DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Dopisy  » Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly »

Sopka na Islandu a proroctví -
doplnění a vysvětlení od Vassuly

24. dubna 2010

V návaznosti na nedávné erupce sopky Eyjafjallajökull na Islandu píše Vassula toto vysvětlení, neboť se přímo týká proroctví z poselství Opravdového Života v Bohu.

Jedním z mnoha příkladů toho, jak Bůh jedná v dobách rebelie a odpadlictví, je v Písmu u Jeremiáše 4,23-28. Jeremiáš říká:

"Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo. Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem. Toto praví Hospodin: "Celá země bude zpustošená, ale neskončím s ní docela. Země nad tím bude truchlit, zachmuří se nebe shůry, neboť jsem vyhlásil, co mám v úmyslu, a neželím toho, a od toho neupustím."

Bůh nás neustále varuje, abychom se k Němu vrátili a smířili se s Ním i se sebou navzájem. Kristus prosí Svou Církev, aby se smířila a sjednotila. Žádá pastýře v poselstvích 'Opravdového Života v Bohu' již po více než 25 let, aby činili pokání a smířili se, aby pokročili v cestě k jednotě tím, že sjednotí data Velikonoc. Celý svět se kazí ve svém zlu a odpadlictví tím, že přestupuje nejen Boží Zákon, ale i všechno, co je Svaté a bez ustání uráží Boha. Proč se tedy někdo diví, když v našich časech temnoty zesiluje milost Ducha Svatého, aby nám pomohla? Ale Temnota ještě jednou pronásleduje Světlo. Překážky, pronásledování, obvinění, výsměch, pomluvy, zákazy a urážky byly po všechny tyto roky vylity některými lidmi, když jsem se snažila svědčit a předat světu Slovo Boží, z čehož se stala extrémně těžká služba. Mnozí z těchto lidí si mysleli, že Bohu prokazují svatou povinnost ...

V Písmu se píše, že: "Na počátku bylo Slovo: to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh." (Jan 1,1) "Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali." (Jan 1,9-11) 

Po všechny ty roky se v nás Pán snaží probudit pravé chápání tím, že nám opakovaně dává připomínky: připomíná, co bylo v minulosti řečeno svatými proroky a připomíná Svá vlastní přikázání. Jeho volání, stejně jako volání Panny Marie, byla voláními k pokání, míru, lásce, jednotě a životu v modlitbě. Náš Pán přišel a stále tímto způsobem přichází do světa, aby osvítil všechny ty, kteří sešli z cesty, ale do dnešního dne jen velmi málo lidí rozpoznalo Jeho milostiplnou přítomnost a ještě méně lidí Jeho volání přijalo. Neopomenul přijít napřed do Svého vlastního domova, ke Svým vlastním, ale tělo ve své tvrdosti srdce a nedůvěře znovu odmítlo Lásku. Do dnešního dne je velice málo těch, kteří Ho zcela přijali v Jeho milosrdném volání po pokání. Nejen že zmenšovali Jeho milosrdenství, ale také Ho odmítli a nedovolili Mu vládnout ve svých srdcích. 

Dnešní svět se chová stejně jako faraón, ve své tvrdohlavosti a nevěře odmítá vše, co je Svaté. O ostatních náš Pán říká, že je jejich chování horší, než v Sodomě a Gomoře. 

V roce 1991, 11. září, přesně 10 let před tou velikou katastrofou dvou věží v USA, náš Pán, když se díval s nelibostí na zem, nás varoval těmito slovy:

"A Já zase se dívám dolů na dnešní svět, hledám jeden národ za druhým, zkoumám jednu duši po druhé, hledám trochu tepla, trochu štědrosti a trochu lásky, ale jen velice málo se jich těší Mé přízni. Velmi málo se jich snaží žít svatě a dny letí a hodiny už jsou spočítané do chvíle velkého trestu. (...) Ježíš najednou změnil tón a po odmlce několika vteřin velice vážně, až mě obešla hrůza, řekl: "Země se bude třást a chvět a každé zlo zabudované do Věží (jako babylónské věže) se zřítí do hromady sutin a bude pohřbeno v prachu vin! Nahoře se budou chvět Nebesa a základy země se budou viklat! Ostrovy, moře a kontinenty nečekaně navštívím hromem a Svým Ohněm. Naslouchejte pozorně Mým posledním slovům varování, naslouchejte teď, dokud je ještě čas. Čtěte Naše Poselství a přestaňte být ironičtí nebo hluší, když mluví Nebe (...) brzy, teď už velice brzy, se otevře nebe a uvidíte Soudce." (11.9.1991)

