DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie » Evangelizace » Jak se nyní zapojit » 27 odpovědí  »

27 odpovědí

Pokud jste si přečetli 27 otázek, určitě vás zajímají odpovědi - zde jsou odpovědi, které napsala Vassula.

 1. Jaký první krok my musíme udělat, aby Duch Svatý mohl naplnit naši duši Svým světlem? 
 2. O: Čistota duše je hlavní. Takže první krok, který my musíme udělat je KÁT SE. Opravdové POKÁNÍ hoří jako oheň v duši. POKÁNÍ dovoluje Duchu Svatému sestoupit na vás a dokončit Své Božské působení "vymazat všechny nečistoty a nedokonalosti, které Mu brání… tak, aby vás připravil na tuto dokonalou jednotu, potřebuje nás očistit…" Během této doby POKÁNÍ v slzách ve vašich očích a s hlubokým pohledem na to, jak špatní jste před Bohem, začnete se stávat použitelným nástrojem pro Boha. KÁNÍ SE z celého srdce vede oči vaší duše k uvědomění si vaší nehodnosti, a tak se pokoříte. Nikdo nemůže volat k Duchu Svatému, aby ho naplnil bez toho, aniž by Duch Svatý od něj neoddělil všechen hřích. Duch Svatý nepřijde k duši plné hříchu. "Čím pokornějším se staneš, tím snadněji Můj Duch najde cestu do tebe." Na závěr: POKÁNÍ je brána, která vede duše z temnoty do světla. 

 3. Mnoho duší je dnes vyprahlých jako poušť, jak by tedy měla vypadat proměna, aby duše chválila Boha?
 4. O: Můžeme být proměněni pouze Svatým Duchem, když On najde potřebný prostor v nás poté, co my zemřeme sobě. Když my zemřeme našemu já (ego) a vášním a staneme se naprosto oddělenými, Duch Svatý vás může naplnit a vlastnit a proměnit tak, že vaše mysl se stane myslí Krista. "Můj Duch Svatý může proměnit vaši duši z pouště v zahradu, kde Já mohu odpočinout ve vás. Můj Duch Svatý může proměnit vaši duši v palác, kde Já mohu být Králem a kralovat nad vámi. Můj Svatý Duh může proměnit vaši duši v ráj, v němž Já budu oslaven. 

 5. Co jsou ty dva kroky, které máme udělat, které nás Otec učil na začátku, jak se k Němu přiblížit tak, že se zvedne ze Svého Trůnu, odloží Svoji korunu a poběží k nám?
 6. O: První dva kroky, které od nás Otec žádá, abychom udělali, jsou: stát se DŮVĚRNÝMI s Ním a druhý krok je uvést do praxe "BÁZEŇ PŘED BOHEM". Bázeň před Pánem je počátek Moudrosti, je to koruna Moudrosti. Bát se Pána je vyvarovat se všeho zlého. "Pojď a zděď, co trvá věčně, když dovolíš Mému Duchu, aby osvětlil tvoji mysl a tvé tělo Svým božským světlem. Když Mu dovolíš, aby oživil tvou duši k důvěrnosti, kterou si od tebe přejeme v Nás…" Přijď a přibliž se ke Mně, poznej Mě a budeš se učit milovat Mě, kvůli tomu musíš vejít do důvěrného vztahu se Mnou. Přesto nikdy nezapomeň, že JÁ JSEM SVATÝ." 

 7. Jak popisuje Ježíš Otce? Jen několik slov je potřeba.
 8. O: Ježíš popisuje Otce takto: "Můj Otec je Král, ale tak mateřský, Je Soudce, ale tak něžný a milující, Je Alfa a Omega ale tak mírný". 

