DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Biskup Riah Abo El Assal - promluva »

Promluva biskupa Riaha

 

POUŤ 2017

 

Ježíš řekl: „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni dětmi Božími“. A svatý Pavel ve svém listě Korinťanům vyzývá věřící, aby byli těmi, kdo se chtějí smířit: „Všechno to pochází od Boha, který nás skrze Krista smířil se sebou a ustanovil úřad smíření.“   

 

 A)    Úvod

Dovolte mi napřed pozdravit vás pozdravením pokoje (salaam) a vyřídit vám pozdravy od lidí v naší zemi, kterou mnozí označují za Svatou zemi, o níž já mluvím jako o zemi Svatého. Protože holy (svatý) může znamenat zemi s mnoha děrami (holes), což, obávám se, je dnes pravda kvůli stále trvajícímu konfliktu na Blízkém Východě.

 

B) Setkání s premiérem Tony Blairem

To mě přímo vede k tomu, abych s vámi sdílel setkání s tehdejším premiérem Spojeného království, panem Tony Blairem 18. února 2003, daleko před začátkem války v Iráku. Byl jsem jedním ze 4 biskupů, dva byli z Anglie, jeden ze Spojených států a já, snažili jsme se odvrátit jeho pozornost od válečných k mírovým prostředkům. Jeho odpověď byla: „Jdeme do války proti Iráku, abychom na Blízkém Východě zajistili mír!!!???“ Na což jsem odpověděl: „Pane premiére: Nejkratší cesta do Bagdádu vede před Jeruzalém. Jakmile bude mír v Jeruzalémě, bude mír na celém světě.“

Všichni víme, co se stalo, ten mír, který vnesl na Blízký východ a nyní nejen Irák, ale celý Blízký východ je roztrhaný na kusy.

 

C) Mír je cesta

Mí přátelé; války nikdy nepřináší trvalý mír. Trvalý mír není absencí války, ani ustáním nepřátelství a zcela jistě ani ne tichem, které pochází z podrobení a útlaku.

Mír je cesta.

Nikde pod sluncem není jiné místo, kde by pojem mír – Salaam - Šalom byl tak používaný, jako u nás v Izraeli, Palestině, v Arabských zemích, v tak zvané Svaté zemi. Zdravíme se navzájem salaam, nebo šalom, nebo AsalamuAlaikum. Církevní představitelé a rabíni, imámové na toto téma pronáší dlouhá kázání. Děti jsou pojmenovávány Salaam a Šalom. Také mrakodrapy v Tel-Avivu a další centra a města. A přesto to nepřináší více pokoje - Salaam - Šalom. Tyto pojmy byly tak moc používány, tak mylně používány a tak zneužívány, že se staly nejen znevážené, ale zapříčinily, že někteří lidé pochybují o upřímnosti jejich používání. Připomíná mi to žalm 120, kde Bůh říká: „Já jsem pro mír, ale když promlouvám, oni jsou pro válku.“

    

D) Mír tam, kde je konflikt

Hledání míru a smíření neznamená vyvarování se konfliktů. Můžeme přispět k míru a/nebo se zasazovat o skutky smíření, jen tam, kde je konflikt. Kolem nás konflikty nechybí: jsou nejen mezi národy, ale také mezi jednotlivci, v rodinách a mezi sousedy. Nikdo, kdo má zdravý rozum, nenechá tyto strany v konfliktu, nestojí stranou při usmiřování těchto stran v lásce. Ti, kteří už žijí v lásce, nás nepotřebují. Usmiřování není možné provést nadálku. Musíme být přítomní a vložit se do toho, není legrace.

 

E) Jaké je naše poslání? Čí je to úkol?

Co je ve skutečnosti tímto posláním, které nám bylo svěřeno jako věřícím v Boha? Je to práce bořit zdi nedůvěry a nepřátelství, kdekoli existují a zvláště když jsou postaveny kolem různých kultur, ras, národností, náboženství a lidí různého sociálního postavení. Smířit se, znamená vstoupit do správného vztahu, znovu upravit naše vztahy a obnovit jednotu s Bohem a jeden s druhým. Není to úkolem politiků. Je to úkol váš i můj. Jsme povoláni pomoci se smířením. Jsme povoláni bojovat proti zlu. Jak?

Velký Mahatma z Indie, Ghándí říkával: „Odmítnout bojovat proti zlu a proti nespravedlnostem našeho světa je vzdát se našeho lidství. Bojovat proti zlu zbraněmi zlých znamená vstoupit do vašeho lidství. Bojovat proti zlu, nespravedlnostem a utlačování zbraněmi Božími, znamená vstoupit do vašeho božství.“


F) Být bratru bratrem a sestře sestrou

Dovolte mi zakončit příběhem, který se stal někde v Moskvě, který, myslím, pomohl dvěma lidem vstoupit do jejich božství:

K Tolstému, známému ruskému spisovateli, přišel člověk, bylo to na jedné moskevské ulici. Tolstoj, jako mnozí další autoři v té době, byli bez peněz. Otočil se k žebrákovi a řekl: „Bratře, kdybych měl u sebe nějaké peníze, dal bych ti je. Promiň, žádné nemám.“ Žebrák odpověděl: „Dal jste mi více, než jsem čekal. Nazval jste mě bratrem.“

 

Jsme v pozici, abychom jedni s druhými jednali jako s bratry a sestrami? Jsme připraveni uznat odlišnost druhého způsobem, jakým bychom chtěli, aby oni nás uznali, nebo pokračujeme ve stopách Kaina: „Cožpak jsem strážcem svého bratra?“

 

Drahé sestry a bratři: jsme povoláni být nejen strážci, ale být si více navzájem bratry a sestrami.

 

 

+ BishopRiahAbo El Assal

Mobile 972 54 3100089

Tel & Fax 972 4 6000201

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
        Vassulina úvodní promluva
        Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení
        Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru
        Kardinál Toppo
        Biskup Riah Abo El Assal - promluva
        Biskup Battikha, Sýrie - přednáška
        P. Theofilo Rodriguez - promluva
        Michael Chao Than
        Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já, Pán, si přeji tuto Jednotu
Přímluvce

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Vystavím tě jako znamení odmítnutí, odmítnutí kvůli Jednotě
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message