DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

31. výročí Opravdového života v Bohu
2016-12-29

 Ježíš nás, čtenáře,  zve každý rok  k povšimnutí si výročí TLIG:

  „… Jsem-li opravdu Svátkem-tvého-srdce, pak oslavuj každoročně den, ve kterém jsem přivedl tebe a pak i mnoho jiných do Svého Srdce. Objev ty nesčetné poklady, které jsem uchoval pro vaši dobu. Zapamatuj si tento velký den. Vytrvej po Mém boku, jako jsi vytrvala v posledních deseti letech: NIKDY neopusť Mou stranu, kráčej se Mnou, jako jsi kráčela ve všech těchto letech. Vidíš, jak jsem tě vychoval? Vidíš, co jsem dokázal? Vidíš Mou Moudrost? Tím, že jsem přijal Tebe, přijal jsem i mnoho jiných. Moje stezka je prostá, cesty, kterými se k vám blížím, jsou radostné .... váš Král je dokonalý a úžasný.“   28.11.1995

 

8. listopadu 2000

„Oslavuj každoročně den, ve kterém jsem přivedl tebe a pak i mnoho jiných do Svého Srdce.  Objev ty nesčetné poklady, které jsem uchoval pro vaši dobu. Zapamatuj si tento velký den.“   28.11.1995

 

Vassula píše:

Ježíš se ptá každého z nás kdo žijeme Opravdový život v Bohu: „Jsi šťastný, že jsi takto se Mnou po celá ta léta?“ Pokračuje: „Stal ses částí Mne a Já části tebe a udělal sis svůj domov ve Mně, tak jako Já jsem si udělal domov v tobě…“ Dále v tomto poselství Ježíš říká: „Moje stezka je přímá, cesty, kterými se k vám blížím, jsou radostné ... Váš Král je dokonalý a úžasný.“

 

Tato Kristova slova máme žít. Zvláště ti, kdo jsou nazýváni apoštoly Opravdového života v Bohu. Když říká "Moje stezka je přímá", tak od nás Bůh také očekává napřímení našich cest a to, že budeme příkladem druhým, protože jsme a stali jsme se Jeho součástí. Proto by v nás neměla zůstat žádná neřest. Tam, kde je ctnost, je světlo. Tam kde je láska je Bůh. Tak vyzývám všechny, kteří byli povoláni do Opravdového Života v Bohu, aby udělali zvláštní akt smíření. Pokud se vám stane, že máte v tento den a k tomuto dni zášť proti někomu, prosím, pro Ježíše, jděte a smiřte se o tomto svátku Opravdového Života v Bohu a nabídněte tento svůj čin Ježíši Kristu. Vím, že On přijme toto tvé gesto jako kytici květin, jako  uklidňující kadidlo. Z tohoto důvodu jděte a usmiřte se se svým bratrem, abyste ve vší upřímnosti mohli Bohu říci: „Tvůj sluha žije tvé poselství, protože jsem se nyní smířil a uzavřel pokoj s Tebou.“ Usmířením se svým bratrem se stejně tak usmiřuješ s Bohem.

Žijte Kristovo poselství, protože zůstat neusmířen a zároveň kázat usmíření je jako modlitba k Bohu vyslovená jen ústy. Panna Maria jednou řekla:

„Přišla jsem k vám všem, prosit vás, abyste se smířili s Bohem i se sebou navzájem. Přišla jsem vám připomenout, že skutečným apoštolem Božím je ten, kdo koná Vůli Boží: Milovat Boha znamená plnit Boží Vůli. (6.-8. prosince 1993).

Nezklamte Pannu Marii tím, že budete ve svém srdci chovat zášť jako stočeného hada. Přece byste nechtěli jedno dne slyšet naši svatou Matku, jak vám říká:

 „Když jsem volala po smíření, protože jste všichni součástí druhého, neslyšeli jste Mne.“ (6. - 8. prosince 1993)

Bůh mě zavolal a já jsem Mu odpověděla. Mluvil a já jsem uvěřila. Když se Jeho dílo začalo šířit a Jeho žeň začala bohatnout, bylo zapotřebí dělníků. Tak Otec, který vidí všechny věci, se podíval na vás a zavolal vás. Vy jste odpověděli na Jeho volání, zareagovali jste a Jeho to potěšilo…

Vaše odpověď na Jeho volání se stala milostí, která vám dala rozkvést. Tato milost byla darem od Boha, vylévaným z Jeho Nekonečného Milosrdenství. A jak Bůh řekl:

 Bylo předpovězeno, že na konci časů Naše Dvě Srdce (Ježíšova a Mariino) vyvolají apoštoly, kteří budou nazváni: apoštolové konce časů. Královna Nebe i Já je poučíme, aby šli ke každému národu a bez bázně hlásali Slovo Boží. I kdyby dokonce museli prolít krev, když budou úskočně napadáni Nepřítelem, nebudou zlomeni.

Jejich jazyk jako dvojsečný meč probodne nepřátele Mé Církve a odhalí jejich hereze. Nezachvějí se nikdy a nepoznají strach, neboť je vybavím duchem odvahy. Bič ničitele je nedosáhne. Neponechají žádný kámen neobrácený. Budou spěchat za hříšníky, povýšenými řečníky, za velkými a pyšnými, licoměrníky, zrádci Mé Církve. Budou za nimi spěchat s Mým Křížem v jedné ruce a růžencem ve druhé. A My budeme stát po jejich boku. Rozdrtí hereze a na jejich místo postaví věrnost a pravdu. Stanou se protilékem na otravu, poněvadž budou růst jako poupata z Královského Srdce Mariina. (3. dubna 1996)

Zároveň i Panna Maria, která také připravila hojné žně Pokoje po celém světě, volá Své děti, aby se shromáždily a modlily se jedním srdcem. Některým, které volá, dává zvláštní úkol, aby rozšiřovaly Její poselství. Nikdy nevíme, kdy Pán přijde a vezme si nás, proto musíme každý den žít tak, jako by to měl být náš poslední den na zemi.

Opět nám Ježíš připomíná:

Přišel jsem ve tvé neznalosti a svěřil jsem ti úkol, který daleko přesahuje tvé možnosti. Dal jsem ti poznat Své Nejsvětější Srdce a budu Ho stále dávat poznat v tomto studeném světě, zalitému krví vlastních zločinů. Nechám tento Pramen z Mého Svatého Srdce pronikat do tohoto studeného světa, aby dával život všude, kudy přejde, a vyplní se Můj Příslib, protože Můj Svatý Duch, Dárce Života, ovládne tuto zvrácenou společnost a změní ji na lid spravedlivý. Pak bude jejich údělem svatost a spravedlnost. (28. listopadu 1996)

Radujme se v Pánu tak, že nás zaplaví ráj. Ať Duch svatý zakoření v nitru našeho srdce, aby proměnil naši duši, prosytil ji Kristovým obrazem, Božím obrazem. Modleme se a říkejme tato slova, která nám dal Pán:

Pane, dej nám tvé království,
abychom získali neporušitelnost a Božství,
  abychom získali věčný život. Amen

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message