 9. Jak jsme popisováni Bohem jako pocházející od Otce?
 10. O: My jsme popsáni jako Jeho SÉMĚ ale nejenom Jeho sémě. Připomíná nám, že jsme POTOMCI KRÁLOVSKÉHO RODU a že jsme potomky Svrchovanosti. "Synové a dcery! Vy jste potomky Nejvyššího! Vy pocházíte od Svrchovanosti a Nádhery! Patříte Nám, patříte do nebe! Vy jste potomci královského rodu, jste požehnaní v Našem Obrazu, tak Mi dovolte obléci vás do Mé nádhery. Otevřete svá srdce a Já vás zachráním." Na jiném místě nám Bůh připomíná, že jsme kost z Jeho Kostí, tělo z Jeho Těla. 

 11. Co je to, co od nás žádá Otec nade vším?
 12. O: Otec od nás žádá naši vůli a naše srdce a abychom odevzdali sebe Jemu tak, aby v nás mohl konat Svou Vůli. "Jakmile budu mít váš souhlas, Má Vůle bude konána ve vás." "Já k vám nepřicházím se silou se Svým Svatým Duchem, abych znásilnil vaši svobodu, ani vás nepřicházím odsoudit. Já k vám přicházím ze Svého Milosrdenství, abych vám dal svobodně nejplnější poznání Mé Vůle."

 13. Co je Vůle Otce?
 14. O: Naše Paní říká: "Přišla jsem, abych připomněla vám všem, že opravdový apoštol Boží je ten, který plní Boží Vůli. Milovat znamená plnit Vůli Boží." (Zde jsou dva nádherné úryvky, můžete vybrat jeden nebo oba). "Láska je nade vším. Milovat znamená konat Moji Vůli. To je tvůj vstupní klíč do Mého Království v nebi. Jestli říkáš, že žiješ ve Mně, ale nemáš lásku, pak nemůžeš říct, že žiješ ve Mně: opravdový život ve Mně znamená žít stejným způsobem života jako žil Kristus." Ne ten, kdo mi říká: "Pane! Pane! Vejde do Nebeského království, ale ten, kdo plní VŮLI MÉHO OTCE v nebesích. Tak mluv s láskou a Já tě uslyším! Dávej s láskou a budu tě znát. Modli se s láskou a dveře Mého království budou pro tebe otevřeny, aby tě přijaly! Jednej s láskou, abych ti jednoho dne mohl říct: "Ty jsi Moje sémě! Pojď ke svému Otci! Další úryvek: "Láska je nade všechno. MILOVAT JE PLNIT MOU VŮLI. To je váš vstupní klíč do Mého Království v nebi."

 15. Co znamená termín "jít s Bohem"?
 16. O: Termín "jít s Bohem" znamená, když jste naprosto sjednoceni s Bohem a v Jeho božské Vůli. "Učte se, že kdokoli, kdo se ke mně obrátí s jediným přáním líbit se Mi, z celého Svého srdce, ano, z celého Mého srdce ho zahrnu Svou přízní. Zjevím mu Svůj Obraz Dobroty tak, aby svoji cestu skončil se Mnou."

 17. Co je největší služba, jakou můžeme Bohu prokázat?
 18. O: Největší služba, jakou člověk může Bohu prokázat je přivádět duše zpět k Němu. Když si uvědomíte cenu každé duše, půjdete ohněm, abyste získali duše pro Boha. Získávat duše pro Boha překonává všechny druhy služeb, které můžete Bohu vzdát. Pro Boha je cena jedné duše větší než cokoli jiného. Takže Bůh nás vyzývá k evangelizaci. "Běžte a evangelizujte s láskou pro Lásku.

 19. Co to je modlitba bez přestání?
 20. O:  Neustálá modlitba je, když váš duch je naprosto pohlcen v Bohu a stává se citlivým na Boží přítomnost. V těchto chvílích už více nepotřebujete slova, abyste vyjádřili sebe Bohu, protože celé vaše bytí se stane živým plamenem zapáleným láskou k Bohu. To je kontemplativní modlitba. Vaše duše bude obklopena Bohem a vy budete stále vnořeni do Boha. Vaše duše bude žíznit po Bohu celý den. "A Já ze Své strany pohnu jejich lásku, aby toužila po Mně. Vzbudím jejich žízeň, aby hledala pouze Mé Srdce...."

