DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Dopisy  » 15. výročí Opravdového Života v Bohu »

15. výročí Opravdového Života v Bohu

28. listopad 2000

"Oslavuj každoročně den, ve kterém jsem přivedl tebe a pak i mnoho jiných do Svého Srdce. Objev ty nesčetné poklady, které jsem uchoval pro vaši dobu. Zapamatuj si tento velký den." (28. listopadu 1995)

Vassula píše:

Ježíš se táže nás všech, kdo žijete Opravdový Život v Bohu: "Jste šťastni, že jste se mnou tímto způsobem po všechny ty roky?" A pokračuje: "stali jste se částí Mé osoby a Já částí vaší - zabydleli jste ve Mně a Já mám Svůj Domov ve vás ..." Dále v tomto poselství Ježíš říká: "Moje stezka je přímá. Cesty, kterými se k vám blížím, jsou radostné... Váš Král je dokonalý a úžasný."

Tato Kristova slova jsou živá; zejména pro ty, kteří byli vyvoleni stát se apoštoly Opravdového Života v Bohu. Když náš Pán říká "Má cesta je přímá", očekává rovněž i od nás narovnání našich cest, a od té doby co jsme se stali Jeho částí, máme být příkladem pro ostatní. Proto by v nás tedy neměla zůstat žádná neřest. Tam kde je ctnost, tam je Světlo; tam kde je láska, tam je Bůh. Proto apeluji na vás na všechny, kdo jste byli povoláni k Opravdovému Životu v Bohu, abyste uskutečnili speciální akt usmíření. Jestli někdo máte do dnešního dne s někým nějaký spor, prosím vás, urovnejte tento spor u příležitosti oslavy výročí Opravdového Života v Bohu a nabídněte tento skutek Kristu Ježíši. Vím, že On od vás přijme toto gesto jako vůni květin, jako usmiřující vůni kadidla. Proto tedy jděte a uzavřete mír se svým bratrem, aby jste byli schopni se vší poctivostí Bohu říci: "Jsem Tvůj služebník, žijící Tvá poselství, urovnal jsem spor se svým bratrem a chci s Tebou uzavřít mír." Když jste uzavřeli mír se svým bratrem, uzavřete jej rovněž se svým Bohem.

Žijte Kristovo poselství, neboť zůstávat nesmířený a přesto kázat o smíření, je jako bychom se modlili pouze rty, není to upřímné. Naše Svatá Matka jednoho dne řekla: "Přišla Jsem k vám všem, žádat vás o usmíření s Bohem a o usmíření mezi vámi navzájem. Přišla Jsem vám všem připomenout, že pravý Boží apoštol je ten, kdo koná Boží Vůli. Milovat znamená plnit Boží Vůli." (6.-8. prosince 1993). Nezklamejte vaši Blahoslavenou Matku svou záští, ukrytou ve vašem srdci jako stočený had. Jistě by jste nechtěli slyšet vaši Svatou Matku, jak vám jednoho dne řekne: "Když jsem volala po smíření, protože jste všichni částí druhého, neslyšeli jste Mne." (6.-8. prosince 1993)

Uslyšela jsem Boží volání a odpověděla jsem Mu. Promluvil a já jsem uvěřila. Když se Jeho Díla začínají rozrůstat a Jeho bohatá Žeň se blíží, je třeba dělníků. A tak se Otec, který všechny tyto věci vidí, shlédl také na vás a zavolal vás. A vy jste odpověděli na Jeho Volání a On se raduje z vaší odpovědi.

Odpovědět na Jeho Volání je milost, která pomáhá našemu rozvoji. Tato milost je dar od Boha, přicházející k nám pro Jeho Nekonečném Milosrdenství. A jak řekl Bůh, Ten, který nás formoval k tomu, abychom se stali apoštoly konce těchto časů:

Bylo předpovězeno, že na konci časů Naše Dvě Srdce (Ježíšovo a Mariino) pozvednou apoštoly, kteří budou nazváni apoštoly Konce Časů. Královna Nebe i Já je poučíme, aby šli ke každému národu a bez bázně hlásali Slovo Boží. I kdyby dokonce museli prolít krev, když budou úskočně napadáni Nepřítelem, nebudou zlomeni.

Jejich jazyk jako dvojsečný meč probodne nepřátele Mé Církve a odhalí jejich hereze. Nezachvějí se nikdy a nepoznají strach, neboť je vybavím duchem odvahy. Bič ničitele je nedosáhne. Neponechají žádný kámen neobrácený. Budou spěchat za hříšníky, povýšenými řečníky, za velkými a pyšnými, licoměrníky, zrádci Mé Církve. Budou za nimi spěchat s Mým Křížem v jedné ruce a Růžencem ve druhé; a My budeme stát po jejich boku. Rozdrtí hereze a na jejich místo postaví věrnost a pravdu. Stanou se protilékem na otravu, poněvadž budou růst jako poupata z Královského Srdce Mariina. (3. dubna 1996)

Ale také naše Paní, která má rovněž připraveny po celém světě rozličné žně Pokoje, vyzývá Své děti aby se shromáždily a modlily se jedním srdcem. Některým, které povolala, svěřila zvláštní úkol rozšiřovat Její poselství. Nikdy nevíme, kdy si pro nás Pán přijde. Proto musíme žít každý den tak, jako by to byl náš poslední den na zemi.

Ježíš nám opět připomíná:

Přišel jsem ve tvé neznalosti a svěřil jsem ti úkol, který dalece přesahuje tvé možnosti. Dal jsem ti poznat Své Nejsvětější Srdce a budu Ho stále dávat poznat v tomto studeném světě, zalitému krví vlastních zločinů. Nechám tento Pramen vyvěrající z Mého Svatého Srdce pronikat do tohoto studeného světa, aby dával život všude, kudy přejde, a vyplní se Můj Příslib, protože Můj Svatý Duch, Dárce Života, ovládne tuto zvrácenou společnost a změní ji na lid spravedlivý. Pak bude jejich údělem svatost a spravedlnost. (28. listopadu 1996)

Radujte se v Pánu, aby na nás sestoupil Ráj. Dovolte Svatému Duchu, aby zakořenil uprostřed vašeho srdce, přetvořil vaši duši a nasytil ji Kristovým Obrazem, Božským Obrazem. Modleme se a říkejme tato slova, která nám dal Pán:

Pane, dej nám Své Království
abychom mohli získat
neporušenost a Božství
a měli Život Věčný.
Amen.

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
    Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly
    O proroctvích
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctví o 11. září
    Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rouhání proti Duchu svatému
    15. výročí Opravdového Života v Bohu
    Správné chápání Opravdového Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Láska touží po lásce
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message