11. září 2001 byl svět vyděšen při pádu těch dvou věží, přičemž bylo zmařeno tolik životů, mezi nimi mnoho nevinných lidí. Světu byly ukázány hrůzné apokalyptické záběry, ale přes hrůzu, která z toho na nás šla, místo abychom se skutečně obrátili k Bohu a činili pokání, se svět stal ještě horším než dřív a vyrazil do války. Místo pochopení toho, že se to stalo kvůli našim hříchům, vině a odpadlictví, kvůli tomu, že svět odmítl Boha, jsme dál poslouchali Satana a šli raději po jeho cestě, než abychom šli po cestě, kterou nám ukazuje Bůh.

Pak nás Kristus několikrát varoval před tsunami. První varování bylo dáno již  10. září 1987

Do sešitu jsem si napsala: "Najednou mi Ježíš připomněl sen, který se mi zdál minulou noc, a na který jsem zapomněla. Odpovídal vizi, kterou jsem měla předtím, ale ve snu to bylo ještě horší." Pán pak řekl:

"Poslouchej: ukázal jsem ti ve snu tuto vizi, abych ti dal pocítit události. Ne, není východiska!" 

Napsala jsem: "Vzpomínám si, že jsem to viděla přicházet jako obrovskou vlnu. Pokoušela jsem se utéci a schovat se, i když jsem věděla, že je to nemožné. Pak jsem se Pána zeptala: "Ale proč se nám to má stát, když nás miluješ? Proč?" Odpověděl:

"Jsem znám jako Bůh Lásky a stejně tak jako Bůh Spravedlnosti." Zeptala jsem se: "Co můžeme dělat, abychom to zastavili?" Bůh odpověděl: "Ode všech od vás se teď žádá horlivé pokání. Spojte se a buďte zajedno. Milujte se navzájem, věřte ve Mne, věřte v Má Božská Díla, neboť Já jsem mezi vámi stále." 

Zpráva o tsunami šokovala a vyděsila nás všechny, ale nikdo nemůže říci, že nám Bůh neseslal varování. Když přinesli varování ti, které jako mluvčí zvolil, mnozí říkali: "Nepotřebujeme tato varování; máme útěchu ve svatých knihách Otců a Písmo Svaté je naše vlastnictví. Nikdy nezapomínáme přinášet oběti a modlitby, tak co nám Kristus může říkat více, než co nám už dal?" A zavřeli uši.

24. prosince 1991, na Štědrý večer, v předvečer Kristova narození, nám Kristus, který byl velmi urážen, dal další poselství:

"Přicházím dnes a nabízím celému lidstvu Svůj Pokoj, ale jen velmi málo jich naslouchá. Dnes přicházím s podmínkami míru a s Poselstvím Lásky, ale země se rouhá Pokoji, který nabízím, a Lásce, kterou dávám. Vysmívají se a pošklebují v tento předvečer Mého Narození. Lidstvo slaví tyto dny bez Mého Svatého Jména. Mé Svaté Jméno zrušili. Berou den Mého Narození jako velké prázdniny a klaní se modlám. Satan vstoupil do srdcí Mých dětí, našel je slabé a spící. Varoval jsem svět." (24.12.1991)

Kristus nám ukazuje, že je velice urážen, když slavíme Vánoce jako pouhé prázdniny bez Jeho Svatého Jména a bez toho, že bychom pamatovali na jejich pravou příčinu: Kristovo Narození. 

Na Vánoce se žádá od každého křesťana, aby slavil Kristovo Narození tak, že se bude radovat a půjde do kostela a bude slavit Svaté Jméno našeho Spasitele a Vykupitele. Mnozí ve svém odpadlictví místo toho slaví a oslavují vánoční stromek, navzájem si dávají dárky, jedí, až je jim z toho špatně a baví se k zbláznění. 

Po tomto datu bylo dalších několik varování. 