 21. Jaký je význam slov "Opravdový život v Bohu"?
 22. O: "Opravdový Život v Bohu" znamená přebývat v lásce Boží a v Bohu. Božím cílem je dovést každého k Němu a do Něho. Duše nemůže žít bez Boha, ale bere svůj život z Boha. "Pojď a ukážu ti, jestli si to přeješ, co znamená "Opravdový Život v Bohu". Říkám ti slavnostně, že každý, kdo žije v lásce, žije ve Mně, vašem Bohu a Já žiji v něm."

 23. Můžete vysvětlit, co znamená modlitba srdcem?
 24. O: Modlitba srdce je jednoduchá rozmluva s Bohem vycházející z našeho srdce. Modlitba vycházející ze srdce tepe pravdivostí a Bůh ji slyší. "Odpověď na všechny vaše problémy můžete nalézt v modlitbě bez přestání. Ať je toto vaše zbraň. Modlete se srdcem, rozmlouvejte s Bohem tímto způsobem. Satan prchá pokaždé, když voláte k Bohu s láskou."

 25. Můžete vysvětlit, co znamená rovnost lásky, když Ježíš od nás žádá rovnost lásky?
 26. O: Bůh řekl: "Tvůj Bůh si od tebe přeje rovnost lásky". Přijmi víc ze Mě a dovol Mi přijmout víc od tebe. Mé přání je dát více ze Sebe tobě, abys ty mohl dát víc z tebe Mně. Takto získám to, co Mi už náleží.." "Nikdo nemůže dosáhnout na zemi tuto výši Mé lásky…žádám jenom to, co Mi už náleží…" Takže čím víc otevřeme sami sebe Duchu Svatému pokáním a vyprazdňováním se od svých vášní, neřestí, hříchů a zkažeností, tím více místa dáme Svatému Duchu lásky, aby se do nás vnořil.

 27. Co znamená být "bohy v účastenství"?
 28. O: Být 'bohy v účastenství' znamená stát se adoptivním synem a dcerou Nejvyššího. Skrze Jeho božskou jednotu s námi nás Bůh vede do synovské lásky. "Já jsem ten, který vás vede do synovské lásky s Naším Božstvím, abyste vedli božský život a adopcí se stali dalším dítětem Otce." "Jako praví synové a dcery Boží stanete se v tomto vysokém stavu milosti dokonalým obrazem trojjediného Boha a všechno vaše chování bude děláno bez jakékoliv chyby od té chvíle, co bude božské a shodné s Naší Myslí a Naší Vůlí."

 29. Můžeme být zbožštěni nebo zbožšťováni, když jsme stále zde na zemi?
 30. O: Ano, můžeme být učiněni bohy nebo zbožšťováni už tady na zemi. To neznamená, že na sebe vezmeme přirozenost Boha, ale že je nám dán obraz Boha. "Skrze Svaté Přijímání (Svatou Eucharistii) Já posvětím všechny, kteří Mě přijmou, zbožštím je, takže se stanou tělem Mého Těla, kostí Mé Kosti. Když budeš mít se Mnou podíl, Já, který jsem Božský, ty a Já se staneme jedním tělem, duchovně sjednoceni. Staneme se příbuznými, protože já vás mohu učinit bohy v účastenství: skrze Mé Božství zbožštím lidi…neslyšeli jste: "vy také jste bohy, synové Nejvyššího, všichni." (Ž 82.6) Znovu, to znamená vzít na sebe tento obraz Boha, ale ne přirozenost Boha.

