DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

3. - 6. prosince 1986

3. 12. 1986

Pokoj tobě. Já jsem Hospodin Zástupů, Jahve Sabaoth, Stvořitel všeho. Jsem to Já, kdo tě zavolal.1 Ano, i ve tvé generaci mohu volat a projevovat Se. Jsem stále stejný. Ať je požehnána řada tvých potomků, kteří teprve přijdou. Nikdy Mě neopusť. Budu tě vyučovat s Moudrostí. Nezapomeň, co jsem tě už naučil. Jsem potěšen tvojí prací. Dovedu tě až k Sobě. Zůstaň blízko Mě, protože jsem pro tebe vybral místo.

Pane, kde je to místo?

(Myslela jsem, že v jiné zemi).

Nechám tě žít uprostřed Mého Srdce. Dcero, poznat Mne znamená milovat Mé Slovo. Pamatuj, že Mé Slovo je živé jako Já Jsem živý.

6. 12. 1986

Pokoj tobě, dcero. Hle Má Přítomnost. Já jsem tvůj Nebeský Otec. Buď se Mnou. Nezoufej, jsi stále na počátku Mého učení a Já tě budu rozvíjet. Měj víru a nedovol, aby ti lidé brali odvahu teď, když jsi bdělá, protože většina z nich je stále v hlubokém spánku. Důvěřuj Mi a opři se o Mě, Já jsem tvoje Síla. Rmoutí Mě, když vidím, jak jsou srdce Mých dětí pro Mě zavřená a jak už vůbec nerozumí Mým Dílům ...

Když jsem byl s Židy, volal jsem je a oni si podrželi Moje volání, všechno bylo zapsáno. Byl jsem to Já, kdo tě chtěl učit, že

Já Jsem

skrze Mé Slovo.

Učil jsem tě, jsem to Já, kdo tě zavolal, jsem to Já, kdo tě volá stále. Pro Mě je tisíc let jediný den.2

Nestěžuj si, že přijímáš Moje Slovo. Já tě miluji a jsem si plně vědom tvých strachů ... pamatuj: Já jsem ten, který tě vybral. Jsem to Já, kdo tě vede. Jsem to Já, kdo si tě zvolil. Dříve než ses narodila, Já jsem tě znal a požehnal jsem ti, dcero.

Budou se mi vysmívat, jako těm, kteří přijímali Tvé volání. Teď jsem si vědoma, že budu pro posměch. Lidé mi nebudou věřit. Budu terčem posměchu naší doby!

Ano, z mnohých před tebou dělali blázny, protože lidská srdce jsou taková. Jsou obhroublá a tvrdá. Naslouchej Mi. Já, Bůh, jsem Živý Bůh a nikdy jsem nikoho nevedl k tomu, aby byl zkažený. Dal jsem lidem vnímavé srdce. Abych tě zaujal, dcero, poslal jsem k tobě Mého služebníka Daniela, aby tě ke Mně přivedl. Dal jsem mu Své příkazy. To Já jsem ti chtěl ukázat Má Díla. Neboj se, přicházím v pokoji, protože je to pokoj, který chci také od tebe. Chci, abys žila svatě.

Ale můj Bože, Ty sis vybral mě?

Vím, co jsem si vybral. Jsem to Já, Hospodin Zástupů, kdo hovoří. Kráčej se Mnou a až uzraje čas, vezmu tě k Sobě. Teď jdi v pokoji, jsem stále vedle tebe.


1 znovu jsem si říkala, jak by mohl Bůh mluvit ke mně stejně, jako mluvil k dávným prorokům
2 Pak na mě Bůh pohlédl a jakoby mě pokáral za můj postoj. Někdy jsem si stěžovala, že musím sedět a psát, když mě zavolal.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Svítání přijde z Východu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Bděte a modlete se - modli se!
Oheň, Spravedlnost, už brzy sestoupí

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message