DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

29. ledna 1987

29. 1. 1987

Já jsem Jahve tvůj Nebeský Otec, Stvořitel nebe a země. Dcero, maličká, Má nejdražší, miluji tě. Naplň Moje poselství, neboj se, Já jsem vždycky po tvém boku. Jdi a zvěstuj Moje Slovo a předej Moje poselství všemu lidstvu. Neboj se, otevřu tvá ústa v modlitbě, naplním tě duchem porozumění. Budeš se namáhat dnem i nocí, ale nikoliv nadarmo. Přijmi Moje poselství, milovaná. Budeš kráčet se Mnou. Budu tvůj průvodce. Nedělej si starosti, protože Já naplním každou potřebu v pravý čas.

(Později mluvil Ježíš.)

To jsem Já, Ježíš, pojď Vassulo, všechna poselství dává Můj Otec a Já. Naplň Moje Slova. Neboj se. Zůstanu s tebou. Budu tě učit. Budu tvůj úděl. Pojď, ať jdeme společně.

Následuj Mě, milovaná, Já jsem Ježíš Kristus.

Ježíši, zraňuji tě neúmyslně? Mám tento sklon chybovat.

Zarmoutíš Mě, dcero, kdybys Mě opustila. Láska, jakou Mi dáváš ty, Mě velmi těší. Nechápeš? Uvědom si, že když Mě opustíš, je to pro Mě urážka, Vassulo. Já, Ježíš, jsem tě učil milovat Mě.

Ježíši, jak lze dokázat, že toto všechno jsi Ty?

Podívej se na sebe, ty jsi důkaz. Ty jsi důkaz Mé lásky.

Vassulo, povolal jsem tě z nicoty, abys byla se Mnou, tak pojď k Utěšiteli, přistup ke Mně a neboj se Mě. Budu tě formovat tak, že Mi přivedeš nazpět Mé syny a Mé dcery zdaleka. Mnoho z těch, kteří nesli Moje Jméno, Mne opustili, ale Já se jich ujmu, stejně jako se nyní ujímám tebe. Tak se vrhni na Mé Srdce.

Vassulo, pokaždé, když cítím tvé srdce, nalézám měkké místečko, na kterém může spočinout Moje hlava. Cítím, že se na tebe mohu spolehnout, dáváš Mi odpočinout. Já, Ježíš, tě miluji. Pamatuj si, že tvoje utrpení je také Moje. Dnes se o Mě opři a nabídni Mi všechnu svoji lásku. Potřebuji utěšit.

(Byla jsem ohromena, že Ježíš chtěl útěchu ode mě.)

Jak Tě můžu utěšit Pane?

Tak, že Mne necháš odpočívat na tom měkkém místě. Dnes někdo, koho miluji, Mne znovu zraní. Naplň Mě svojí útěchou ...

Co mohu udělat, abych Tě utěšila Pane?

Dovol Mi, abych na tebe znovu položil Svůj Kříž. Ulehči Mi, nech Mě odpočinout. Chci, abys ho pro Mě nesla, protože ti důvěřuji. Ó dcero, už Mi neodpírej, jako předtím!1

Odpusť Mi. Cítila jsem se tak bezcenná, že jsem byla v pokušení zavolat Tvého služebníka a odmítnout Tebe. Už to neudělám.

Ó dcero, Já vím, ale cožpak jsem za vás všechny nepoložil Svůj život? Tady ti nyní svěřuji Svůj Kříž. Brzy poznáš, jak je Můj Kříž těžký. Později se vrátím, abych ti odlehčil. Takto budeme společně pracovat. Takto budeme jeden druhému pomáhat.


1 zavolala jsem svého anděla a odsunula jsem Ježíše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message