DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Svatá Země - pouť v roce 2000 » Vassulina úvodní promluva »

Vassula's Welcome Address

Vassulina úvodní promluva - zatím uvádíme pracovní překlad

 

Druhá ekumenická pouť TLIG ve Svaté zemi v březnu 2000

 

Ve své veliké blahosklonnosti

Jsi nám zpíval, abys nás rozradostnil;

Jako Ženich, který pro svou nevěstu připravuje hostinu,

Jsi Ty, Milovníku lidstva,

Připravil pro nás královskou hostinu,

Abychom se mohli kochat štědrostí Tvého Domu.

Dáváš nám pít ze Tvé řeky potěšení;

Protože s Tebou, můj Pane, je Pramen Života;

Ať naše duše jako laň, která dychtí po vodních bystřinách,

Žízní po Bohu Života,

Po Bohu Naděje,

Po Bohu Útěchy.

Ať se teď naše duše těší ze Tvé Sladkosti,

A uč nás nejrozkošnější cestou;

Amen.

 

Jsem více než šťastná, že zde mohu každého přivítat v Pánu. Buď vzdán dík Bohu, který nás ve své velké laskavosti učinil partnery Svého Plánu Spásy. Toho Plánu Spásy, který zrodí Jednotu a Triumf našeho Pána a naší Blahoslavené Matky.

Drazí bratři a sestry v Pánu, všichni jsme povoláni do této duchovní bitvy a jsme pozvednuti, abychom vyšli a beze strachu hlásali slovo Boží. Všichni jsme povoláni, abychom všude v tomto umírajícím světě šířili poznání Boha jako sladkou vůni. Jsme povoláni, abychom se stali Kistovým kadidlem k očištění tohoto světa ponořeného ve zlu. Všichni jsme povoláni, abychom napravili hříšníky, povýšené řečníky, velké a pyšné, pokrytce, zrádce církve, s Křížem v jedné ruce a s růžencem ve druhé. Jsme povoláni, abychom rozdrtili hereze a postavili věrnost a pravdu na své místo. Jsme povoláni, abychom budovali jednotu na základech lásky a pokory.

Bůh nás zde shromáždil z různých církví, abychom se stali příkladem smíření a toho, že jednota není nemožná ale možná, když jdeme k Pánu s lítostivým srdcem, když nasledujeme žádné osobní zájmy, jen Zájmy Boží.

Všichni jsme povoláni, abychom milostí Boží šířili Boží Království na zemi, aby byla Jeho Vůle na zemi jako v nebi. Všichni jsme povoláni, abychom pravdivě žili vzkříšeného Krista denně a každou minutu našeho života.

Tak nyní všichni otevřeme svá srdce a pochopme základní pravdu: „Pán Bůh zná ty, kdo jsou Mu blízko.“ Buďme těmi, kdo jsou blízko Bohu, zabydleni v Jeho Srdci, kteří hledají porozumění neviditelnému Bohu v prostotě a čistotě srdce. Hledejme porozumění Jeho nezměrné lásce v božském spojení a důvěrnosti, které se Jeho Majestát uráčil nám nabídnout. Zcela se odevzdejme Bohu.

Bůh nám v našem životě vždy dává příležitosti přiblížit se k Němu a poznat Ho. Jaký užitek je z toho číst o Bohu, slyšet o Bohu, mluvit o Bohu, ale neznat a nerozumět Bohu? V Jeremiáši 9,22-23 Bůh říká: „Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne;“ Přátelé, uvědomme si, že neznat Boha a nerozumět Mu, je hřích.

Ježíš Kristus každého zve ke Své královské hostině, nezáleží na tom kdo je a odkud pochází, zve každého; toto říká Ježíš v jednom poselství každému z nás:

„Nikoho neopominu, sednu si s ubožáky a oni se Mě nebudou bát; spřátelím se s nimi, bosý a řeknu jim, že od počátku nikdy nebyli bez Otce; a jestliže nikdy nechápali Nebeské Zákony, je to tím, že nebyl nablízku nikdo, kdo by jim to řekl - ani jim nikdo neřekl, že jsou setba Všemohoucího.

