DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie » Reportáže ze setkání s Vassulou » 2017 - Reportáže »

V reakci na pozitivní ohlasy, poté co se Vassula účastnila televizního pořadu s mezináboženskou tématikou  televize Tele Lumiere v Libanonu,  byla opět pozvána jako host do podobného pořadu té samé televize tentokráte v Paříži.

 

Vassula obdržela toto pozvání v době, kdy trávila vánoční svátky se svou rodinou ve Švédsku. Proto se Vassula nevrátila 5. ledna zpět na Rhodos, ale rovnou odletěla se mnou přes Athény do Paříže.

Přátelé z Opravdového života v Bohu pomohli s přípravami k uskutečnění tohoto důležitého rozhovoru. Zajistili dopravu hostů, ubytování a pohoštění. 

Následujícího dne, před zahájením televizního pořadu, byla Vassula ještě požádána o rozhovor v rádiu hudebníka a mezioborového badatele Petera Bannistera, který považuje poselství za pravá.

Rozhovor Petera Bannistera s Vasslulou  

Televizní pořad s mezináboženskou tématikou, který následoval po rozhovoru v rádiu, byl nazván: „Jak překlenout naše rozdělení“ a účastnilo se ho deset hostů. Kromě Vassuly to byli: tři muslimští imámové, budhistický mnich a čtyři kněží z různých církevních denominací, jmenovitě:   otec Nabil Mouannes, maronitský kněz ve farnosti v Bordeaux, biskup Athanasius, metropolita koptské ortodoxní církve ve Francii, reverend anglikánské církve Gavin Ashenden, reverend baptistické evangelické církve Nicolas Ayoub a mezioborový badatel  Peter Bannister. Ti, kteří reprezentovali nekřesťanské náboženství, byli jmenovitě šejk Mahmoud Dawah, sunitský muslim šejk Ismail Khaliq, šítský muslimský šejk Moustfa Khaliq a  šejk Mouhammad Felsan, odpovědná osoba na Islámském kulturním institutu v Paříži a budhista  Michel Tao Chan, ředitel “Cercle de Réflection des Nations". Pořad moderoval novinář Lea Adel Maamary a  překlad zajišťovala Yola Bechara. Mluvilo se arabsky a francouzsky.

Debata 

Poté, co se hosté pořadu představili,  jeden po druhém odpovídali na otázky moderátora. Během debaty vládla příjemná atmosféra plná vzájemného respektu.

Všichni se shodli, že násilí a terorismus jsou velmi znepokojující, a především nejsou projevem žádného náboženství. Naopak, všechna náboženství nás vyzývají abychom se stávali podobnými Bohu a žili mír v různosti.

Jedna z dalších inspirativních myšlenek byla zmínka biskupa Athanasiose o zjevení Panny Marie v Zeitounu v Egyptě, kde se shromáždilo velké množství lidí různého náboženského vyznání  i ateisté,  aby viděli zjevení Panny Marie. Velké množství lidí bylo uzdraveno bez ohledu na náboženské vyznání.

Otec Gavin řekl, že toto zjevení Panny Marie v Zeitounu a další zjevení Panny Marie jako matky lidstva nám připomínají, že bez ohledu na náš původ, patříme do stejné rodiny. A to i navzdory tomu, že momentálně je společnost rozdělena.

Otec Nicolas Ayoub z baptistické církve řekl, že skrze Ježíše, který je Pokoj, jsme voláni k usmíření a pokoji. Papež vyhlásill minulý rok jako rok milosrdenství.  Když upadneme do hříchu, je to naše vlastní vina. Aby se rozhojnila Láska a dostali jsme se blíže k Bohu, tak se musí každý nejprve přiblížit k lidem ve svém okolí.

Vassula mluví s šejkem Ismailem Khaliqem a šejkem Moustfem Khaliqem

Imám šejk Ismail Khaliq diskutoval o mnohých běžných symbolech, které jsou přítomny ve všech náboženstvích a poukázal především  na jeden: v jeho náboženství je Panna Maria zmiňována jako prorokyně, která ve svém lůně nosila Slovo Boží.

Buddhistický mnich Michel Tao Chan zdůraznil skutečnost, že podle Písma, filosofie stvoření pochází z milosti. Nyní stvoření Boží trpí. Hovořil o přírodní rozmanitosti v lese: užitečnosti a provázanosti v rámci přírodního prostředí. Dokonce i velmi malé zvíře může být důležité pro chod lesa, kde všechna zvířata, velká i malá, žijí a nacházejí svou potravu. Zmínil také, že vše v přírodě je důkazem toho, že Bůh existuje, a to je důvodem, proč je náboženství tak důležité. Nakonec diskutoval důležitost modlitby a radosti, kterou modlitba přináší.

Vassula s budhistou Michel Tao Chanem 

Peter Bannister se zaměřil na život Panny Marie a Její kouzlo na zemi. Její život, viděný Božíma očima, může být příkladem pro nás.

Imám šejk Mahmúd Dawah dodal, že jakékoliv náboženství je o lásce. Zatímco extremismus je problém, ať už pochází odkudkoliv. Média hrají někdy velice negativní roli svou schopností ovlivnit veřejné mínění jakéhokoliv náboženství. Naopak, my věřící, jsme se dnes zde shromáždili, abychom si s respektem naslouchali.

Vassula se 3 imámy

Vassula řekla, že Bůh je Láska. Tato poselství jsou láskyplným Dopisem z Nebe. Jsou adresovaná celému lidstvu a volají nás k usmíření, lásce a jednotě. Neměli bychom zapomínat, že Bůh mezi námi, Božím stvořením, nedělá rozdíly. Nakonec všichni budeme souzeni podle míry lásky, kterou jsme měli na zemi.

Vassula mluví o poselství

Každý chtěl slyšet o poselstvích, která přinesla od Boha. Vassula jako vždy s radostí odpovídala na všechny dotazy. Těm, kdo měli zájem darovala poselství s věnováním v jedné knize spolu s knihou Nebe existuje.

Vzdejme chválu Bohu, který neustále oslovuje Jeho lid.

Chvála Bohu

Theresa

 
Misie
Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Reportáže ze setkání s Vassulou
    2017 - Reportáže
        Vassula v Paříži
        Itálie
    2011 - Reportáže
    2010 - Reportáže
    2009 - Reportáže
    Reportáže - 2008
    2007 Reports
    2006 - Reportáže
    2005 - Reportáže
    Reportáže - 2004
    2003 Reports
    2002 Reports
    Reportáže - 2001
    2000 - Reportáže
    1999 - Reportáže
    1998 - Reportáže
    1997 - Reportáže
    1996 - Reportáže
Evangelizace

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Pracujte v harmonii v Mém Jménu
 
Udržuj svou mysl uzavřenu v Mé mysli a vzkvétej zevnitř
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message