DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
2013-11-28

 

Christian Unity Festival of True Life in God, Alex Theater Marquee

GLENDALE, Kalifornie, 24. 11. 2013
Oslava výročí poselství "Opravdový Život v Bohu" přijímaných Vassulou Rydén od Boha proběhla v naplněném sále Alex Theater v Glendale (Kalifornie). Na programu byla hudba, modlitba, tanec a také řada povzbudivých promluv z oblasti spirituality.Tato božsky inspirovaná poselství zvaná "Hymnem Lásky zpívaným Samotným Bohem" slaví 28. výročí svého začátku - 28. listopadu 2013.

Program začal lyrickou instrumentální skladbou libanonského virtuoza Nabila Azzama a souboru hudebníků ze Středního Východu. Hudba dále rozvíjela duchovní atmosféru Festivalu Jednoty Křesťanů a obecenstvo přivítalo talentovanou řeckou sólistku Natalii. Měla připravený rozmanitý repertoár - písně populární i písně k modlitbě.

  Řecká sólistka Natalia

Greek Soloist Natalia

Celým odpolednem provázeli obecenstvo Sharon a Bob Jimenezovi z Icon Imaging PR, kteří všem představili jednotlivé řečníky. Prvním z nich byl Paul Lauer, výkonný ředitel Motive Entertainment. Pan Lauer se ve svém vystoupení zmínil o Hollywoodu, o kultuře, vývoji v produkci filmů s duchovní tématikou a také o biografii Vassuly Rydén Nebe existuje, ale peklo také (Heaven is real but so is Hell.)

Paul Lauer, výkonný ředitel společnosti Motive Entertainment

Paul Lauer CEO of Motive Entertainment Involved in Marketing the Biggest Christian Films in Hollywood

Malcolm Out Loud, který je častým hostem rádiového i televizního vysílání, odstartoval svou příspěvek promluvou inspirující posluchače k tomu, aby vystoupili z vlastního pohodlí ve všech oblastech svého života, Malcolm připomněl duchovní a historickou důležitost motta Spojených Států "In God We Trust” (Důvěřujeme Bohu) s ohledem na nastávající národní svátek Díkůvzdání. Pak se zaměřil na téma jednoty křesťanů a zmínil Vassulinu biografii Nebe existuje, ale peklo také (Heaven is real but so is Hell), díky níž je možné přiblížit současná poselství "Opravdového Života v Bohu".

Malcolm Out Loud s Vassulou na pódiu

Malcolm Out Loud Radio and TV Host at TLIG Festival with Vassula

Odpoledne také přispěl svou zdařilou promluvou arcibiskup Mouradian z Argentiny (Arménská pravoslavná církev). Arcibiskup potěšil posluchače příspěvkem o jednotě křesťanů. Také se zmínil o svém setkání s papežem Františkem, kdy mu arcibiskup předal sbírku vybraných poselství Opravdového Života v Bohu, která se týkají jednoty. Kniha, kterou mu dal se jmenuje "Jednota, ctnost Lásky"

Arcibiskup Mouradian z Argentiny sdílí podrobnosti ze setkání s papežem Františkem

Archbishop Mouradian on stage at True Life in God Unity Festival

Hudební skupina (sbor) známá pod jménem VOW (vision of worship) zahájila druhou část festivalu překrásným zpracováním "Emmanuelovy písně". Bylo to překvapení připravené pro Vassulu od pořadatelky setkání, Claire Mansour. Celý příběh "Emmanuelovy písně" je uchvacující kapitolou historie "Opravdového Života v Bohu", kdy Bůh požádal Vassulu, aby zazpívala. Vassula odpověděla, že nemá hlas na zpívání. Bůh jí dal slova "Emmanuelovy písně". Nyní, po tolika letech, byla složena hudba a skladba byla poprvé publikována veřejně. 

VOW zpívá zpěvy z Taizé a píseň z úryvku poselství

Vow Taize singers

Vassula v posledních dvou dnech pracovala na olejomalbě, kterou nazvala "Něžný Otec". Obraz se dotkl mnohých a po celé odpoledne si ho lidé fotografovali. Tato zářivá a uchvacující malba je inspirovaná Vassulinou vizí Otce vystupujícího z oblaků.

