DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

2. - 10. listopadu 1986

2. 11. 1986

Pokoj tobě. Já, Bůh jsem tě povolal bez ohledu na to, co jsi. Miluji tě. Slyš Mě, Vassulo: Formoval jsem tě, abys Mě dokázala rozpoznat. Jsem to Já, kdo ti pomohl se polepšit, tak Mě oslavuj a veď také ostatní ke Mně.

Ach, jak bych jen mohla? Nevím jak!1

Já, Bůh, ti pomohu. Buď šťastná a nikoli zatížená. Nezklamu tě!2 Najdu způsoby, jak sdělovat Má Poselství, tak se nestrachuj, Má Vassulo. Budu provázet tvůj krok. Já, Bůh, jsem v tobě, nikdy neprožívej osamělost, nikdy nebuď opuštěná. Já žiji v tobě. Milovaná, naplním tě Svým Svatým Duchem. Buď plná. Já, Jahve, tě vábím, abys Mě následovala. Následuj Mě. Se Mnou pocítíš Můj Pokoj, budeš radostná. Ať se každý raduje a pochopí, že Já, Bůh, jsem Bůh živý.

Budu tě podporovat, zůstaň v Mém Světle a pamatuj si: Neztrácej odvahu, protože Já jsem stále s tebou. Jdi v pokoji.

10. 11. 1986

(Po dva dny jsem se cítila hrozně. Znovu pochybnosti! Satan na mě útočil celé dva dny. To všechno je za mnou a já se cítím úplně sklíčená. Jak by ke mně mohl mluvit Bůh? Pokaždé, když se mi přiblížil, opustila jsem Ho. Moje mysl víří ... jak je možné, že Bůh se mnou může mluvit a konverzovat! Určitě se mi to zdá, ale přesto se dám do diktátu.)

Pokoj tobě, dítě. Já, Jahve jsem přítomen. Slyš Mě: Žehnám ti. Žij v pokoji a nikdy, nikdy neprožívej neutěšenost, protože Já tě miluji. Proč jsi pochybovala, že jsem to Já? Copak Já jsem tě neučil milovat Mě? Já jsem tě vedl a pomáhal jsem ti. Ozařoval jsem tě.

Nemám odvahu.

Ďábel tě zanechal bez odvahy. Silně jsem cítil tvou slabost a tak jsem sestoupil, abych tě povzbudil. Já, Jahve, tě nikdy neopustím. Už nikdy nevěř, že tě opustím. Jsem ti stále nablízku, tak se ke Mně obrať a podívej se na Mě. Pociťuj Moji nesmírnou lásku, kterou k tobě chovám. Proč jsi věřila, že jsem před tebou skryl Svou Tvář? Moje láska k tobě je věčná.

Já, Jahve jsem k tobě přistoupil, přestože jsi na Mě zapomněla a nikdy jsi na Mě nepamatovala během tolika let. Přišel jsem k tobě, přestože jsi pro Mě neměla žádnou lásku. Sestoupil jsem dolů k tobě, abych ti řekl o lásce, kterou k tobě mám a připomněl ti, že Já, Bůh, tě stále miluji. Přišel jsem, abych tě učil Mé příkazy: poznej, že Já žehnám a miluji každého z vás. Jste Moji milovaní synové a dcery, o které s láskou pečuji. Dal jsem ti tuto milost, abys Mě mohla uvidět, poznat Mě a slyšet Mě. Zavolal jsem tě a ty jsi Mě uslyšela, Mé dítě, ale proč, proč jste ke Mně tak lhostejní?

Nevím proč.

Je to proto, že vám nikdo neřekl, že vám žehnám, že vás miluji a že jsem váš Nebeský Otec a že jste Moji? Nevěděli jste to, neslyšeli jste o tom, že Já, Jahve jsem váš Otec? Bylo vám toto všechno skryté? Neučili vás kdo Jsem Já? Slyšte Mě a přijměte Mé Poselství:

Osvoboďte se z okovů zla. Ďábelské plameny jsou stále větší, přibližují se k vám. Ach, jak jsem ztrápený a sténám bolestí, když vás vidím ležet apatické a zubožené. Neuvědomujete si, co se děje s vaší duší! Já jsem Svatý, žijte svatě. Neposlouchejte ty odpadlíky, kteří stále bloudí v temnotách a tvrdí vám, že Mé Slovo je pro staré. Poznejte, že vaše duše žije a neubližujte si tím, že zůstáváte ve spánku.3

Slyš Mne, dcero: Zanechej pochybností a naslouchej Mi. Pojď ke Mně a takto se se Mnou setkej. Setkej se se Mnou, protože Já jsem tvůj Stvořitel. Vidíš? Já, Jahve jsem tě naučil milovat Mne bez ohledu na to, co jsi. Naslouchej Mi:4  Proč, proč už ke Mně nepřicházejí Moji vlastní? Proč Mne opouštějí? ..... Jak na Mne mohli zapomenout? Zapomene snad nevěsta na svého ženicha?5  Vy jste opustili svého Vykupitele na bezpočet dní. Neptejte se: Jak se jmenuje? Já jsem Ten, který vás od dětství hýčkal. Nezrazujte sami sebe a nenechejte se unášet proudem mrtvých věcí, který vás odnese do vyprahlých končin, kde je jen suchopár, protože tak zahynete. Slunce vysuší vaše hrdla a sežehne vás.

Pojďte ke Mně, pojďte a Já naplním váš pohár. Vrchovatě ho naplním až po okraj živou vodou, která je sladší než víno a nechám vás odpočívat na Mých zelených pastvinách. Opřete si o Mne unavenou hlavu a budete odpočívat. Když vám bude zima a když se budete cítit nazí, Já vás zahalím do Svého pláště a zahřeji vás. Pak na vás vyliji všechnu Svoji lásku, kterou k vám chovám a zahrnu vás Svým požehnáním. Ach ... co bych pro vás neudělal, sazeničky!

Pamatujte si toto: mohl bych si vybrat jakýkoliv kus suchého dřeva a proměnit ho v překrásný strom. Nevolám jenom spravedlivé a nevinné, volám každého Svého syna a dceru bez ohledu na jejich skutky. Já, Bůh vás miluji stejně. Všichni pocházíte ze Mě, tak tedy ve Mně zůstávejte. Neptejte se sami sebe, proč se Jahve nyní znovu zjevuje a volá vás. Mohu kdykoliv opustit nebesa a sestoupit k vám. Já, Jahve, který jsem první a poslední, budu tady stále. Mohu svobodně sestoupit z Nebe, opustit Svůj Trůn, abych se k vám sklonil, kdykoliv se Mi zachce. Vidíte? Od Svého stvoření jsem se nezměnil. Vždy budu stejný.

A ty, dcero, zanechej svoje pochybnosti a dovol Mi tě uchopit za ruku. Žehnám ti za lásku, kterou ke Mně chováš a důvěru, kterou jsi Mi dala. Já, Bůh, tě miluji. Jdi v pokoji.


1 byla jsem z Božího příkazu úplně na dně
2 v hlase zazněl tón otcovského humoru
3 pak se Bůh obrátil na mne
4 Bůh si velmi laskavě otcovsky stěžoval.
5 Izajáš 54,5: "Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů."


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Svěřuji ti Své duchovní
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Buď pevná jako skála - Žijte Naše Poselství
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message