DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Dopisy  » Správné chápání Opravdového Života v Bohu »

Správné chápání Opravdového Života v Bohu

od Vassuly Ryden (květen 1997)

Vždy jsem říkala a neváhám znovu opakovat, že poselství Opravdového Života v Bohu není žádným poselstvím hrůzy a děsu. Ti kdo jej tímto způsobem prezentují Opravdovému Životu v Bohu hodně škodí. Je to chvalozpěv lásky zpívaný nám Samotným Bohem. Noc tohoto odpadlictví je téměř u konce a brzy bude bílý den - tuto NADĚJI můžeme najít v poselství a je to NADĚJE, že Bůh zasáhl, aby nás zachránil v naší ubohosti. Když Bůh promlouvá, můžete rozlišit a poznat, že je to Bůh, kdo mluví. Jeho jazyk není přehnaný, okázalý ani děsivý nebo budící dojem senzace, vůbec ne. Když Bůh mluví pozvedá duši. Jeho řeč je jednoduchá a plná pokory. On neplní duši strachem nebo zděšením, On ji naplňuje mírem a nadějí. Jeho jazyk se vyznačuje velkou jednoduchostí, jasem, průzračností a otcovským tónem plným přátelství. Bůh v Písmu říká: "Nemluvil jsem potají v temném místě země. Neřekl jsem potomstvu Jákobovu: "Hledejte mě v pustotě". Já, Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo." (Iz 45,19)

Abych oslavila Boží poselství, tak říkám těm, kdo mají sklon poselství nesprávně interpretovat, tak že se celým svým bytím upínají jen na neštěstí a katastrofy a budí zdání, že Satana je možno nalézt pod polštářem nebo v ledničce, aby toho nechali. Zkoumejte spíše sami sebe, aby jste se ujistili, zda rozumíte, jak k vám Bůh hovoří, a dejte si pozor, abyste nebyli otroky své mysli a svého rozumu, kteří stále ještě žijí ve strachu a v očekávání hrůzy a děs, které brzy přijdou. Možná vás Bůh překvapí, a vy se ve svém obrácení budete cítit velice zklamaní, právě jako Jonáš v Ninive ...

Kdo kdy řekl, že by to či ono místo jako jediné v Evropě mělo přežít? Jestliže někdo zaměří svou pozornost na "jiná poselství", pak se může snažit sebevíc, ale Opravdový Život v Bohu se do těch poselství hrůzy a děsu zařadit nedá. Bude-li někdo z vás vydávat svědectví o Opravdovém Životě v Bohu, soustřeďte svou pozornost hlavně na Bohatství Svatého Srdce, dané nám v tomto poselství. Neříkám, že nemáte číst a sledovat jiná poselství /já sama některá respektuji a věřím, že jsou pravá/, ale dnes na nás padají falešná poselství jako déšť a stejně tak i zavádějící interpretace od lidí, kteří poselství (TLIG) vůbec neporozumněli.

Co se týče těch, kteří název Opravdový Život v Bohu použili pro svoje časopisy, byla bych ráda, aby si uvědomili nebezpečí těchto dnů, nebezpečí výskytu falešných poselství, a zaměřili se hlavně na bohatství Opravdového Života v Bohu (je možné napsat stovky knih o trinitární spiritualitě Opravdového Života v Bohu), nebo se zaměřili na mystiku otců pouště, sv. Simeona, sv. Silvána, sv. Gertrudy, sv. Brigity a nabídli srovnání se spiritualitou dalších mystiků. Tak budou ukazovat plnost poselství a přitahovat nejen ty, kdo Opravdový Život v Bohu přečetli, ale i kněze a duchovní. Domnívám se, že není moudré soustředit se pouze na mé cesty, ale časopis může být zajímavější, když přinese inspirace a analogie s mystiky, které jsem již zmínila.

Všem, kdo by chtěli přispívat jako dobrovolníci v šíření poselství Opravdového Života v Bohu nebo mít svou modlitební skupinu, národní asociaci, mohu doporučit, aby nad těmito poselstvími rozjímali a stali se tak schopnými o nich svědčit. Rozjímavým čtením těchto poselství může každý mnohem lépe porozumět textům Písma Svatého. Slyšela jsem podobný názor od mnoha lidí, dokonce i z řad duchovenstva a kněží. Někteří lidé znají poselství jen z mého vyprávění na setkáních, z videa či zvukových nahrávek, nebo z občasné četby článků v časopisech Opravdového Života v Bohu. Postupná denní četba těchto poselství, od začátku do konce, vám napomůže k lepšímu pochopení Písma, váš duchovní rozměr se prohloubí a vaše láska k Bohu vzroste.

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
    Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly
    O proroctvích
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctví o 11. září
    Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rouhání proti Duchu svatému
    15. výročí Opravdového Života v Bohu
    Správné chápání Opravdového Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Mé utrpení se opakuje každý den
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Udržuj svou mysl uzavřenu v Mé mysli a vzkvétej zevnitř
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message