 31. Co musíme udělat, abychom byli zbožštěni nebo zbožšťováni?
 32. O: Být zbožštěni nebo učiněni bohy Bohem znamená, že duše, poté, co prošla skrze očišťování a odevzdání se Bohu, bude mít na sobě otisk Božského Obrazu jako cejch a stane se dítětem Božím skrze milost. Bůh se potom bude dívat na Svůj vlastní obraz v duši. Bůh nám říká proč, říká: "Váš duch bude ponořený do Našeho Božství." "Jste povoláni k tomu, abyste byli přetvořeni v Nás a byli jedno s Námi." Takže naše nové já bude oblečeno v Krista poté co umřelo našemu starému já. Andělé řeknou: "Podívejte! Má v sobě pramen Hospodinův! Pán se v něm teď může radovat a sledovat s obdivem Svůj Vlastní odraz." V jiné pasáži Duch Svatý říká: "Já jsem živé jádro vaší duše. Jsem Ten, který vás přivedl do této synovské lásky s Našim Božstvím, abyste mohli VÉST BOŽSKÝ ŽIVOT a stát se adoptivním dítětem Otce."

 33. Co znamená termín "vládnout s Bohem" a může někdo, stále ještě na zemi, vládnout s Bohem?
 34. O: Panovat s Bohem znamená vládnout s Bohem. Musíme dovolit Bohu, aby nás obnovil, abychom se stali dítětem Božím, o 'němž' On říká: "když je Naším potomkem, jako každý potomek, má také právo sdílet a říkat své názory. Dokonce, když bude panovat se svým Otcem; v klidu Mého Dechu v sobě uvidí věci skrze Naše Světlo a způsobem, jakým je vidíme My…Dovol Mi nazývat tě také synem a dcerou Nejvyššího a budeš s Námi kralovat." Svatý Pavel řekl: "Ten, který je spojený s Bohem, se stává jedním duchem s Ním." (1K 6.17) Jiná nádherná část , kde Duch Svatý nám říká: "Já jsem Svrchovaný Vládce tvé duše ale také tvůj Přítel, dávám ti možnost volně se vyjadřovat, dovoluji ti vyjádřit tvůj názor, tvé myšlenky a tvou svobodnou vůli, kterou jsem ti navrátil…"

 35. Můžete vysvětlit, co znamenají druhé letnice?
 36. O: Vysvětlit druhé Letnice znamená vysvětlit zároveň Zjevení 21. Druhé Letnice už začaly a je to individuální. Kdokoli, kdo byl duchovně mrtvý, povstal milostí a je zapálen Duchem Svatým pro Boha, stal se horlivým pro Dům Boží, už pro sebe obdržel tyto druhé Letnice. Je to vzkříšení silou Ducha Svatého, obnova a naprostá přeměna. Duch Svatý je jako oheň: "Vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch, Oheň, který vás oživuje, očišťuje a dělá z našeho ducha sloupy ohně, horlivé výhně lásky, živoucí pochodně světla, abyste hlásali Mé Slovo beze strachu." "Budou druhé letnice, aby Mé Království na zemi (Církev) bylo navráceno."

 37. Můžete vysvětlit význam pojmů Nové Nebe a Nová Země a také Nový Jeruzalém?
 38. O: Nové Nebe a Nová Země je, metaforicky, když osoba se sama stane novým nebem a novou zemí a novým Jeruzalémem, který sestupuje od Boha z nebe jako krásná nevěsta celá oděná pro svého Ženicha. Pro úplné vysvětlení by mohla být uspořádána celá konference jen na toto téma, dáno 3. dubna 1995. Tady je jen pár úryvků: "Nové Nebe bude, až Můj Svatý Duch bude vylit na vás všechny z nejvyššího nebe, aby si udělal nebe ve vašich duších, takže v tomto Novém Nebi Já budu oslaven." "Dovolte Mému Duchu Svatému udělat Novou Zemi, kde by se dařilo vaší půdě, takže první země, která byla vlastnictvím ďábla bude dána pryč. Pak znovu Moje Sláva bude zářit ve vás a všechno božské sémě zaseto do vás Duchem Svatým vyklíčí a vyroste v Mém Božském Světle."