Další varování nám bylo dáno 18. února 1993:

"Hleďte, přicházejí dny, kdy k vám přijdu s rachotem hromu a Ohněm, ale najdu ke Svému velkému žalu mnohé z vás nevědomé a v hlubokém spánku! Tvorstvo, posílám vám posla za poslem, aby prolomili vaši hluchotu, ale už Mě unavuje vaše odmítání a vaše lhostejnost. Stejně tak Mě unavuje váš chlad, vaše arogance a vaše nepoddajnost, když se máte shromáždit kvůli jednotě - naplnili jste Pohár Tuposti, až přetéká. Opojeni svým vlastním hlasem jste oponovali Mému Hlasu, ale to nebude trvat na věky - už brzy padnete, protože jste odporovali Mému Hlasu svým hlasem, uvádějícím v omyl. Přirozeně je Má Církev v troskách kvůli vašemu rozdělení (...) země se bude třást a jako padající hvězda se pohne ze svého místa, vytrhne hory a ostrovy, celé národy budou zničeny, nebesa zmizí jako srolovaný svitek, jak jsi to viděla ve své vizi, dcero. Velká úzkost padne na všechny obyvatele a běda nevěřícím! Slyš Mě: kdyby ti lidé dnes říkali: "Ach, Živý bude mít s námi soucit, tvé proroctví není od Boha, ale z tvého vlastního ducha", řekni jim: I když jste považováni za živé, jste mrtví. Vaše nevěřícnost vás odsuzuje, protože jste odmítli věřit v Mém čase Milosti a bránili Mému Hlasu, aby se rozléhal z úst Mých mluvčích, varoval a zachraňoval Mé tvory ..." (18.2.1993)

Když se stalo to zemětřesení pod mořem, tak se podle vědců celá země zatřásla, na setinu sekundy se zastavila a vychýlila ze své osy. Ostrov Sumatra a další ostrovy se pohnuly o několik metrů ze svého původního místa. O jednom se myslelo, že úplně zmizel, ale objevil se na jiném místě. 

7. února 2002 přišlo znovu od Boha poslední varování, zde je úryvek: 

"Má neomezená Vláda už už přichází. Ale jste připraveni Mě přijmout?

Se štědrostí a královskou marnotratností jsem vám předložil kytici duchovní potravy, abych oživil vašeho ducha. Když jsem tam byl, čekal jsem na vás, abych vás Svou Vlastní Rukou nakrmil a zachránil vás před smrtí. Protože nyní vidím, že odmítáte opravdové obrácení, a místo abyste se obrátili, chováte se k Mým varováním nepřátelsky, jsou předchozí obrazy nářku, které se odehrály, (11.září 2001) ničím ve srovnání s bolestnými dny, které vás čekají. Tato jitra, plná utrpení, budou přivolána vaší vlastní rukou (...) ohrožujete nejen zemi, ale i stabilitu celého vesmíru (...) dnes s lítostí shlížím, jak se vaše plány obracejí proti vám samotným. Svět již zakouší ovoce tohoto směru, který vyvolává v přírodě křeče odporu. Přivoláváte na sebe přírodní katastrofy, vlastními machinacemi otřásáte sami sebou." (7.2.2002) 

Náš Pán nás varuje, že kvůli našemu odpadlictví ohrožujeme celý vesmír - nejen zemi, ale celý vesmír, provokujeme přírodu, aby se stavěla proti nám. 

To ale není všechno, náš Pán nás varuje před ještě daleko horšími událostmi, které mají přijít, pokud neproměníme svá srdce a nevrátíme se k Bohu. Pán říká:

"Vidíš, dcero, už brzy odhalím i Svou Spravedlnost Můj plán má určený čas. I Mé Soucitné volání má svůj vymezený čas. Jakmile skončí tento čas Milosti, ukáži všem, dobrým i zlým, že Má přísnost je stejně velká jako Mé Slitování, že Můj hněv je stejně mocný jako Mé odpuštění Všechny věci, které jsem předpověděl, se teď rychle stanou, nic z nich nemůže být vynecháno." (19.2.1993)

7. ledna 2008 mě Panna Maria probudila asi ve 3.10 ráno a dala mi porozumět, že v tomto čase byl Kristus velice urážen. Poselství Panny Marie bylo o tom, že stojíme velice blízko událostem, které byly předpovězeny, kterým lidstvo čelí, a že jsou za dveřmi. Události, které svět přivodil svou zkažeností, sobectvím, nedostatkem lásky, události, které jsou výsledkem toho, že svět odmítl Boží Slovo, jeho záští, pokrytectvím a bezbožností.

