DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitební skupiny » Asociace Opravdového Života v Bohu »

Asociace TLIG

Vassula Rydén

Božská poselství Opravdového Života v Bohu začala 28. listopadu 1985. Bylo mi zjeveno, že tato poselství dojdou ke všem národům tak, že budu v každém národě ozvěnou slova, které mi Bůh dal.

Tato poselství v sobě zahrnují celou duchovní nauku, zvláště Nejsvětější Trojice. Tato spiritualita je zajisté pokladem. Bůh nám dnes chystá hostinu a zve (volí si) lidi, aby byli nástroji Opravdového Života v Bohu. Tato poselství jsou pro každého z nás a měli bychom se za ně cítit zodpovědní. Stejně tak, jako patří mě, patří i vám.

Práce pro skupinu TLIG nebo asociaci můžeme přirovnat ke kanceláři. Bůh je šéf kanceláře. Pak zde jsou sekretáři, úředníci a další zaměstnanci, které šéf zaměstnává. Tento zaměstnavatel se rozhodl pouze pro ubožáky a invalidy. A nikdo není dokonalý, tak i zde se stávají chyby. Proč by si tedy hluchý stěžoval slepému, že nečetl, co on napsal? Jsou přijati do zaměstnání jako invalidé, tedy si nemohou stěžovat na ostatní. Měli bychom pochopit, že pokud se staneme nástroji těchto poselství, není to proto, že jsme ti nejlepší, ale proto, že jsme nejhorší. Musíme zůstat mají a pokorní, a pokud tak učiníme, Bůh bude ještě více oslaven! Čím pokornější budete, tím více ve vás bude moci Duch Svatý dýchat. Jakmile se budete chtít stát "někým", začnete se odchylovat a dělat své vlastní věci.

Jsme velice rádi, že po celém světě vidíme skupiny TLIG ve stejném duchu, stejní lidé pracující podobným způsobem ... a vypadá to, že si do TLIG Bůh vybral ty, kteří jsou silní. Ale pamatujte si, že Bůh naplňuje (doplňuje) vaši slabost Svou silou, a proto se nikdy nepotácíte, to proto nejste hnáni větrem.

Mezi organizátory TLIG apoštolátu není žádná konkurence ani rivalita, pokud by byly, znamenalo by to rozdělení. Bůh nás chce sjednotit. Pokud je mezi vámi rozdělení a chcete hlásat tato poselství jednoty, bude to Satan, kdo bude triumfovat, protože nikdo nebude naslouchat poselstvím jednoty, když vy sami budete rozdělení. Každý musí respektovat ostatní a pracovat společně! Ježíš říká: "Udělejte, co můžete, já udělám zbytek".

Poselství byste měli nejenom číst, ale i žít. Ježíš vás chce přetvořit v takové nástroje, jakými On chce, abyste byli. Poté co jste četli poselství, je nutné projít proměnou (změnit se), abyste mohli vydávat svědectví. To, co hledáme, je konverze, "obrácení se k Bohu" a "proměna srdce" - tím Bůh v poselstvích TLIG začíná. Chce, abychom poznali Jeho Lásku a uznali své zlé skutky. Potom skrze proměnu života a s novým srdcem obdržíme Jeho Lásku a budeme ji schopni předávat dál ostatním. Měli byste předávat dál ostatním, co jste sami přijali.

Ježíš říká, že tato poselství jsou pro každého z vás, protože jste tak vzácní, drazí, v Jeho Očích. Přišel k vám se Svou setbou (poselství TLIG), abyste to zaseli do své země. Abyste připravili svá srdce jako dobrou půdu. Sklizeň pak bude jistě bohatá a hojná. Pokud jste hodně vložili, bude to znát na úrodě. Tak každý bude vědět o Jeho Lásce a odpoví na toto volání. Pokud nasloucháte Jeho volání pracovat pro Něj ze srdce a šířit Jeho poselství, pomůže vám! Hlásání tohoto poselství vám přinese pronásledování. Do konce svého života budete pronásledováni kvůli Ježíši. Ale pamatujte si, že pokud žijete v Bohu a přebývá ve vás Jeho pokoj, nebude vás znepokojovat žádné pronásledování. Potřebujeme Ježíši naprosto důvěřovat.

Víte, proč jsou tato poselství tak zuřivě napadána Satanem? Protože účinek těchto poselství je tak mocný a díky těmto poselstvím bylo mnoho lidí zachráněno. Musíte vytrvat!

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
    Najděte modlitební skupinu ve svém okolí...
    Trinitární Spiritualita Opravdového Života v Bohu
    Pokyny pro modlitební skupiny
    Osnova modlitebních setkání
    Modlitební skupiny - otázky a odpovědi
    Asociace Opravdového Života v Bohu
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má Poselství jsou Mým darem vám všem
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem Tvůrcem všech věcí
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message