 39. Ježíš mluví o pokladech Svého Nejsvětějšího Srdce, co je tím největším pokladem, který člověk může získat od Boha? V poselstvích mluví o více, ale jeden je největší.
 40. O: Největším pokladem Ježíšova Nejsvětějšího Srdce je Poznání Boha, po němž hned následuje poklad důvěrnosti; skoro splývají v jeden. Poklad poznání a porozumění Bohu je div divů. Víme, že nejdůležitější věcí na naší duchovní cestě je činit Boží Vůli a jít s Ním, ale abychom to byli schopni dělat, musíme rozumět Bohu a znát Ho. Jedině skrze Ducha Svatého můžeme znát Boha. Tento poklad je získán milostí a skrze svatou kontemplaci. Citace: "Je dobré dělat pro Mě dobré práce, následovat některé úcty, stejně jako skutky lásky, díkůvzdání a skutky nápravy, ale byl bych velice zklamán, kdybyste zemřeli, aniž byste Mě poznali. Bylo by mi velmi úzko, kdybyste zemřeli teď bez porozumění Mi. Spousta z vás má denně napilno s vašimi domácími pracemi, což se Mi líbí, pokud jsou dělány s láskou a jsou ve shodě s Mou Myslí, ale všechno by to bylo nedokončené, pokud byste nebyli otevření milosti a poznání Mě v Mé důvěrnosti. Tak pojď a přijmi Moji domácí společnost a Já, v Mé dobré radosti, Já tě vezmu do skrytých tajemství Našeho Srdce. Ty a My se staneme neoddělitelně sjednoceni v Naší Lásce navěky věků."

 41. Vyberte 5 bodů, které jsou nám dány o popisu Ducha Svatého nebo o Jeho působení v nás a v Církvi.
 42. O: Máme mnoho úryvků, vybrala jsem tento: "Duch Svatý bude světlem vašich očí, motivem vašeho života, pohybem vašeho srdce, dikcí vaší mluvy, vašim smíchem a vaší radostí. On bude královskou ozdobou vaší duše, hlídačem vašeho ducha. Bude vaším bratrem, sestrou a věrným přítelem. Bude vaší slavností, vaší hostinou, vaším skrytým pokladem, perlou, vaším chvalozpěvem k Chvalozpěvu, vaším amen k Amen. Bude zaslíbenou zemí a základem všech ctností, na které On vepíše Své Svaté Jméno."

 43. Co pro vás představuje Kříž? Ježíš to popisuje.
 44. O: Také toto téma by mohlo být obšírně vysvětlené na celé konferenci. Pán říká: "Obejmout Mě, to je obejmout Můj Kříž. V tomto objetí se koupeš v Mém Světle. Způsob a řekl bych znovu, jediná cesta k jednotě Božské Lásky se Mnou je, když dobrovolně obejmeš Můj Kříž, který nese, jak víš, svá trápení, ale také své radosti, který vede tvou duši tam, kde bude vyvýšena: na Kalvárii." Někdo by se mohl zeptat, jak někdo může toto všechno unést? To bude tehdy, až naše duše bude přetékat řekami Božské Lásky a bude žíznit po službě Bohu a po přitáhnutí co nejvíce duší k Bohu.

 45. Ježíš mluví o dvou klíčích, které sjednotí Církev. Které dva klíče to jsou?
 46. O: Ty dva klíče, které sjednotí Církev jsou pokora a láska. "Pokora a láska jsou klíče k jednotě. Není to výmluvnost řeči ani dlouhý rozhovor, který je povede k jednotě. Skloňte se, abyste mohli spatřit Mou Vůli. Ztište svůj hlas, abyste slyšeli, jak k vám mluví spása z výšin Slávy." Zde je další pasáž: "Někdo řekne: ´ale my jsme vždycky zachovávali zákon Církve a poslouchali ho…´ Nestačí dodržovat zákon Církve a poslouchat ho. Potřebuji pokoru a lásku a obrácení vašich srdcí, aby byly základem vaší jednoty."