Panna Maria řekla, že země je v nebezpečí a zakusí oheň. Boží hněv nemůže být už déle zadržován a dopadne na ně, protože lidé odmítají skoncovat s hříchem. Že Boží Milosrdenství přivedlo během všech těch let co nejvíce lidí k Němu, když natahoval Svou Ruku, aby je spasil, ale jen velmi málo jich porozumělo a naslouchalo. Doba Božího Milosrdenství nebude již dlouho trvat a přichází čas, kdy bude každý vyzkoušen a země ze sebe vyplivne řeky ohně a lidé na světě pochopí svou nicotnost a svou bezmoc, když nebudou mít Boha ve svých srdcích. Bůh je nezlomný a pravdivý ve Svém Slově. Přišel čas, kdy bude dům Boží zkoušen a ti, kdo odmítali Jeho Milosrdenství, okusí Boží Oheň. (Zde jsem se zeptala na lidi z Církve, kteří nás pronásledují a jsou slepí k Jeho Dílům Milosrdenství.) Panna Maria řekla, že i tito podstoupí, co si zaslouží. 

Potom Panna Maria pokračovala o oběti. Požádala mě, abych každému připomněla, že Bůh, náš Stvořitel, nás žádá, abychom se více odevzdali Jemu, a že být obrácen nelze bez oběti a stálé modlitby. Že pokud by někdo říkal, že se obrátil na základě poselství 'Opravdového Života v Bohu', měl by nabídnout více obětí jako skutek dostiučinění. Různými způsoby můžeme Bohu projevit svou lásku a štědrost. Nikdo nemůže říct "my jsme lidé opravdového života v Bohu", aniž by nenabízel obětavou lásku. Že ti, kdo skutečně Boha milují, jsou požehnáni a nemusí se v těch dnech bát. Naše Blahoslavená Matka řekla, že ti, kdo vytrvají v těžkostech, jsou požehnáni. Že ji těší všichni ti kněží (duchovní), kteří propagují tato Boží Díla (jako 'Opravdový Život v Bohu' a taková, která jsou otevřená Duchu). Měli by důvěřovat, protože obdrželi zvláštní milosti od Ducha Božího, a že skrze Ducha rostli silněji v Pánu a v Jeho plánu spásy. Že Kristus jim daruje Svůj pokoj. 

Pokud někdo slouží a koná dostiučinění jako oběť, soud, který má přijít skrze oheň, pro něj nebude tak přísný, protože oni se ve svém duchu radují z Božího volání, které je přivedlo k životu. 

Naše Paní řekla, že mnozí odpadli, ale mnozí povstanou. Mnozí selhali a neudrželi Boží Slovo ve svých srdcích a přestupovali Slovo dané jim nejen v poselstvích 'Opravdového Života v Bohu', ale také v Písmu. 

28. listopadu 2009 mě Pán zavolal a dal mi modlitbu, kterou jsem měla rozšířit dál, žádá nás, abychom se ji modlili a prosili o Jeho milosrdenství. Pán řekl:

Vassulo, modli se ke Mně takto: 

"Něžný Otče,
nenech dopadnout Svůj hněv
na tuto generaci, aby zcela nezanikla.
Neponech Své stádo napospas strachu a úzkosti,
když vody vyschnou a příroda zpustne,
vše zhyne ve Tvém hněvu a zmizí beze stopy.
Žár Tvého Dechu sežehne zemi a obrátí ji v pustinu!
Na obzoru se objeví hvězda. Noc bude ničivá
a popel bude padat jako sníh v zimě,
přikrývajíc Tvůj lid jako přízraky.
Smiluj se nad námi Bože a neposuzuj nás přísně.
Rozpomeň se na srdce,
která se radují v Tobě a Ty v nich.
Rozpomeň se na Své věrné,
a nenech na nás dopadnout Svou mocnou ruku,
ale raději nás ve Svém Milosrdenství pozvedni
a vepiš Svá nařízení do každého srdce.
Amen."

Jak jsme všichni slyšeli, sopka Eyjafjallajökull vybuchla 14. dubna 2010 a vychrlila velká mračna sopečného popela. Oblast v okolí sopky byla evakuována a na videu natočeném nedaleko jste kvůli mračnům popela v atmosféře viděli sotva na pár metrů. Vše bylo šedé a pokryté popelem. Ekonomický dopad byl žalostný, protože mnoho letů bylo zrušeno. Denní ztráty leteckých společností byly miliony dolarů. Ovoce, ryby a další zboží se zkazily ve skladištích. Cestující uvázli na letištích po celém světě. 