Vassulin obraz Otce vystupujícího z oblaků

 Vassula's Painting of the Father Stepping out of the Clouds

 

Otec Petar z Medžugorje se nemohl festivalu zúčastnit, ale napsal dopis zvláště věnovaný této události. Teologický příspěvek milovaného mariánského kněze zmiňuje téma osobního obrácení v kontextu Kristova utrpení. Naléhavá slova otce Petara vybízí všechny ke sjednocení svých srdcí a myslí s Ježíšem Kristem a posluchače v sále tak oslovila, jak to mohou učinit pouze slova opravdového Kristova pastýře.

Konečně pak přišel čas pro hlavní promluvu Vassuly Rydén. Vassula mluvila (jako vždy velmi poutavě) o našem Něžném Otci a Jeho nekonečné lásce k nám. Dále citovala vybraná poselství, která se týkala osobního obrácení a jednoty křesťanů. Nakonec všechny oslovila, aby se postavili za Krista a jednotu křesťanů tím, že se společně shromáždí, aby tak dosvědčili, že jsme jeden lid Jediného Boha. Všichni posluchači vyjádřili své nadšení vestoje, dávajícet tak jasně najevo víru v naléhavost jednoty mezi všemi křesťanskými denominacemi. 

Vassula při promluvě na téma Jednota a Něžný Otec

Vassula delivering Keynote at Alex Theater

Festival zakončilo vystoupení s keltskou hudbou a tanci, které rozjařilo všecny přítomné. Celý tento úspěšný Festival Jednoty Křesťanů byl natáčen Telelumiere NOURSAT. Záznam bude později k dispozici každému, kdo si bude chtít video z festivalu pustit.

 

Rozjímání k 28. výročí poselství Opravdového Života v Bohu

Emanueli přijď, 
přijď, můj Milovaný, 
přijď a oživ mou duši, 
přijď obdařit mou duši životem! 

Miláčku Otce, 
otevřela jsem dveře svého srdce, 
budu muset čekat hodně dlouho, 
než vkročíš do mých pokojů? 
I když jen projdeš mým srdcem, 
zanecháš za Sebou jemnou stopu Své vůně, 
protože Tvá Láska uzdraví mou ubohou duši. 
Duchu Lásky, dopřej mi podíl ze Své Lásky. 
Emanueli přijď, přijď, můj Dokonalý, 
přijď uchvátit mou duši, 
nebo bída přemůže mé sklíčené srdce! 

Miláčku Otce, jak jsi Krásný! 
Synu Nejvyššího, kdo je jako Ty? 
Přijď a veď mé kroky ve Tvých Stopách, 
vydáme se na cestu spolu, 
budeme sledovat značky, které položila Ruka Tvého Otce 
a které vedou do Jeho Rajské Zahrady, 
budeme, můj Milovaný, jedním srdcem a jednou myslí 
následovat sladce vonící stopu, vyznačenou Tvým Otcem. 
Pro povzbuzení pokryl mou stezku safíry, 
Pro mou větší jistotu olejem vyznačil 
Své Svaté Jméno všude kolem mne. 

Miláčku Otce, 
Ty, jehož Ruce od Vzkříšení stále roní čistou Myrhu, 
přijď a zmocni se mé duše jediným pohledem. 
Dost pro mou duši, aby zůstala klidná a tichá, 
dost pro mé oči, aby se radovaly ve Tvé Přítomnosti. 
Vánku mé zahrady, tryskající Prameni mé duše, 
Zdroji Nejvyšší Lásky, 
nanejvýš milováníhodný a Svatý, 
od Tebe pochází všechna plodnost. 
Vylej Svého Ducha na celé lidstvo, 
ukaž Svou Velikou Lásku na Nebi i na zemi. 

Miláčku Otce, celý jsi krásný. 
K čemu Tě přirovnám, můj Živote? 
Ke sloupu vonného dýmu, 
k třpytivému paprsku Světla, 
k závanu vůně myrhy. 
Tvá velebná Přítomnost, Pane, majestátně stojí přede mnou, 
a jako bych, ach, sama byla královnou, 
pozvedáš mě, abys mou duši 
sevřel v Náručí, 
něžně mi Svou Lásku šeptáš do ucha: 

"Holubice Má, jsem nemocný láskou k tobě. 
Přicházím tě navštívit z nejvyššího nebe, 
odložil jsem Svou Korunu a sestoupil z Trůnu, 
bez váhání. 
Už jenom chviličku, velmi malou chviličku, 
a klatba bude zrušena. 
Obnovím vás a vrátím vám vaše božství. 

