DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Vassula přijala nové poselství od Ježíše
2016-10-17

Drazí přátelé TLIG,

22. září tohoto roku jsem od Krista, Našeho Pána, přijala poselství pro modlitební skupinu na Rhodosu. Po nějaké době jsem si říkala, že bych poselství mohla rozeslat také vám všem, že by mohlo být k užitku i ostatním modlitebním skupinám TLIG. Možná uvidíte, že je svým způsobem určené každému z nás.

Očíslovala jsem jednotlivé věty, a to z jediného důvodu, abych vysvětlila, jak tato slova po krátké meditaci chápu, abych inspirovala lidi v modlitebních skupinách. 

Toto poselství je součástí delšího poselství, které jsem začala zapisovat 5. září, ale bylo dokončeno až 22. září, a než jsem jej dokončila, Ježíš dodal následující slova:

Řekni nyní modlitební skupině na Rhodosu toto:

1. Na začátku Mých poselství jste si všech Mých Zájmů vážili, snášeli pronásledování a zkoušky s radostí. Já jsem vás všechny pozvedl z moci temnoty a odpustil vám vaše hříchy.

2. Nyní vám všem připomínám, abyste roznítili plamen své lásky ke Mně.

3. Čtěte Má Poselství, učte se Mne více milovat!

4. Konejte dobro a přijměte za své (adopt in = adoptujte si, přizpůsobte se v) Mé Poznání.

5. Nalezněte své útočiště ve Mně a Já budu vaší Písní.

6. Mohu číst v každém srdci a naprosto přesně znám vaše potřeby. Tak pojďte ke Mně, svému Spasiteli.

7. Buďte Mou Živou Církví!

8. Potěšte Mé Srdce, shromážděte se a přijměte Mou Sladkost.

9. Přestaňte si všímat všeho, co nejsem Já

10. a tvrdě pracujte pro spásu svou i ostatních.

11. Přijměte na čelo Můj Svatý Polibek. Láska vás všechny miluje!! IC

 

1. Když jste byli mocně dotčeni milostí skrze Jeho Poselství a obrátili se, brali jste vážně všechno, o co vás Kristus žádal, s nasazením, radostí a beze strachu, protože jste objevili “perlu” a její nesmírnou cenu. Kristus nám připomíná, jak nám okamžitě odpustil naše hříchy, jakmile jste se jednou stali Jeho a žádali Ho, aby vám bylo odpuštěno.

2. Kristus nám znovu připomíná, abychom byli takovými, jací jsme byli na začátku, zapálení, živí, horliví, protože podle Něho to vypadá, že náš plamen slábne a jestli to tak půjde dál, může jednoho dne zhasnout úplně. Je to tedy varování.

3. Abychom udrželi Jeho Slovo (Poselství) spolehlivě, aktivně, zaníceně a abychom rostli v Jeho Lásce a stali se mocnými apoštoly, je nutné být pokornými, umírat sobě samým, umenšovat se, aby nás On pozvedal. Kristus nám připomíná, abychom znovu četli Jeho Poselství, i když jsme tak učinili již dříve. Připomíná nám, abychom četli od začátku a ne pouze tu a tam náhodě otvírali knihu, jak někteří sami dosvědčují.

4. Máme tedy možnost konat dobro a růst v Něm tím, že přijmeme za své (adoptujeme si, přizpůsobíme se v) Jeho Poznání. TLIG poselství jsou naplněná Moudrostí a tím, že je čteme, se učíme milovat Boha způsobem, jakým On chce, abychom Ho milovali. Poznáváme Jeho Vůli.

5. Kristus nám připomíná, abychom v těžkostech nalezli útočiště v Jeho Srdci. V Jeho Srdci nalezneme útěchu, nalezneme pokoj, a to nám bude posilou v obtížích, které nám přijdou do cesty. Neztratíme Jeho Pokoj, protože budeme přebývat v Jeho Srdci.

6. Kristus nás znovu ujišťuje, že má všechno pod kontrolou a že ví lépe než my, co nosíme v srdci a co potřebujeme, proto nám připomíná, abychom Mu důvěřovali a bez váhání šli k Němu. 