Před lety chrlil tento zvláštní vulkán nepřetržitě sopečná mračna ještě rok a půl po erupci. V době, kdy píši tento článek, ještě stále čekáme, kdy to skončí.

Nicméně, pohromy budou dopadat na tuto zemi, pokud lidé budou ignorovat (stejně jako faraón) znamení času, a to už bude příliš pozdě.

14. dubna 2010 byla viděna na Středozápadě USA na obzoru jasná 'hvězda'. Bylo to naprosto zřetelné. Na stránkách youtube.com můžete shlédnout mnohé videozáznamy této události.

Bůh věděl o meteoritu, který se řítil na Zemi. Člověk by se mohl ptát, proč nám Pán dal v poselství z 28. listopadu 2009 modlitbu, která zmiňovala "hvězdu na obzoru"? Myslím, že abychom se tuto modlitbu modlili (a to jsme udělali), a mohli být uchráněni zkázy. Časem jsem se naučila, že Bůh je Bohem, který má v ruce "měřičskou hůl" (vše zvažuje) a naslouchá našim prosbám. Stejně jako Abrahám, a to byl odborník ve smlouvání s Bohem, a města Sodoma a Gomora. Bůh řekl Abrahámovi, že je připraven ušetřit tato dvě města, pokud se tam najde aspoň 10 spravedlivých. Ale kromě Lota a jeho rodiny tam žádní nebyli. Bůh vše poměřuje Svou mírou: měří naši lásku, naši víru, naše modlitby, naše chování, naší upřímnost, náš soucit s bližními, naší dobročinnost. Měří i čas milosrdenství k nám. Měří i čas našeho obrácení apod. a co ví naprosto jistě, je, že nejsme jako Abrahám, který s Ním uměl smlouvat, to je pravda. Jsme jak schlíplí troubové, kteří s Ním ve své zatemnělé mysli ani nezkusili smlouvat. Dokonce nám dal ta slova přímo do úst, jen abychom je vyslovili! Byla v modlitbě, kterou nám dal 28. listopadu 2009! Nebo kdo říká, že meteor neměl zasáhnout zemi a pokrýt nás popelem, kdyby se tak stalo? Vložil nám do úst slova: "nenech dopadnout Svůj hněv", a to dvakrát, neboť kdyby na nás dopadl Jeho hněv, pak by "vody vyschly a příroda zpustla". Ano, kdyby ten meteor zasáhl zemi, tu noc by se udála tato pohroma, jak je řečeno v modlitbě, plameny sežehnou zemi a obrátí ji v pustinu. Ten meteor mohl během noci spadnout kamkoliv, i na velké město jako je Chicago, na Středozápadě USA, jak bylo řečeno v modlitbě, "a popel mohl padat jako sníh v zimě přikrývajíce Tvůj lid jako přízraky". 

V modlitbě, kterou od nás Pán žádal, vložil do našich nezpůsobilých úst slova prosby "smiluj se nad námi a neposuzuj nás přísně". Připomínáme tím Bohu Jeho věrné a ty, kteří Ho milují, aby to kvůli nim zvážil. Tato modlitba nám byla dána, abychom se ji modlili a smlouvali s Ním (což jsme udělali). Modlili se ji lidé na celém světě, v modlitebních skupinách na celém světě. Řekla bych, že to byla "modlitba smlouvání". Tu od nás chce Bůh slyšet a věřím, že díky ní zmenšil Svůj hněv a ve Svém milosrdenství i úder tohoto meteoritu. Všechno bylo umenšeno a vulkán začal chrlit popel, který na týden paralyzoval celé letecké nebe nad Evropou. Letecké společnosti ztrácely miliony dolarů denně. Tisíce lidí uvízlo na začátku volna, přespávajíce na letištích, donucených použít pozemní dopravu, aby se dostali tam, kam potřebovali. Nebyly to drobné výdaje. Tento týden povolili let jen několika málo spojům, a nevíme, jak dlouho ještě bude tento vulkán chrlit prach a popel, ani co bude dál. 

