DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

26. října 1986

26. 10. 1986

Pokoj tobě. Já jsem zde. Buď v Mém Světle.

(Znovu pochybnosti! Moje mysl si prostě na tohle všechno nemůže zvyknout!)

Prosím, řekni své jméno.

Jahve. Poslouchej Mě:

Čekal jsem, až se změní vaše zákony a pozorně jsem vás sledoval. Naslouchal jsem vašim ponurým spolkům. Nějakou dobu jsem zůstával tiše a zadržoval Své nutkání rozhněvat se na vás!

Jsem zmatená! Jsi to ty Pane?

(To bylo poprvé, co jsem slyšela Boha tak rozhněvaného.)

Já Jsem. Poslouchej Mě. Protože jste pro Mě vzácní a protože vás všechny miluji, chci vás probudit. Chci, abyste si uvědomili, kam směřujete.

(Stále jsem byla zmatená ...)

Všechny vztahy mezi otci a dětmi procházejí obdobími úvah a argumentací. Přijměte Moje Poselství.1 Slyšte Mě: Cožpak nerozumíte? Ještě jste neviděli Moje znamení? Nevíte, jak jednám? Poslouchejte, poslouchejte nářek mrtvých, které jste zavraždili a krve nevinných2 užíváte jako kaluže, abyste uhasili svou žízeň a zavlažili své vyprahlé končiny. Jak dlouho se mám ještě kontrolovat? Odvracím Své Oči, pohled na vaše skutky Mě naplňuje odporem ...

Naříkám bolestí, když se musím dívat na to, jak se vy, vy, Mé vlastní děti, měníte ve vrahy! Slyšte Mě: Je to tak proto, že věříte, že Já, Bůh, neexistuji? Udělali jste z Mých proroků lháře,3 abyste ospravedlnili svoje ničivé skutky, chtíč a nenasytnost. Ó, jak slepí a hluší jste se stali. Máte výhrady ke Mně i k tomu, co jsem vám dal. Nevěříte Mému Slovu, rouháte se Mu. Obrátili jste se proti Mně a vaše srdce se změnila v kámen. Uši jste si zalili voskem a oči raději vyloupli, než byste viděli Pravdu. Zkazili jste se, ignorujete Moje požehnání, živíte se zmijemi ...

Poslouchal jsem pečlivě, ale dosud jsem neslyšel váš pláč pokání ... nikdo nečiní pokání za svou zkaženost. Obtěžkáváte Mne svou zvráceností, bouříte se proti Mně. Řekněte Mi: Jak dlouho mám ještě mlčet? Synové a dcery, pozvedněte svoje oči a podívejte se na Mne. Přestaňte konat zlo, vraťte se ke Mně, neodmítejte Moje Volání. Já jsem Svatý, Já jsem Svatý, Já jsem vaše naděje na uzdravení, tak se postavte, ať vaše údy kráčí se Mnou, vaše oči ať vidí Cestu, vaše uši ať slyší Moje Volání, vaše srdce ať pochopí, že Já jsem Otec.

Já uzdravuji. Uzdravím vaše oči, které jste si vyloupli, abyste mohli uvidět Pravdu a Mou Ruku, která se k vám napřahuje, aby vás pozvedla ke Mně. Já jsem váš Věčný Otec, pojďte a odpočiňte si ve Mně a pocítíte Lásku, kterou k vám mám a Pokoj, který vám můžu dát.


1 Židům 12,5-8: "Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: 'Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.' (Př 3,11-12) Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti."
2 potracené děti
3 Boží hlas zněl hořce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message