Pak je shromáždím kolem Sebe jako beránky blízko Svého Srdce, a jako někdo, kdo se chystá zjevit tajemství, je budu živit Svými Rty - Otče náš... A pak jim řeknu, že mají před očima LÁSKU; Chléb Života je Ten, který sedí mezi nimi, Ten, který žil a umřel pro ně, k nim teď mluví;

Pozvu všechny kolemjdoucí: "Kdo je ubohý a opovrhovaný ve vaší společnosti? Ať přistoupí." (K Němu). Nikoho nenechám hladového, nikoho chudého, protože Má Požehnání jsou bohatá a Má Láska uspokojuje. Mé cesty jsou nádherné, Mé cesty vedou k věčnému Životu. Budu poučovat ubohé a chudé, že jejich Otec v Nebesích je jejich Strážce, zachraňující Bůh. Připomenu jim, že i oni jsou započítáni mezi Jeho děti a mohou k Němu volat: "Můj Otče", a když se zeptají, "Kde lze najít porozumění?", řeknu: "Porozumění, Mé dítě, znamená vyhýbat se všemu zlu". (11. října 1993)

 

S tímto nádherným pozváním vstupme všichni do radosti našeho Pána. On je totiž naše Naděje a Útěcha, naše Sladkost a náš Život; tak co víc si člověk může přát? Nesme našeho Pána v našich srdcích, jako On nás nese ve Svém Srdci. Řekněme jako David: „Vlídnost Panovníka, našeho Boha, buď s námi!“ (Ž 90,17)

Bůh na nás naléhá, abychom se smířili a sjednotili, ale jak máme vykonat Jeho nařízení? Nikdy nebudeme schopni Jeho nařízení vykonat, dokud neztišíme svůj hlas, abychom slyšeli Jeho Hlas. Jak můžeme znát Jeho Vůli a rozpoznat ji a vnímat ji, když je naše tělo v temnotě? Jak v této temnotě můžeme vidět? Učili jste se, že lampou vašeho těla je vaše oko, a tak to je, protože nemocné oko nevidí nic než temnotu, zatímco zdravé oko osvěcuje pohled.

Světlem tvého těla je Duch Svatý, který tě osvěcuje. Každý, kdo má v sobě Ducha Svatého, bude hledat pravé ctnosti a ne neřesti. Duch Svatý je skutečnou Lampou vašeho těla, která naplňuje celé tělo poklady a krásami Božího Království. Tyto poklady a krásy jsou ctnosti; tam, kde je Světlo, je Ctnost. Kde je Temnota, je Neřest.

Proto se pokořme, abychom mohli tyto dary získat. Nebuďme pyšní! Milujme raději ctnost, protože Duch Svatý nikdy nepůjde k prohnané duši, ani nezůstane v těle, které vězí v hlubinách hříchu. Konejme opravdové pokání a dovolme tak Duchu Svatému, aby v nás byl jako naše Lampa, abychom zářili uvnitř i vně, a abychom pak mohli v této průhlednosti říci: „Kráčím s Bohem“. Bůh vás během vašeho života nikdy nepřestane volat, abyste sdíleli Blaženost Nejsvětější Trojice. Zve každého z nás, aby vstoupil do Pravého a jedinečného Poznání jejich Trojjediného Božství, Poznání Boha jako Třikrát Svatého a žití Opravdového života v Bohu. Amen.

 

Video této promluvy můžete shlédnout zde

2nd Ecumenical TLIG Pilgrimage to the Holy Land in March 2000

 

In Your great condescendance,
You have hymned to us to rejoice us;
Like a bridegroom who prepares for his bride a banquet,
You have, Lover of mankind,
prepared for all of us a royal banquet,
so that we can feast on the bounty of Your House.
You give us drink from Your river of pleasure;
For with you, my Lord, is the Fountain of Life;
Let our soul, like a doe which longs for running streams
thirst for the God of Life,
The God of Hope, The God of Consolation.
Let our soul now enjoy Your sweetness,
And school us in a most delightful way;
Amen

I am more than happy to greet in the Lord, everyone here. Thanks be to God who, in his great benevolence made us partners in His Salvific Plan. This Salvific Plan which will bring forth Unity and the Triumph of our Lord and our Blessed Mother.

Dear brothers and sisters in the Lord, we are all called into this spiritual battle and raised to go out and proclaim without fear the word of God. We are all called to spread the knowledge of God like a sweet odour, everywhere in this dying world. We are called to become Christ's incense to purify this world drenched in evil. We are all called to pursue the sinners, the lofty speakers, the great and the proud, the hypocrites, the traitors of the Church, with the Cross in one hand and the Rosary in the other. We are called to shatter the heresies and build faithfulness and truth in their place. We are called to build Unity on the foundation of love and humility.