Jak jsem již řekla: to, co se událo, byl možná jen příliš malý 'aperitiv', předehra tomu, co přijde, když se nezměníme. 'Hlavní chod' přijde později. Jistě, mnoho lidí po celém světě žije v apatii a v duchu letargie bez Boha. Dali Boha do šuplíku a pojistili se tím, že šuplík zamkli a spolkli klíč. Žádná šance otevřít. Mnoho duchovních zakazuje Bohu mluvit s Jeho lidem, jak to On dnes činí, radí věřícím aby nenaslouchali a zakazují jim účast na setkáních 'Opravdového Života v Bohu' a tím jim brání znát Boží Vůli. Nejsou lepší než učedníci Ježíše ve své nevěře. Když se Kristus vzkříšený "zjevil Jedenácti," Bible říká: (Mk 16,14-15) "když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného"

Co myslíte, že Ježíš znovu udělá pro jejich ztvrdlá srdce a jejich nevěru? Bude jim blahopřát k jejich nevěře pod záminkou, že jsou obezřetní: "Dobře, že jste Mé věřící drželi daleko od toho, aby Mě naslouchali?" Ne! Bude jim vyčítat, ano opravdu, stejně jak to udělal Svým vlastním učedníkům. 

18. února 1993 nás Bůh varuje těmito slovy:

"Už velice brzy bude rozlomena šestá pečeť a všichni budete ponořeni do temnoty a nebude žádného světla pro dým vycházející z obrovské výhně, takže slunce a nebesa jím ztmavnou, a ze Svého Kalichu Spravedlnosti vás připodobním hadům, zmijím. Dám vám lézt po břiše a jíst prach v těchto dnech temnoty. Srazím vás až na zem, abych vám připomenul, že nejste lepší než zmije ... budete lapat po dechu a dusit se ve svých vinách. Ve Svém hněvu vás srazím na zem, budu po vás šlapat! Až přijde Hodina Temnoty, ukážu vám vaše nitro. Obrátím vaše nitro naruby a až uvidíte svou duši, černou jako uhel, nejen že pocítíte zármutek jako nikdy předtím, ale budete se s bolestí bít v prsa a říkat, že vaše vlastní temnota je mnohem horší než tma, která je kolem vás. A pokud jde o tebe, tak ukážu národům Svou Spravedlnost a všechny národy pocítí Můj ortel, až přijde tato Hodina - učiním lidský život vzácnější než kdy předtím. Pak, až se utiší Můj hněv, v každém z vás zřídím Svůj Trůn, a společně jedním hlasem, jedním srdcem a jedním jazykem budete velebit Mne, Beránka." (18.2.1993)

Je nám dán ještě jednou čas, abychom činili pokání předtím, než Boží hněv padne na nás. Ve Fatimě zjevně a v poselstvích z Akity nás Panna Maria varuje před Trestem ohně, který přijde na nás, pokud nezměníme svá srdce a nebudeme opravdově následovat Boha. Boží hněv se ukáže s ohněm. To bude Očista vysvětlená v poselstvích 'Opravdového Života v Bohu'. Někteří lidé říkají: "Proč by nám to Bůh, tak milující, dělal?" Pán Ježíš odpověděl, když jsem Mu podobnou otázku položila: "Jestli zemřeš, je to kvůli tvému odpadlictví." Ano, odpadlictví provokuje Boží spravedlnost, a ačkoli nám dává čas, jednoho dne, řekl Ježíš: "Otec zvolá: "Dost!" 

Toto proroctví nebo jestli chcete varování o Očistě ohněm, nemůže být už odvráceno. Otec řekl, "nic z toho nemůže být odečteno". Je příliš pozdě zrušit to úplně, ale to, co můžeme udělat, je zmenšit dopad této hrozby modlitbami, pokáním a změnou života ke svatosti. Jsme povoláni vést opravdový život v Bohu. Bůh se může obměkčit, stejně jako v Ninive. 

Poselství 'Opravdového Života v Bohu' nejsou proroctvím zkázy a konce světa. Bůh nám je v tomto čase milosrdenství dal, aby nás probral. Jsou voláním vznešené Boží Lásky. Bůh nám nedovolí věčně urážet Jeho Svaté Jméno a žít bezbožně. To je důvod, proč ve Svém milosrdenství přichází, aby nám dal mnohá varování. 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
    Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly
    O proroctvích
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctví o 11. září
    Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rouhání proti Duchu svatému
    15. výročí Opravdového Života v Bohu
    Správné chápání Opravdového Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Láska touží po lásce
 
Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message