7. “Buďte Mou Živou Církví” Tuto větu řekl Pán velmi majestátním způsobem. TLIG je přesně toto: Být živí v Duchu a být tím, co Pán učil Své učedníky, být Živou Církví, skrze vaše skutky a slova, a skrze vše, co nás učí v Poselstvích. Kristovo Srdce nezůstane netečné, když budeme jednat tak, jak nám přikázal, dosáhnete toho, že se ve vás (On) bude radovat. 

8. “Shromážděte se” Když řekl tato slova, hned jsem si vzpomněla na to, jak byli Jeho učedníci stále shromážděni, sdíleli spolu radost a utrpení, jedli společně, společně vydávali svědectví, navzájem si pomáhali, byli jako rodina, sjednoceni v lásce a v harmonii. Měli bychom šířit pokoj a lásku tak mocně, že ostatní kolem nás ucítí tuto energii, která z nás vychází a porozumí, že jsme opravdoví učedníci Kristovi, že jsme Jím formování. V Bibli je řečeno: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35). Láska mezi námi nesmí chybět, nikdy! Navzájem se škubat je absolutně špatná interpretace poselství TLIG a tímto vzájemným hašteřením budou poselství diskreditována a my budeme vydávat zkažené plody. Zdá se, že to, že se někteří sotva sejdou jednou týdně na modlitbu a někteří se společně nemodlí ani hodinu a už odcházejí, není to, co po nás Pán chce. On chce, abychom se setkávali a modlili se častěji než dvakrát do měsíce. Doporučuje se sejít na hodinu týdně k modlitbě a k tomu se sem tam setkat i při jiných příležitostech, u kávy, u společného jídla a společně sdílet své duchovní zkušenosti. Některé modlitební skupiny se scházejí jako by z povinnosti jednou týdně, pomodlí se a pak hned utíkají domů. To není správné. Věřím, že Pán po nás chce, abychom pracovali více dohromady pro Jeho Poselství, tak jako jsme byli povoláni, abychom spolupracovali na Jeho díle, tak chce, abychom spolupracovali navzájem.

9. Abychom byli schopni dělat, co nám Pán doporučuje, tak musíme zemřít sami sobě a našemu egu a udělat si pro Něho čas. Je třeba pokory a ne panovačnosti, jinými slovy, měli bychom být obrazem Jeho Podoby.

10. Kristus nám doporučuje, že musíme stále tvrdě pracovat, abychom dosáhli dokonalosti, přičemž mě hned napadlo, že je to jako žebřík, po kterém musíme šplhat, abychom dosáhli nebe. Vypadá to, že jsme líní šplhat a že jsme zůstali stát na jedné příčce, která není dost vysoko (na to, abychom dosáhli nebe). Musíme se více zaměřit na Krista a to tak, že budeme znovu číst Jeho poselství, což nás doopravdy oživí. Když Kristus přidává “a spásu ostatních” tak jsem pod těmito slovy pochopila následující: Jak nám Kristus připomněl na začátku, jak k nám přišel a vysvobodil nás z moci temnoty, přivedl nás k tomu, abychom objevili velebnost duchovní hostiny, kterou připravil pro naše vyhladovělé duše, hostiny, kterou je TLIG poselství. Nejdříve jsme se vrhli na jídlo, jak jsme byli vyhladovělí a umírali hlady, radovali jsme se (z toho jídla), ale potom, když jsme se už nasytili, jsme se sesunuli do křesla a zůstali v něm a schrupli si (usnuli)? Nebo jsme se zachovali jako samařanka, která poté, co se setkala s Kristem, běžela do vesnice, mávajíce rukama nad hlavou, když probíhala ulicemi vesnice a narážela do lidí, volala, že právě potkala velikého proroka, největšího ze všech. Hlasitě vydávala svědectví a zburcovala (zvedla) celou vesnici, aby jí slyšeli, protože byla naplněná radostí Ducha. Jsme (stejní) jako ona?

11. Jsme znovu označeni na čele Ježíšovým Svatým Polibkem.

Tak co více potřebujeme? Povstaňme, probuďme se a naslouchejme Kristovu Hlasu...

V Kristu

Vassula

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Musím tě nechat na zemi dokončit tvé poslání
Můj Svatý Duch je Úhelným Kamenem Mé Církve

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message