DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
2014-02-06

Magazín "Inside the Vatican" (Uvnitř Vatikánu) právě vydal tento nepředpojatý článek o Vassule a její nové knize - Existuje nebe, ale i peklo. Autorem článku je kardinál Prosper Grech, nynější konzultant Kongregace pro Nauku víry.

Text originálu v angličtině naleznete v následujícím odkazu

http://insidethevatican.com/magazine/people/vassula-reviewed

The author, Vassulla Ryden.

(český překlad pokračuje na této stránce)

Vassiliki Claudia Pendakis, známá jako Vassula, vdaná Rydén, vešla ve známost především poselstvími, která byla vydána a přeložena do více než 50 jazyků pod názvem Opravdový život v Bohu (True Life In God - TLIG). Vassula říká, že tato poselství zapisovaná rukopisem odlišným od jejího vlastního, jsou jí diktována jejím strážným andělem, Bohem, Kristem, nebo Pannou Marií. Zcela jistě mají mnoho čtenářů ze všech církevních denominací, kteří jsou syceni jejich spiritualitou.

Přestože Vassula vyrostla v tradici pravoslavné víry, od svého dětství ji nepraktikovala. Spíše naopak, byla mladou ženou obdivující vše světské: dobře hrála tenis, byla modelkou a malířkou. Její znalost v otázkách víry byla minimální, i když v období dospívání zažila několik mystických zkušeností: byla zachráněna před útokem zla, nebo měla vhled do minulosti, aby například byla při Ježíšově ukřižování.

Když bylo Vassule něco málo přes 40 let, žila v Bangladéši, kde také začala její první mystická zkušenost. Ta ji vedla k obrácení a k hlubšímu uvědomění si toho, že byla Bohem vyvolena, a že byla povolána ke zvláštní misi. Jelikož nikdy nečetla žádné knihy pojednávající o teologii, je její znalost tohoto tématu výhradně založena na poselstvích, která přijímá.

Vassula nyní cestuje po celém světě a někdy promlouvá k početným zástupům. Její promluvy jsou založeny na poselstvích, která přijímá. Jak rostl její úspěch, a jak se jejích setkání účastnilo více a více katolíků, nemohlo to nevyvolat reakci katolické církve. Církev byla vždy velmi opatrná ve věci soukromých zjevení. V roce 1995 vydala Kongregace pro nauku víry „notifikaci“, ve které varovala biskupy, kněze a věřící před některými aspekty jejích spisů, protože vznikly pochybnosti o autenticitě těchto zjevení. Kongregace následně vyhověla Vassulině žádosti a  zahájila s ní  dialog a formulovala několik otázek týkajících se Vassuly a jejích poselství. Osobně jsem jí jménem Kongregace pro nauku víry napsal. Její odpověď byla precizní a upřímná, a bylo zřejmé, že pro Kongregaci pro nauku víry dostačující. Její tehdejší prefekt, kardinál Ratzinger, poskytl Vassule audienci, a jejich vzájemná korespondence byla interpretována jako souhlas ponechat rozhodnutí na místních biskupech. Přesto v roce 2007 Ratzingerův nástupce kardinál Levada zdůraznil, že Notifikace je stále platná.

Pravoslavní nebyli ke své vlastní souvěrkyni o nic přátelštější. Zatímco někteří patriarchové byli nakloněni příznivě, jiní lidé ji napadali a tvrdě jí vyhrožovali, dokonce i smrtí. Přesto stále pokračuje a neochvějně předává svá poselství po celém světě.

Vassula Rydén a kardinál Joseph RatzingerTo vše je třeba mít na zřeteli při debatě o této knize. Vassuliny předešlé knihy obsahují pouze „poselství“ shůry. Současná publikace je jistým druhem autobiografie, apologií (obranou) a výzvou, ale její skutečný literární a teologický žánr je však apokalyptický. Tento termín by měl být chápán v biblickém smyslu zjevení, které ukazuje současný stav dějin jako konflikt mezi dobrem a zlem a nabízí zároveň klíč k interpretaci „znamení časů“, stejně jako pozvání dbát na Boží varování.

Autobiografická část dává poselství do kontextu s Vassuliným duchovním uvědoměním. Opakovaně vyznává, že její dar je zcela nezasloužený, že je projevem  Boží přízně. Čtenář si okamžitě všimne, jak těžké pro ni bylo takový dar přijmout. Dar, jenž je zároveň břemenem. Tu a tam jsou citovány úryvky z poselství. I když autorka píše s pokorou, tak není pochyb o autentičnosti poselství. Důvod, proč tato kniha patří mezi apokalyptickou literaturu je ten, že slovo apokalypsa znamená v řečtině „zjevení“ a autor užívá symbolů, aby vyjádřil nebo vyjádřila své sny, vize a zkoušky, které znovu a znovu přicházejí. Hlavním smyslem tohoto žánru je povzbudit věřící, kteří prochází těžkým údobím, aby prohloubili svou víru a odpověděli na Boží lásku. Odmítání Boží nabídky ke smíření často provokuje Boha, aby nás varoval před jistým nebezpečím. Odtud název knihy: Existuje nebe, ale i peklo.

Kniha se čte snadno, je psána jasně a srozumitelně. Samozřejmě zde zůstává otázka, zda jsou tato poselství skutečně diktována a jak jsou doktrinálně přijatelná. Nejsem expert v mystických záležitostech, zvláště když Vassula již před svým obrácením prožívala podobné vnímání. Přesto však, i kdybychom tato poselství snížili na jejich nejmenšího společného jmenovatele a nazvali je osobními meditacemi, tak jakákoli pravdivá meditace – a Vassula je žena, která tráví hodiny v hluboké modlitbě – je ovocem Ducha svatého. A co více, jestliže se na základě tohoto poselství lidé obracejí k Bohu a mění své životy, tak není žádný důvod, proč je hned odmítat.

V této knize jsem nenašel nic závadného z pohledu víry, zvláště pokud je čtena z hlediska svého literárního žánru. Musíme také mít na paměti, že Vassula není římskokatolického vyznání, ale patří k řecké pravoslavné církvi. Například tvrdí, že znovunastolení jednoty Církve lze dosáhnout tím, že se všechna vyznání skloní, aby se setkala v Kristu, a to je hlavním cílem současného ekumenického hnutí. Její vlastní bratři ve víře (pravoslavní) ji obviňují, že je tajným agentem Říma. To, jak si představuje tuto jednotu, musí být ještě upřesněno, ale z jejích poselství je jasné, že vidí „Petra“, papeže, jako prvního mezi bratry. Každopádně, hlavním poselstvím, které se snaží kniha předat svým čtenářům je, že Bůh miluje každého z nás a čeká s otevřenou náručí, aby přijal každého kajícího hříšníka. Mnoho událostí v nedávné historii je vykládána ve světle Janova Zjevení jako znamení, která mají znovu připomenout světu, aby přezkoumal svůj vztah s Bohem,  jehož podstatou je nejenom Láska, ale i  spravedlnost, která může také trestat.

Pokud by byla tato kniha publikována dříve, po Vassuliných odpovědích na otázky položené Kongregací pro nauku víry, možná by rozhodnutí přijmout ji a její poselství, bylo ponecháno na místních biskupech a duchovních.  

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Jediný Soudce
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Stále se rouhají Duchu Mého Otce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message