DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

28. ledna 1987

28. 1. 1987

Jsem zde, dcero. Já jsem Moudrost. Buď připravena přinést Moje poselství všemu lidstvu. Já, Ježíš Kristus, rozmnožím Své milosti.

(Zde jsem zaváhala.)

Vassulo, v Mých Očích nejsi jiná.

Ale Ježíši, já se liším od ostatních, kteří od Tebe přijímali poselství. Většina z nich byla vždycky věřící. Byly to zasvěcené řeholnice, ale já jsem jako zbytek světa. Do tohoto obrazu nezapadám.

Přemýšlíš lidským způsobem, dítě, pociťuj, že jsi milovaná Mnou.

(Pak si Ježíš pospíšil, aby řekl, co následuje. Bylo to proto, že mi chtěl říct tyto věci dříve než jsem otevřela ústa, abych přidala ještě více hloupostí.)

Dcero, pojď, buďme spolu. Vnímej, jak tě miluji. Pojď a modli se se Mnou.

(Společně jsme se modlili.)

Sláva Bohu. Osvoboď se a přistup ke Mně blíž. Opři se o Mne, udělej Mi radost a opři se o Mne. Chci, Vassulo, abys pochopila, že tě miluji. Zdá se, že ke Mně nepřistupuješ, protože se Mě necítíš hodna. Dokonce jsi zašla tak daleko, že jsi Mě odmítla1 ... a místo toho jsi prosila, aby ti byl nablízku Můj služebník Daniel2 ... ach dcero, cožpak jsem za tebe nepoložil Svůj život?3

Je to jen proto, že se necítím být hodna Tebe a Tvé lásky!

Jak můžeš takto smýšlet?4 Já jsem položil Svůj život za každého, hodného i nehodného. Zanech takových myšlenek a pojď ke Mně. Volám tě, tak ke Mně pojď. Dovol sama sobě ve Mně spočinout a nikdy Mne neodmítej. Miluji tě takovou, jaká jsi, ubohou, bezmocnou a vinnou.

Už jsem ti řekl, že tě budu formovat. Musíš se svobodně odevzdat do Mých rukou a Já tě přetvořím tak, jak si přeji. Pojď, milovaná, Já jsem tvůj Svatý Společník, který tě vede. Já, Ježíš Kristus tě brzy odhalím, půjdeš mezi lidi.

Ježíši, Ty víš, že nerozumím všemu, co se děje, ale moje duše se raduje, že je takto s Tebou a moje oči jsou na Tebe upřeny. Nyní vím, že jsi živý Spasitel. Jsi zde, v mém pokoji a šeptáš mi poselství do ucha. Jsem vyvolená z tisíců, abys mě poslal mezi národy s Tvým hymnem lásky. Co bych mohla víc chtít? Mnozí budou Tvou volbou překvapeni, Tvoje touha si získá jejich srdce. Ty, který ses vydal ze Svého Trůnu, odložil jsi královskou korunu, znovu jsi sestoupil dolů právě v této chvíli, abys pozvedl moji duši z vyhnanství. Ach ano, chci Tě následovat!

Rád tě sebou vezmu. Následuj Mě a pamatuj si, všechno, co budeš dělat, budeš dělat se Mnou. Budu tvůj průvodce, tvoje světlo a tvoje útočiště až do konce. Pak Já Sám přijdu a odvedu si tě. Volej Mě, kdykoliv si přeješ. Volej Mě a Já sestoupím z nebe.

Nezapomeň na Mou Přítomnost. Zcela se Mi odevzdej a Já tě strávím Svojí láskou. Tvá ubohost ke Mně volá. Pojď a oslavuj Mě láskou, kterou ke Mně máš. Přijmi Mé učení, protože má sytit mnohé. Spásá pochází ode Mne.

Chci ti říct: chudí dostanou tolik, kolik chtějí sníst. Ví se o Mně, že nikdy nezapomínám na chudé. Tak přistup a nech, ať tě vložím do hlubin Svého Srdce. Má láska je nezměrná. Zůstaň v Mém Srdci a budeš uzdravena, dcero.


1 Ježíš byl velice zraněný
2 cítila jsem se tak nehodná Ježíše, že jsem místo Ježíše volala svého anděla Daniela, aby byl se mnou
3 toto řekl jako dlouhou výčitku
4 Ježíš se ukázal ohromený


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message