 47. Co je jednota, kterou Ježíš opakuje ve svých poselstvích? Co je jednota pro vás?
 48. O: Jednota o které mluví Ježíš je duchovní jednota srdce. Pán říká: "Opravdový Křesťan je ten, kdo je vnitřně Křesťan a opravdová Jednota je a bude v srdci. Jednota nebude na papíře, ale v duchu." Panna Maria říká: "Prosím Své děti, aby se sjednotily v srdci a v hlase a znovu vybudovali prvotní Církev Mého Syna ve svých srdcích. Říkám prvotní Církev Mého Syna, protože ta Církev byla postavena na lásce, jednoduchosti, pokoře a víře… Mám na mysli, abyste znovu vybudovali novou stavbu ve vašem srdci…atd." Druhá část otázky, což bylo, co pro vás znamená jednota, moje odpověď bude dětská: jednota je pro mě, když neoddělujeme sebe od druhých, ale scházíme se společně, modlíme se jedním srdcem. Přesto se stanu válečníkem a půjdu beze strachu hájit Pravdu a Tradici Církve, Eucharistii, naši Svatou Matku a ostatní Svátosti Církve. Neprodám Pravdu, ani nebudu žít falešný ekumenismus.

 49. Uveďte pět bodů, jak Ježíš popisuje naši Svatou Matku.
 50. O: Tyto řádky pochází z Emanuelovy písně v TLIG. Ježíš říká o naší Svaté Matce: "Ona je Královna Nebe. Je Moje Matka a vaše Matka - nejkrásnější z žen; krásná jako Nebe, zářící jako má Sláva, jedinečná ve Své dokonalosti, potěšení Mé Duše. Ona je ta Žena s korunou z dvanácti hvězd, Nádoba Mé Slávy, Odraz Mého Věčného Světla. Její Přítomnost na Mém Dvoře zastíní všechna souhvězdí dohromady. atd.

 51. Co je největší ctnost ze všech?
 52. O:  LÁSKA je největší ctnost. Z lásky pučí všechny další ctnosti. Je kořenem stromu ctností. Všichni budeme souzeni v Den Soudu podle míry lásky, jakou jsme měli na zemi. Vybrala jsem jedno z mnoha poselství o důležitosti lásky. Otec říká: "Řekni mi, k čemu je ovocný strom, který nikdy nemá ovoce? Nebo jaký užitek je z harfy, která nemá struny? Jinými slovy, k čemu jsou Mi vaše chvály, když Mi je říkáte bez lásky? Vaším cílem by měla být láska. Protože podle lásky nakonec budete souzeni a ne podle výmluvnosti řeči nebo podle vašeho poznání nebo jakékoliv vaší oběti, nebo podle darů, které jsem vám ve Své velkorysosti dal, budete souzeni podle míry vaší lásky."

 53. Poslední ale ne nejmenší otázka: co je první věc, kterou Bůh žádá od nás všech?
 54. O:  První věc, kterou Bůh od duše žádá je, aby se s Ním smířila a žila svatě. Smířit se s Bohem je vrátit se do Boží přízně a důvěrnosti po období odcizenosti a rebelie zapříčiněné hříchem a odpadlictvím. Odevzdáte se tedy Bohu a nabídnete Mu své srdce jako projev vaší lásky. Jakmile Má vaše srdce, následuje přetváření v jednotu božské lásky. Citace: "Poddajnost (ústupnost) Mě přitahuje; hlavně se má ukázat to, že se mi otevřeš, abych Mohl vstoupit do tvého srdce a konat Svou Vůli."

Pokud jste odpověděli správně (Chvála Pánu!) a viděli jste videa s Vassulinými promluvami a cítíte se připraveni začít vydávat svědectví, kontaktujte prosím evangelizační tým a ti vám řeknou, jaké další kroky podniknout.

 
Misie
Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Reportáže ze setkání s Vassulou
Evangelizace
    Jak se nyní zapojit
        Uspořádejte přednášku ve své farnosti, rodině, společenství, klubu, knihovně... atd.
        27 otázek
        27 odpovědí
    Pozvání k evangelizaci
    Jak podporovat Opravdový život v Bohu
    Vezmi srp a žni
    Vassula on Witnessing
    Materiály k propagaci TLIG
    Kontakt

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Toto jsou poslední dny Mé Slitovnosti
Můj Kříž tě povede ke svatosti a na tvé místo v Nebi

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Pošlapávají Mého Ducha
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message