který přijímá Nejsvětější svátost, je týž, který odsuzuje, kritizuje, a uráží Boha. Proto Ježíš říká: "Přeji Si, abyste se postili, ale také svými rty!"

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
    Najděte modlitební skupinu ve svém okolí...
    Trinitární Spiritualita Opravdového Života v Bohu
    Pokyny pro modlitební skupiny
    Osnova modlitebních setkání
    Modlitební skupiny - otázky a odpovědi
    Asociace Opravdového Života v Bohu
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Skála a Základ Křesťanství
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má slova k tobě jsou Duch a jsou Život
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Pozvánka na koncert ve Zlíně
v neděli 27. září 2020 v 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message