Moje milovaná, dám vám vodu z pramene Života, 
zdarma dám tomu, kdo žízní po Mé Lásce. 
Váš Král nebude odpočívat, vůbec ne, milovaná Mé Duše, 
dokud Mu nedovolíte vtisknout na vaše srdce 
Své Božské Políbení, Polibek Svých Úst.2 
Nepozorovalas, jak slunce potemní 
pokaždé, když pochybuješ o Mé Lásce? 

Přibliž se ke Mně, nejdražší duše, 
a vyleji na tebe 
nesčetné poklady Mého Svatého Srdce. 
Právě pro tebe jsem je schraňoval, 
aby tvá duše zkrásněla jako zjara 
a stala se věží ze slonoviny, 
Nebem pro Mne samého. 
Uvědomila sis, jak jsem tě na Sebe narouboval? 
Dopřej Mi znovu slyšet tvůj hlas ...." 

Jak jsi Skvělý, Pomazaný, 
Obětní Beránku Otce, 
obklopen Svými anděly a všemi svatými. 
Neodolatelný, Odlesku Otce, 
Světlo třikrát svaté, Jeden ve Třech, Tři v Jednom Světle, 
jasnější než tisíc sluncí. 
Jak to, že jsem byla uznána za hodnou 
vidět Syna a v Synu vidět Otce? 

"Neslyšela jsi, Má holubice, 
že pokorní se ve Mně budou radovat 
a nejchudší budou jásat v Mé Přítomnosti? 
Nevšimla sis, jakou slabost mám pro ubohé 
a jak Mě těší vyučovat chudé?" 

Můj Bože, můj Bože! 
Kdo je ta, co vystupuje jako svítání, 
třpytí se v pološeru jako jitřenka? 
Kdo je ta krásnější než měsíc, 
ozdobená sluncem, 
Brána dokořán otevřená v Jejím Srdci? 

"Je to Královna Nebes, 
je to Má Matka a vaše Matka, 
nejkrásnější z žen, krásná jako Nebe, 
zářící jako Má Sláva, jedinečná ve Své Dokonalosti, 
potěšení Mé Duše. 
Ona je ta žena s korunou dvanácti hvězd, 
Nádoba Mé Slávy, Odraz Mého Věčného Světla. 
Její Přítomnost na Mém Dvoře 
zastíní všechna souhvězdí dohromady. 
Ona je Nádobou Pravého Světla, 
Slova, které se stalo tělem a žilo mezi vámi. 
Ona je Milostí v Milosti, 
Nejsladší Písní žalmistů. 
Ona je Předmětem Mé Radosti, 
Mou Ctí a Mou Chloubou. 
Ona je Brána Nebes, 
Ta, která ukazuje Svým dětem, 
jak vejít do Mého Království. 
Ona je Mým Mistrovským Dílem, 
Utěšitelkou vašeho Utěšitele, 
Spoluvykupitelkou vašeho Vykupitele, 
Nevěstou Mého Svatého Ducha. 

Dcero, nedopřeji si odpočinku, 
dokud i tebe nevezmu do Domu Své Matky, 
do Její Světnice, kde Mě počala, 
abych i tobě ukázal Její Krásu. 
Pak, jako šlehnutím blesku všechna tajemství, 
která se ti zdála být zdrojem záhad, 
budou odhalena i tobě, Má milovaná, 
a pochopíš, proč Žena oděná Sluncem 
teď sestupuje z Mého Dvoru k vám všem 
v okamžiku tak temném. 
Ať se tvé oči, Má holubice, dívají dopředu, 
dívej se přímo před sebe." 

Vrátím se po Stezce, kterou jsem prošlapal, Má lásko, 
přijdu a Sám se budu starat o Své Vinohrady. 
Emanuel bude s vámi."

... líbí se ti to?

Velice!

Dobrořeč Mi tedy, chval Mě a miluj Mě ...

Ať je Tvé Jméno pochváleno a velebeno, 
ať nás Láska učí Je milovat. 
Kéž se Tě naučíme hledat v prostotě srdce, 
kéž Tvůj Svatý Duch naplní celý svět. 
Ať ani jedna z Tvých květin nevadne, 
ať všechny kvetou a něžnou vůní 
oslavují Tebe, ó Svatý Svatých.

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Láska touží po lásce
 
Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message