DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru »

Kdyby se lidé zajímali o Boží volání k modlitbě, tak by už všichni byli svatí. Kdyby přijali a praktikovali jednotu v různosti mezi církvemi, jak si to Pán žádá, už by byla naděje, že Ježíšova modlitba k Otci bude naplněna. Kdyby každý člověk odpověděl na Boží lásku, která se vylévá v Jeho poselství Opravdový život v Bohu na každého z nás, naše životy by byly proměněny v hymnus lásky. Kdyby lidé brali vážně Kristovo varování před satanovou zběsilostí v těchto posledních dnech, už by byl dávno přemožen a odstraněn z lidských srdcí a ze světa. Kdyby všechna náboženství světa odpověděla na Boží volání ke smíření, tak už by všichni lidé se navzájem uznali jako bratři a sestry, jako ti, kdo pochází od jednoho Otce.

A kdyby si každý uvědomil, že žijeme v časech nevýslovné milosti a milosrdenství a že Bůh s plnou silou obnovuje své stvoření, tak bychom nepřestali dnem i nocí chválit Boha a naše srdce by se proměnila v horoucí výheň horlivosti.

Poučme se od proroků z dřívějška, jak se oni učili umenšovat sebe sama, jak se učili sebezapření, tím, že dali Boží zájmy a samotného Boha na první místo ve svém životě. Učili se, jak odložit své ego a svou vlastní vůli.

Staňme se dnes bojovníky spravedlnosti prosící Boha o neochvějnou odvahu, aby naše horlivost a láska, kterou máme k Bohu, byla namířena k dobrému a k oslavě Boha. Můžeme být slabí, ale Bůh nás naplní svou silou, nemusíme to mít snadné, ale můžeme se v našem Boji vložit důvěru do Boha, který nás bude učit, jak vytrvat a naplnit (dokončit) naši misi tím, že ho oslavíme.

Musíme dovolit Bohu, aby z nás sňal všechno světské a tak do nás vtiskl svůj vlastní svatý obraz. Naši pronásledovatelé na nás mohou těžce dotírat, ale my nebudeme zlomeni, ani přemoženi. Místo toho se oni budou třást v naší přítomnosti. Skrze naši chudobu ducha dáme Bohu možnost zalít nás jeho světlem, ozařujíce nás moudrostí. V naší ubohosti a nedostatečnosti nám Bůh dá důstojnost Ducha beze strachu nést Jeho Slovo.

Vzdalme se tedy sebeuspojení a pohodlí, které nám svět nabízí a rozbijme tuto kuklu, do které jsme se schovali, zlomme naše okovy a osvoboďme se, mějme touhu po tom, co získali dřívější proroci, a naše duše se promění v proudy slz pokání a lítosti, když si uvědomíme, kdo byl za dveřmi našeho srdce a po celé ty roky na ně ťukal.

Ježíš mi jednoho dne řekl: “Nenech se nikdy znepokojovat, copak jsi už někdy slyšela, aby se národ zrodil během jednoho dne? Jako země dává vzrůst novým věcem, jako půda dává vzrůst setbě, tak dá váš Stvořitel vyrašit integritě a pokoji před zraky všech národů když ho dosáhnou vaše modlitby.

Zakončím tím, že vám uvedu malý příklad na stromu: všechny větve stromu jsou svaté, když je kořen svatý. Bezpochyby některé větve musí být odříznuty, jako výhonky divokých oliv tak musíte být naroubováni na zbytek, abyste s nimi sdíleli bohatou mízu vyvěrající z olivového stromu. Ale vždycky kdybyste si mysleli, že jste nadřazeni ostatním větvím, pamatujte si, že vy nejste kořen. Je to kořen z kterého žijete. A ten kořen je Bůh.

Tudíž, všichni nemáme hrát pouze důležitou roli v rozšiřování pokoje a jednoty, ale je to naše povinnost. Upřímně doufám, že přijde den, kdy skrze naše úsilí dosáhneme pokoje, o který všichni usilujeme a který od nás Bůh očekává, a že budeme moci vážně říci jednoho dne jeden druhému: “Můj bratře, má sestro.”

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
        Vassulina úvodní promluva
        Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení
        Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru
        Kardinál Toppo
        Biskup Riah Abo El Assal - promluva
        Biskup Battikha, Sýrie - přednáška
        P. Theofilo Rodriguez - promluva
        Michael Chao Than
        Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message