God gathered us here from different Churches, to make ourselves an example of reconciliation and that unity is not impossible but possible when we go to the Lord with a contrite heart, not having any personal interests but only the Interests of God.

We are all called to expand with the grace of God, His Kingdom on earth so that His Will may be done on earth as it is in heaven. We are all called to truly live a resurrected Christ daily and every minute of our life.

So let us all now open our heart and understand this fundamental truth: «The Lord God knows those who are near Him.» Let us be of those who are near God, cloistered in His Heart, seeking the understanding of the invisible God by simplicity and purity of heart. Let us seek the understanding of His exuberant love in the divine union and intimacy that His Majesty has deigned to offer us. Let us abandon ourselves to God entirely.

God always gives us opportunities through our life to approach Him and get to know Him. What is the use of reading about God, hearing about God, talking about God but not knowing and understanding God? In Jeremiah 9: 22-23 God says: «Let the sage boast no more of his wisdom, nor the valiant of his valour, nor the rich man of his riches! But if anyone wants to boast, let him boast of this: of understanding and knowing Me.» My friends, realize that failure to know and understand God, is a sin.

Jesus Christ invites everyone to His royal banquet, no matter who he is and where he comes from, He invites everyone; this is what Jesus says in a message to all of us:

"I will not neglect anyone. I will sit down with the wretched and they will not be afraid of Me. I will befriend them and tell them that from the beginning they were never fatherless; and if they had never grasped the Celestial Laws, it was because no one was near them to tell them – no one told them either that they are the Almighty's seed.

Then, around Me I shall gather them, like lambs, close to My Heart and like someone who is to reveal a secret, I will nourish them from My lips the « Our Father »... Then I will tell them that Love is before their eyes. The Living Bread is the very One who sits among them; the One who lived and died for them is now speaking to them.

I shall invite all the passers-by : «Who is wretched and disdained by your society? Let him step this way. (Near Him). I shall leave no one hungry, no one poor, for my blessings are riches and My love satisfying. My ways are delightful ways, My path leads to Eternal Life. I will instruct the wretched and the poor that their Father in heaven is their Guardian, a saving God. I will remind them that they too are ranked as His children and they could call Him: «My Father»; and if they ask: «Where is understanding to be found?» I shall say: «Understanding, My child, is avoidance of all evil."

With this wonderful invitation, let us all enter into the joy of our Lord. For He is our Hope and Consolation, our Sweetness and our Life; so what more can one ask? Let us carry our Lord in our hearts as He carries us in His Heart. Let us say like David: «May the sweetness of the Lord be on us!» Ps 90,17

God is urging us to reconcile and unite, but how are we to execute His Command? We will never be able to execute His Command so long as we do not lower our voice to hear His Voice. How are we to know His Will and recognize it and perceive it if our body is filled with darkness ? How can we in this darkness see ? You have been taught that the lamp of your body is your eye, and so it is, because a diseased eye has no vision and has only darkness, whereas a healthy eye illuminates the view.

The lamp of your body is the Holy Spirit who illumines you. Anyone who has the Holy Spirit within him, will seek the true virtues and not the vices. The Holy Spirit is the real Lamp of your body that fills your whole body with the treasures and spelendours of God's Kingdom. These treasures and splendours are the virtues; where there is Light, there is Virtue. Where there is Darkness there is Vice.

So let us humble ourselves to be able to receive these gifts. Do not be like the proud; love virtue instead; for the Holy Spirit will never make His way into a crafty soul nor stay in a body that is in debt to sin. Let us truly repent allowing thus the Holy Spirit to be in us as our Lamp so that we shine from within and without and that in this transparency we could then say: «I am walking with God». God will never cease during your lifetime to keep calling you, to share the Holy Trinity's Blessedness. He invites each one of us to enter into the True and unique Knowledge of their Triune Deity, the Knowledge of knowing Him as Thrice Holy and of living a True Life in God. Amen.

A video of this talk can be viewed HERE

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
        Osobní zážitky z pouti do Svaté Země v roce 2000
        Vassulina úvodní promluva
        Vznešenost Kříže
        Jsme povoláni k účasti na Božství
        Vezmi srp a žni!
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Bůh-je-s-tebou
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message