DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitební skupiny » Trinitární Spiritualita Opravdového Života v Bohu »

Trinitární spiritualita Opravdového života v Bohu

Vassula Ryden

Ježíš říká:
"Beze mne budete žít jako ve světě, se Mnou budete žít jako v nebi. Beze Mne budete mít ráz světa, se Mnou však pone­sete Mé podstatné rysy. Zůstaňte ve Mně, buďte zakořeněni ve Mně, stavte Mě na první místo a věnujte Mi svůj čas (20. května 1994).

Co znamená trinitární spiritualita v Opravdovém životě v Bohu?

 • Především to znamená, že toužíme potkávat Boha a poznávat Ho tak, jaký skutečně je. Znamená to otevřít se mu a pěstovat zvláštní a vřelý vztah k Němu. Bez této vroucnosti se Mu nemůžeme přiblížit, protože pak bude stále vzdálený, daleko od nás, někde "tam naho­ře". Z takové distance Ho nemůžeme milovat. Dnes nám nabízí roz­hovor, prosté povídání od srdce k srdci. Chce, abychom Ho zahrnu­li do svého každodenního života, jednali s ním jako s nejlepším přítelem, a přesto nikdy nezapomínali, že je svatý.

 

 • Znamená to učit se modlit bez přestání. To znamená být v doko­nalé jednotě s Bohem a v Bohu a tak denně žít ono "my­nás", které nás učí Ježíš. Máme se učit mluvit s Bohem od srdce k srdci. Modlit se bez přestání je první příkaz. Protože to je ovoce naší lásky k Bohu, že toužíme být stále u Něho. Tato láska se bude z našeho srdce přelévat do srdcí našich bližních a tak budeme naplňo­vat druhý příkaz, totiž lásku k bližním.

 

 • Abychom toho dosáhli, musíme být připraveni denně podřizovat svou vůli Bohu, cele se Mu odevzdávat, abychom mohli žít s noha­ma sice na zemi, ale se srdcem a duší v nebi. Ježíš nemá rád vlažné, přeje si upřímné srdce.

 

 • Když se Bohu nevydáváme cele, je to jako bychom svazovali Jeho ruce. Jeho vůle se pak nemůže konat skrze nás. Musíme se v Něm úplně zakotvit. Být zakořeněný v Bohu znamená stát se jako On a následovat Ježíše. To znamená milovat, tedy milovat Boha a bližního. Nemůžeme mluvit o pokoji a jednotě, nejsme­li zakořeně­ni v Bohu.

 

 • Znamená to šířit Boží království a hlásat Trojjediného Boha. Pra­vý obraz Boha, našeho Otce, se má stát známým, aby k Němu náš duch mohl volat: "Abba!" (Otče)

 

 • Znamená to proměnit ve skutek blíženskou lásku, tu lásku, která se líbí Bohu. Ježíš řekl: "V den soudu budete posuzováni podle míry své lásky."

 

 • Znamená to stát se svědkem Nejvyššího a svědkem lásky Boha, abychom světu ukázali: I když jsme zapomněli na Boha, on na nás ve své věrné lásce a slitovnosti nikdy nezapomíná. I kdybychom byli nejhoršími lidmi na světě, Jeho láska k nám přesto nemá konce. Náš věčný Otec říká: "Mé dítě, nejsi bez Otce. JÁ JSEM KTERÝ JSEM je tvůj Otec, nejsi bez domova. Mé království, Má nádhera, Má pravda je tvým domovem. Nemáš nouzi o potravu, protože já Svou vlastní rukou naplňuji tvá ústa Svým slovem, ze Svých úst. Má pomoc je s vámi a všechno, co dělám v těchto dnech, je pro spásu tohoto pokolení" (26. února 1995).

 

 • Znamená to dovolit svatému Duchu, aby naši duši proměnil v nebe, aby se tak stal světlem našich očí, smyslem našeho bytí, po­honem našeho srdce, naším úsměvem, naší radostí a královským šperkem naší duše. Má se stát naším chvalozpěvem na CHVALO­ZPĚV, naším amen k AMEN. Naše dřívější já, naše vášně, to všech­no musí umřít, všechno, co Mu brání udělat naši duši nepomíjející a plnou milosti, udělat z ní nebe, které oslavuje Boha.

 

 • Znamená to být věrní naši matce Církvi a tradici. Znamená to podávat Bohu modlitbu z hloubi srdce, oběti, pokání a půst.

 

 • Znamená to stát se dítětem Matky Boží, protože její Neposkvrně­né Srdce není nikdy odloučené od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, ale je s ním dokonale sjednocené. Vybízí nás navštěvovat Nejsvětější Svátost a být s Ježíšem. Máme prosit Ducha svatého o ducha zbožnosti, abychom se naučili ctít božskou svátost a s posvátnou bázní poznávat, co je pravé tělo a pravý pokrm, pravá krev a pravý nápoj.

 

 • Ježíš říká: "Opřete se o Mne a Já vás dovedu ke Svému svatostán­ku, kde na vás čekám ve dne v noci, kde se vám každý den nabí­zím... Potřebuji jen lásku, lásku a klaněníí" (1. června 1989).

 

  Znamená to modlit se o jednotu a sloučení data Velikonoc, neboť je to velké přání našeho Pána Ježíše Krista. Můžeme se stát prvním plodem jednoty, když se shromáždíme a společně modlíme jako jedno srdce a jeden hlas. Ježíš říká: "Potřebuji pokoru, lásku a obrácení vašich srdcí, aby na nich byly postaveny základy vaší jednoty."

  Motem "Opravdového života v Bohu" má být:

  Odplácejte zlo láskou.

  Protože, jak nám říká Ježíš, láska je kořenem stromu ctností. Bez tohoto kořene nemá strom žádnou ctnost, nenese žádné ovoce. "Srdce Pána je láska, a jádro zákona spočívá na lásce."

  Je psáno: "Nesuďte!" Jazyk je největší zlo. Protože jazyk, který přijímá Nejsvětější svátost, je týž, který odsuzuje, kritizuje, a uráží Boha. Proto Ježíš říká: "Přeji Si, abyste se postili, ale také svými rty!"

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
    Najděte modlitební skupinu ve svém okolí...
    Trinitární Spiritualita Opravdového Života v Bohu
    Pokyny pro modlitební skupiny
    Osnova modlitebních setkání
    Modlitební skupiny - otázky a odpovědi
    Asociace Opravdového Života v Bohu
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Zápasila jsi se Mnou
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já žiji v tichu tvého srdce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message